Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2116(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0432/2011

Předložené texty :

A7-0432/2011

Rozpravy :

PV 12/03/2012 - 22
CRE 12/03/2012 - 22

Hlasování :

PV 13/03/2012 - 8.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0071

Přijaté texty
PDF 316kWORD 83k
Úterý, 13. března 2012 - Štrasburk
Statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
P7_TA(2012)0071A7-0432/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2012 o statutu evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (2011/2116(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 4, 54, 151 až 154 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 193 ze dne 3. června 2002 týkající se podpory družstev,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)(2),

–  s ohledem na směrnici Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců(3),

–  s ohledem na směrnici Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců(4),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. února 2004 o podpoře družstevních společností v Evropě (COM(2004)0018),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (COM(2010)0608,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2010 nazvané „Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost“ (COM(2010)0758),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový růst“ (COM(2011)0206),

–  s ohledem na souhrnnou zprávu o směrnici Rady 2003/72/ES, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců(5),

–  s ohledem na studii o provádění nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)(6),

–  s ohledem na Mezinárodní rok družstev, který na rok 2012 vyhlásila Organizace spojených národů(7),

–  s ohledem na zprávu MOP nazvanou „Odolnost družstevního obchodního modelu v době krize (Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis)“(8),

–  ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Různé typy podniků“(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o sociální ekonomice(10),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o uplatňování směrnice 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství (11),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2003 o rámci pro podporu finanční spoluúčasti zaměstnanců(12),

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 16. září 2010 o přezkumu směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (COM(2010)0481),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0432/2011),

A.  vzhledem k tomu, že družstva prosazují zájmy svých členů a uživatelů a řešení společenských problémů a snaží se jednak maximalizovat přínos pro členy a zabezpečit jejich živobytí prostřednictvím dlouhodobé a udržitelné obchodní politiky a současně považují blaho klientů, zaměstnanců a členů v celém regionu za ústřední bod obchodní strategie;

B.  vzhledem k tomu, že družstva jsou ze své podstaty strukturálně propojena s oblastí, ve které jsou usazena, a plní proto důležitou úlohu při urychlování místního rozvoje, což je rozhodujícím faktorem při vytváření opravdové sociální, hospodářské a územní soudržnosti; vzhledem k tomu, že v družstevních společnostech je zásadně důležité financování dalšího vzdělávání v oblasti sociální odpovědnosti a podnikavosti, což jsou dvě oblasti, které nejsou plně pokryty ostatními nástroji sociální účasti;

C.  vzhledem k tomu, že v družstevních společnostech musí řídící a vlastnická struktura družstva upřednostňovat a odrážet účast členů společnosti;

D.  vzhledem k tomu, že družstva jsou důležitým pilířem evropského hospodářství a klíčovou hnací silou sociálních inovací, a tak zachovávají zejména infrastrukturu a místní služby obzvláště ve venkovských oblastech a městských aglomeracích, a vzhledem k tomu, že v Evropě je 160 000 družstev, která vlastní více než čtvrtina všech Evropanů a která poskytují práci asi 5,4 milionu zaměstnanců;

E.  vzhledem k tomu, že družstva v mnoha hospodářských oblastech soupeří se společnostmi řízenými investory, a vzhledem k tomu, že družstva představují na globalizovaných trzích značnou hospodářskou sílu a dokonce i nadnárodní družstva často zůstávají vázána na místní potřeby;

F.  vzhledem k tomu, že družstevní banky prokázaly v době finanční krize díky svému družstevnímu obchodnímu modelu vysoký stupeň udržitelnosti a odolnosti; vzhledem k tomu, že díky svému družstevnímu obchodnímu modelu zvýšily v době krize obrat a růst s menším počtem bankrotů a propouštění; vzhledem k tomu, že družstevní podniky také poskytují kvalitní a inkluzivní zaměstnání odolné vůči krizi, a to často s vysokým podílem zaměstnanosti žen a migrantů, a přispívají k udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji příslušné oblasti tím, že nabízejí lokální, nepřemístitelná pracovní místa; vzhledem k tomu, že družstva lze považovat za úspěšný a moderní přístup k sociální ekonomice a mohou zlepšit vyhlídky na jisté zaměstnání a umožnit zaměstnancům, aby si svůj život v místě svého původu plánovali flexibilně, zejména ve venkovských oblastech;

G.  vzhledem k tomu, že finanční a hospodářská krize prokázala, že otázka atraktivity právní formy nemůže být zodpovězena pouze z úhlu pohledu akcionářů; vzhledem k tomu, že je třeba vzít na vědomí skutečnost, že podnik, jako sociální organizace, má závazky vůči akcionářům, zaměstnancům, věřitelům a společnosti, a tuto skutečnost je třeba při těchto hodnoceních zohlednit;

H.  vzhledem k tomu, že právní předpisy týkající se družstev a účasti zaměstnanců se v rámci EU zásadním způsobem liší;

I.  vzhledem k tomu, že statut evropské družstevní společnosti (SCE) je dosud jedinou právní formou sociální ekonomiky dostupnou na úrovni EU po stažení návrhů Komise na evropské sdružení a evropskou vzájemnou společnost v roce 2003, a vzhledem k tomu, že statut evropské nadace se teprve připravuje;

J.  vzhledem k tomu, že vytvoření statutu SCE má na zřeteli podporu rozvoje vnitřního trhu, a to tak, že usnadňuje činnost podniků tohoto typu na úrovni EU;

K.  vzhledem k tomu, že zavedení statutu SCE je milníkem v uznání družstevního obchodního modelu na úrovni EU, a to i v těch členských státech, kde byl koncept družstva z historických důvodů zdiskreditován;

L.  vzhledem k tomu, že v SCE je nadnárodní zapojení zaměstnanců přínosem, včetně jejich práva být členy správních rad;

M.  vzhledem k tomu, že strategie EU2020 vyžaduje hospodářství založené na vysoké úrovni zaměstnanosti a vytvářející hospodářskou, sociální a územní soudržnost; vzhledem k tomu, že výše uvedené zahrnuje silnou sociální ekonomiku;

N.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní rok družstev, který na rok 2012 vyhlásila Organizace spojených národů, představuje vynikající příležitost pro propagaci družstevního obchodního modelu;

Družstva v rámci EU

1.  připomíná, že družstva a ostatní podniky sociální ekonomiky jsou součástí evropského sociálního modelu a jednotného trhu, a proto si zaslouží značné uznání a podporu, jak je uvedeno v ústavě některých členských států a v různých klíčových dokumentech EU;

2.  připomíná, že družstva by mohla představovat další krok při dokončení vnitřního trhu EU a že by měla usilovat o odstranění stávajících přeshraničních překážek a o zvýšení své konkurenceschopnosti;

3.  poukazuje na to, že nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) (dále jen statut) a směrnice 2003/72/ES, kterou se doplňuje statut družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen směrnice), spolu úzce souvisejí;

4.   vítá sdělení Komise COM(2012)0072; oceňuje záměr Komise nařízení o EDS zjednodušit a zároveň posílit prvky specifické pro družstevní podnikání a vítá skutečnost, že přitom budou konzultovány zainteresované subjekty; žádá, aby byl v tomto procesu zohledněn postoj Parlamentu k otázce EDS;

5.  s politováním konstatuje, že projekt SCE ještě není s ohledem na jeho omezené využívání úspěchem – do roku 2010 bylo zřízeno pouze 17 SCE s celkovým počtem 32 zaměstnanců(13); zdůrazňuje, že tato strohá čísla ukazují, že se statut pro specifickou situaci družstevních společností v Evropě příliš nehodí, i když řada podnikatelů projevila o založení SCE zájem; vítá, že bylo provedeno důkladné posouzení statutu, aby se zjistilo proč není atraktivní, proč má tak malý dopad a co lze podniknout k překonání nedostatečných zkušeností s jeho uplatňováním a dalších překážek;

6.  konstatuje, že využívání SCE se často omezuje na družstva druhého stupně tvořená pouze právnickými osobami, a to ze strany vzájemných společností, které nemají evropský statut, avšak chtějí využívat právní status spojený se sociální ekonomikou, a ze strany velkých společností; konstatuje, že pro malé družstevní společnosti, které tvoří hlavní část družstevního hnutí v Evropě, je přístup k SCE i nadále obtížný;

Účast zaměstnanců v SCE

7.  vítá skutečnost, že ustanovení o účasti zaměstnanců jsou v SCE považována za klíčový prvek; zdůrazňuje však, že by měla obsahovat požadavky související se zvláštní povahou družstev;

8.  poukazuje na to, že několik členských států neprovedlo některé články směrnice týkající se práv zaměstnanců, včetně ustanovení specifických z hlediska pohlaví, a že to vedlo k řadě nedostatků, pokud jde o monitorování a provádění postupů týkajících se účasti pracovníků, a zdůrazňuje, že je třeba to napravit, aby se zabránilo zneužití ustanovení o SCE; s politováním bere na vědomí skutečnost, že podle standardních pravidel pro účast pracovníků v administrativních orgánech není tato účast povinná;

9.  vyjadřuje však uspokojení nad tím, že některé členské státy směrnici nejen správně provedly, ale šly ve skutečnosti ještě dále, než směrnice vyžaduje;

10.  vyzývá nicméně Komisi, aby pozorně sledovala provádění směrnice 2003/72/ES důsledně, aby tak bylo možné zabránit jejímu zneužití za účelem odebrání práv zaměstnancům; naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala opatření nezbytná k zajištění správného provedení článku 13 této směrnice;

11.  konstatuje, že článek 17 směrnice vyžaduje, aby Komise posoudila její provádění a v případě potřeby provedla její přezkum; zdůrazňuje, že nedostatečné uplatňování statutu brání řádnému vyhodnocení směrnice;

12.  konstatuje, že směrnice by neměla být revidována před statutem, vyzývá k tomu, aby se zvážilo vložení ustanovení o účasti zaměstnanců přímo do statutu s cílem zjednodušit a zdokonalit regulaci;

13.  zdůrazňuje, že revize směrnice by měla reagovat na specifické potřeby zaměstnanců družstev, včetně možnosti být majitelem i zaměstnancem téhož podniku; vyzývá Komisi, aby vypracovala nástroje k usnadnění vlastnictví družstev zaměstnanci a uživateli; usiluje o to, aby byla účast zaměstnanců v podnicích považována za samozřejmou ve všech členských státech Evropské unie; podporuje spíše větší účast zaměstnanců v přeshraničních formách podniků než setrvání na úrovni nejmenšího společného jmenovatele;

14.  vítá závěry studie o provádění nařízení (ES) č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)(14), zejména pokud jde o opatření navržená s cílem propagovat SCE zvyšováním povědomí o těchto společnostech prostřednictvím vzdělávacích programů určených pro poradce v oblasti družstevního práva a sociální aktéry a prostřednictvím podpory spolupráce družstevních společností na přeshraniční úrovni;

15.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly družstva ve zvyšování zastoupení žen ve zvláštním vyjednávacím výboru a v provádění politiky rozmanitosti, aby byla zaručena rovnost pohlaví v profesním i osobním životě; vyzývá Komisi, aby při sledování správného uplatňování směrnice i při budoucí revizi nařízení o SCE zohlednila genderové aspekty;

16.  vyzývá Komisi k zahrnutí SCE do případných evropských předpisů tak, aby zajistila větší zastoupení žen na řídících pozicích a ve správních radách veřejných podniků či společností kótovaných na burze, a to v případě, kdy společnosti dobrovolně nesplní cíl, kterým je 30 % zastoupení žen do roku 2015 a 40 % do roku 2020;

Budoucnost statutu

17.  zdůrazňuje, že vzhledem ke své složitosti statut splňuje potřeby družstev pouze částečně a měl by být jednodušší a všem srozumitelný, aby byl uživatelsky vstřícnější, snadno pochopitelný a lépe použitelný, čímž by bylo zajištěno právo na informace, konzultace a účast všech zaměstnanců bez ztráty kvality;

18.  upozorňuje na rozdílnost tradic a zákonů o družstvech v celé EU; zdůrazňuje, že statut by měl zajistit pro SCE autonomní právní rámec souběžně se stávajícími vnitrostátními právními předpisy, a že tudíž nedochází k přímé harmonizaci;

19.  zdůrazňuje, že statut evropské družstevní společnosti by se měl zatraktivnit prostřednictvím snížení standardů; zastává názor, že přezkum statutu musí usnadnit další uznávání tohoto typu družstev v EU; zdůrazňuje, že hospodářský význam družstev, jejich odolnost vůči krizi a hodnoty, na nichž jsou založena, jasně ukazují, že mají v dnešní EU své místo a opravňují k revizi statutu; zdůrazňuje, že budoucí evropské iniciativy a opatření v oblasti SCE se musí soustředit na transparentnost, ochranu práv zúčastněných stran a úctu k národním zvykům a tradicím; poukazuje na to, že u některých vnitrostátních družstev je motivace k využívání statutu bohužel omezená v důsledku jejich současné holdingové struktury; zdůrazňuje, že by měla být posílena možnost slučovat vnitrostátní družstva z různých členských států;

20.  trvá na zapojení všech zúčastněných stran do procesu revize, zejména sociálních aktérů účastnících se družstevního a odborového hnutí, a zároveň zdůrazňuje, že je nezbytné tento proces dokončit včas;

Zvyšování zaměstnanosti v družstvech a SCE a posílení družstev jako základních prvků sociální ekonomiky

21.  očekává, že Komise přijme vhodná opatření, aby zajistila úplné provedení této směrnice;

22.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise z velké části ignorovala doporučení Evropského parlamentu týkající se družstev; připomíná, že usnesení(15) požadovalo, aby:

   byla v evropských politikách uznána a zohledněna specifika podniků sociální ekonomiky,
   byly učiněny kroky, které by zajistily, aby Evropské středisko pro sledování malých a středních podniků zahrnulo do svých průzkumů podniky sociální ekonomiky,
   byl rozšířen dialog s podniky sociální ekonomiky,
   byl v členských státech zdokonalen právní rámec pro tyto podniky;

23.  připomíná, že ve sdělení COM (2004) 0018 se Komise zavázala ke dvanácti opatřením, včetně:

   podporování zúčastněných stran a organizování strukturované výměny informací,
   šíření osvědčených postupů pro zlepšení vnitrostátních právních předpisů,
   shromažďování evropských statistických údajů o družstvech,
   zjednodušení a přepracování evropských právních předpisů o družstvech,
   iniciování vzdělávacích programů na míru, a to včetně odkazů na družstva ve finančních nástrojích EIF;

24.  vyjadřuje politování nad tím, že z tohoto seznamu závazků byly uvedeny do praxe pouze tři, a to bez výraznějších výsledků; zdůrazňuje, že tyto nedostatky omezují rozvoj potenciálu družstev;

25.  poukazuje na to, že nedostatek finančních prostředků vede k nedostatečným výsledkům; zdůrazňuje potřebu naléhavého zlepšení v Komisi, pokud jde o organizaci a zdroje vyčleněné na sociální ekonomiku, a to vzhledem k současné roztříštěnosti pravomocí a personálních zdrojů zabývajících se sociální ekonomikou v rámci Komise;

26.  zdůrazňuje, že politiky EU ve všech oblastech musí uznat specifika a přínos podniků sociální ekonomiky, včetně družstevních podniků, a to odpovídající úpravou právních předpisů o zadávání veřejných zakázek, státní podpoře a finanční regulaci;

27.  vyzývá členské státy, aby napomáhaly rozvoji příznivějších podmínek pro družstva, jako jsou přístup k úvěrům a daňové pobídky;

28.  vyzývá Komisi, aby zohlednila finanční strukturu družstev v souvislosti s právními předpisy týkajícími se kapitálových požadavků a se standardy pro účetní výkaznictví; poukazuje na to, že na všechna družstva, a zejména na družstevní banky, se vztahují právní předpisy týkající se zpětného odkupu družstevních podílů a nedělitelných rezerv;

29.  poukazuje na specifické výzvy, které přinesla digitální revoluce, a jimž čelí odvětví sdělovacích prostředků, zejména vydavatelé, kteří působí jako družstva;

30.  vyzývá Komisi, aby předložila otevřenou metodu koordinace pro sociální ekonomiku, včetně družstevních podniků, které jsou v této oblasti klíčové, zahrnující členské státy i zúčastněné strany s cílem podpořit výměnu osvědčených postupů a přinést postupné zlepšení v členských státech, pokud jde o zohledňování povahy družstev, zejména v oblasti daní, úvěrů, administrativní zátěže, poradenství a opatření na podporu podniků;

31.  vítá, že Akt o jednotném trhu uznává potřebu podporovat sociální ekonomiku a vyzývá Komisi, aby zahájila tolik očekávanou „iniciativu pro sociální podnikání“ založenou na družstevních zásadách(16);

32.  vyzývá Komisi, aby zvážila ustavení evropského roku sociální ekonomiky;

33.  podporuje opatření na podporu podniků, zejména obchodní poradenství a školení zaměstnanců, a přístup družstev k financování, a to zejména pro odkupy podniků zaměstnanci nebo zákazníky, protože jsou to nedoceněné nástroje k záchraně podniků v době krize a k převodu rodinných podniků;

34.  zdůrazňuje rostoucí význam družstev v oblasti sociálních služeb a veřejných statků; zdůrazňuje, že je třeba zajistit důstojné pracovní podmínky a zabývat se otázkami zdraví a bezpečnosti v tomto odvětví, a to bez ohledu na status zaměstnavatele;

35.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby se družstva účastnila sociálního dialogu na úrovni EU;

36.  zdůrazňuje potenciál SCE podporovat rovnost pohlaví prováděním programů a politik na různých úrovních se zvláštním důrazem na vzdělávání, odbornou přípravu, podporu podnikání a na programy dalšího vzdělávání; poznamenává, že rovnost pohlaví v rozhodování je na všech úrovních ekonomicky výhodná a vytváří také příznivé podmínky pro kvalifikované a talentované osoby, aby mohly vykonávat řídící a kontrolní funkce; kromě toho zdůrazňuje, že některé aspekty spolupráce umožňují flexibilitu, která podporuje sladění rodinného a profesního života; vyzývá Komisi, aby vypracovala mechanismus, na jehož základě by si členské státy vyměňovaly osvědčené postupy v oblasti rovnosti pohlaví;

37.  zdůrazňuje, že SCE může vyhovět potřebám žen tím, že zlepší jejich životní úroveň přístupem k důstojným pracovním příležitostem, spořitelnám a záložnám, bydlení a sociálním službám, školení a vzdělávání;

o
o   o

38.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1.
(2) Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1.
(3) Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 22.
(4) Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 25.
(5) Zprávu vypracoval Fernando Valdés Dal-Ré, profesor pracovního práva, Labour Asociados Consultores, 2008.
(6) Studii vypracovala organizace Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, EKAI Center, 2010.
(7) Organizace spojených národů, A/RES/64/136.
(8) Johnston Birchall a Lou Hammond Ketilson, Mezinárodní organizace práce, 2009.
(9) Úř. věst. C 318, 23.12.2009, s. 22.
(10) Úř. věst. C 76 E, 25.3.2010, s. 16.
(11) Úř. věst. C 76 E, 25.3.2010, s. 11.
(12) Úř. věst. C 68 E, 18.3.2004, s. 429.
(13) COM(2010)0481.
(14) Smlouva č. SI2.ACPROCE029211200 ze dne 8. října 2009.
(15) Úř. věst. C 76 E, 25.3.2010, s. 16.
(16) http://www.ica.coop/coop/principles.html.

Právní upozornění - Ochrana soukromí