Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2509(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0063/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0063/2012

Keskustelut :

PV 16/02/2012 - 7
CRE 16/02/2012 - 7

Äänestykset :

PV 16/02/2012 - 8.14
CRE 16/02/2012 - 8.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0062

Hyväksytyt tekstit
PDF 108kWORD 34k
Torstai 16. helmikuuta 2012 - Strasbourg
Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) tulevaisuus
P7_TA(2012)0062B7-0063/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) tulevaisuudesta (2012/2509(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2011 julkaistun komission tiedonannon Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen toiminnasta (vuodesta 2014 eteenpäin) (COM(2011)0831),

–  ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2011 julkaistun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio” (COM(2011)0500),

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 2012 antamansa päätöslauselman kansalaista hyödyttävästä Euroopan unionin avaruusstrategiasta(1),

–  ottaa huomioon 31. toukokuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät kansalaista hyödyttävästä Euroopan unionin avaruusstrategiasta,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn suullisen kysymyksen Euroopan maanseurantaohjelman tulevaisuudesta (O-000325/2011 – B7-0027/2012),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan maanseurantaohjelma (GMES) on toinen EU:n kahdesta avaruusalan lippulaivahankkeesta, ja katsoo, että sillä on merkittävä rooli maan havainnoinnissa, se on tärkeä ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen torjunnassa, pelastuspalvelussa ja yleisessä turvallisuudessa, kestävässä kehityksessä, liikkuvuudessa ja kriisinhallinnassa ja se luo merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia, kun se tuottaa loppukäyttäjille tarkoitettuja palveluja ja edistää innovointia;

B.  ottaa huomioon, että GMES on Euroopalle poliittisesti, strategisesti ja teknisesti erittäin tärkeä hanke ja että se on taloudellisia, sosiaalisia ja teknisiä etuja ajatellen erittäin kustannustehokas;

C.  toteaa, että GMES on unionin ohjelma, jota rahoitetaan unionin talousarviosta yhteensä noin 3,2 miljardilla eurolla vuoteen 2013 saakka ja jonka hallinnoinnista unioni vastaa;

D.  katsoo, että ellei huolehdita pitkän aikavälin vakaan rahoitustuen varmistavasta uskottavasta rahoitussuunnitelmasta, pitkällä aikavälillä syntyy todennäköisesti lisäkustannuksia, aiheutuu eriarvoisuutta tietojen saannissa ja unionin kansalaisten hyötymisessä ohjelmasta ja ohjelma tiedon tuottamisineen voidaan joutua keskeyttämään tai jopa lopettamaan, mikä voisi lopulta tarkoittaa, että jo tehdyt investoinnit menevät hukkaan ja että Eurooppa menettää riippumattomuutensa ja teknisen etumatkansa tässä tärkeässä avaruusinfrastruktuurissa;

E.  ottaa huomioon, että neuvosto pyysi 31. toukokuuta 2011 GMES-ohjelman rahoittamista jatkossakin EU:n talousarviosta EU:n vastuiden mukaisesti, ja toteaa että monet jäsenvaltiot ovat jo ilmaisseet vastustavansa GMES-ohjelman rahoituksen hallinnointia hallitusten välisellä sopimuksella ja että ehdotettu GMES-rahasto ei siksi pysty todennäköisesti tuottamaan tarvittavaa rahoitusta;

1.  pitää valitettavana, että komissio julkisti 30. marraskuuta 2011 pelkästään tiedonannon eikä esittänyt GMES-säädösehdotuksia, vaikka nykyinen asetus (EU) N:o 911/2010 kattaa vain alustavat toimet ja raukeaa vuoden 2013 lopussa;

2.  ei yhdy komission tiedonannossaan esittämään kantaan GMES-ohjelman tulevasta rahoituksesta ja hallinnoinnista hallitusten välisen rahoituksen pohjalta; epäilee, että tällainen malli haittaisi suuresti ohjelman kehitystä, veisi hankkeelta sen eurooppalaisen ulottuvuuden, olisi ristiriidassa avoimuuden ja kaikille täysimääräisen, avoimen ja yhdenmukaisen saatavuuden periaatteiden kanssa ja voitaisiin tulkita merkiksi EU:n luopumisesta tästä lippulaivahankkeesta;

3.  katsoo, että GMES-ohjelman rahoitus monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolisista lähteistä komission tiedonannossaan esittämän rahoitus- ja hallintorakenteen avulla ei ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto;

4.  korostaa, että epävarmuus GMES-ohjelman ja sen rahoituksen tulevaisuudesta haittaa suuresti niiden GMES-palvelujen ja -sovellusten kehittämistä ja käyttöönottoa, joiden on odotettu synnyttävän talouskasvua ja lisäävän unionin kansalaisten hyvinvointia;

5.  kehottaa siksi komissiota esittämään pikaisesti säädösehdotuksen GMES-ohjelman pitkän aikavälin hallinnoinnista, rahoituksesta ja käytöstä monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, jotta voidaan varmistaa ohjelman asianmukainen hyödyntäminen ja käyttö sekä saavuttaa tavoitteena oleva ohjelman saaminen täysimääräisesti toimintaan vuodesta 2014 alkaen;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0013.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö