Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2295(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0029/2012

Внесени текстове :

A7-0029/2012

Разисквания :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Гласувания :

PV 13/03/2012 - 8.5
CRE 13/03/2012 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0070

Приети текстове
PDF 385kWORD 93k
Вторник, 13 март 2012 г. - Страсбург
Роля на жените в процеса на вземане на политически решения ‐ качество и равенство
P7_TA(2012)0070A7-0029/2012

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2012 г. относно ролята на жените в процеса на вземане на политически решения ‐ качество и равенство (2011/2295(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз, по-специално член 2 и член 3, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално членове 21 и 23 от нея,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

–  като взе предвид Пекинската декларация и Платформата за действие от Пекин, приети от Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и последващите документи за резултатите, приети на специалните заседания на ООН „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.) и „Пекин + 15“ (2010 г.),

–  като взе предвид Съгласуваните заключения на Комисията по статута на жените от 2006 г. относно „равностойно участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения на всички равнища“,

–  като взе предвид Съгласуваните заключения на Комисията по статута на жените (1997/2) по ключовите области на загриженост в Платформата за действие от Пекин 1996–1999 г.,

–  като взе предвид Резолюция A/RES/58/142 на Общото събрание на ООН относно жените и участието в политическия живот и Резолюция III на Общото събрание на ООН относно жените и участието в политическия живот, одобрена на 18 ноември 2011 г.; Резолюция A/C.3/66/L.20/Rev.1,

–  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011–2020 г.), приет от Европейския съвет през март 2011 г.(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете (2010–2015 г.)“ (COM(2010)0491),

–  като взе предвид решението на Комисията от 19 юни 2000 г. за балансирано представителство на мъжете и жените в комитетите и експертните групи, които тя създава(2),

–  като взе предвид препоръка 96/694/EО на Съвета от 2 декември 1996 г. за балансирано участие на жените и мъжете в процеса на вземане на решения(3),

–  като взе предвид препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа (Rec (2003)3) относно балансирано участие на жените и мъжете в процеса на вземане на обществени и политически решения, приета на 12 март 2003 г., и резултатите от двата тура на мониторинг на напредъка, постигнат в изпълнението на тази препоръка (Rec (2003) 3), въз основа на въпросник с разпределени по полов признак данни във връзка с участието на жените и мъжете в процеса на вземане на обществени и политически решения, завършени съответно през 2005 г. и 2008 г.,

–  като взе предвид Резолюция (ПАСЕ) 1079 (1996 г.) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за увеличаване на представителството на жените в ПАСЕ, Препоръка 1413 (1999 г.) за равно представителство в политическия живот, Резолюция 1348 (2003 г.) за балансирано представителство на половете в ПАСЕ, Препоръка 1665 (2004 г.) за участие на жените в изборите и Резолюция 303 (2010 г.) за постигане на устойчиво равенство между половете в местния и регионалния политически живот,

–  като взе предвид Резолюция 85 (1999 г.) на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа, Препоръка 68 (1999 г.) за участието на жените в политическия живот на регионите на Европа и Препоръка 111 (2002 г.) за индивидуалното право на глас на жените и демократичните изисквания,

–  като взе предвид Декларацията за участието на жените в изборите, приета от Европейската комисия за демокрация по пътя на правото („Венецианската комисия“),

–  като взе предвид озаглавения „Бюджетиране по пол: практическо приложение“ наръчник, изготвен от Генералната дирекция по права на човека и правни въпроси на Съвета на Европа (април 2009 г.),

–  като взе предвид Препоръка 1899 (2010 г.) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за увеличаване на броя на жените в политиката чрез избирателната система, приета на 27 януари 2010 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 2 март 2000 г. относно жените в процеса на вземане на решения(4),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А7-0029/2012),

A.  като има предвид, че на равнище Европейски съюз и държави членки съществува дисбаланс в участието на жените и мъжете в процеса на вземане на политически и публични решения, както и явно недостатъчно представителство на жените при изборните длъжности и длъжностите с назначаване от политическо естество; като има предвид обезпокоително недостатъчното представителство на жените на междинните избори в Европейския парламент;

Б.  като има предвид, че участието на жените в процеса на вземане на политически решения и методите, стратегиите и културните нагласи и средства за борба с несъответствията се различават значително на национално ниво в рамките на ЕС и сред неговите държави членки, политически партии и социални партньори;

В.  като има предвид, че представителството на жените в Европейския парламент се е увеличило на 35 %, но все още не е достигнало равенство; като има предвид, че жените са дори още по-слабо представени при ръководните позиции в комисиите и политическите групи, а представителството на жените в Европейската комисия се задържа на ниво една трета, като Комисията никога не е била председателствана от жена;

Г.  като има предвид, че според статистическите данни и въпреки предприетите многобройни действия, преобладаваща е липсата на равенство, а броят на жените в процеса на вземане на политически решения вместо да нараства линейно, през последните години не се е променил съществено, балансираното представителство на мъжете и жените в националните парламенти в целия ЕС остава непроменено – с 24 % жени и 76 % мъже, като жените министри са едва 23 % от общия брой на министрите(5);

Д.  като има предвид, че в наши дни де факто е в сила неформална система от квоти, при която мъжете са привилегировани спрямо жените и при която мъже избират мъже на позиции, свързани с вземане на решения, като това не е формализирана система, но все пак е системна и съвсем реална дълбоко вкоренена култура на положително отношение към мъжете;

Е.  като има предвид, че представителството на жените и мъжете поравно в процеса на вземане на политически решения е въпрос, свързан с правата на човека и социалната справедливост, както и жизненоважно изискване за функционирането на едно демократично общество; като има предвид, че продължаващото недостатъчно представителство на жените е демократичен дефицит, който подкопава легитимността на процеса на вземане на решения както на равнище ЕС, така и на национално ниво;

Ж.  като има предвид, че процесът на вземане на решения се основава на административна подготвителна работа и съответно броят на жените на административни постове, особено на ръководни позиции, е въпрос на равенство и гарантира, че при подготовката на всички политики се вземат предвид аспектите, свързани с пола;

З.  като има предвид, че европейските избори, които ще се проведат през 2014 г., последвани от назначаването на следващата Европейска комисия и номинациите за „най-добрите работни места“ в ЕС, са шанс за постигане на напредък в основаващата се на равенството демокрация на ниво ЕС, а за ЕС – да служи за пример в тази насока;

И.  като има предвид, че в Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените се посочва, наред с останалото, че държавите, страни по нея, следва да вземат всички подходящи мерки, включително положителни мерки, за премахване на дискриминацията към жените в политическия и обществения живот;

Й.  като има предвид, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа насърчава:

   реформи в избирателните системи, за да станат по-благоприятни за представителство на жените;
   основани на пола антидискриминационни разпоредби в конституциите и в избирателните закони, с необходимите изключения, позволяващи положителни мерки за дискриминация в полза на по-слабо представения пол;
   чувствително към равенството между половете гражданско образование и премахване на половите стереотипи и „насадените“ предубеждения към жените кандидати, особено в рамките на политическите партии, но също така и в медиите;

К.  като има предвид, че в Пекинската декларация и Платформата за действие от Пекин относно жените във властта и процеса на вземане на решения се подчертава фактът, че равното участие е необходимо условие за вземането под внимание на интересите на жените и е нужно за укрепването на демокрацията и подпомагането на нейното правилно функциониране; като има предвид, че това потвърждава, че активното участие на жените на равни начала с мъжете на всички нива на вземане на решения е от съществено значение за постигането на равенство, устойчиво развитие, мир и демокрация;

Л.  като има предвид, че поради запазващите се стереотипи, касаещи пола, все още съществува сериозна сегрегация при ключовите позиции, свързани с вземането на политически решения, като задачите, свързани с полагане на грижи и разпределяне на ресурси, например в сферата на здравеопазването, социалните грижи и околната среда, се поверяват повече на жени, докато на мъжете се възлагат сериозни, свързани с финансови средства задачи, като икономическите и паричните въпроси, търговията, бюджета, отбраната и външните работи, което нарушава структурата на властта и разпределението на ресурсите;

М.  като има предвид, че политическите партии, които носят отговорността за избора, класирането и номинирането на кандидатите за ръководни позиции, имат ключова роля в гарантирането на равно представителство на жените и мъжете в политиката и затова следва да утвърждават добри практики, като например доброволни партийни квоти за изборите, каквито вече бяха представени от някои политически партии в 13 държави – членки на ЕС;

Н.  като има предвид, че проучването относно „корупцията и жените в държавното управление“, проведено от Световната банка през 1999 г., стига до извода, че когато степента на участие на жените е по-висока, нивото на държавна корупция е по-ниско, като в съответствие с изводите от това проучване причината е, че жените имат по-високи стандарти за етично поведение и демонстрират по-голяма загриженост за „общото благо“;

О.  като има предвид, че са необходими всеобхватни многостранни стратегии, състоящи се от необвързващи мерки, като цели и доброволни партийни квоти, мерки, предоставящи права, като обучение по равенство на половете, наставничество и кампании за повишаване на осведомеността, и правно обвързващи мерки, като изборни квоти по пол, както и че правно обвързващите мерки, които са съвместими с институционалната и избирателната система и налагат правила за подреждане на квотите в кандидатските листи, мониторинг и ефективни санкции при неспазване, са се доказали като най-ефективните за постигането на балансирано участие на жените и мъжете в политиката;

П.  като има предвид, че достъпът на жените до финансиране на предизборни кампании често е по-ограничен поради дискриминация в политическите партии, изключване на жените от паричните мрежи и по-ниските им доходи и спестявания;

Р.  като има предвид, че процедурите в избирателните системи, политическите институции и политическите партии играят решаваща роля и имат сериозно влияние върху ефективността на прилаганите стратегии и върху степента, в която се постига равновесие между половете в политиката;

С.  като има предвид, че на участието на жените във вземането на политически решения и на ръководните им позиции в този процес все още се отразяват различни пречки, като липсата на даваща им възможности и готова да им съдейства среда в политическите институции и в социалните структури на обществото, запазването на стереотипи, основаващи се на пола, и последиците от неотдавнашната икономическа криза, както и отрицателното й отражение върху въпросите, свързани с равенството между половете;

Т.  като има предвид, че ниското ниво на участие на жените в процеса на вземане на решения и в управлението може да се отдаде в голяма степен на проблемите в съчетаването на професионалния и семейния живот, неравното разпределение на семейните отговорности, които лежат основно на плещите на жените, и продължаващата дискриминация на работното място и в професионалното обучение;

Представителство на жените при заемането на изборни длъжности

1.  Приканва Съвета, Комисията и държавите членки да изготвят и прилагат ефективни политики за равенство на половете и многостранни стратегии, за да се постигне равенство на всички нива в участието във вземането на политически решения и в заемането на ръководни позиции в този процес, особено в областта на макроикономическата политика, търговията, трудовата заетост, бюджетните въпроси, отбраната и външните работи, като извършват оценка на въздействието и я предоставят на разположение на обществеността чрез подходящи показатели за равенство, осигурявайки количествено определени цели, ясни планове за действие и механизми за редовен мониторинг, последвани от задължителни корективни действия и мониторинг на същите в случай на неизпълнение на поставените цели в рамките на установените крайни срокове;

2.  Приветства системите за равенство/квотите по пол за изборите, въведени със закон в някои държави членки; призовава държавите членки да обмислят въвеждането на законодателни мерки, като например мерки за положителни действия, да постигнат напредък в установяването на равенство и да гарантират ефикасността на тези мерки, когато те са съвместими с избирателната система и когато политическите партии отговарят за съставянето на изборната листа, чрез системи за редуване на кандидати мъже с кандидати жени (zipper systems), мониторинг и ефективни санкции, за да се улесни по-балансираното участие на жените и мъжете в процеса на вземане на политически решения;

3.  Освен това приканва Съвета, Комисията и държавите членки да наложат равенство на всички нива, като изпращат ясни послания за борба с дискриминацията, осигуряват подходящи ресурси, използват специфични инструменти и насърчават необходимото обучение на държавните служители, отговарящи за изготвянето на бюджети, в областта на бюджетирането по пол;

4.  Призовава държавите членки и Комисията да обърнат специално внимание на свързаните с пола образователни програми, насочени към гражданското общество и по-специално към младите хора, като се започва от ранна възраст и като се признава, че правата на жените са права на човека и равенството е от съществено значение в политическия живот;

5.  Призовава Комисията и държавите членки да предоставят гаранция, с одобрението на всички политически партии на европейско, национално и регионално равнище, че ще предприемат мерки за насърчаване на активното участие и ангажиране на жените в политическия живот и в изборите, ще постигнат действително равенство във вътрешния си процес на вземане на решения, при представянето на своите кандидатури за изборни длъжности и в партийните изборни листи, чрез въвеждането на квоти, а когато те са съвместими с избирателната система и когато политическите партии отговарят за съставянето на изборната листа, ще обръщат внимание на позицията, заемана в тези листи от жените кандидати;

6.  Признава ролята на политическите партии като ключов фактор за насърчаването на равенството между половете; вследствие на това призовава държавите членки да изискат от националните партии, когато това е съвместимо с избирателната система и когато политическите партии отговарят за съставянето на изборната листа, да установят и прилагат системи с квоти и други видове положителни действия, да прилагат правила за подреждане на квотите в кандидатските листи за регионални, национални и европейски избори, както и да определят и налагат ефективни санкции при неизпълнение на тези изисквания; призовава държавите членки да определят цели, основани на равенството между половете, и да обвържат политическите партии с тяхното постигане като предварително условие за получаването на финансиране;

7.  Призовава политическите партии в цяла Европа да въведат система с квоти за кандидатските листи за партийни органи и избори, когато това е съвместимо с избирателната система и когато политическите партии отговарят за съставянето на изборната листа, особено що се отнася до кандидатските листи за европейските избори през 2014 г.; разглежда процедурата за съставяне на изборни листи, според която жените кандидати се редуват с мъжете на челните позиции в листата, като най-добрия начин за увеличаване на участието на жените в политиката;

8.  Подчертава необходимостта от предприемането на конкретни мерки, разработени с цел постигане на равенство при изборните длъжности в националните парламенти и Европейския парламент (като длъжността председател, заместник-председател на парламент и председател, заместник-председател на парламентарна комисия), например чрез определянето на цел от 50 % представители от женски пол и 50 % представители от мъжки пол на всяка една от тези длъжности;

9.  Приветства намерението на Комисията да поощри участието на жените в следващите избори за Европейски парламент чрез финансовите програми „Основни права и гражданство“ и „Европа за гражданите“; призовава Комисията да гарантира в съответните си годишни работни програми наличието на достатъчно финансови средства през периода 2013–2014 г. за финансиране, наред с другото, на подходящи кампании за повишаване на осведомеността в медиите, за да се насърчи избирането на жени, и да гарантира, че това финансиране е леснодостъпно за националните партии и организациите на гражданското общество във връзка с инициативи за проекти, насочени към повишаване на участието на жените в процеса на вземане на решения;

10.  Призовава Комисията при планирането на следващия период на финансиране (2014–2020 г.) да поощри и финансира действия, свързани с насърчаването на равно представителство на позициите с вземане на решения и в политическите дейности, по отношение на горепосочените програми или тези, които ще ги наследят, както и при планирането на действия за 2013 година, за която е предвидено да бъде „Европейска година на гражданите“;

11.  Призовава Комисията да стартира кампании, насочени към постигането на равенство между половете в изборните листи за Европейски парламент, поне две години преди всяко насрочване на избори и да насърчи държавите членки да предприемат подобни действия по отношение на местните и регионалните си избори;

Представителство на жените при заемането на длъжности с назначаване

12.  Призовава държавите членки да подкрепят равенството, като предложат мъж и жена за свои кандидати за длъжността член на Европейската комисия; призовава председателя на Комисията да постигне равенство в състава на Комисията; призовава Комисията да подкрепи публично тази процедура; припомня, че Парламентът следва да обръща особено внимание на балансираното представителство на двата пола в тази процедура, и отново заявява колко е важно да се взема предвид равното представителство на жените и мъжете при одобряването на новата Комисия в съответствие с член 106;

13.  Призовава Комисията и Съвета да се ангажират с постигането на целта за равенство между половете във всички свои органи за вземане на решения, като създадат и прилагат системи с квоти и други видове положителни действия при наемането на работа на високопоставени длъжностни лица; призовава националните правителства да предлагат кандидатури както на жени, така и на мъже за високите постове на равнище ЕС;

14.  Отбелязва ангажимента на Комисията, изразен в нейната „Стратегия за равенство между жените и мъжете (2010-2015 г.)“, за наблюдаване на напредъка към постигането на целта за 40 % членове на нейните комитети и експертни групи от един пол, като призовава институциите, органите и агенциите на ЕС да предприемат конкретни действия и да изготвят стратегии, насочени към постигането на балансирано участие в процесите им на вземане на решения;

15.  Призовава държавите членки да насърчават мерки за положителни действия, включително обвързващи законодателни мерки, с оглед гарантиране на равенство във всички ръководни органи и при всички назначавания на държавни служители, както и да разработят инструменти за съобразен с равенството между половете контрол над предлагането на кандидатури за назначаване на длъжност и изборите;

Мерки за насърчаване на участието на жените в политическия живот

16.  Поощрява Комисията и държавите членки да прилагат мерки за положителни действия, като например привилегировано отношение, когато единият от двата пола не е представен в достатъчна степен;

17.  Призовава държавите членки да направят прозрачни процедурите за подбор по отношение на мъжете и жените, предложени като кандидати за назначаване в органите, вземащи решения, включително като се изискват публично автобиографиите и подборът се основава на качествата, компетентността и представителността;

18.  Призовава Комисията и държавите членки да засилят мерките за подпомагане на организациите на жените, включително чрез осигуряването на достатъчно финансиране за тях и създаването на платформи за сътрудничество и организиране на кампании в подкрепа на равенството между половете по време на избори;

19.  Призовава Комисията и държавите членки да улесняват изграждането на мрежи, обединяващи жени, и да насърчават наставническите програми, подходящото обучение и обмена на добри практики и програми, като обръщат особено внимание на жените, ангажирани с изготвянето на политики, които са в ранен етап на професионално развитие;

20.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че жените разполагат с достъп, ако е необходимо – чрез преференциално отношение, до обучение за ръководители и до ръководни длъжности като част от израстването в кариерата, за да се подобряват ръководните умения и опит на жените;

21.  Признава останалите участници като значима част от по-широкия демократичен процес и съответно приканва Съвета, Комисията и държавите членки да насърчават и приветстват усилията на организациите на работодателите и на професионалните съюзи, частния сектор, неправителствените организации и всички организации, които обичайно са част от консултативните съвети, свързани с правителството, да постигнат равенство между жените и мъжете в своите редици, включително равно участие при вземането на решения;

22.  Призовава Съвета, Комисията и държавите членки да дадат възможност на жените и мъжете активно да участват във вземането на политически решения, като насърчават съчетаване и равновесие между семейния и професионалния живот чрез мерки като поделянето поравно на разходите за родителски грижи между работодателите на двамата родители и като се гарантират достъпни и подходящи услуги например за грижи за деца и възрастни хора, и призовава Комисията да подкрепи равния достъп до услуги, минималния доход и свободата от насилие въз основа на пола посредством подходящи законодателни предложения под формата на директиви;

23.  Припомня важното значение на преференциалното отношение и специалните мерки за насърчаването на наличието на представители на различни среди и области, както и на групите в неравностойно положение, като лицата с увреждания, жените мигранти и членовете на етнически и сексуални малцинства, на свързаните с вземане на решения длъжности;

24.  Отбелязва важната роля на медиите и образованието за насърчаването на участието на жените в политиката и за реформирането на обществените нагласи; подчертава значението на повишаването на осведомеността на медиите и по-специално на обществените радио- и телевизионни оператори за необходимостта да гарантират честно и балансирано отразяване на мъжете и жените кандидати по време на избори, както и важността на мониторинга на медиите с цел установяване на неравнопоставеност между половете и средствата за нейното преодоляване и по този начин да се подпомагат усилията за премахване на стереотипите и да се насърчава създаването на положителен имидж на жените като ръководители, включително жените политици като примери за подражание на национално, регионално и европейско равнище;

25.  Настоятелно призовава държавите членки, Съвета и Комисията да популяризират и обменят добри практики, които допринасят за постигането на балансирано представителство на мъжете и жените на свързаните с вземане на решения длъжности, като засилят ролята и увеличат средствата на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) и улеснят сътрудничеството с неправителствените организации на жените;

26.  Приканва държавите членки и Комисията да събират, анализират и разпространяват, особено с участието на EIGE, ако то е целесъобразно, разпределени по пол данни за целите на мониторинга на равенството между половете в процеса на вземане на решения във всички сектори (държавни и частни) и на всички йерархични нива и като основание за допълнителни мерки в случай на неизпълнение на поставените цели; призовава Комисията да продължи да събира и разпространява сравними данни на ниво ЕС чрез използването на своята база данни за жените и мъжете на длъжности, свързани с вземане на решения, и да развие това наблюдение в посока европейска карта за балансирано представителство на двата пола, обхващаща наблюдаваните годишни промени на равнище ЕС, на национално и на регионално равнище по отношение на балансираното представителство на двата пола въз основа на общи показатели; счита, че тази карта следва да обхваща най-малкото:

   целите в подкрепа на балансираното представителство на двата пола, изразени в процентно представителство, които да са включени в законодателството на държавите членки и на европейските региони със законодателни правомощия за регулиране на избирателните си процеси;
   процентното представителство на всеки пол в европейските, националните и регионалните парламенти, както и в местните институции;
   процентното представителство на всеки пол в изпълнителните органи, избрани или контролирани от горепосочените законодателни институции;

27.  Призовава Комисията да предава на комисията на Европейския парламент по правата на жените и равенството между половете годишен доклад относно напредъка в постигането на равенство между половете в процеса на вземане на решения в Европейския съюз;

28.  Призовава Комисията и държавите членки да извършат оценка на въздействието на различните избирателни системи на национално, местно и европейско равнище, както и на мерките и добрите практики, приложени на различните равнища, върху балансираното представителство на жените;

Насърчаване на балансирано представителство на двата пола в политиката в областта на външните отношения

29.  Припомня искането си за равенство на половете на всички равнища при назначаване на персонал на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД); призовава ЕСВД да насърчава участието на жените в процеса на вземане на решение в областта на външните отношения на Европейския съюз и да гарантира, че всички делегации, които представляват ЕС, спазват принципа на равенство на половете по отношение на своя състав и че има баланс във времето за изказвания, което се предоставя на жените и мъжете в този контекст; изтъква необходимостта от увеличаване на броя на жените, изпълняващи ролята на посредници и главни преговарящи в процеси за наблюдение на положението по отношение на правата на човека и предотвратяване на корупцията и преговори за изграждане на мир, както и в други преговорни процеси, като преговори в сферата на международната търговия и околната среда;

30.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че се осигурява подходящо финансово и техническо подпомагане за специални програми, насочени към повишаването на участието на жените в избирателния процес чрез обучение, гражданско образование и мобилизация на медиите и ангажирането на местни НПО, в допълнение към финансирането на общообразователни програми, насърчаващи гражданската осведоменост по въпроси, чувствителни по отношение на равенството на половете, премахване на стереотипите по отношение на половете и „вкоренените“ предубеждения спрямо жените;

31.  Призовава Комисията и ЕСВД да предприемат мерки, за да насърчат балансираното представителство на жените на всички равнища в политическия живот в мултинационални организации като ООН, в правителствата и националните парламенти, както и на регионално и местно равнище и в местните органи, и да увеличат сътрудничеството си с други участници на международно равнище, като ООН – Жени и Междупарламентарния съюз, за да подпомагат постигането на тези цели;

32.  Призовава тематичните отдели да се погрижат информационните бележки за делегациите винаги да съдържат аспект за равенството на половете и да акцентират на въпроси от значение за равенството на половете;

o
o   o

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата на държавите членки.

(1) Приложение към Заключенията на Съвета от 7 март 2011 г.
(2) OВ L 154, 27.6.2000 г., стр. 34.
(3) ОВ L 319, 10.12.1996 г., стр. 11.
(4) ОВ C 346, 4.12.2000 г., стр. 82.
(5) Вж. актуализираната на всеки три месеца информация в базата данни на Европейската комисия за жените и мъжете в процеса на вземане на решения.

Правна информация - Политика за поверителност