Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2509(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0063/2012

Teksty złożone :

B7-0063/2012

Debaty :

PV 16/02/2012 - 7
CRE 16/02/2012 - 7

Głosowanie :

PV 16/02/2012 - 8.14
CRE 16/02/2012 - 8.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0062

Teksty przyjęte
PDF 201kWORD 39k
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - Strasburg
Przyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES)
P7_TA(2012)0062B7-0063/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przyszłości europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES)(2012/2509(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i operacji prowadzonych w jego ramach (od 2014 r.) (COM(2011)0831),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 czerwca 2011 r. „Budżet z perspektywy ”Europy 2020„” (COM(2011)0500),

–  uwzględniając własną rezolucję z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli(1),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli,

–  uwzględniając pytanie ustne do Komisji w sprawie przyszłości GMES (O-000325/2011 - B7-0027/2012),

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że program „Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa” (GMES) jest jedną z dwóch sztandarowych inicjatyw Unii Europejskiej dotyczących przestrzeni kosmicznej i odgrywa kluczową rolę w obserwacji Ziemi, która stanowi strategiczne narzędzie w walce ze zmianą klimatu i degradacją środowiska, w działaniach na rzecz ochrony ludności i bezpieczeństwa cywilnego, trwałego rozwoju i mobilności oraz w zarządzaniu kryzysowym, a także ma ważny potencjał gospodarczy, gdyż sprzyja rozwojowi usług niższego szczebla i zwiększa innowacyjność;

B.  mając na uwadze, że GMES ma dla Europy ogromne znaczenie polityczne, strategiczne i techniczne, a także jest wysoce opłacalne, przynosząc korzyści gospodarcze, społeczne i technologiczne;

C.  mając na uwadze, że GMES został ustanowiony jako program unijny, jest finansowany z budżetu UE, a całkowite środki na niego przeznaczone wynoszą blisko 3,2 mld EUR do roku 2013, a także mając na uwadze, że programem tym zarządza UE i ponosi zań odpowiedzialność;

D.  mając na uwadze, że brak wiarygodnego planu finansowania przewidującego długoterminowe i stałe wsparcie finansowe mógłby doprowadzić w dłuższej perspektywie do wyższych kosztów, do nierównego dostępu obywateli europejskich do pozyskiwanych dzięki temu programowi informacji i korzyści, do przerwania, a nawet wstrzymania programu i pozyskiwania danych, co ostatecznie mogłoby oznaczać, że dotychczasowe inwestycje okazały się bezowocne, a Europa utraciłaby swą niezależność i pozycję kontynentu o wysokim stopniu rozwoju technologicznego w tej tak ważnej dziedzinie, jaką jest infrastruktura kosmiczna;

E.  mając na uwadze, że w dniu 31 maja 2011 r. Rada opowiedziała się za finansowaniem programu GMES w dalszym ciągu z budżetu UE, zgodnie ze zobowiązaniami Unii, i mając na uwadze, że kilka państw członkowskich wyraziło już sprzeciw wobec finansowania GMES na mocy porozumienia międzyrządowego, w związku z czym proponowany fundusz GMES nie będzie prawdopodobnie w stanie wygenerować niezbędnych środków finansowych;

1.  wyraża ubolewanie w związku z faktem, że w dniu 30 listopada 2011 r. Komisja opublikowała jedynie komunikat i nie przedstawiła wniosku ustawodawczego w sprawie GMES, zważywszy, że obowiązujące rozporządzenie (UE) nr 911/2010 dotyczy jedynie działań początkowych i wygaśnie wraz z końcem 2013 r.;

2.  nie zgadza się na kierunek wskazany przez Komisję w komunikacie w odniesieniu do przyszłego finansowania i zarządzania GMES, gdyż celem jest międzyrządowe finansowanie tego projektu; wyraża obawy, że kierunek ten okaże się zdecydowanie szkodliwy dla przyszłego rozwoju programu, spowoduje, że program ten straci wymiar europejski, będzie sprzeczny z zasadami przejrzystości oraz pełnego, otwartego i równego dostępu dla wszystkich, i będzie postrzegany jako znak odejścia UE od tej sztandarowej inicjatywy;

3.  ocenia, że finansowanie GMES pochodzące ze środków innych niż przewidziane w wieloletnich ramach finansowych, w ramach środków i przy zastosowaniu modelu zarządzania zaproponowanego przez Komisję w komunikacie, nie jest realnym rozwiązaniem;

4.  podkreśla, że niepewność co do przyszłości programu GMES oraz jego finansowania jest w dużej mierze szkodliwa dla rozwoju i wprowadzenia na rynek usług i zastosowań GMES, które mają przynieść spodziewany wzrost gospodarczy i dobrobyt obywateli europejskich;

5.  dlatego wzywa Komisję do szybkiego przedstawienia wniosku ustawodawczego dotyczącego długoterminowego zarządzania, finansowania i funkcjonowania programu GMES, finansowanego w ramach wieloletnich ram finansowych, tak by zapewnić właściwe uruchomienie i należytą realizację programu oraz osiągnąć cel jego pełnej operacyjności począwszy od 2014 r.;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności