Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2289(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0037/2012

Předložené texty :

A7-0037/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2012 - 8.8
CRE 13/03/2012 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0073

Přijaté texty
PDF 214kWORD 52k
Úterý, 13. března 2012 - Štrasburk
Evropská statistika
P7_TA(2012)0073A7-0037/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2012 o řízení kvality evropské statistiky (2011/2289(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Robustnější řízení kvality evropské statistiky“ (COM(2011)0211),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A7-0037/2012),

A.  vzhledem k tomu, že Eurostat existuje již od roku 1953 a nutnost zajistit jeho nezávislost je všeobecně uznávána;

B.  vzhledem k tomu, že spolehlivé a přesné statistiky jsou zásadní pro efektivní tvorbu hospodářských a rozpočtových politik na úrovni členských států i na úrovni Unie;

C.  vzhledem k tomu, že úspěch strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 a balíčku pro správu ekonomických záležitostí včetně evropského semestru je podmíněn vysoce kvalitními nezávislými statistikami;

D.  vzhledem k tomu, že by uživatelé statistik měli mít relevantní, včasné a přesné údaje, které jsou shromažďovány a zpracovávány národními agenturami v souladu se zásadami nestrannosti, objektivity a profesní nezávislosti;

E.  vzhledem k tomu, že statistiky by měly být veřejně přístupné, lehce srozumitelné jak tvůrcům politik, tak i občanům a použitelné ke každoročnímu srovnávání;

F.  vzhledem k tomu, že kvalita evropské statistiky se odvíjí od integrity celého procesu vypracovávání statistik; vzhledem k tomu, že probíhající modernizace metod vypracovávání statistik je velmi důležitou veřejnou investicí do zefektivnění celého produkčního řetězce a že je nutné nadále v tomto závazku pokračovat na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni;

G.  vzhledem k tomu, že krize v eurozóně poukázala na nebezpečí statistických nepřesností a podvodů, které pramení jak z nedostatků v kvalitě zdrojových údajů veřejného účetnictví, tak ze současného nastavení dohledu nad statistikou;

H.  vzhledem k tomu, že statistické úřady by nejenže měly být ze zákona nezávislé, ale také by měly mít mechanismy a bezpečnostní brány („firewalls“) s cílem zajistit, aby byly odděleny od politického procesu, a vyhnuly se tak systematickým selháním, současně je však nutné zdůraznit, že za přesnost a hodnověrnost statistických údajů nese odpovědnost stát;

I.  vzhledem k tomu, že by měl být posílen vztah mezi úřadem Eurostat a národními kontrolními úřady;

J.  vzhledem k tomu, že by měla být v členských státech provedena reforma národních statistických úřadů, aby byly co nejdříve uvedeny v soulad s novými evropskými právními předpisy;

K.  vzhledem k tomu, že přibližně 350 statistických nařízení platných ve všech členských státech představuje v menších členských státech poměrně vyšší zátěž spojenou s dodržováním statistických předpisů;

L.  vzhledem k tomu, že Eurostat poskytne jednak hospodářské ukazatele, které jsou nezbytné pro dohled nad fiskálními politikami a pro srovnávací přehled v oblasti makroekonomické nerovnováhy, a jednak nové posilovací mechanismy, vzhledem k tomu, že na základě nedávných právních reforem, především balíčku šesti nových předpisů pro správu hospodářských záležitostí, jsou nyní podrobné a spolehlivé statistiky základem správy hospodářských záležitostí na úrovni EU;

1.  domnívá se, že je třeba zaujmout systematický přístup ke kvalitativním potřebám, což může vyžadovat změnu metody používané pro tvorbu evropské statistiky a postupný přechod od korektivního přístupu k preventivnímu pojetí řízení kvality evropské statistiky obecně, a zejména statistiky veřejných financí; vítá závaznou povahu pravidel pro tvorbu evropské statistiky a ověřování její přesnosti; domnívá se, že nezávislé statistické úřady mají zásadní význam pro zachování věrohodnosti statistických údajů;

2.  vyzývá Komisi, aby členským státům asistovala a poskytla jim odborné znalosti, a pomohla jim tak překonat omezení vyplývající z průzkumů i největší metodologické překážky s cílem zajistit soulad a dodávání vysoce kvalitních údajů;

3.  podporuje záměr Komise navrhnout změny v nařízení (ES) č. 223/2009 (nařízení o statistice) za účelem zavedení proaktivního přístupu ke sledování a hodnocení údajů o veřejných financích v počáteční fázi, aby bylo možno co nejdříve přijmout korektivní opatření; vyslovuje se pro návrh zřídit právní rámec, jehož cílem bude upevnit správní rámec, zejména pokud jde o odbornou nezávislost národních statistických úřadů a úřadu Eurostat, a vyžadovat, aby se všechny členské státy formálně zavázaly k přijetí veškerých nezbytných vnitrostátních opatření, která by vedla k zachování důvěry ve statistiku a poskytla možnost přísněji vymáhat Kodex evropské statistiky;

4.  naléhavě žádá Komisi, aby Evropskému parlamentu a Radě předložila návrhy právních předpisů, které by zavedly prvky revidovaného Kodexu evropské statistiky do práva EU, a jasně tak odlišily povinnosti a pravomoci vnitrostátních statistických agentur od povinností a pravomocí vlád členských států a současně by zajistily transparentnější a koordinovanou odpovědnost za kvalitu údajů;

5.  naléhavě žádá Eurostat, aby ve spojení s hlavními poskytovateli a uživateli údajů usiloval o modernizaci metody tvorby evropské statistiky s cílem zachovat efektivitu nákladů;

6.  vyzývá Eurostat k zajištění toho, aby byly ve všech členských státech standardizovaným způsobem zřízeny systémy veřejných účtů a posíleny vnitřními i vnějšími auditními mechanismy a aby byl rovněž uplatňován nedávno přepracovaný právní rámec nařízení (ES) č. 479/2009 a případně i dalších legislativních návrhů; vítá záměr Evropské komise přidělit úřadu Eurostat větší vyšetřovací pravomoci;

7.  zdůrazňuje, že všechny členské státy by měly na všech úrovních veřejné správy zajistit přesnost statistiky; vyzývá Eurostat, aby v případě pochybností o přesnosti jakéhokoli druhu statistiky o této skutečnosti informoval veřejnost;

8.  domnívá se, že nedávno schválený balíček pro správu hospodářských záležitostí požaduje vypracování norem týkajících se podrobných údajů o rizicích pro veřejný sektor, jež souvisejí se zárukami a podmíněnými závazky (např. prostřednictvím záruk veřejného sektoru), a o rizicích pro partnerství veřejného a soukromého sektoru; tyto normy by měl urychleně vypracovat a zveřejnit Eurostat, přičemž by měl zohlednit všechny úrovně veřejné správy;

9.  vítá jednání Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou (ESGAB) týkající se nezávislého dohledu nad Eurostatem a Evropským statistickým systémem; vyzývá Eurostat a ostatní statistické úřady, aby provedly doporučení, které komise ESGAB předložila ve své výroční zprávě za rok 2011;

10.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby Eurostat v souvislosti s vlastními zaměstnanci zajistil transparentnost tím, že zveřejní informace o svých úřednících (kteří jsou státními úředníky) a smluvních zaměstnancích a že poskytne informace o tom, jak jsou využíváni národní odborníci;

11.  zdůrazňuje, že na vnitrostátní i evropské úrovni musí být zaručena nezávislost statistických úřadů, aby se zabránilo případným politickým intervencím;

12.  podotýká, že systém řízení kvality bude vyžadovat úzkou spolupráci mezi Eurostatem a vnitrostátními orgány, které odpovídají za ověřování zdrojových údajů o veřejných financích; vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, jimiž zajistí větší nezávislost vnitrostátních orgánů kontroly účetnictví a větší propojenost jejich pravomocí při ověřování kvality zdrojů používaných ke stanovení údajů o veřejném dluhu a schodku veřejných financí, a upevní koordinační úlohu Evropského účetního dvora;

13.  zdůrazňuje fakt, že základním předpokladem řádného fungování evropského semestru je řízení kvality statistiky vládních financí a dalších vnitrostátních statistických údajů a rovněž přesné a včas předkládané zprávy;

14.  souhlasí s tím, že v mnoha případech může předkládání přesných statistik zahrnovat sběr a shromažďování údajů z velkého počtu zdrojů; konstatuje proto, že důsledkem kratších lhůt pro uveřejňování statistik může být v některých případech menší spolehlivost či přesnost statistik nebo vyšší náklady na shromažďování údajů; doporučuje, aby při zvažování osvědčených postupů v této oblasti byla důkladně zvážena proporcionalita včasného předkládání statistik, jejich spolehlivosti a nákladů na jejich vypracování;

15.  naléhavě žádá Eurostat, aby posoudil způsoby, jak zajistit, aby jeho publikace, a zejména publikace v elektronické podobě, byly pro běžné občany a laickou veřejnost srozumitelnější, především pokud jde o grafy; domnívá se, že internetová stránka Eurostatu by měla umožňovat snazší přístup ke kompletním dlouhodobým časovým řadám údajů a předkládat orientační a srovnávací grafy způsobem, jenž bude pro občany obzvláště přínosný; navíc dodává, že periodické aktualizace informací tohoto úřadu by měly zahrnovat pokud možno údaje o členských státech a předkládat roční a měsíční časové řady a – je-li to možné a účelné – i dlouhodobé časové řady údajů;

16.  zdůrazňuje, že poskytování přesných, relevantních a vysoce kvalitních statistik má klíčový význam pro udržitelný a vyvážený regionální rozvoj; poznamenává, že přesné a správné údaje jsou základem pro získávání podrobných informací o jednotlivých oblastech, jako je demografická situace, hospodářství a životní prostředí, a proto sehrávají klíčovou roli v rozhodovacím procesu týkajícím se regionálního rozvoje, zejména v souvislosti s prováděním strategie Evropa 2020;

17.  vyzývá Komisi, aby i nadále řešila potřebu získávat spolehlivé statistické informace, díky nimž by evropské politiky mohla na regionální úrovni lépe reagovat na reálnou situaci ekonomického, sociálního a územního charakteru;

18.  podporuje záměr Eurostatu zřídit právní rámec pro „Závazky o důvěryhodnosti statistiky“; zdůrazňuje, že dodržování pravidla důvěrnosti údajů v rámci evropského statistického systému (ESS) a stejně tak dodržování zásady subsidiarity přispěje k nárůstu důvěry ve statistické úřady;

19.  poznamenává, že je nezbytné zdokonalit způsob, jakým fungují systémy veřejných účtů; žádá nicméně Komisi, aby objasnila, zda je standardizace systémů veřejných účtů ve všech členských státech potřebná a proveditelná; žádá Komisi, aby vypracovala společnou metodiku a uplatňovala účinná, vhodná a osvědčená řešení;

20.  zdůrazňuje, že je nutné vytvořit ucelený systém pro výzkum sociálně-ekonomických procesů v přeshraničních oblastech, a to i v oblastech na vnějších hranicích Evropské unie, společně se statistikami pro makroregiony s cílem získat spolehlivý, úplný a přesný obraz hospodářství z hlediska regionálního a makroregionálního rozvoje, který bude odrážet situaci v městském prostředí i ve venkovských oblastech; domnívá se, že by měly být zdokonaleny mechanismy výzkumu související s platební bilancí; poznamenává dále, že regionální a vnitrostátní účty je třeba důkladně monitorovat v rámci robustnějšího systému řízení kvality evropské statistiky;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí