Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2541(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0079/2012

Arutelud :

PV 16/02/2012 - 13.2
CRE 16/02/2012 - 13.2

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 14.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0064

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 40k
Neljapäev, 16. veebruar 2012 - Strasbourg
Hiljutised sündmused Egiptuses
P7_TA(2012)0064RC-B7-0079/2012

Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsioon hiljutiste sündmuste kohta Egiptuses (2012/2541(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma hiljutisi resolutsioone Egiptuse kohta, eeskätt 17. novembri 2011. aasta resolutsiooni Egiptuse ja eelkõige blogipidaja Alaa Abd El-Fattahi juhtumi kohta(1),

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Egiptus on allkirjastanud,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni 2. veebruari 2012. aasta avaldust Egiptuses jalgpallistaadionil toimunud tragöödia kohta ja 1. veebruari 2012. aasta avaldust Egiptuses jätkuvate kodanikuühiskonna vastaste repressioonide kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Egiptuse 2004. aasta assotsiatsioonilepingut ning 2007. aastal kokku lepitud tegevuskava,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 10. oktoobri 2011. aasta järeldusi ja Euroopa Ülemkogu 23. oktoobri 2011. aasta järeldusi Egiptuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 25. mai 2011. aasta ühist teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Uus lähenemisviis muutustele naaberriikides”,

–  võttes arvesse Euroopa naabruspoliitika arengut alates 2004. aastast ja eelkõige komisjoni eduaruandeid selle rakendamise kohta,

–  võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatist Euroopa Ülemkogule, Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Partnerlus Vahemere lõunapiirkonnaga demokraatia ja ühise heaolu nimel”,

–  võttes arvesse inimõiguste kaitsjaid käsitlevaid ELi suuniseid, mis võeti vastu 2004. aastal ning mida ajakohastati 2008. aastal,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.  arvestades, et vabaühenduste olukord Egiptuses on murettekitav; arvestades, et 2011. aasta oktoobris kuulutati välja komisjoni loomine, mille eesmärk on vaadata läbi kodanikuühiskonna institutsioonid ja vabaühendused ning suurendada õiguslikku kontrolli kodanikuühiskonna organisatsioonide ja poliitiliste sihtasutuste välismaise rahastamise üle, ning et seejärel nõuti keskpangalt kõikide vabaühendustelt lähtuvate või neile suunatud pangaülekannete jälgimist; arvestades, et Egiptuse relvajõudude ülemnõukogu (SCAF) üksused otsisid 29. detsembril 2011. aastal läbi kümne välismaist rahastamist kasutava organisatsiooni kontorid ning nende organisatsioonide vastu korraldati juurdlus ja seejärel need keelustati; arvestades, et Egiptuse sõjaväe juhitud valitsus teatas 5. veebruaril 2012. aastal, et annab Egiptuses tegutsevate mittetulundusühenduste välismaise rahastamise asjus algatatud kriminaaluurimisega seoses kohtu alla 19 Ameerika Ühendriikide kodanikku ja lisaks veel 24 isikut; arvestades, et Egiptuse kohtunikud uurivad demokraatiameelsete vabaühenduste ja poliitiliste sihtasutuste väidetavat ebaseaduslikku välismaist rahastamist ning arvestades, et 44 uurimisalust, kelle hulgas on 19 USA kodanikku, 14 egiptlast, viis serblast, kaks sakslast, kaks liibanonlast, üks jordaanlane ja üks palestiinlane, on antud Kairo kriminaalkohtu alla ning neil ei lubata riigist lahkuda;

B.  arvestades, et vabaühendusi süüdistatakse ka selles, nagu oleksid nad Egiptuses esindused avanud ja tegutsenud ilma valitsuse loata, kuigi Egiptuse võimud ei ole rohkem kui viie aasta jooksul vastanud nimetatud organisatsioonide eeskirjakohastele registreerimistaotlustele; arvestades, et nimetatud süüdistustega tipneb Egiptuse õiguskaitsestruktuuride aina hoogu kogunud rünnak riigis tegutsevate kohalike ja rahvusvaheliste vabaühenduste vastu, mis on toimunud vastuolus inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õigusega ning takistab demokraatlike väärtuste edendamise ja inimõiguste kaitsmise püüdeid;

C.  arvestades, et Port Saidis Kairo jalgpalliklubi Al Ahly ja kohaliku klubi Al Masri jalgpallimatši ajal puhkenud kokkupõrgetes hukkus vähemalt 74 inimest ja mitusada inimest sai vigastada;

D.  arvestades, et politsei reaktsioon kokkupõrgetele oli hämmastavalt loid; arvestades, et pahameel ja oletused, et kokkupõrgetel võisid olla sõjaväevalitsuse lõpetamise nõudmistega seotud poliitilised ajendid, vallandasid jalgpallitragöödia järgsetel päevadel meeleavaldused, kus protesteeriti mis tahes diktatuuri vastu, olgu see sõjaline või mitte, ning meeleavaldustega kaasnesid uued hukkunud ja vigastatud; arvestades, et politsei jätkab pisargaasi, linnuhaavlite ja kummikuulide kasutamist meeleavaldajate vastu;

E.  arvestades, et Egiptuse asetervishoiuminister Hesham Sheiha nimetas jalgpallistaadionil juhtunut suurimaks tragöödiaks Egiptuse jalgpalli ajaloos; arvestades, et relvajõudude ülemnõukogu saatis kopterid vigastatud meeskonnaliikmeid ja külalismeeskonna toetajaid sõjaväehaiglasse toimetama; arvestades, et eriti üleminekuaegadel ja ühiskondlike rahutuste ajal peaks sport täitma ühendavat rolli, pakkuma normaalsustunnet ja ajendama lõhestatud kogukondi leppimisele;

F.  arvestades, et Euroopa naabruspoliitikaga ning inimõiguste ja täpsemalt naiste õigustega seotud reformide edu sõltub kodanikuühiskonna osalusest vastava poliitika elluviimisel;

G.  arvestades, et relvajõudude ülemnõukogu tegutsemine on olnud vastuoluline, sest erakorralise seisukorra seadust ei ole täielikult tühistatud ning seda on endiselt võimalik kohaldada seoses „bandiitlusega”, mida on võimalik laialdaselt tõlgendada ja suvaliselt kohaldada; arvestades, et rahvusvaheliste ja kohalike organisatsioonide andmeil ei ole inimõiguste olukord Egiptuses viimased kümme kuud kestnud sõjaväevalitsuse kestel paranenud; arvestades, et endiselt mõistetakse tsiviilisikute üle kohut sõjaväekohtutes ning blogipidajaid, ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid ahistatakse otseselt või kaudselt, mis on suurendanud pingeid ja põhjustanud uusi meeleavaldusi; arvestades, et relvajõudude ülemnõukogu ei ole algatanud uurimisi seoses teadetega naismeeleavaldajate seksuaalse ahistamise kohta, kaasa arvatud nn neitsilikkuse proovid, tapmisähvardused ja muud inimõiguste rikkumised;

H.  arvestades, et 2011. aasta novembrist 2012. aasta jaanuarini toimunud Rahvakogu valimistel sai Islami vennaskonna Vabadus- ja Õigluspartei 47% häältest ning salafistide juhitud partei Noor 25%, mille tulemusel naissoost parlamendiliikmete arv vähenes 64 liikmelt kaheksale; arvestades, et juunis seisavad ees presidendivalimised; arvestades, et ühtki rahvusvahelist institutsiooni, ka mitte ELi, ei kutsutud valimisi vaatlema;

I.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud Egiptuses alates 1981. aastast kehtiva erakorralise seisukorra lõpetamist ja demokraatia tugevdamist ning inimõiguste ja põhivabaduste austamist selles riigis; arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt väljendanud oma pühendumust mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele ning rõhutanud, et valitsuste kohus on tagada need vabadused kõikjal maailmas;

1.  väljendab solidaarsust Egiptuse rahvaga praegusel otsustaval demokraatiale ülemineku perioodil; kutsub Egiptuse ametivõime üles tagama täielikku kinnipidamist inimõigustest ja põhivabadustest, kaasa arvatud naiste õigused, usu-, südametunnistuse ja mõttevabadus, vähemuste kaitse ja seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimisest hoidumise nõue, ajakirjandus- ja meediavabadus, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadus, õiglane õigusemõistmine ning väljendus- ja sõnavabadus, sest need õigused on süvademokraatia hädavajalikud koostisosad;

2.  nõuab, et viivitamatult loobutaks kriminaalsüüdistustest vabaühenduste ja poliitiliste sihtasutuste vastu; palub Egiptuse võimudel hoolitseda selle eest, et nii kohalike kui välismaiste kodanikuühiskonna organisatsioonide kontrollimine toimuks täiesti läbipaistvalt ja erapooletult ning kooskõlas inimõiguste ja põhivabaduste valdkonna asjakohaste õigusmenetluste ja rahvusvaheliste normidega; on seisukohal, et eespoolkirjeldatud taktika kujutab endast kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklis 22 sätestatud ühinemisvabaduse õiguse ränka rikkumist; kutsub Egiptuse ametivõime üles, et nad tihedas koostöös valitsusväliste organisatsioonide ning inimõigus- ja demokraatiarühmitustega võtaksid vastu uue ühenduste seaduse, mis oleks kooskõlas rahvusvaheliste inimõigusstandarditega; avaldab täielikku toetust nimetatud organisatsioonide ilmutatud pühendumusele ja olulisele ning kvaliteetsele tööle kodanikuühiskonna ja Egiptuse rahva kaitsel ning rahu, demokraatia ja inimõiguste edendamise nimel;

3.  väljendab kahetsust seoses hukkunute ja vigastatute suure arvuga Port Saidis ning avaldab ohvrite perekondadele kaastunnet; nõuab tragöödiani viinud sündmuste sõltumatut uurimist ning süüdlaste vastutuselevõtmist;

4.  tunneb muret süüdistuste pärast, nagu oleksid kokkupõrked olnud poliitilise taustaga, ning kutsub Egiptuse võime tungivalt üles algatama 1. veebruari 2012. aasta sündmuste sõltumatut uurimist;

5.  väljendab kindlat toetust reformidele, mis on suunatud demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja sotsiaalse õigluse kehtestamisele Egiptuses kooskõlas Egiptuse rahva tahtega; kordab nõudmist erakorraline seisukord täielikult lõpetada; rõhutab veel kord hea valitsemistava, korruptsioonivastase võitluse ning inimõiguste ja põhivabaduste austamise tähtsust Egiptuses, nõuab selgitusi seoses põhiseadusliku protsessi, selle ajakava ja põhimõtetega, tagamaks, et põhiseaduse sätted oleksid inklusiivsed ega annaks võimalust ühegi Egiptuse ühiskonnaliikme diskrimineerimiseks; rõhutab veel kord, et kõrgeim võim tuleb võimalikult kiiresti üle anda demokraatlikult valitud tsiviilvalitsusele;

6.  rõhutab vabade, õiglaste ja läbipaistvate valimiste tähtsust ning ergutab ELi ja selle liikmesriike jätkama Egiptuse võimude, parteide ning kodanikuühiskonna toetamist ja abistamist selle eesmärgi saavutamise püüdlustes; kutsub relvajõudude ülemnõukogu üles lubama sõltumatutel vaatlejatel eelseisvaid presidendivalimisi jälgida; palub kõrgel esindajal aidata kaasa Euroopa Parlamendi osalusega töörühma loomisele, et vastata demokraatlike muutuste nimel tegutsejate palvele toetada demokraatlikku üleminekuprotsessi, eelkõige vabade ja demokraatlike valimiste korraldamise ning institutsioonide, sh sõltumatu kohtusüsteemi ülesehitamise osas;

7.  väljendab heameelt vangistatud blogipidajate Alaa Abd El-Fattah ja Maikel Nabil Sanadi vabastamise üle; palub veel kord, et Egiptuse ametivõimud tagaksid, et ükski blogipidaja, ajakirjanik ega inimõiguslane ei peaks selles riigis taluma otsest või kaudset ahistamist või hirmutamist; tervitab poliitvangide vabastamist, kuid kordab veel, et neid ei oleks üldse tohtinud sõjaväekohtu alla anda; on veendunud, et kõnealused vangid oleks seetõttu tulnud õigeks mõista, selle asemel, et neid amnestia alusel vabastada;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Egiptuse ametivõimudele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0518.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika