Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2116(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0432/2011

Pateikti tekstai :

A7-0432/2011

Debatai :

PV 12/03/2012 - 22
CRE 12/03/2012 - 22

Balsavimas :

PV 13/03/2012 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0071

Priimti tekstai
PDF 316kWORD 86k
Antradienis, 2012 m. kovo 13 d. - Strasbūras
Europos kooperatinės bendrovės statutas dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus
P7_TA(2012)0071A7-0432/2011

2012 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos kooperatinės bendrovės statuto ir darbuotojų dalyvavimo (2011/2116(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 4, 54, 151 ir 154 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 3 d. TDO rekomendaciją Nr. 193 dėl kooperatyvų skatinimo,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės statuto(1),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto(2),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyvą 2001/86/EB, papildančią Europos bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus(3),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 2003/72/EB, papildančią Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 23 d. Komisijos komunikatą dėl Europos kooperatinių bendrovių skatinimo (COM(2004)0018),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos. 50 pasiūlymų, kaip pagerinti bendrą darbą, verslą ir prekybą“ (COM(2010)0608),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa“ (COM(2010)0758),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (COM(2011)0206),

–  atsižvelgdamas į apibendrinamąją ataskaitą dėl Tarybos direktyvos 2003/72/EB, papildančios Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo(5),

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto įgyvendinimo tyrimą(6),

–  atsižvelgdamas į tai, kad Jungtinės Tautos 2012 m. yra paskelbusios Tarptautiniais kooperatyvų metais(7),

–  atsižvelgdamas į TDO ataskaitą „Kooperatinės įmonės modelio atsparumas krizės metu“(8),

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl įmonių rūšių įvairovės(9),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl socialinės ekonomikos(10),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 19 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Direktyvos 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo taikymo Europos bendrijoje(11),

–  atsižvelgdamas į savo 2003 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo skatinimo sistemos(12),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 16 d. Komisijos ataskaitą dėl 2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvos 2003/72/EB, papildančios Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo, peržiūros (COM(2010)0481),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7–0432/2011),

A.  kadangi kooperatinės įmonės gina savo narių ir vartotojų interesus, siekia įveikti visuomeninius iššūkius ir siekia ne tik didinti naudą nariams ir užtikrinti jų pragyvenimo šaltinį vykdant ilgalaikę ir tvarią verslo politiką, bet ir didžiausią dėmesį verslo strategijoje skirti viso regiono klientų, darbuotojų ir narių gerovei;

B.  kadangi kooperatinės bendrovės pagal savo pobūdį yra struktūriškai susijusios su teritorija, kurioje jos veikia, ir todėl atlieka svarbų vaidmenį skatinant vietovių vystymąsi ir kuriant tikrą socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą; kadangi kooperatinėje bendrovėje labai svarbus nuolatinio mokymo finansavimas stiprinant socialinę atsakomybę ir verslumą, nes tai yra dvi sritys, kuriose nėra taikoma pakankamai socialinio dalyvavimo priemonių;

C.  kadangi kooperatinėse bendrovėse turi būti teikiama pirmenybė bendrovės narių dalyvavimui; jis turi atsispindėti kooperatyvo valdyme ir valdymo struktūroje;

D.  kadangi kooperatyvai yra svarbus Europos ekonomikos ramstis ir pagrindinė socialinių inovacijų paskata ir kadangi jie ypač prisideda išlaikant infrastruktūrą ir vietos paslaugas, visų pirma kaimo vietovėse ir miestų aglomeracijose; kadangi Europoje yra 160 000 kooperatyvų, kurie priklauso daugiau kaip ketvirtadaliui visų Europos gyventojų ir kurie suteikia darbo vietas maždaug 5,4 mln. darbuotojų;

E.  kadangi kooperatyvai daugelyje ekonomikos sričių konkuruoja su investuotojų valdomomis įmonėmis; kadangi kooperatinės įmonės turi didelę ekonominę įtaką globalizuotose rinkose ir net tarptautiniai kooperatyvai dažnai išlieka susiję su vietos poreikiais;

F.  kadangi paaiškėjo, jog kooperatiniams bankams dėl jų kooperatinio verslo modelio būdingas aukštas tvarumo ir atsparumo lygis per finansų krizę; kadangi šios įmonės dėl savo kooperatinio verslo modelio krizės metu padidino apyvartą ir augo, rečiau bankrutavo ir atleido mažiau darbuotojų, kadangi kooperatinės įmonės taip pat užtikrina kokybišką, įtraukų ir krizei atsparų užimtumą ir neretai pasiekia aukštų moterų ir migrantų įdarbinimo rodiklių bei prisideda prie tvaraus ekonominio ir socialinio teritorijų vystymosi, kurdamos darbo vietas, kurių negalima perkelti kitur; kadangi kooperatines įmones galima laikyti sėkminga ir šiuolaikiška socialinės ekonomikos kūrimo dalimi, kadangi jos gali prisidėti užtikrinant užimtumo perspektyvas ir suteikiant darbuotojams galimybę lanksčiai planuoti savo gyvenimą kilmės vietoje, ypač kaimo vietovėse;

G.  kadangi finansų ir ekonomikos krizė parodė, jog kurios nors teisinės formos patrauklumo klausimas negali vienareikšmiškai būti svarstomas tik akcininkų požiūriu; kadangi pažymėtina, jog įmonė, kaip socialinė organizacija, yra atsakinga akcininkams, darbuotojams, kreditoriams ir visuomenei, ir ją vertinant reikėtų į tai atsižvelgti;

H.  kadangi kooperatyvus ir darbuotojų dalyvavimą reglamentuojantys teisės aktai visoje ES gerokai skiriasi;

I.  kadangi Europos kooperatinės bendrovės (angl. SCE) statutas iki šiol yra vienintelė socialinės ekonomikos teisinė priemonė ES lygiu, atsižvelgiant į tai, kad 2003 m. Komisija atsiėmė pasiūlymus dėl Europos asociacijų ir Europos savidraudos draugijų, ir į tai, kad Europos fondų statutas vis dar rengiamas;

J.  kadangi SCE statutu siekiama skatinti vidaus rinkos plėtrą, sudarant palankesnes sąlygas šio tipo įmonių veiklai ES lygmeniu;

K.  kadangi Europos kooperatinės bendrovės statuto įdiegimas yra didžiulis žingsnis siekiant kooperatinės įmonės modelio pripažinimo ES lygiu, taip pat ir tose valstybėse narėse, kuriose kooperatyvo koncepcija diskredituota dėl istorinių priežasčių;

L.  kadangi kooperatinėse bendrovėse vertingas dalykas yra darbuotojų įtrauktis tarpvalstybiniu lygmeniu, įskaitant darbuotojų dalyvavimo teisę administraciniu lygmeniu;

M.  kadangi strategijoje „Europa 2020“ raginama kurti aukšto lygio užimtumu grindžiamą ekonomiką, užtikrinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą; kadangi tai apima ir tvirtą socialinę ekonomiką;

N.  kadangi Jungtinės Tautos 2012 m. yra paskelbusios Tarptautiniais kooperatyvų metais, ir tai suteikia puikią galimybę skatinti kooperatinį verslo modelį;

Kooperatyvai ES mastu

1.  primena, kad kooperatyvai ir kitos socialinės ekonomikos įmonės yra Europos socialinio modelio ir bendrosios rinkos dalis, todėl nusipelno tvirto pripažinimo ir paramos, kaip numatyta kai kurių valstybių narių konstitucijose ir įvairiuose pagrindiniuose ES dokumentuose;

2.  primena, kad kooperatyvai galėtų būti dar vienas žingsnis baigiant kurti ES vidaus rinką ir siekiant sumažinti esamas tarpvalstybines kliūtis bei padidinti jos konkurencingumą;

3.  pažymi, kad 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto (toliau – statutas) ir Direktyva 2003/72/EB, papildanti Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo (toliau – direktyva), yra glaudžiai susiję;

4.  pritaria Komisijos komunikatui COM(2012) 0072; džiaugiasi Komisijos ketinimu supaprastinti statutą bei stiprinti jo aspektus, kurie konkrečiai susiję su kooperatine bendrove, ir faktu, kad kartu bus konsultuojamasi su suinteresuotosiomis šalimis; prašo, kad šiame procese būtų atsižvelgta į Parlamento poziciją dėl Europos kooperatinės bendrovės;

5.  apgailestauja, kad Europos kooperatinės bendrovės vis dar neturi pasisekimo, turint mintyje tai, kaip retai naudojama ši forma – iki 2010 m. įsteigta tik 17 Europos kooperatinių bendrovių, kuriose iš viso dirba 32 darbuotojai(13); pabrėžia, kad šie skaičiai rodo, jog statutas yra nepritaikytas prie Europos kooperatinių bendrovių ypatybių, nors daug verslininkų pareiškė esantys suinteresuoti Europos kooperatinės bendrovės kūrimu; palankiai vertina tai, kad atliktas išsamus statuto vertinimas siekiant nustatyti priežastis, kodėl jam trūksta patrauklumo, kodėl jis turi tiek mažai įtakos ir ką galima padaryti siekiant įveikti kliūtis, susijusias su patirties trūkumu įgyvendinant statutą, bei kitas kliūtis;

6.  pažymi, kad Europos kooperatinės bendrovės modelio naudojimas dažnai ribojamas ir taikomas antriniams kooperatyvams (kooperatyvų asociacijoms), kuriuos sudaro tik juridiniai asmenys, taip pat savidraudos draugijoms, kurioms netaikomas Europos statutas, tačiau kurios pageidauja naudotis teisiniu statusu, susijusiu su socialine ekonomika, ir didelėms įmonėms; pabrėžia, kad mažoms kooperatinėms bendrovėms, kurios sudaro didžiąją dalį Europos kooperatinio judėjimo, vis dar sunku pasinaudoti Europos kooperatinės bendrovės modeliu;

Darbuotojų dalyvavimas Europos kooperatinės bendrovės valdyme

7.  palankiai vertina tai, kad nuostatos dėl darbuotojų dalyvavimo laikomos esminėmis Europos kooperatinės bendrovės nuostatomis; vis dėlto pažymi, kad jose turėtų būti numatyti reikalavimai, susiję su specifiniu kooperatyvų pobūdžiu;

8.  pažymi, kad daugelis valstybių narių į nacionalinę teisę dar neperkėlė direktyvos straipsnių, susijusių su darbuotojo teisėmis, įskaitant konkrečias su lyčių ypatumais susijusias nuostatas, todėl susidarė spragų įgyvendinant stebėsenos ir darbuotojų dalyvavimo procedūras; pabrėžia, kad šią padėtį reikia ištaisyti siekiant išvengti piktnaudžiavimo Europos kooperatinių bendrovių susitarimais; apgailestauja, kad standartinėse nuostatose, susijusiose su darbuotojų dalyvavimu administraciniuose organuose, nenumatytas privalomas darbuotojų dalyvavimas;

9.  tačiau džiaugiasi tuo, kad kai kurios valstybės narės ne tik tinkamai perkėlė direktyvą, bet netgi ėmėsi papildomų priemonių, nei reikalaujama direktyvoje;

10.  vis dėlto ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip taikoma Direktyva 2003/72/EB, ir neleisti, kad ja būtų piktnaudžiaujama norint atimti iš darbuotojų jų teises; ragina Komisiją patvirtinti reikiamas priemones siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai perkeltas direktyvos 13 straipsnis;

11.  pažymi, jog direktyvos 17 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija įvertintų jos įgyvendinimą ir prireikus ją persvarstytų; pabrėžia, kad ribotas statuto taikymas apsunkina tinkamą direktyvos įvertinimą;

12.  pažymi, kad direktyva neturėtų būti persvarstoma nepriėmus statuto; ragina apsvarstyti galimybę tiesiogiai į statutą įtraukti nuostatas dėl darbuotojų dalyvavimo, siekiant užtikrinti paprastesnį ir pažangesnį reglamentavimą;

13.  pabrėžia, kad persvarstant direktyvą reikėtų atkreipti dėmesį į specifinius kooperatyvų darbuotojų poreikius, įskaitant galimybę būti ir tos pačios įmonės savininku, ir darbuotoju; ragina Komisiją parengti priemones, kurias taikant būtų sudarytos sąlygos darbuotojams ir vartotojams tapti kooperatyvų savininkais; kelia sau tikslą, kad visose Europos Sąjungos valstybėse narėse darbuotojų dalyvavimas įmonėse taptų savaime suprantamu dalyku; pasisako už tai, kad darbuotojų dalyvavimas tarpvalstybinių formų bendrovėse didėtų, o ne liktų mažiausio bendro vardiklio lygyje;

14.  palankiai vertina Reglamento (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto įgyvendinimo tyrimo išvadas(14), ypač jose siūlomas priemones, kurias taikant būtų skatinamas SCE populiarumas didinant informuotumą apie SCE, tam naudojant švietimo programas, skirtas patarėjams kooperatyvų teisės klausimais ir socialiniams subjektams, bei skatinant kooperatines bendroves kooperuotis tarpvalstybiniu lygiu;

15.  ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kooperatyvus didinti moterų dalyvavimą specialaus derybų organo veikloje, taip pat įgyvendinti įvairovės politiką, kuri padėtų užtikrinti vyrų ir moterų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ir ypač skirti dagiau moterų į vyresniųjų vadovų pareigas; ragina Komisiją atsižvelgti į lyčių perspektyvą, atliekant tinkamo direktyvos įgyvendinimo stebėseną, taip pat ateityje persvarstant Europos kooperatinės bendrovės reglamentą;

16.  ragina Komisiją Europos kooperatines bendroves įtraukti į galimus Europos reglamentus, siekiant užtikrinti, kad daugiau moterų būtų paskirta į valstybės įmonių į biržos sąrašus įrauktų bendrovių vadovaujamuosius postus ir į direktorių valdybas tuo atveju, jei šioms bendrovėms nepavyktų savanoriškai pasiekti 30 proc. tikslo iki 2015 m. ir 40 proc. tikslo iki 2020 m.;

Statuto ateitis

17.  pabrėžia, kad dėl savo sudėtingumo statutas tik iš dalies atitinka kooperatyvų poreikius ir kad jį reikėtų supaprastinti bei padaryti visiems suprantamą ir lengviau taikomą; taip būtų užtikrintos informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo teisės visiems darbuotojams, o statuto kokybė nepablogėtų;

18.  atkreipia dėmesį į tradicijų ir teisės aktų dėl kooperatyvų įvairovę ES; pabrėžia, kad įgyvendinant statutą turėtų būti sukurta nepriklausoma Europos kooperatinės bendrovės teisinė sistema, kuri veiktų kartu su galiojančia nacionaline kooperatinių bendrovių teise, ir todėl nevyktų tiesioginis derinimas;

19.  aiškiai pabrėžia, kad negalima didinti Europos kooperatinės bendrovės statuto patrauklumo mažinant standartus; mano, kad persvarsčius statutą turi atsirasti galimybė pripažinti šią bendrovės formą ES; pabrėžia, kad kooperatinių bendrovių ekonominė svarba, atsparumas krizei ir vertybės, kuriomis jos grindžiamos, aiškiai parodo, jog šios formos bendrovės pagrįstai kuriamos šiuolaikinėje ES, ir tai pateisina statuto persvarstymą; pabrėžia, kad rengiant būsimas Europos kooperatinių bendrovių iniciatyvas ir priemones reikia sutelkti dėmesį į skaidrumą, suinteresuotųjų subjektų teisių apsaugą ir paisyti nacionalinių papročių bei tradicijų; pažymi, kad kai kurios nacionalinės kooperatinės bendrovės dėl savo įmonių kontroliuojančiosios struktūros, deja, turi mažai paskatų naudotis statutu; pabrėžia, kad reikia sustiprinti galimybes susijungti įvairių valstybių narių nacionaliniams kooperatyvams;

20.  primygtinai reikalauja, kad į persvarstymo procesą būtų visapusiškai įtraukti visi suinteresuotieji subjektai, ypač socialiniai veikėjai, dalyvaujantys kooperatyvų ir profesinių sąjungų veikloje; be to, pabrėžia būtinybę laiku užbaigti šį procesą;

Užimtumo kooperatyvuose ir Europos kooperatinėse bendrovėse didinimas ir kooperatyvų, kaip pagrindinių socialinės ekonomikos sudėtinių dalių, stiprinimas

21.  tikisi, jog Komisija imsis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas visapusiškas direktyvos įgyvendinimas;

22.  apgailestauja dėl to, kad Komisija neatsižvelgė į daugelį Parlamento rekomendacijų dėl kooperatyvų; primena, kad rezoliucijoje(15) raginta:

   pripažinti socialinės ekonomikos įmonių ypatumus ir į juos atsižvelgti Europos politikoje,
   imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad Europos MVĮ stebėjimo centras į savo apžvalgas įtrauktų socialinės ekonomikos įmones,
   pagyvinti dialogą su socialinės ekonomikos įmonėmis,
   pagerinti tokių įmonių teisinę sistemą valstybėse narėse;

23.  primena, kad komunikate COM(2004)0018 Komisija pati įsipareigojo imtis dvylikos veiksmų, įskaitant:

   suinteresuotųjų subjektų rėmimą ir konstruktyvų keitimosi informacija organizavimą,
   geriausios praktikos sklaidą siekiant gerinti nacionalinius teisės aktus,
   - Europos statistinių duomenų apie kooperatyvus rinkimą,
   - Europos teisės aktų dėl kooperatyvų paprastinimą ir persvarstymą,
   pritaikytų švietimo programų inicijavimą ir nuorodų į kooperatyvus įtraukimą į EIF finansines priemones;

24.  apgailestauja, kad iš šių įsipareigojimų sąrašo praktiškai įgyvendinti tik trys ir kad nepasiekta reikšmingų rezultatų; pabrėžia, kad tokie trūkumai mažina kooperatyvų vystymosi galimybes;

25.  pažymi, kad rezultatų nepasiekiama dėl išteklių stokos; pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti Komisijos darbo organizavimą ir didinti socialinei ekonomikai skiriamus išteklius, kadangi šiuo metu kompetencija išsklaidyta ir trūksta personalo, kuris dirbtų socialinės ekonomikos srityje Komisijoje;

26.  pabrėžia, kad visų sričių ES politikoje reikia pripažinti socialinės ekonomikos įmonių, įskaitant kooperatines įmones, ypatumus ir pridėtinę vertę. Tai galima padaryti atitinkamai pakoregavus finansinius reglamentus bei teisės aktus dėl viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos;

27.  ragina valstybes nares užtikrinti geresnes sąlygas kooperatyvams, pvz., galimybes gauti kreditą ir mokesčių paskatas;

28.  ragina Komisiją atsižvelgti į kooperatyvų finansų struktūrą priimant teisės aktus dėl kapitalo reikalavimų ir nustatant apskaitos bei ataskaitų standartus; pažymi, kad teisės aktai dėl kooperatinių akcijų išpirkimo ir nedalomo rezervo turi poveikį visiems kooperatyvams, o ypač kooperatiniams bankams;

29.  atkreipia dėmesį į ypatingus, dėl skaitmeninės revoliucijos atsiradusius iššūkius, su kuriais susiduria žiniasklaidos sektorius, ypač leidyklos, veikiančios kaip kooperatyvai;

30.  ragina Komisiją pasiūlyti atvirą socialinės ekonomikos koordinavimo metodiką, kuri būtų taikoma ir kooperatinėms įmonėms, kadangi jos yra pagrindinės šio sektoriaus veikėjos, į kurią būtų įtrauktos ir valstybės narės, ir suinteresuotieji subjektai, siekiant paskatinti keitimąsi geriausia patirtimi ir laipsniškai gerinti valstybių narių supratimą apie kooperatyvų pobūdį ir ypatumus, visų pirma apmokestinimo, paskolų, administracinės naštos, konsultavimo ir paramos verslui priemonių srityse;

31.  palankiai vertina tai, kad Bendrosios rinkos akte pripažįstama, jog reikia skatinti socialinę ekonomiką, ir ragina Komisiją pradėti labai laukiamą „Socialinio verslumo iniciatyvą“, kuri grindžiama kooperacijos principais(16);

32.  ragina Komisiją apsvarstyti galimybę paskelbti Europos socialinės ekonomikos metus;

33.  remia idėją taikyti paramos verslui priemones, visų pirma vykdyti verslo konsultacijas ir darbuotojų mokymus, ir sudaryti galimybes kooperatyvams gauti finansavimą, ypač darbuotojų ar vartotojų vykdomai išpirkimo veiklai, nes ši veikla – nepakankamai įvertinta priemonė, kuri galėtų padėti išgelbėti įmonę krizės metu ir perleisti šeimos įmones;

34.  pabrėžia didėjančią kooperatyvų svarbą teikiant socialines paslaugas ir tiekiant viešąsias gėrybes; pabrėžia, kad šiame sektoriuje, neatsižvelgiant į darbdavio statusą, būtina užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir spręsti sveikatos bei saugos klausimus;

35.  pabrėžia, kad reikia užtikrinti kooperatyvų indėlį į ES lygmens socialinį dialogą;

36.  pabrėžia Europos kooperatinės bendrovės teikiamas galimybes siekti lyčių lygybės, įgyvendinant įvairių lygmenų politiką ir programas, ypatingą dėmesį skiriant švietimo, profesinio rengimo, verslininkystės skatinimo ir nuolatinio mokymo programoms; pažymi, kad lyčių lygybės pusiausvyra priimant sprendimus įvairiais lygmenimis yra ekonomiškai naudinga, taip pat ji sukuria palankias sąlygas kompetentingiems ir gabiems žmonėms vykdyti vadovavimo ir priežiūros pareigas; be to, pabrėžia, kad tam tikri kooperatinio darbo aspektai sudaro sąlygas lankstumui, kuris palengvina šeimos ir profesinio gyvenimo derinimą; ragina Komisiją sukurti mechanizmą, skirtą keistis geriausia valstybių narių praktika lyčių lygybės srityje;

37.  pabrėžia, kad Europos kooperatinė bendrovė gali atitikti moterų poreikius ir pagerinti jų gyvenimo lygį suteikdama prieigą prie deramo darbo pasiūlymų, prie taupymo ir paskolų įstaigų, prie būsto ir socialinių paslaugų, švietimo ir mokymo;

o
o   o

38.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 294, 2001 11 10, p. 1.
(2) OL L 207, 2003 8 18, p. 1.
(3) OL L 294, 2001 11 10, p. 22.
(4) OL L 207, 2003 8 18, p. 25.
(5) Pateikė Fernando Valdés Dal-Ré, darbo teisės ekspertas, konsultantas darbo teisės klausimais, 2008 m.
(6) Atliko Europos kooperatyvų organizacija, Europos kooperatyvų ir socialinių įmonių tyrimų institutas ir EKAI centras, 2010 m.
(7) Jungtinės Tautos, A/RES/64/136.
(8) Johnston Birchall ir Lou Hammond Ketilson, Tarptautinė darbo organizacija, 2009 m.
(9) OL C 318, 2009 12 23, p. 22.
(10) OL C 76 E, 2010 3 25, p. 16.
(11) OL C 76 E, 2010 3 25, p. 11.
(12) OL C 68 E, 2004 3 18, p. 429.
(13) COM(2010)0481.
(14) 2009 m. spalio 8 d. sutartis Nr. SI2.ACPROCE029211200.
(15) OL C 76 E, 2010 3 25, p. 16.
(16) http://www.ica.coop/coop/principles.html.

Teisinė informacija - Privatumo politika