Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0212(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0447/2011

Внесени текстове :

A7-0447/2011

Разисквания :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Гласувания :

PV 14/03/2012 - 9.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0074

Приети текстове
PDF 278kWORD 39k
Сряда, 14 март 2012 г. - Страсбург
Европейски фонд за рибарство ***I
P7_TA(2012)0074A7-0447/2011
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2012 г. относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0484),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0219/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 октомври 2011 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 3 февруари 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0447/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 24, 28.1.2012 г., стр. 84.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 март 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения
P7_TC1-COD(2011)0212

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 387/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност