Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2116(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0432/2011

Внесени текстове :

A7-0432/2011

Разисквания :

PV 12/03/2012 - 22
CRE 12/03/2012 - 22

Гласувания :

PV 13/03/2012 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0071

Приети текстове
PDF 392kWORD 91k
Вторник, 13 март 2012 г. - Страсбург
Устав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите
P7_TA(2012)0071A7-0432/2011

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2012 г. относно устава на европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (2011/2116(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 4, 54 и 151‐154 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Препоръка № 193 на МОТ от 3 юни 2002 г. за насърчаване на кооперациите,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)(2),

–  като взе предвид Директива 2001/86/EО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица(3),

–  като взе предвид Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 февруари 2004 г. относно насърчаването на кооперативните дружества в Европа (COM(2004)0018),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 ‐ Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010) 2020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено „За Акт за единния пазар ‐ За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика ‐ 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас“ (COM(2010)0608),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., озаглавено „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар ‐ Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието ‐ Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

–  като взе предвид обобщителния доклад относно Директива 2003/72/ЕО за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите(5),

–  като взе предвид проучването относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)(6),

–  като взе предвид обявената от ООН Международна година на кооперациите (2012 г.)(7),

–  като взе предвид доклада на МОТ, озаглавен „Устойчивост на кооперативния модел на стопанско управление по време на криза“(8),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно „Многообразие на формите на предприятия“(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно социалната икономика(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно прилагането на Директива 2002/14/EО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юни 2003 г. относно създаването на рамка за насърчаване на финансовото участие на работниците и служителите(12),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 16 септември 2010 г. относно прегледа на Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (COM(2010)0481),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0432/2011),

А.  като има предвид, че кооперативните предприятия лансират интересите на своите членове и потребители и насърчават намирането на решение за социалните предизвикателства и че те се стремят както да увеличат максимално ползите за членовете и да им обезпечат средства за съществуване чрез дългосрочна и устойчива стопанска политика, така и да поставят благосъстоянието на клиентите, работниците и служителите и членовете в целия регион в центъра на стопанската стратегия;

Б.  като има предвид, че кооперативните предприятия по своето естество са структурно свързани с района, в който се намират, и следователно играят важна роля за ускоряване на местното развитие, което е ключов фактор за създаване на действително социално, икономическо и териториално сближаване; като има предвид, че в кооперативните предприятия финансирането на продължаващото обучение в областта на социалната отговорност и предприемачеството ‐ два аспекта, които не са изцяло интегрирани в другите инструменти за социално участие ‐ е от съществено значение;

В.  като има предвид, че в кооперативните предприятия участието на членовете на предприятията трябва да бъде от първостепенно значение и да бъде отразено в управлението и в структурата на собствеността на кооперацията;

Г.  като има предвид, че кооперациите са важен стълб на европейската икономика и основна движеща сила за социални иновации и че по този начин те запазват инфраструктурата и услугите на местно равнище по-конкретно в селските райони и градските агломерации, и като има предвид, че в Европа съществуват 160 000 кооперации, чиито собственици са над една четвърт от всички европейци и които осигуряват работа на около 5,4 милиона души;

Д.  като има предвид, че кооперациите се конкурират с дружества, направлявани от инвеститорите, в много икономически области, като кооперативните предприятия имат значителна икономическа мощ на глобализираните пазари и дори мултинационалните кооперации често продължават да бъдат свързани с потребностите на местно равнище;

Е.  като има предвид, че кооперативните банки проявиха високо равнище на устойчивост и издръжливост по време на финансовата криза, благодарение на своя кооперативен модел на стопанско управление; като има предвид, че благодарение на своя кооперативен модел на стопанско управление те увеличиха своя оборот и растеж по време на кризата, при наличие на по-малко на брой случаи на изпадане в несъстоятелност и съкращения на работни места; като има предвид, че кооперативните предприятия осигуряват също висококачествена, приобщаваща и устойчива на кризи заетост, често с голямо процентно участие на жени и мигранти, и че те допринасят за устойчиво икономическо и социално развитие на районите, като предлагат местни, неподлежащи на преместване работни места; като има предвид, че кооперациите могат да се разглеждат като успешен съвременен подход към социалната икономика и могат да допринесат за осигуряването на перспективи за стабилна заетост и за предоставянето на възможност на работниците и служителите да планират по гъвкав начин живота си в своето място на произход, по-специално в селските райони;

Ж.  като има предвид, че финансовата и икономическа криза показа, че на въпроса за привлекателността на дадена правна форма не може да се даде отговор единствено от гледна точка на акционерите; като има предвид, че като социална организация всяко предприятие носи отговорност към акционерите, работниците и служителите, кредиторите и обществото и че това следва да се вземе предвид при извършването на подобни оценки;

З.  като има предвид, че в законодателството, отнасящо се до кооперациите и участието на работниците и служителите, се наблюдават значителни разлики в отделните страни в ЕС;

И.  като има предвид, че засега европейското кооперативно дружество е единствената налична социално-икономическа правна форма на равнище ЕС след оттеглянето през 2003 г. от страна на Комисията на предложенията за европейска асоциация и за европейско взаимоспомагателно дружество и че уставът на европейската фондация все още е в процес на изготвяне;

Й.  като има предвид, че установяването на устав на европейското кооперативно дружество има за цел да насърчи развитието на вътрешния пазар посредством улесняване на дейността на този вид дружества на равнище ЕС;

К.  като има предвид, че въвеждането на устава на европейското кооперативно дружество е ключов фактор за признаването на кооперативния модел на стопанско управление на равнище ЕС и в онези държави членки, в които понятието „кооперация“ е дискредитирано по исторически причини;

Л.  като има предвид, че в европейските кооперативни дружества участието на работниците и служителите на транснационално равнище, включително правото на работниците и служителите на участие в управителните съвети, е преимущество;

М.  като има предвид, че стратегията „ЕС 2020“ призовава за икономика, основана на високи равнища на заетост, която да води до икономическо, социално и териториално сближаване, като това включва силна социална икономика;

Н.  като има предвид, че обявената от ООН Международна година на кооперациите (2012 г.) предоставя отлична възможност за насърчаване на кооперативния модел на стопанско управление;

Кооперациите в контекста на ЕС

1.  Припомня, че кооперациите и другите предприятия в рамките на социалната икономика са част от европейския социален модел и от единния пазар и следователно заслужават категорично признание и подкрепа, както това е предвидено в конституциите на някои държави членки и редица ключови документи на ЕС;

2.  Припомня, че кооперациите биха могли да представляват още една стъпка за доизграждане на вътрешния пазар на ЕС, като намаляват съществуващите трансгранични пречки и повишават неговата конкурентоспособност;

3.  Изтъква, че Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE), наричан по-долу „Уставът“, и Директива 2003/72/ЕО на Съвета за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите, наричана по-долу „Директивата“, са тясно свързани;

4.  Приветства съобщението на Комисията COM(2012)0072; приветства намерението на Комисията да опрости Регламента за Европейското кооперативно дружество (SCE), като същевременно подобри специфичните кооперативни елементи, както и факта, че това ще бъде придружено от консултации със заинтересованите страни; призовава за позиция на Парламента по отношение на вземането предвид на SCE в този процес;

5.  Отбелязва със съжаление, че европейското кооперативно дружество все още няма успех, като се има предвид ограниченото му разпространение ‐ до 2010 г. са създадени само 17 европейски кооперативни дружества, наброяващи общо 32 работници и служители(13); подчертава, че тези необнадеждаващи данни показват, че Уставът не е пригоден в достатъчна степен към специфичните обстоятелства на кооперативните дружества в Европа, въпреки че от страна на предприемачите е изразен интерес към учредяването на европейски кооперативни дружества; приветства факта, че е извършена задълбочена оценка на Устава с цел да се установи защо се е оказал непривлекателен, защо е имал толкова ограничено въздействие и какво може да се направи, за да се преодолеят липсата на опит по отношение на прилагането му и други пречки;

6.  Отбелязва, че в много случаи европейските кооперативни дружества се създават от кооперации от втора степен, състоящи се само от юридически лица, от взаимоспомагателни дружества, за които липсва европейски устав, но които имат желание да използват правен статус, свързан със социалната икономика, и от големи предприятия; отбелязва, че за малките кооперативни дружества ‐ които съставляват основната част от кооперативното движение в Европа ‐ достъпът до европейското кооперативно дружество е все още затруднен;

Участие на работниците и служителите в европейските кооперативни дружества

7.  Приветства факта, че разпоредбите относно участието на работниците и служителите се разглеждат като основен елемент от европейското кооперативно дружество; при все това изтъква, че те следва да включват изисквания, свързани със специфичното естество на кооперациите;

8.  Посочва, че няколко държави членки не са транспонирали членове от Директивата, касаещи правата на работниците и служителите, в това число свързани с половете разпоредби, и че това е довело до редица пропуски по отношение на наблюдението и прилагането на процедурите за участие на работниците, и подчертава необходимостта от коригиране на тези пропуски с цел предотвратяване на злоупотреба с разпоредбите относно европейското кооперативно дружество; изразява съжаление във връзка с факта, че стандартните правила относно участието на работниците в административните органи не предвиждат задължение за участие на работниците;

9.  Изразява задоволство обаче във връзка с това, че някои държави членки не само са транспонирали правилно Директивата, но в действителност са напреднали повече, отколкото се изисква от нея;

10.  Все пак призовава Комисията да наблюдава стриктно прилагането на Директива 2003/72/ЕО, за да предотврати злоупотребата с нея с цел лишаване на работниците и служителите от техните права; настоятелно призовава Комисията да приеме необходимите мерки, за да гарантира правилното транспониране на член 13 от Директивата;

11.  Отбелязва, че в член 17 от Директивата се изисква Комисията да извърши оценка на нейното прилагане и да я преразгледа, ако е необходимо; подчертава, че недостатъчното използване на Устава възпрепятства правилната оценка на Директивата;

12.  Отбелязва, че Директивата не следва да бъде преразглеждана преди Устава; изисква да се обмисли възможността за пряко включване на разпоредбите относно участието на работниците и служителите в Устава с цел опростяване и по-интелигентно регулиране;

13.  Подчертава, че преразглеждането на Директивата следва да отговори на конкретните потребности на работниците и служителите в кооперациите, в това число и на възможността да бъдат едновременно и собственици, и служители или работници на същото предприятие; призовава Комисията да разработи инструменти за улесняване на придобиването на дялово участие в кооперациите от страна на работници и служители или потребители; има за цел дяловото участие на работниците и служителите в предприятията да се приема за даденост във всички държави ‐ членки на Европейския съюз; застъпва се за това, да се разшири дяловото участие на работниците и служителите в трансгранични форми на предприятия, а не то да остане на равнището на най-малкия общ знаменател;

14.  Приветства заключенията на проучването относно прилагането на Регламент (ЕО) 1435/2003 на Съвета относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)(14), особено що се отнася до предложените мерки за насърчаване на европейското кооперативно дружество чрез повишаване на осведомеността за него посредством образователни програми, предназначени за консултанти по кооперативно право и социални участници, както и посредством насърчаване на сътрудничеството между кооперативните дружества на трансгранично равнище;

15.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават кооперациите да увеличат участието на жените в специалните органи за преговори и да прилагат политики, насочени към многообразието, за да се гарантира равенството между половете в професионалния и личния живот, и по-специално да се повиши присъствието на жените на висши ръководни длъжности; призовава Комисията да вземе предвид перспективата, свързана с равенството между половете, при проследяването на правилното прилагане на Директивата, както и при бъдещото преразглеждане на нормативната уредба относно европейското кооперативно дружество;

16.  Настоятелно призовава Комисията да включи европейските кооперативни дружества в бъдещата европейска нормативна уредба, с цел да се гарантира, че жените са по-силно представени на висшите ръководни равнища и в управителните съвети на акционерните дружества, включително дружествата, регистрирани за борсова търговия, ако дружествата не постигнат на доброволни начала целите от 30 % до 2015 г. и 40 % до 2020 г.;

Бъдещето на Устава

17.  Подчертава, че поради своята сложност Уставът отговаря само частично на нуждите на кооперациите и че следва да бъде опростен и да стане разбираем за всички, за да бъде по-лесен за ползване, по-лесно разбираем и по-добре приложим, като по този начин се гарантира правото на информация, консултация и участие на всички работници и служители, без това да се отрази на качеството му;

18.  Обръща внимание на многообразието от традиции и закони относно кооперациите в целия ЕС; подчертава, че Уставът следва да предвиди автономна правна рамка за европейските кооперативни дружества, която да функционира успоредно с действащото национално кооперативно право, като по този начин няма да се извърши пряка хармонизация;

19.  Подчертава, че повишаването на привлекателността на устава на европейското кооперативно дружество не бива да се постига чрез понижаване на стандартите; счита, че преразглеждането на Устава трябва да даде възможност да се разшири признаването на тази форма на дружество в рамките на ЕС; подчертава, че икономическата тежест, устойчивостта към кризата, както и ценностите, на които се основават кооперативните дружества, напълно доказват целесъобразността на тази форма на дружество в ЕС към днешна дата и са основание за преразглеждането на Устава; подчертава, че бъдещите европейски инициативи и мерки относно европейското кооперативно дружество трябва да бъдат съсредоточени върху прозрачността, защитата на правата на заинтересованите лица и зачитането на националните обичаи и традиции; посочва, че за съжаление стимулите за използване на Устава са ограничени за някои национални кооперации поради холдинговата им структура; подчертава, че следва да се утвърди възможността за сливане на национални кооперации от различни държави членки;

20.  Настоява за участието на всички заинтересовани страни в процеса на преразглеждане, особено на социалните участници в кооперативното и профсъюзното движение, като същевременно подчертава необходимостта от своевременно завършване на този процес;

Увеличаване на заетостта в кооперациите и в европейските кооперативни дружества и укрепване на кооперациите като основен елемент на социалната икономика

21.  Очаква от Комисията да предприеме подходящи мерки, за да гарантира пълното прилагане на Директивата;

22.  изразява съжаление във връзка с факта, че препоръките на Парламента относно кооперациите бяха в голяма степен пренебрегнати от страна на Комисията; припомня, че резолюцията(15) призовава за:

   признаване на характерните особености на предприятията от областта на социалната икономика и отчитане на европейските политики,
   предприемане на стъпки с цел гарантиране, че Европейската обсерватория за МСП включва предприятията от областта на социалната икономика в своите проучвания,
   засилване на диалога с предприятията от областта на социалната икономика,
   подобряване на правната рамка за такива предприятия в държавите членки;

23.  Припомня, че в COM(2004)0018 Комисията пое ангажимент по отношение на дванадесет действия, включващи:

   подкрепа на заинтересованите страни и организиране на структуриран обмен на информация,
   разпространение на най-добри практики за подобряване на националното законодателство,
   събиране на европейски статистически данни за кооперациите,
   опростяване и преразглеждане на европейското законодателство относно кооперациите,
   лансиране на образователни програми, насочени към конкретни потребности, и включване на позовавания на кооперациите във финансовите инструменти, управлявани от ЕИФ;

24.  Изразява съжаление във връзка с факта, че от този списък с ангажименти само три бяха изпълнени на практика, без да бъдат постигнати значителни резултати; подчертава, че подобни пропуски ограничават потенциала за развитие на кооперациите;

25.  Посочва, че липсата на средства води до отсъствие на резултати; подчертава необходимостта от незабавно подобрение в рамките на Комисията по отношение на организацията и на средствата, предопределени за социалната икономика, като се има предвид съществуващото разпиляване на правомощията и човешките ресурси в областта на социалната икономика вътре в Комисията;

26.  Подчертава, че политиките на ЕС във всички области трябва да признаят характерните особености и добавената стойност на предприятията от областта на социалната икономика, в това число кооперативните предприятия, чрез съответното адаптиране на законодателството относно обществените поръчки, държавната помощ и финансовите разпоредби;

27.  Призовава държавите членки да предвидят по-добри условия за кооперациите, като например достъп до кредитиране и данъчни стимули;

28.  Призовава Комисията да взема предвид финансовата структура на кооперациите във връзка със законодателството относно капиталовите изисквания и счетоводните и отчетните стандарти; посочва, че всички кооперации, и по-специално кооперативните банки, са засегнати от законодателството относно изкупуването на кооперативните дялове и неделимостта на резервите;

29.  Посочва специфичните предизвикателства, създадени от цифровата революция, пред които е изправен медийният сектор, и по-специално издателските къщи, които извършват дейност като кооперации;

30.  Настоятелно призовава Комисията да предложи отворен метод на координация за социалната икономика, в това число за кооперативните предприятия, които са ключов участник в този сектор, като включи както държавите членки, така и заинтересованите страни с цел насърчаване на обмена на най-добри практики и постепенно внасяне на подобрения в отчитането от страна на държавите членки на същността на кооперациите, в частност в областите на данъчното облагане, заемите, административните тежести и мерките за подкрепа на бизнеса;

31.  Приветства факта, че Актът за единния пазар признава необходимостта от насърчаване на социалната икономика, и настоятелно призовава Комисията да даде ход на дългоочакваната „Инициатива за социално предприемачество“, основаваща се на кооперативните принципи(16);

32.  Призовава Комисията да разгледа възможността за обявяване на Европейска година на социалната икономика;

33.  Подкрепя мерките за подкрепа на бизнеса, по-специално бизнес консултациите и обучението на работниците и служителите, както и предоставянето на кооперациите на достъп до финансиране, по-специално за изкупувания от страна на работниците и служителите или потребителите, тъй като те представляват недооценен инструмент за спасяване на предприятия по време на криза, както и за прехвърляне на семейни предприятия;

34.  Подчертава нарастващото значение на кооперациите в областта на социалните услуги и обществените блага; подчертава необходимостта да се гарантират достойни условия на труд и да се разрешат въпросите, свързани със здравето и безопасността в този сектор, независимо от статута на работодателя;

35.  Подчертава необходимостта да се гарантира участието на кооперациите в социалния диалог на равнището на ЕС;

36.  Подчертава потенциала на европейското кооперативно дружество за насърчаване на равенството между половете чрез прилагането на политики и програми на различни равнища, като се обърне особено внимание на образованието, на професионалното обучение, на насърчаването на предприемачеството и на програмите за продължаващо обучение; отбелязва, че равенството между половете при вземането на решения на различни равнища е икономически изгодно и създава също така благоприятни условия, които дават възможност на талантливите и компетентни хора да упражняват функции по управление и надзор; подчертава също така, че определени аспекти на кооперативния труд позволяват гъвкавост, която улеснява съвместяването на семейния и професионалния живот; призовава Комисията да разработи механизъм за обмен между държавите членки на най-добри практики по отношение на равенството между половете;

37.  Подчертава, че европейското кооперативно дружество може да отговори на потребностите на жените, като подобри жизнения им стандарт чрез осигуряване на достъп до възможности за извършване на достоен труд и до спестовни и кредитни институции, жилищно настаняване и социални услуги, образование и обучение;

o
o   o

38.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1.
(2) ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 1.
(3) ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 22.
(4) ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 25.
(5) Изготвен от Fernando Valdés Dal-Ré, професор по трудово право, Labour Asociados Consultores, 2008 г.
(6) Извършено от Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, EKAI Center, 2010 г.
(7) ООН, A/RES/64/136.
(8) Johnston Birchall и Lou Hammond Ketilson, МОТ, 2009 г.
(9) OВ C 318, 23.12.2009 г., стр. 22.
(10) OВ C 76 E, 25.3.2010 г., стр. 16.
(11) OВ C 76 E, 25.3.2010 г., стр. 11.
(12) ОВ C 68 E, 18.3.2004 г., стр. 429.
(13) COM(2010)0481.
(14) Договор № SI2.ACPROCE029211200 от 8 октомври 2009 г.
(15) OВ C 76 Е, 25.3.2010 г., стр. 16.
(16) http://www.ica.coop/coop/principles.html.

Правна информация - Политика за поверителност