Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2285(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0050/2012

Ingivna texter :

A7-0050/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0067

Antagna texter
PDF 108kWORD 31k
Tisdagen den 13 mars 2012 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet
P7_TA(2012)0067A7-0050/2012

Europaparlamentets beslut av den 13 mars 2012 om begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet (2010/2285(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet som översändes den 13 oktober 2010 av Pests distriktsdomstol i Budapest (Ungern) med anledning av det pågående brottmålsförfarandet i denna domstol, och som tillkännagavs i kammaren den 24 november 2010,

–  efter att ha hört Krisztina Morvai i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av de skriftliga inlagor av den 19 december 2011 som Pests distriktsdomstol översänt till följd av rättsutskottets begäran om ytterligare upplysningar och preciseringar i enlighet med artikel 7.3.

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010 och 6 september 2011(1),

–  med beaktande av artiklarna 6.2 och 7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0050/2012), och av följande skäl:

A.  Pests distriktsdomstol har gjort en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Krisztina Morvai, med anledning av ett brottmålsförfarande som inletts vid denna domstol.

B.  Domstolens begäran hänför sig till ett brottmålsförfarande rörande ärekränkning genom uttalanden som Krisztina Morvai har gjort om en privatperson i Ungern.

C.  Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

D.  De faktauppgifter som domstolen lämnat till utskottet för rättsliga frågor i ärendet visar att de aktuella uttalandena gjordes vid en tidpunkt då Krisztina Morvai inte var ledamot av Europaparlamentet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Krisztina Morvais immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Ungern och till Krisztina Morvai.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, REG 1964, s. 195; mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., REG 1986, s. 2391; mål T-345/05, Mote mot parlamentet, REG 2008, s. II-2849; förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, REG 2008, s. I-7929; mål T-42/06, Gollnisch mot parlamentet (ännu ej offentliggjort i REU); mål C-163/10, Patriciello (ännu ej offentliggjort i REU).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy