Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0212(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0447/2011

Ingivna texter :

A7-0447/2011

Debatter :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Omröstningar :

PV 14/03/2012 - 9.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0074

Antagna texter
PDF 192kWORD 35k
Onsdagen den 14 mars 2012 - Strasbourg
Europeiska fiskerifonden ***I
P7_TA(2012)0074A7-0447/2011
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 mars 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som genomgår eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0484),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0219/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 27 oktober 2011(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 3 februari 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0447/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 24, 28.1.2012, s. 84.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 av den om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som genomgår eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet
P7_TC1-COD(2011)0212

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 387/2012.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy