Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2509(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0063/2012

Внесени текстове :

B7-0063/2012

Разисквания :

PV 16/02/2012 - 7
CRE 16/02/2012 - 7

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.14
CRE 16/02/2012 - 8.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0062

Приети текстове
PDF 283kWORD 39k
Четвъртък, 16 февруари 2012 г. - Страсбург
Бъдещето на Европейската програма за мониторинг на Земята – Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС)
P7_TA(2012)0062B7-0063/2012

Резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2012 г. относно бъдещето на програмата за ГМОСС (2012/2509(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2011 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните операции (считано от 2014 г.) (COM(2011)0831),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 юни 2011 г., озаглавено „Бюджет за стратегията “Европа 2020' (COM(2011)0500),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2012 г. относно космическата стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 31 май 2011 г., озаглавени „Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите“,

–  като взе предвид устния въпрос към Комисията относно бъдещето на европейската програма за мониторинг на Земята, наречена „Глобален мониторинг на околната среда и сигурност“ (ГМОСС) (О-000325/2011 − B7-0027/2012),

–  като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че програмата за глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) е една от двете водещи инициативи на Европейския съюз в областта на космоса и има ключова роля за наблюдението на Земята, което е средство от жизненоважно значение за борба с изменението на климата и разрушаването на околната среда, за гражданска защита и сигурност, устойчиво развитие, мобилност и управление на кризи, както и за обезпечаване на важни икономически възможности чрез разработване на услуги надолу по веригата и насърчаване на новаторството;

Б.  като има предвид, че ГМОСС е от съществено значение от политическа, стратегическа и техническа гладна точка за Европа и има доста значима ценова ефективност от точка на икономическите, социалните и технологическите ползи;

В.  като има предвид, че ГМОСС беше създадена като програма на Съюза, финансирана от бюджета на ЕС, и възлиза на 3,2 милиарда евро до 2013 г., под управлението и отговорността на ЕС;

Г.  като има предвид, че липсата на надежден план за финансиране, обезпечаващ дългосрочна и стабилна финансова подкрепа, би довела вероятно до по-високи разходи в дългосрочен план, различия в достъпа до информацията и ползите, които произтичат за европейските граждани, и прекъсване или дори прекратяване на програмата и на предоставянето на данни чрез нея, което в крайна сметка означава, че направените инвестиции до този момент са безплодни и че Европа би загубила своята независимост и технологически напредък в тази важна космическа инфраструктура;

Д.  като има предвид, че на 31 май 2011 г. Съветът отправи искане бюджетът на ЕС да продължи да финансира програмата ГМОСС в съответствие с правомощията на Съюза; като има предвид, че няколко държави членки вече изразиха своите възражения относно това финансирането на ГМОСС да се урежда от междуправителствено споразумение и като има предвид, че поради това предлаганият фонд за ГМОСС няма да набере вероятно необходимото финансиране;

1.  Отбелязва със съжаление факта, че на 30 ноември 2011 г. Комисията единствено публикува съобщение, а не представи законодателно предложение относно ГМОСС, като се има предвид, че настоящият Регламент (ЕС) № 911/2010 обхваща единствено първоначалните операции и изтича в края на 2013 г.;

2.  Изразява несъгласие с насоката, която Комисията е заложила в своето съобщение относно бъдещето финансиране и управление на ГМОСС, като тя цели междуправителствено финансиране на проекта; изразява безпокойство, че тази насока ще бъде от огромен ущърб за бъдещето развитие на програмата, ще доведе до загуба на нейното европейско измерение, противоречи на принципите на прозрачност и пълен, открит и равнопоставен достъп за всички, както и че се възприема като знак за оттегляне на ангажимента на ЕС към тази водеща инициатива;

3.  Не счита, че финансирането на ГМОСС извън многогодишната финансова рамка – предвид структурата на финансиране и управление, предложена от Комисията в нейното съобщение, се явява надеждна възможност;

4.  Изтъква, че несигурността относно бъдещето на програмата ГМОСС и нейното финансиране е в голям ущърб за развитието и разгръщането на пазара на услугите и приложенията, произтичащи от ГМОСС, за които се очаква да способстват за икономически растеж и благосъстоянието на европейските граждани;

5.  Призовава следователно Комисията да внесе своевременно законодателно предложение за дългосрочно управление, финансиране и функциониране на програмата ГМОСС, финансирана от многогодишната финансова рамка, с цел обезпечаване на правилното разгръщане и функциониране на програмата и постигане на нейната пълна оперативност от 2014 г. нататък;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0013.

Правна информация - Политика за поверителност