Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0157(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0045/2012

Predkladané texty :

A7-0045/2012

Rozpravy :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Hlasovanie :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0068

Prijaté texty
PDF 280kWORD 40k
Utorok, 13. marca 2012 - Štrasburg
Dedenie a európske dedičské osvedčenie ***I
P7_TA(2012)0068A7-0045/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2009)0154),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 61 písm. c) a článok 67 ods. 5 druhú zarážku Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0236/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (COM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 81 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 14. júla 2010(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0045/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, s. 148.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve
P7_TC1-COD(2009)0157

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 650/2012.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia