Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0157(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0045/2012

Ingediende teksten :

A7-0045/2012

Debatten :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Stemmingen :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0068

Aangenomen teksten
PDF 264kWORD 39k
Dinsdag 13 maart 2012 - Straatsburg
Erfopvolging en de Europese erfrechtverklaring ***I
P7_TA(2012)0068A7-0045/2012
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0154),

–  gezien artikel 251, lid 2, artikel 61, onder c) en artikel 67, lid 5, tweede streepje, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0236/2009),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–  gezien artikel 294, lid 3, en artikel 81, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 juli 2010(1),

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7- 0045/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 44 van 11.2.2011, blz. 148.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 maart 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring
P7_TC1-COD(2009)0157

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 650/2012 )

Juridische mededeling - Privacybeleid