Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0157(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0045/2012

Ingivna texter :

A7-0045/2012

Debatter :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Omröstningar :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0068

Antagna texter
PDF 197kWORD 36k
Tisdagen den 13 mars 2012 - Strasbourg
Behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg ***I
P7_TA(2012)0068A7-0045/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2009)0154),

–  med beaktande av artiklarna 251.2 och 61 c och artikel 67.5 andra strecksatsen i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0236/2009),

–  med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artiklarna 294.3 och 81.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 juli 2010(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0045/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 44, 11.2.2011, s. 148.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg
P7_TC1-COD(2009)0157

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 650/2012.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy