Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2509(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0063/2012

Esitatud tekstid :

B7-0063/2012

Arutelud :

PV 16/02/2012 - 7
CRE 16/02/2012 - 7

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 8.14
CRE 16/02/2012 - 8.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0062

Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 32k
Neljapäev, 16. veebruar 2012 - Strasbourg
Maa seire Euroopa programmi (GMES) tulevik
P7_TA(2012)0062B7-0063/2012

Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsioon Maa seire Euroopa programmi (GMES) tuleviku kohta (2012/2509(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 30. novembri 2011. aasta teatist Maa seire Euroopa programmi (GMES) ja selle toimingute kohta (alates 2014. aastast) (COM(2011)0831),

–  võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2011. aasta teatist „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” (COM(2011)0500),

–  võttes arvesse oma 19. jaanuari 2012. aasta resolutsiooni kodanike teenistuses oleva Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 31. mai 2011. aasta järeldusi teemal „Kodanike teenistuses oleva Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine”,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust Maa seire Euroopa programmi tuleviku kohta (O-000325/2011 – B7-0027/2012),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire programm (GMES) on üks kahest peamisest Euroopa Liidu kosmosevaldkonna algatusest, millel on väga oluline roll maapinna kaugseires, mis on asendamatu vahend võitluses kliimamuutuse ja keskkonna olukorra halvenemise vastu, kodanikukaitses ja julgeolekus, säästvas arengus, liikuvuses ja kriisiohjes ning mis pakub olulisi majanduslikke võimalusi järelteenuste arendamisel ja soodustab innovatsiooni;

B.  arvestades, et GMES on Euroopa jaoks poliitiliselt, strateegiliselt ja tehniliselt väga oluline projekt ning et majanduslikke, sotsiaalseid ja tehnoloogilisi eeliseid silmas pidades on tegemist ka väga tulusa projektiga;

C.  arvestades, et GMES on Euroopa Liidu programm, mille rahastamiseks on ELi eelarvest 2013. aastani eraldatud ligikaudu 3,2 miljardit eurot ning mille haldamise eest vastutab EL;

D.  arvestades, et pikaaegset ja stabiilset rahalist toetust tagava usaldusväärse rahastamisplaani puudumine toob tõenäoliselt pikemas perspektiivis kaasa suuremad kulud, erinevused kogutavale teabele juurdepääsus ja ELi kodanike saadavas kasus ning programmi ja selle abil teabe kogumise katkestamise või isegi lõpetamise ning võib lõpuks tähendada seda, et seni tehtud investeeringud osutuvad asjatuks ning Euroopa võib sellises olulises kosmoseinfrastruktuuris kaotada oma sõltumatuse ja tehnoloogilise edumaa;

E.  arvestades, et nõukogu nõudis 31. mail 2011. aastal, et GMESi rahastamist jätkataks ELi eelarvest kooskõlas Euroopa Liidu kohustustega; arvestades, et mitu liikmesriiki on juba väljendanud oma vastuseisu sellele, et GMESi rahastamist reguleeritakse valitsustevahelise lepinguga; ning arvestades, et tõenäoliselt ei suudeta kavandatava GMESi fondiga vajalikke rahalisi vahendeid kokku saada;

1.  peab kahetsusväärseks, et 30. novembril 2011. aastal avaldas komisjon ainult teatise ega esitanud GMESi kohta seadusandlikku ettepanekut, kuigi praegune määrus (EL) nr 911/2010 hõlmab vaid esialgseid toiminguid ning kaotab 2013. aasta lõpus kehtivuse;

2.  ei nõustu komisjoni teatises GMESi tulevase rahastamise ja juhtimise kohta väljendatud seisukohaga, mis näeb ette projekti valitsustevahelist rahastamist; kahtlustab, et selline rahastamis- ja juhtimisviis kahjustab oluliselt programmi edasist arengut, kaotab programmi euroopaliku mõõtme, on vastuolus põhimõttega olla kõigi jaoks läbipaistev ning täielikult, vabalt ja võrdselt kättesaadav ja seda võiks tõlgendada kui märki ELi loobumisest ühest oma peamisest algatusest;

3.  on seisukohal, et GMESi rahastamine väljapool mitmeaastast finantsraamistikku, võttes kasutusele sellise rahastamis- ja juhtimisstruktuuri nagu komisjon oma teatises välja pakkus, ei ole mõeldav lahendus;

4.  rõhutab, et GMESi ja selle rahastamise ebakindel tulevik kahjustab oluliselt GMESi teenuste ja rakenduste arendamist ja kasutuselevõttu, mis peaksid tekitama majanduskasvu ja suurendama Euroopa kodanike heaolu;

5.  kutsub seega komisjoni üles esitama kiiresti seadusandliku ettepaneku GMESi pikaajalise juhtimise, toimimise ja rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku raames, et tagada programmi korrektne kasutamine ja toimimine ning et saavutada eesmärk käivitada programm täielikult alates 2014. aastast;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0013.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika