Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2539(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0075/2012

Debatter :

PV 16/02/2012 - 13.1
CRE 16/02/2012 - 13.1

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 14.1

Antagna texter :

P7_TA(2012)0063

Antagna texter
PDF 123kWORD 40k
Torsdagen den 16 februari 2012 - Strasbourg
Dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou
P7_TA(2012)0063RC-B7-0075/2012

Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om dödsstraffet i Vitryssland, särskilt fallen Dzmitryj Kanavalaw och Uladzislaw Kavaljow (2012/2539(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 17 december 2009 om Vitryssland(1) och sina övriga resolutioner i samma ämne, särskilt resolutionerna av den 15 september 2011(2), den 12 maj 2011(3), den 10 mars 2011(4) och den 20 januari 2011(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2010 om Internationella dagen mot dödsstraffet(6) och sina tidigare resolutioner om avskaffande av dödsstraffet, särskilt resolutionen av den 26 april 2007 om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff(7),

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 65/206 av den 21 december 2010, i vilken man efterlyser ett moratorium för dödsstraffet, och dess tidigare resolutioner från 2007 och 2008 om dödsstraffet,

–  med beaktande av resolutionen av den 6–10 juli 2010 från OSSE:s parlamentariska församling om dödsstraffet,

–  med beaktande av resolution 1857 (2012) av den 25 januari 2012 från Europarådets parlamentariska församling om situationen i Vitryssland,

–  med beaktande av uttalandet av den 1 december 2011 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, om dödsstraffet i Vitryssland,

–  med beaktande av uttalandet av den 24 januari 2012 från Europaparlaments talman, Martin Schulz, i vilket han fördömde dödsstraffen mot Dzmitryj Kanavalaw och Uladzislaw Kavaljow,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) beslut av den 23 januari 2011 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland,

–  med beaktande av artikel 2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av förklaringen från toppmötet om det östliga partnerskapet, som antogs i Prag den 7–9 maj 2009, och förklaringen om situationen i Vitryssland, som antogs vid toppmötet om det östliga partnerskapet i Warszawa den 30 september 2011,

–  med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Vitryssland är det enda land i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraff och verkställer avrättningar.

B.  I juli 2011 avrättades Aleh Hryshkautsou och Andrej Burdyka trots att deras fall fortfarande var under behandling i FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna. Enligt människorättsaktivister har omkring 400 personer avrättats i Vitryssland sedan 1991.

C.  De senaste dödsdomarna avkunnandes av Vitrysslands högsta domstol den 30 november 2011 mot Dzmitryj Kanavalaw and Uladzislaw Kavaljow, som stod misstänkta för att ha utfört terroristattentaten i Vitsebsk 2005, i Minsk 2008 och i Minsk tunnelbana i april 2011.

D.  Enligt tillförlitliga rapporter (från International Federation of Human Rights och Human Rights Watch) finns det belägg för att åklagare och Vitrysslands högsta domstol höll en orättvis rättegång samt att utredningarna försvårats av allvarliga människorättskränkningar och av att viktiga bevis avsiktligen förbisetts, vilket tyder på att de båda männen är oskyldiga. Enligt observatörer vid rättegången präglades dessutom förundersökningen och domstolsprövningen av fallen av allvarliga förfarandemässiga överträdelser.

E.  Dzmitryj Kanavalaw och Uladzislaw Kavaljow nekades tillgång till advokat, och tillförlitliga rapporter uppger att tortyr förekom för att framtvinga bekännelser under förhören. Det finns heller ingen forensisk bevisning som kopplar någon av männen till explosionen, och man hittade inga spår av sprängämnen på männens kläder eller kroppar.

F.  All viktig bevisning som åklagarna hänvisade till under rättegången förstördes omedelbart efter det att Högsta domstolen avkunnat sin dom.

G.  Enligt artikel 14 i del 1 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som ratificerats av Vitryssland, är var och en berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en behörig, oberoende och opartisk domstol.

H.  Dzmitryj Kanavalaw föräldrar har trakasserats och övervakats av personer vid underrättelsetjänsten, och civilklädda män har placerats i närheten av deras hem vilket har gjort att familjen i flera månader inte har kunnat kommunicera med omvärlden.

I.  Dödsstraffet är fortfarande en ”statshemlighet” i Vitryssland, och enligt den vitryska strafflagen ska avrättningsdatumen hållas hemliga för dödsfångarna, deras familjer och allmänheten. Dödsstraffet verkställs i avskildhet genom arkebusering. Den avrättade personens kropp överlämnas inte till de anhöriga för begravning och platsen där kroppen begravs meddelas inte.

J.  Avrättningarna av Dzmitryj Kanavalaw och Uladzislaw Kavaljow kan komma att ske mycket snart.

K.  Högsta domstolens dom i målet är slutlig och kan inte överklagas. Enligt vitrysk lag kan dock en begäran om nåd lämnas till landets president. Uladzislaw Kavaljow har sökt nåd hos Aljaksandr Lukashenka. Han har nekat till alla anklagelser och har bett om befrielse från straffrättsligt ansvar men har ännu inte fått något svar.

L.  De vitryska myndigheterna har undertecknat förklaringen från toppmötet i Prag om det östliga partnerskapet, där de åtog sig att iaktta principerna för internationell rätt samt grundläggande värden, såsom demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

1.  Europaparlamentet påminner om att EU och andra internationella institutioner vid upprepade tillfällen har framfört krav på att de vitryska myndigheterna ska avskaffa dödsstraffet.

2.  Europaparlamentet betonar att ett sådant oåterkalleligt, grymt, omänskligt och förnedrande straff som kränker rätten till liv inte kan accepteras. Parlamentet beklagar att de vitryska myndigheterna fortfarande inte har gjort några påtagliga steg i riktning mot ett avskaffande av dödsstraffet eller mot ett omedelbart moratorium för det.

3.  Europaparlamentet fördömer dödsdomarna mot Dzmitryj Kanavalaw och Uladzislaw Kavaljow och uppmanar med kraft Aljaksandr Lukashenka att benåda de båda männen och införa ett moratorium för alla dödsdomar och avrättningar, med målet att avskaffa dödsstraffet från straffsystemet genom att ratificera det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, i enlighet med internationella normer.

4.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna i Vitryssland att göra en fullständig, rättvis och opartisk utredning av anklagelserna och att garantera verklig rättvisa för offren för de fruktansvärda terroristhandlingarna.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet och kommissionen att med hjälp av alla sina diplomatiska verktyg och sitt utvecklingsbistånd arbeta för dödsstraffets avskaffande i Vitryssland.

6.  Europaparlamentet uppmanar länderna i det östliga partnerskapet och Ryssland att uppmana Vitryssland att införa ett moratorium för dödsstraffet.

7.  Europaparlamentet uppmuntrar bestämt civilsamhället och frivilligorganisationerna i Vitryssland att arbeta för ett avskaffande av dödstraffet.

8.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att återuppta arbetet i den parlamentariska arbetsgrupp om dödsstraffet som bildades 2010, att få den nationella lagstiftningen att överensstämma med landets skyldigheter enligt internationella människorättsfördrag och att säkerställa att internationellt erkända standarder för rättvisa rättegångar respekteras fullt ut.

9.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att främja rättsväsendets roll i Vitryssland och dess arbete, utan inblandning eller påtryckningar av den verkställande makten, att genomföra rekommendationerna från FN:s särskilda rapportör om domares och advokaters oberoende, att på lämpligt sätt sprida kunskap om det rättsliga förfarandet och att leva upp till OSSE:s åtaganden i anslutning till den mänskliga dimensionen, särskilt på rättsstatsområdet.

10.  Europaparlamentet fördömer de kontinuerliga förföljelserna av människorättsförsvarare och medlemmar av den demokratiska oppositionen, liksom förtrycket av civilsamhällets aktivister och oberoende media i Vitryssland av politiska skäl. Parlamentet kräver att alla personer som straffats av politiska skäl omedelbart friges, vare sig de sitter fängslade eller avtjänar andra straff, däribland Ales Bjaljatski, ordförande för människorättscentret ”Viasna” och vice ordförande för International Federation of Human Rights.

11.  Europaparlamentet kräver att alla politiska fångar omedelbart och villkorslöst försätts på fri fot. Parlamentet välkomnar rådets (utrikes frågor) beslut av den 23 januari 2012 om att utvidga sanktionskriterierna för att göra det möjligt att peka ut dem som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förtrycket av civilsamhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland. Parlamentet upprepar att en förutsättning för att dialogen mellan EU och Vitryssland ska kunna fördjupas är att Vitryssland gör framsteg mot demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet och att alla politiska fångar omedelbart friges och återfår sina medborgerliga rättigheter, däribland de två före detta presidentkandidaterna Mikalaj Statkevitj och Andrej Sannikaw, ledarna för presidentvalskampanjerna för den demokratiska oppositionens kandidater Pavel Sevjarynets och Dzmitryj Bandarenka, och den politiske fången Siarhej Kavalenka, som sitter fängslad anklagad för brott mot husarresten och som hungerstrejkat under en längre tid, vilket allvarligt har försvagat hans hälsa och nu direkt hotar hans liv.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Republiken Vitrysslands regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1) EUT C 286 E, 22.10.2010, s. 16.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0392.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0244.
(4) Antagna texter, P7_TA(2011)0099.
(5) Antagna texter, P7_TA(2011)0022.
(6) EUT C 371 E, 20.12.2011, s. 5.
(7) EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 775.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy