Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0039(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0028/2012

Teksty złożone :

A7-0028/2012

Debaty :

PV 13/03/2012 - 20
CRE 13/03/2012 - 20

Głosowanie :

PV 14/03/2012 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0076

Teksty przyjęte
PDF 1200kWORD 811k
Środa, 14 marca 2012 r. - Strasburg
Wspólna polityka handlowa ***I
P7_TA(2012)0076A7-0028/2012
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków (COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0082),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0069/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0028/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków
P7_TC1-COD(2011)0039

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W wielu rozporządzeniach podstawowych odnoszących się do wspólnej polityki handlowej przewidziano, że akty wykonujące wspólną politykę handlową przyjmowane są przez Radę zgodnie z procedurami ustanowionymi w różnych aktach prawnych lub przez Komisję w drodze specjalnych procedur i pod kontrolą ze strony Rady. Procedury takie nie są objęte decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(2).

(2)  Należy zmienić te rozporządzania podstawowe, tak by zapewnić zgodność z postanowieniami wprowadzonymi traktatem lizbońskim. Powinno to nastąpić, w stosownych przypadkach, w drodze przyznania Komisji przekazanych uprawnień oraz poprzez zastosowanie niektórych procedur określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i ogólne zasady dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(3).

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić następujące rozporządzenia:

   Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2841/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską(4),
   Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2843/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii(5),
   Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1692/73 z dnia 25 czerwca 1973 r. w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii(6),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych(7), [Popr. 1]
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu(8),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 385/96 z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków(9),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/96 z dnia 22 listopada 1996 r. zabezpieczające przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi(10),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1515/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie środków, które Wspólnota może podjąć po przyjęciu przez organ ds. rozstrzygania sporów WTO sprawozdania dotyczącego zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych(11),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 2248/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji(12),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 153/2002 z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii(13),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 427/2003 z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie mechanizmu tymczasowych środków ochronnych przy przywozie określonych towarów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 519/94 w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich(14),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie środków, jakie może przyjąć Wspólnota w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych(15),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki(16),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania(17), [Popr. 2]
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii(18),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym(19),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 140/2008 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, oraz procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony(20),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE(21),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 594/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony(22),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (23),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(24),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu(25),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 625/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych krajów trzecich(26),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu(27),
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej(28), [Popr. 3]
   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(29).

(4)  Aby zapewniona została pewność prawna, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na procedury przyjmowania środków, które do momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym dostosowuje się rozporządzenia wymienione w załączniku do niniejszego rozporządznia, zgodnie z jego treścią, do art. 290 Traktatu lub do mających zastosowanie przepisów rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 2

Odesłania do przepisów aktów wymienionych w załączniku odczytuje się jako odesłania do przepisów w brzmieniu niniejszego rozporządzenia.

Odesłania do wcześniejszych nazw komitetów odczytuje się jako odesłania do nowych nazw w brzmieniu niniejszego rozporządzenia.

We wszystkich rozporządzeniach wymienionych w załączniku wszelkie odniesienia do „Wspólnoty Europejskiej”, „Wspólnoty”, „Wspólnot Europejskich” lub „Wspólnot” rozumie się jako odniesienia do „Unii Europejskiej” lub „Unii” wszelkie odniesienia do „wspólnego rynku” rozumie się jako odniesienia do „rynku wewnętrznego” wszelkie odniesienia do słów „komitet określony w art. 113”, „komitet określony w art. 133”, „komitet, o którym mowa w art. 113” i „komitet, o którym mowa w art. 133” rozumie się jako odniesienia do słów „komitet określony w art. 207” wszelkie odniesienia do słów „art. 113 Traktatu” lub „art. 133 Traktatu” rozumie się jako odniesienia do słów „art. 207 Traktatu”.[Popr. 4]

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na procedury wszczęte w celu przyjmowania środków przewidzianych w rozporządzeniach wymienionych w załączniku, w przypadku których, w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub przed jego wejściem w życie:

   a) Komisja przyjęła akt; lub
   b) wymagane jest przeprowadzenie konsultacji na podstawie jednego z rozporządzeń i takie konsultacje zostały rozpoczęte; lub
   c) wymagany jest wniosek na podstawie jednego z rozporządzeń i Komisja przyjęła taki wniosek.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 30. dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w...

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2012 r.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
(3) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(4) Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 284.
(5) Dz.U. L 301 z 31.12.1972, s. 162.
(6) Dz.U. L 171 z 27.6.1973, s. 103.
(7) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, s. 18.
(8) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 71.
(9) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 21.
(10) Dz.U. L 309 z 29.11.1996, s. 1.
(11) Dz.U. L 201 z 26.7.2001, s. 10.
(12) Dz.U. L 304 z 21.11.2001, s. 1.
(13) Dz.U. L 25 z 29.1.2002, s. 16.
(14) Dz.U. L 65 z 8.3.2003, s. 1.
(15) Dz.U. L 69 z 13.3.2003, s. 8.
(16) Dz.U. L 110 z 30.4.2005, s. 1.
(17) Dz.U. L 200 z 30.7.2005, s. 1.
(18) Dz.U. L 300 z 31.10.2006, s. 1.
(19) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.
(20) Dz.U. L 43 z 19.2.2008, s. 1.
(21) Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 1.
(22) Dz.U. L 169 z 30.6.2008, s. 1.
(23) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.
(24) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93
(25) Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1.
(26) Dz.U. L 185 z 17.7.2009, s. 1.
(27) Dz.U. L 291 z 7.11.2009, s. 1.
(28) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 1.
(29) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz rozporządzeń stanowiących część wspólnej polityki handlowej i dostosowanych do art. 290 Traktatu lub do mających zastosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i ogólne zasady dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(1).

1.  Rozporządzenie rady (ewg) nr 2841/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. W sprawie środków ochronnych przewidzianych w umowie między europejską wspólnotą gospodarczą a konfederacją szwajcarską(2)

Odnośnie do rozporządzenia (EWG) nr 2841/72 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (EWG) nr 2841/72 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 5]

[Popr. 6]

   -1. dodaje się punkt 3a preambuły w brzmieniu:"
W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania tymczasowych i ostatecznych środków ochronnych dla wdrożenia klauzul ochronnych Umowy dwustronnej należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze.. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*;
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1a. dodaje się punkt 3d preambuły w brzmieniu:"
Do przyjmowania środków tymczasowych zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność  odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków ochronnych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie;"

[Popr. 12]

   1. art. 1 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 1
Komisja może zwrócić się do Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową zawartą między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską – zwanej dalej »Umową« – w celu podjęcia środków przewidzianych w art. 22, 24, 24a i 26 Umowy. Komisja, w przypadku, w którym jest to konieczne, przyjmuje te środki zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia."
   2. art. 2 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:"
Komisja, w przypadku, w którym jest to konieczne, przyjmuje środki ochronne zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 7 ust. 2."
   3. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
1.  W przypadku gdy wyjątkowe okoliczności wymagają podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach określonych w art. 24, 24a i 26 Umowy lub w przypadku pomocy eksportowej mającej bezpośredni i natychmiastowy skutek dla obrotu, Komisja może przyjąć środki ostrożności przewidziane w art. 27 ust. 3 lit. e) Umowy zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 7 ust. 2art. 7 ust. 1a niniejszego rozporządzenia. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 7 ust. 3. [Popr. 7]
2.  Gdy jedno z państw członkowskich zwraca się do Komisji o podjęcie działań, Komisja podejmuje decyzję w ciągu nie więcej niż pięciu dni roboczych od daty wpłynięcia takiego wniosku."
   3a. skreśla się art. 5;[Popr. 8]
   4. dodaje się art. 7 w brzmieniu:"
Artykuł 7
1.  Komisję wspiera Komitet ds. Środków Ochronnych ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu*. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
1a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 9]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011 w związku z jego art. [5]art. 4. [Popr. 10].
3a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu. [Popr. 11]
* Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1."
   4a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 7a
1.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie półroczne dotyczące stosowania i wdrażania Umowy. Sprawozdanie to zawiera informacje o działaniach poszczególnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wykonywania Umowy oraz wypełniania wynikających z niej zobowiązań, w tym zobowiązań w zakresie barier w handlu.
2.   Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z Konfederacją Szwajcarską.
3.   Sprawozdanie zawiera informacje o wykonywaniu niniejszego rozporządzenia.
4.   W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem Umowy.
5.   Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."

2.  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2843/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii(3)

Odnośnie do rozporządzenia (EWG) nr 2843/72 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (EWG) nr 2843/72 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 13]

[Popr. 14]

   -1. dodaje się punkt 3a preambuły w brzmieniu:"
w celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania tymczasowych i ostatecznych środków ochronnych dla wdrożenia klauzul ochronnych Umowy dwustronnej należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*;
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1a. dodaje się punkt 3b preambuły w brzmieniu:"
do przyjmowania środków tymczasowych zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków ochronnych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."

[Popr. 20]

   1. art. 1 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 1
Komisja może zwrócić się do Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową zawartą między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii – zwanej dalej »Umową« – w sprawie środków przewidzianych w art. 23, 25, 25a i 27 Umowy. Komisja, w przypadku, w którym jest to konieczne, przyjmuje te środki zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia."
   2. art. 2 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:"
Komisja, w przypadku, w którym jest to konieczne, przyjmuje środki ochronne zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 7 ust. 2."
   3. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
1.  W przypadku gdy wyjątkowe okoliczności wymagają podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach określonych w art. 25, 25a i 27 Umowy lub w przypadku pomocy eksportowej mającej bezpośredni i natychmiastowy skutek dla obrotu, Komisja może przyjąć środki ostrożności przewidziane w art. 28 ust. 3 lit. e) Umowy zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 7 ust. 27 ust. 1a niniejszego rozporządzenia. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 7 ust. 3. [Popr. 15]
2.  Gdy jedno z państw członkowskich zwraca się do Komisji o podjęcie działań, Komisja podejmuje decyzję w ciągu nie więcej niż pięciu dni roboczych od daty wpłynięcia takiego wniosku."
   3a. skreśla się art. 5;[Popr.  16]
   4. dodaje się art. 7 w brzmieniu:"
Artykuł 7
1.  Komisję wspiera Komitet ds. Środków Ochronnych ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu*. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
1a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 17]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011 w związku z jego art. [5]art. 4. [Popr. 18]
3a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu. [Popr. 19]
* Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1"
   4a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 7a
1.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie półroczne dotyczące stosowania i wdrażania Umowy. Sprawozdanie to zawiera informacje o działaniach poszczególnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wykonywania Umowy oraz wypełniania wynikających z niej zobowiązań, w tym zobowiązań w zakresie barier w handlu.
2.   Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z Republiką Islandii.
3.   Sprawozdanie zawiera informacje o wykonywaniu niniejszego rozporządzenia.
4.   W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem Umowy.
5.   Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."

3.  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1692/73 z dnia 25 czerwca 1973 r. w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii(4)

Odnośnie do rozporządzenia (EWG) nr 1692/73 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (EWG) nr 1692/73 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 21]

[Popr. 22]

   -1. dodaje się punkt 3a preambuły w brzmieniu:"
W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania tymczasowych i ostatecznych środków ochronnych dla wdrożenia klauzul ochronnych Umowy dwustronnej należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*;
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1a. dodaje się punkt 3b preambuły w brzmieniu:"
Do przyjmowania środków tymczasowych zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków ochronnych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie;"

[Popr. 28]

   1. art. 1 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 1
Komisja może zwrócić się do Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową zawartą między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii – zwanej dalej »Umową« – w celu podjęcia środków przewidzianych w art. 22, 24, 24a i 26 Umowy. Komisja, w przypadku, w którym jest to konieczne, przyjmuje te środki zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia."
   2. art. 2 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:"
Komisja, w przypadku, w którym jest to konieczne, przyjmuje środki ochronne zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 7 ust. 2."
   3. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
1.  W przypadku gdy wyjątkowe okoliczności wymagają podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach określonych w art. 24, 24a i 26 Umowy lub w przypadku pomocy eksportowej mającej bezpośredni i natychmiastowy skutek dla obrotu, Komisja może przyjąć środki ostrożności przewidziane w art. 27 ust. 3 lit. e) Umowy zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 7 ust. 27 ust. 1a niniejszego rozporządzenia. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 7 ust. 3. [Popr. 23]
2.  Gdy jedno z państw członkowskich zwraca się do Komisji o podjęcie działań, Komisja podejmuje decyzję w ciągu nie więcej niż pięciu dni roboczych od daty wpłynięcia takiego wniosku."
   3a. skreśla się art. 5;[Popr. 24]
   4. dodaje się art. 7 w brzmieniu:"
Artykuł 7
1.  Komisję wspiera Komitet ds. Środków Ochronnych ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu*. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
1a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 25]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011 w związku z jego art. [5]art. 4. [Popr.  26]
3a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu. [Popr.  27]
* Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1."
   4a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 7a
1.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie półroczne dotyczące stosowania i wdrażania Umowy. Sprawozdanie to zawiera informacje o działaniach poszczególnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wykonywania Umowy oraz wypełniania wynikających z niej zobowiązań, w tym zobowiązań w zakresie barier w handlu.
2.   Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z Królestwem Norwegii.
3.   Sprawozdanie zawiera informacje o wykonywaniu niniejszego rozporządzenia.
4.   W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem Umowy.
5.   Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."

3a.   Rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych(5)[Popr. 29]

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 3448/93 Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu przyjmowania szczegółowych zasad oraz zmiany załącznika B do tego rozporządzenia. Ponadto Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 3448/93 wprowadza się następujące zmiany

[Popr. 30]

[Popr. 31]

[Popr. 32]

[Popr. 33]

[Popr. 34]

[Popr. 35]

[Popr. 36]

[Popr. 38]

[Popr. 39]

[Popr. 40]

[Popr. 41]

[Popr. 42]

[Popr. 43]

[Popr. 44]

[Popr. 319]

[Popr. 320]

[Popr. 47]

[Popr. 48]

   1. dodaje się punkt 17a preambuły w brzmieniu:"
W celu przyjęcia przepisów niezbędnych do stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do przyjmowania szczegółowych zasad stosowania art. 6 ust. 1–3 zgodnie z art. 6 ust. 4, przyjmowania szczegółowych zasad określania obniżonych składników rolnych i zarządzania nimi zgodnie z art. 7 ust. 2 oraz zmiany tabeli 2 w załączniku B. Szczególnie istotne jest to, by w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Podczas przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zadbać o równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;"
   2. punkt 18 preambuły otrzymuje brzmienie:"
W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania różnych środków i szczegółowych zasad dotyczących komunikacji między Komisją a państwami członkowskim należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   3. art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a i 14b dotyczącymi szczegółowych zasad stosowania niniejszego rozporządzenia."
   4. art. 6 ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
4.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a i 14b dotyczącymi szczegółowych zasad stosowania tego artykułu."
   5. wprowadzenie do art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.   W przypadku gdy umowa preferencyjna przewiduje obniżenie składnika rolnego w granicach lub nie kontyngentów taryfowych, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a i 14b dotyczącymi szczegółowych zasad dla określenia i zarządzania tak obniżonymi składnikami rolnymi, pod warunkiem że Porozumienie określa:"
   6. art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a i 14b dotyczącymi szczegółowych zasad, niezbędnych do wprowadzania i zarządzania obniżkami składników nierolnych opłat."
  7. w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 37]
   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.   Wspólne zasady wykonawcze dotyczące zasad refundacji określonych w niniejszym artykule zostaną przyjęte zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2."
   b) ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
Kwoty te ustala się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2. Przepisy wykonawcze, które mogą być niezbędne dla stosowania niniejszego ustępu, w szczególności środki zapewniające, że towary deklarowane do wywozu w systemie preferencyjnym nie są w rzeczywistości wywożone w systemie niepreferencyjnym lub na odwrót, są przyjmowane zgodnie z tą samą procedurą."
   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „10."
'6.   Kwotę, poniżej której drobni eksporterzy mogą być zwolnieni z przedkładania zaświadczeń wymaganych na podstawie przepisów dotyczących refundacji wywozowych, ustala się w wysokości 50 000 EUR na rok. Pułap ten może zostać dostosowany zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.»"
   8. art. 9 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 9
Jeśli, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnej organizacji określonego rynku, stosuje się opłaty wyrównawcze lub inne środki przy wywozie produktu rolnego wymienionego w załączniku A, można przedsięwziąć, zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 16 ust. 2, biorąc pod uwagę specyficzny interes przemysłu przetwórczego, stosowne środki w odniesieniu do niektórych towarów, których wywóz może przeszkodzić w osiągnięciu celu w danym sektorze rolnym, z powodu wysokiej zawartości w nich danego produktu rolnego, a także ich ewentualnego zastosowania. W sprawach pilnych Komisja przyjmuje tymczasowe środki mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 3."
   9. art. 10a ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a i 14b dotyczącymi szczegółowych przepisów dotyczących realizacji niniejszego artykułu."
   10. art. 11 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:"
Szczegółowe zasady stosowania akapitu drugiego, umożliwiające wyznaczenie podstawowych produktów dopuszczonych w ramach procedur uszlachetniania czynnego oraz kontroli i planowania ilości w nim wymienionych, zagwarantują podmiotom gospodarczym większą przejrzystość dzięki uprzedniej publikacji indykatywnych ilości przywozu dla każdej oddzielnej wspólnej organizacji rynku. Publikacje te wydawane są regularnie, w zależności od wykorzystania takich ilości. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a i 14b dotyczącymi szczegółowych przepisów wykonawczych."
   11. art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a i 14b w celu zmiany załącznika B tabela 2, celem przystosowania jej do umów zawartych przez Unię."
   12. art. 13 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a i 14b w celu zmiany niniejszego rozporządzenia."
   13. art. 14 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 14
1.   Próg lub progi, poniżej których kwoty, ustanowione zgodnie z art. 6 i 7, ustalone są na zero, mogą zostać ustanowione zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2. W sprawach pilnych Komisja przyjmuje tymczasowe środki mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 3. Z zastrzeżeniem specjalnych warunków można nie zastosować tych składników rolnych, zgodnie z tą samą procedurą, w celu uniknięcia tworzenia sztucznych przepływów handlowych.
2.   Próg, poniżej którego państwa członkowskie mogą zaniechać stosowania kwot, które mają być przyznane albo nałożone na mocy niniejszego rozporządzenia, w związku z daną transakcją ekonomiczną, może być określony zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2, jeśli bilans tych kwot jest niższy od progu. W sprawach pilnych Komisja przyjmuje tymczasowe środki mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 3."
   14. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 14a
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14b dotyczącym szczegółowych zasad stosowania art. 4 ust. 1 i 2, przyjmowania szczegółowych zasad stosowania art. 6 ust. 1–3 zgodnie z art. 6 ust. 4, przyjmowania szczegółowych zasad określania obniżonych składników rolnych i zarządzania nimi zgodnie z art. 7 ust. 2 oraz do zmiany tabeli 2 w załączniku B."
   15. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 14b
1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.   Uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7, przyznaje się Komisji na okres pięciu lat od dnia ...(6). Komisja sporządza sprawozdanie na temat przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po publikacji tej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym tam późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.
5.   Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 7 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o nim Parlamentu Europejskiego i Rady, bądź jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o cztery miesiące."
   16. art. 16 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 16
1.   Komisję wspomaga Komitet Zarządzający ds. Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi, Niewymienionymi w Załączniku I (zwany dalej »komitetem«).
2.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w powiązaniu z art. 4 tegoż rozporządzenia.
4.   W sytuacji, gdy opinię komitetu należy uzyskać w procedurze pisemnej, procedura ta zostaje zamknięta bez rezultatu, jeżeli przed upływem terminu na wydanie opinii taką decyzję podejmie przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu."
   17. skreśla się art. 17; [Popr. 46]
   18. art. 18 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 18
Środki niezbędne do dostosowania niniejszego rozporządzenia do zmian dokonanych w rozporządzeniach w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, w celu zachowania istniejących uzgodnień, przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2."
   19. art. 20 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 20
Państwa członkowskie przekażą Komisji informacje niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia, z jednej strony, w sprawie przywozu, wywozu, a nawet, jeżeli to stosowne, produkcji towarów, oraz, z drugiej strony, w sprawie przyjętych administracyjnych środków wykonawczych. Szczegółowe zasady przekazywania tych informacji zostaną określone zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2."

4.  Rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu(7)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 3286/94 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 3286/94 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 49]

[Popr. 50]

[Popr. 51]

[Popr. 52]

   -1. dodaje się punkt 4a preambuły w brzmieniu:"
W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Środki te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1a. dodaje się punkt 4b preambuły w brzmieniu:"
Do zawieszenia obowiązujących środków sprawdzających zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."
   -1b. punkt 9 preambuły otrzymuje brzmienie:"
Należy uwzględnić instytucjonalne i proceduralne postanowienia art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; w związku z tym Parlament Europejski i komitet ustanowiony na mocy art. 207 powinny być stale powiadamiane o rozwoju indywidualnych spraw, w celu umożliwienia rozważenia ich szerszych implikacji politycznych;"
   -1c. punkt 10 preambuły otrzymuje brzmienie:"
Ponadto w zakresie, w jakim umowa z państwem trzecim wydaje się stanowić najbardziej właściwy środek dla rozwiązania sporu wynikającego z przeszkód w handlu, powinno prowadzić się w tym celu negocjacje zgodnie z procedurami ustanowionymi na mocy art. 207 Traktatu, w szczególności poprzez konsultacje z komitetem ustanowionym na jego mocy oraz z Parlamentem Europejskim;"

[Popr. 58]

   1. art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  W przypadku gdy staje się jasne, że skarga nie zawiera dostatecznego dowodu uzasadniającego wszczęcie dochodzenia, składający skargę powinien zostać o tym poinformowany."
   2. art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  W przypadku gdy staje się jasne, że wniosek nie dostarcza dostatecznych dowodów uzasadniających wszczęcie dochodzenia, wówczas powiadamia się o tym dane Państwo Członkowskie."
  3. w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 54]
   a) Tytuł artykułu zastępuje się tytułem: „Procedura komitetowa”
   b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  a) Komisję wspiera Komitet ds. Barier Handlowych, zwany dalej »Komitetem«. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
aa)  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 53]
b)  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
ba)   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.»"
   c) skreśla się dwa pierwsze zdania ustępu 2;
   d) skreśla się ustępy 3 i 4;
   4. w art. 8 ust. 1 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"
1.  W przypadku gdy staje się jasne dla Komisji, że istnieją dostateczne dowody uzasadniające wszczęcie procedury badawczej oraz, że jest ona konieczna w interesie Unii, Komisja działa następująco:"
   5. art. 9 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:"
2.  a) Komisja, państwa członkowskie ani też ich urzędnicy nie ujawniają żadnych informacji o poufnym charakterze uzyskanych na podstawie niniejszego rozporządzenia lub jakichkolwiek informacji dostarczonych z zastrzeżeniem poufności bez uzyskania wyraźnej zgody osoby, która tych informacji udzieliła."
  6. w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 55]
[Popr. 56]
[Popr. 57]
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  W przypadku gdy ustalono w wyniku procedury badawczej, że interesy Unii nie wymagają żadnych działań, procedura zostaje zakończona przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. b). Przewodniczący może uzyskać opinię komitetu w drodze procedury pisemnej określonej w art. 7 ust. 1 lit. ba)."
   b) ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:"
2.  a) Jeżeli po zakończeniu procedury badawczej dane państwo lub państwa trzecie podejmuje (podejmują) środki, uznane za dostateczne i w związku z tym nie jest wymagane żadne działanie ze strony Unii, procedura może zostać zawieszona przez Komisję zgodnie z procedurą doradczą przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. b).art. 7 ust. 1 lit. aa)."
   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  W przypadku gdy po procedurze badawczej lub w dowolnym momencie przed, w trakcie lub też po procedurze rozstrzygania sporów międzynarodowych wydaje się, że najbardziej odpowiednim środkiem rozstrzygnięcia sporu wynikającego z przeszkody w handlu jest zawarcie umowy z danym państwem lub państwami trzecimi, które może zmienić istniejące samodzielnie prawa Unii oraz danego państwa trzeciego lub państw trzecich, procedura zostaje zawieszona przez Komisję zgodnie z procedurą doradczą przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. b)art. 7 ust. 1 lit. aa), a negocjacje są prowadzone zgodnie z postanowieniami art. 207 Traktatu."
   7. art. 13 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 13
Procedury podejmowania decyzji
1.  W przypadku gdy Unia w wyniku skargi na podstawie art. 3 lub 4, lub przekazania na podstawie art. 6 podejmuje procedury oficjalnych międzynarodowych konsultacji lub rozstrzygania sporów, decyzje odnoszące się do rozpoczęcia, prowadzenia oraz zakończenia takowych procedur podejmuje Komisja.
2.  W przypadku gdy, po podjęciu działań zgodnie z art. 12 ust. 2, Unia musi podjąć decyzję co do środków w zakresie polityki handlowej, które mają zostać podjęte na podstawie art. 11 ust. 2 lit. c) lub na podstawie art. 12, stanowi ona niezwłocznie, zgodnie z art. 207 Traktatu oraz, w stosownych przypadkach, zgodnie z innymi odpowiednimi procedurami."
   7a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 13a
Sprawozdanie
Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera informacje o działaniach Komisji i Komitetu ds. Barier Handlowych. Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."
   8. skreśla się art. 14.

5.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 385/96 z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków(8)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 385/96 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 385/96 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 59]

   -1. punkt 25 preambuły otrzymuje brzmienie:"
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
   (25) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
"

[Popr. 61]

[Popr. 62]

   1. art. 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie:"
11.  Nie naruszając przepisów art. 15 ust. 2, jeśli okazuje się, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania, Komisja wszczyna je w ciągu 45 dni od daty złożenia skargi lub, w przypadku wszczęcia postępowania zgodnie z ust. 8, w ciągu sześciu miesięcy od kiedy wpłynęła wiadomość o sprzedaży lub od kiedy sprzedaż ta powinna być wiadoma, i publikuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli przedstawione dowody uznaje się za niewystarczające, składającego skargę powiadamia się o tej decyzji w ciągu 45 dni od daty złożenia skargi do Komisji."
  2. w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 60]
   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Jeśli wprowadzenie środków nie wydaje się konieczne, postępowanie kończy się. Komisja zamyka postępowanie zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 10 ust. 2. Przewodniczący może uzyskać opinię komitetu w drodze procedury pisemnej określonej w art. 10 ust. 2a."
   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
Jeśli z ostatecznych ustaleń wynika, że stosowano nieuczciwe praktyki cenowe, które doprowadziły do wyrządzenia szkody, Komisja nakłada na budowniczego statku opłatę wyrównującą skutki szkodliwych praktyk cenowych, zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 2. Wysokość opłaty wyrównującej równa jest ustalonemu marginesowi szkodliwej ceny. Komisja przyjmuje konieczne środki w celu wykonania swojej decyzji, w szczególności w zakresie pobierania opłaty."
   3. art. 8 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
Postępowanie może zostać zakończone bez nałożenia opłaty wyrównującej, jeśli budowniczy statku ostatecznie i nieodwołalnie unieważni sprzedaż statku będącego przedmiotem nieuczciwych praktyk cenowych lub zastosuje inny równoważny środek zaakceptowany przez Komisję."
   4. art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  Jeśli budowniczy statku nie wnosi opłaty wyrównującej skutki nieuczciwych praktyk cenowych nałożonych na mocy art. 7, Komisja nakłada środki zaradcze w formie odmowy prawa załadunku i rozładunku w stosunku do statków wybudowanych przez tego budowniczego."
   5. art. 10 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 10
Procedura komitetowa
1.  Komisję wspiera Komitet ds. Szkodliwych Praktyk Cenowych dotyczących Statków. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu."
   6. art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  Komisja i Państwa Członkowskie ani ich urzędnicy nie ujawniają żadnych informacji o poufnym charakterze uzyskanych na podstawie niniejszego rozporządzenia bez uzyskania wyraźnej zgody osoby, która tych informacji udzieliła. Wymiana informacji między Komisją a Państwami Członkowskimi ani dokumenty wewnętrzne przygotowane przez organy Unii lub jej Państwa Członkowskie nie są ujawniane, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu."
   7. art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  Ostateczne ustalenia ujawniane są na piśmie. Dokonuje się tego przy należytym uwzględnieniu potrzeby ochrony informacji poufnych, jak najszybciej i zwykle nie później niż na jeden miesiąc przed wydaniem ostatecznej decyzji. Jeśli Komisja nie jest w stanie ujawnić określonych faktów i okoliczności w tym czasie, ujawniane są one jak najszybciej w późniejszym czasie. Ujawnienie ustaleń nie stanowi przeszkody dla podjęcia przez Komisję dalszych decyzji i, jeśli decyzje te opierają się na innych faktach i okolicznościach, powinny być one jak najszybciej ujawnione."
   7a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 14a
Sprawozdanie
Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera informacje o działaniach Komisji i Komitetu ds. Szkodliwych Praktyk Cenowych dotyczących Statków. Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."

6.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/96 z dnia 22 listopada 1996 r. zabezpieczające przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi(9)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 2271/96 Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany załącznika do tego rozporządzenia. Dodatkowo Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjęcia środów niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 2271/96 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 63]

[Popr. 64]

   -1. punkt 9 preambuły otrzymuje brzmienie:"
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
     W celu zapewnienia jednolitych warunków określania kryteriów całkowitego lub częściowego stosowania się osób, w takim stopniu, w jakim niestosowanie się poważnie zaszkodziłoby ich interesom lub interesom Unii, do dowolnego wymogu lub zakazu, w tym żądań obcych sądów Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*;
"
   -1a. dodaje się punkt 9a preambuły w brzmieniu:"
   (9a) W celu przyjęcia przepisów niezbędnych do stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do dodawania przepisów ustawowych do załącznika do niniejszego rozporządzenia lub usuwania ich z niego. Szczególnie istotne jest to, by w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Podczas przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zadbać o równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
"

[Popr. 66]

[Popr. 322]

   1. art.1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
Stanowiąc zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu i niezależnie od przepisów art. 7 lit. c), Komisja może przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 11a, 11b i 11c w celu dodania lub wykreślenia przepisów prawnych z Załącznika do niniejszego rozporządzenia."
   2. art. 8 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 8
1.  Do celów stosowania art. 7 lit. b) i c) Komisję wspiera Komitet ds. Prawodawstwa o Charakterze Eksterytorialnym. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011. [Popr. 65]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu."
   3. dodaje się artykuły 11a, 11b i 11c w brzmieniu:"
Artykuł 11a
1.  UprawnieniaKomisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa wzgodnie z art. 1, przyznaje się Komisji na czas nieokreślonyw celu dodawania przepisów ustawowych do załącznika do niniejszego rozporządzenia lub usuwania ich z niego.
2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.
3.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przekazuje się Komisji na warunkach określonych w art. 11b i 11c.[Popr. 67]
Artykuł 11b
1.  Parlament Europejski lub Rada może w dowolnej chwili odwołać przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 1 akapit drugi.Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule. [Popr. 68]
2.  Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji w sprawie odwołania przekazania uprawnień, stara się poinformować drugą instytucję i Komisję, w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny odwołania.Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o którym mowa w art. 1, przyznaje się Komisji na okres pięciu lat od dnia ….(10). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.[Popr. 321]
3.  Wydanie decyzji o odwołaniu powoduje odwołanie uprawnień w niej wymienionych. Ma ona skutek natychmiastowy lub jest skuteczna od późniejszej daty w niej określonej. Nie wywiera ona wpływuPrzekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 1, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących już aktów delegowanych. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3a.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.[Popr. 68]
3b.   Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 1 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o nim Parlamentu Europejskiego i Rady, bądź jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o cztery miesiące."

Artykuł 11c

1.  Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w ciągu dwóch miesięcy od daty powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten może być przedłużony o jeden miesiąc.

2.  Jeśli po upływie tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem przewidzianym w jego przepisach.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.

3.  Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja wyrażająca sprzeciw wobec aktu delegowanego określa jego powody.„

[Popr. 69]

7.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1515/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie środków, które Wspólnota może podjąć po przyjęciu przez organ ds. rozstrzygania sporów WTO sprawozdania dotyczącego zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych(11)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 1515/2001 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1515/2001 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 70]

[Popr. 71]

   -1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(6a)   W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania i zawieszania środków mających na celu zapewnienie zgodności z zaleceniami i orzeczeniami Organu Rozstrzygania Sporów WTO Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.*
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1a. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(6b)   Procedura doradcza powinna być stosowana do zawieszenia środków na określony czas właściwe jest zastosowanie procedury doradczej, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków ochronnych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."

[Popr. 76]

[Popr. 77]

  1. w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 72]
[Popr. 73]
   a) w ust. 1 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"
1.  W każdym przypadku, gdy ORS przyjmuje sprawozdanie dotyczące środków przyjętych przez Unię na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej*, rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej** lub niniejszego rozporządzenia (»środek kwestionowany«), Komisja może przyjąć jeden lub większą liczbę środków, które uznaje za właściwe zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 3a ust. 2.
* Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.
** Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93."
   aa) ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:"
   b) przyjąć wszelkie pozostałe środki szczególne wprowadzające w życie akt ustawodawczy, które w tych okolicznościach uznaje się za właściwe.
"
   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  Jeśli przed przyjęciem środków na mocy ust. 1 lub w momencie ich przyjęcia, właściwe jest przeprowadzenie rewizji, rewizję tę podejmuje Komisja."
   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Jeśli właściwe jest zawieszenie środka kwestionowanego lub środka, do którego wprowadzono zmiany, Komisja przyznaje takie zawieszenie na czas określony, działając zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 3a ust. 2.art. 3a ust. 1a."
  2. w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 74]
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  Jeśli Komisja uzna to za właściwe, może również przyjąć wszelkie środki wspomniane w art. 1 ust. 1 w celu wzięcia pod uwagę wykładni prawnych przedstawionych w sprawozdaniu przyjętym przez ORS w odniesieniu do środka niekwestionowanego."
   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  Jeśli przed przyjęciem środków na mocy ust. 1 lub w momencie ich przyjęcia, właściwe jest przeprowadzenie rewizji, rewizję tę podejmuje Komisja."
   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Jeśli właściwe jest zawieszenie środka niekwestionowanego lub środka, do którego wprowadzono zmiany, Komisja przyznaje takie zawieszenie na czas określony, działając zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 3a ust. 2art. 3a ust. 1a."
   3. dodaje się art. 3a w brzmieniu:"
Artykuł 3a
1.  Komisję wspiera Komitet Antydumpingowy ustanowiony w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 lub przez Komitet Antysubsydyjny ustanowiony w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 597/2009, stosownie do przypadku. Komitety te są Komitetami w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
1a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 75]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu."
   3a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 3b
Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera informacje o działaniach, postępowaniach i decyzjach Komisji, Komitetu Antydumpingowego i Komitetu Antysubsydyjnego. Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."

8.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2248/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji(12)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 2248/2001 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 2248/2001 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 78]

[Popr. 79]

[Popr. 80]

[Popr. 81]

[Popr. 82]

[Popr. 84]

[Popr. 86]

   -1. punkt 6 preambuły otrzymuje brzmienie:"
Akty wykonawcze Komisji zmieniające kody Nomenklatury Scalonej i TARIC nie pociągają za sobą żadnych zmian merytorycznych."
   -1a. punkt 10 preambuły otrzymuje brzmienie:"
W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania szczegółowych zasad wykonania różnych przepisów Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1b. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(10a)   Do przyjmowania natychmiastowych środków w wyjątkowych i krytycznych okolicznościach zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia środków ostatecznych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."
   -1c. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(10b)   Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, gdy we właściwie uzasadnionych przypadkach odnoszących się do wyjątkowych i krytycznych okoliczności istniejących w rozumieniu art. 25 ust. 4 lit. b) i art. 26 ust. 4 Umowy przejściowej, a następnie art. 38 ust. 4 lit. b) i art. 39 ust. 4 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, wymaga tego szczególnie pilny charakter sprawy."
   -1d. art. 2 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 2
Koncesje dotyczące młodej wołowiny
Szczegółowe zasady wykonania art. 14 ust. 2 Umowy przejściowej oraz art. 27 ust. 2 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, dotyczące kontyngentu taryfowego dla produktów z młodej wołowiny są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 7fa ust. 5 niniejszego rozporządzenia."
   -1e. skreśla się art. 3; [Popr. 83]
   -1f. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
Koncesje dotyczące produktów rybołówstwa
Szczegółowe zasady wykonania art. 15 ust. 1 Umowy przejściowej oraz art. 28 ust. 1 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, dotyczące kontyngentów taryfowych dla ryb i produktów rybołówstwa wymienionych w załączniku Va do obu Umów są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7fa ust. 5 niniejszego rozporządzenia."
   -1g. skreśla się art. 5; [Popr. 85]
   -1h. art. 7 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 7
Dostosowania techniczne
Zmiany i dostosowania techniczne szczegółowych zasad wykonania przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, konieczne z powodu zmian w kodach Nomenklatury Scalonej oraz w podpozycjach kodów TARIC lub wynikające z zawarcia nowych umów, protokołów, wymiany listów lub innych aktów między Unią a Chorwacją, które nie pociągają za sobą żadnych zmian merytorycznych, są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7fa ust. 5 niniejszego rozporządzenia."
   1. w art. 7a wprowadza się następujące zmiany:

a)  dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:"

'3a.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [5] rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011].

3b.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [8] rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011] w związku z jego art. [5].»

»Po zakończeniu konsultacji oraz w przypadku niemożliwości dokonania innych uzgodnień, Komisja może, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7a(3a)art. 7fa ust. 5 niniejszego rozporządzenia, podjąć decyzję o zaniechaniu działania lub o przyjęciu właściwych środków przewidzianych w art. 25 i 26 Umowy przejściowej, a następnie w art. 38 i 39 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 7a(3b)art. 7fa ust. 7 niniejszego rozporządzenia

   a) skreśla się ustępy 2, 3 i 4;[Popr. 87]
   b) ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
"

[Popr. 88]

   c) skreśla się ustępy 7, 8 i 9;
   2. art. 7b otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 7b
Okoliczności wyjątkowe i krytyczne
Jeżeli wyjątkowe i krytyczne okoliczności będą miały miejsce w rozumieniu art. 25 ust. 4 lit. b) i art. 26 ust. 4 Umowy przejściowej, a następnie art. 38 ust. 4 lit. b) i art. 39 ust. 4 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, Komisja może podjąć natychmiastowe środki przewidziane w art. 25 i 26 Umowy przejściowej, a następnie w art. 38 i 39 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 7a(3a)art. 7fa ust. 4 niniejszego rozporządzenia. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 7a(3a)art. 7fa ust. 6. [Popr. 89]
W przypadku gdy Komisja otrzyma wniosek od Państwa Członkowskiego, zobowiązana jest ona podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania danego wniosku."

3.  art. 7e ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "

»W miarę potrzeby przyjmuje środki ochronne zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7a(3a)art. 7fa ust. 5, z wyjątkiem przypadków pomocy, do której stosuje się rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej*, kiedy środki przyjmuje się zgodnie z procedurami ustanowionymi w tym rozporządzeniu. [Popr. 90]

* Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.»

"

  3a. w art. 7f wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.   W oczekiwaniu na wzajemnie zadowalające rozwiązanie osiągnięte w wyniku konsultacji określonych w ust. 2 niniejszego artykułu Komisja może zadecydować o innych właściwych środkach, które uzna za konieczne zgodnie z art. 30 Umowy przejściowej, a następnie art. 43 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, oraz zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 7fa ust. 5 niniejszego artykułu."
   b) skreśla się ustępy 4, 5 i 6;[Popr. 91]
   3b. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 7fa
Procedura komitetowa
1.   Do celów art. 2 Komisję wspiera Komitet ustanowiony w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.   Do celów art. 4 Komisję wspiera Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony w art. 248a rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.   Do celów art. 7a, 7b, 7e i 7f Komisję wspiera Komitet Doradczy ustanowiony w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
5.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
6.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 4.
7.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.
8.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.[Popr. 92]
* Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 53."

9.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 153/2002 z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii(13)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 153/2002 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 153/2002 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 93]

[Popr. 94]

[Popr. 95]

[Popr. 96]

[Popr. 97]

[Popr. 99]

[Popr. 101]

   -1. punkt 6 preambuły otrzymuje brzmienie:"
Akty wykonawcze Komisji zmieniające kody Nomenklatury Scalonej i kody TARIC nie pociągają za sobą żadnych merytorycznych zmian."
   -1a. punkt 11 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(11)   W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania szczegółowych zasad wykonania różnych przepisów Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1b. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(11a)   Do przyjmowania natychmiastowych środków w wyjątkowych i krytycznych okolicznościach zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia środków ostatecznych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."
   -1c. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(11b)   Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, gdy we właściwie uzasadnionych przypadkach odnoszących się do wyjątkowych i krytycznych okoliczności istniejących w rozumieniu art. 25 ust. 4 lit. b) i art. 26 ust. 4 Umowy przejściowej, a następnie art. 38 ust. 4 lit. b) i art. 39 ust. 4 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, wymaga tego szczególnie pilny charakter sprawy."
   -1d. art. 2 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 2
Koncesje na młodą wołowinę
Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy wykonawcze do art. 14 ust. 2 Umowy przejściowej, a następnie art. 27 ust. 2 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, dotyczące kontyngentów taryfowych na młodą wołowinę, zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 7fa ust. 5 niniejszego rozporządzenia."
   -1e. skreśla się art. 3; [Popr. 98]
   -1f. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
Dalsze koncesje
Jeżeli przyznane zostaną, w ramach kontyngentów taryfowych, dodatkowe ulgi na produkty rybołówstwa, na podstawie art. 29 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz art. 16 Umowy przejściowej, Komisja przyjmie szczegółowe przepisy wykonawcze w odniesieniu do tych kontyngentów taryfowych, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7fa ust. 5 niniejszego rozporządzenia."
   -1g. skreśla się art. 5;[Popr. 100]
   -1h. art. 7 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 7
Dostosowania techniczne
Zmiany i dostosowania techniczne do szczegółowych przepisów wykonawczych, przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, które są niezbędne w następstwie zmian kodów Nomenklatury Scalonej oraz podpodziałów TARIC lub wynikające z zawarcia nowych umów, protokołów, wymiany listów lub innych aktów między Unią i Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, które nie pociągają za sobą żadnych zmian merytorycznych, należy przyjmować zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7fa ust. 5 niniejszego rozporządzenia."
   1. w art. 7a wprowadza się następujące zmiany:

a)  dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:"

'3a.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [5] rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011].

3b.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [8] rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011] w związku z jego art. [5].»

"

[Popr. 103]

   a) skreśla się ustępy 2, 3 i 4;[Popr. 102]
   b) ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: "
»Po zakończeniu konsultacji oraz w przypadku niemożliwości dokonania innych uzgodnień, Komisja może, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7a(3a)art. 7fa ust. 5 niniejszego rozporządzenia, podjąć decyzję o zaniechaniu działania lub o przyjęciu właściwych środków przewidzianych w art. 24 i 25 Umowy przejściowej, a następnie w art. 37 i 38 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 7a(3b)art. 7fa ust. 7 niniejszego rozporządzenia.«"
   c) skreśla się ustępy 7, 8 i 9;
   2. art. 7b otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 7b
Okoliczności wyjątkowe i krytyczne
Jeżeli wyjątkowe i krytyczne okoliczności będą miały miejsce w rozumieniu art. 24 ust. 4 lit. b) i art. 25 ust. 4 Umowy przejściowej, a następnie art. 37 ust. 4 lit. b) i art. 38 ust. 4 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, Komisja może podjąć natychmiastowe środki przewidziane w art. 24 i 25 Umowy przejściowej, a następnie w art. 37 i 38 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 7a(3a)art. 7fa ust. 4 niniejszego rozporządzenia. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 7a(3b)art. 7fa ust. 6. [Popr. 104]
W przypadku gdy Komisja otrzyma wniosek od Państwa Członkowskiego, zobowiązana jest ona podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania danego wniosku."
   3. art. 7e ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "
»W miarę potrzeby przyjmuje środki ochronne zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7a(3a)art. 7fa ust. 5, z wyjątkiem przypadków pomocy, do której stosuje się rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej*, kiedy środki przyjmuje się zgodnie z procedurami ustanowionymi w tym rozporządzeniu. [Popr. 105]
* Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.»"
  3a. w art. 7f wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.   Do czasu znalezienia wzajemnie korzystnego rozwiązania, w drodze konsultacji określonej w ust. 2 niniejszego artykułu, Komisja może podjąć decyzję o stosowaniu innych właściwych środków, jakie uzna za niezbędne, zgodnie z art. 30 Umowy przejściowej i z art. 43 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz z procedurą z procedurą sprawdzającą określoną w art. 7fa ust. 5 niniejszego artykułu."
   b) skreśla się ustępy 4, 5 i 6;[Popr. 106]
   3b. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 7fa
Procedura komitetowa
1.   Do celów art. 2 Komisję wspiera Komitet ustanowiony w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.   Do celów art. 4 Komisję wspiera Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony w art. 248a rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.   Do celów art. 7a, 7b, 7e i 7f Komisję wspiera Komitet Doradczy ustanowiony w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
5.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
6.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 4.
7.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.
8.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.[Popr. 107]
* Dz.U.L 349 z 31.12.1994, s. 53."

10.  ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 427/2003 z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie mechanizmu tymczasowych środków ochronnych przy przywozie określonych towarów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 519/94 w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich(14)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 427/2003 Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowana aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 625/2009. Ponadto Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawczedo przyjmowania środków niezbędnych do wykonania rozporządzenia (WE) nr 427/2003 zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.[Popr. 108]

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 427/2003 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 109]

[Popr. 110]

[Popr. 111]

[Popr. 112]

[Popr. 113]

   -1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(21)   W celu przyjęcia przepisów niezbędnych do stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wprowadzania zmian do załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 625/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych krajów trzecich* mających na celu usuwanie ze znajdującego się w tym załączniku wykazu państw trzecich tych państw, które stają się członkami WTO. Szczególnie istotne jest to, by w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Podczas przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zadbać o równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
* Dz.U. L 185 z 17.7.2009, s. 1."
   -1a. punkt 22 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(22)   W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia Komisji należy przyznać uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1b. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(22a)   Do przyjmowania środków nadzoru i środków tymczasowych zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków ochronnych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."
   -1c. art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
(1)   Badanie rozpoczyna się na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub dowolnego stowarzyszenia nieposiadającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, lub z inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające rozpoczęcie badania."
   -1d. w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:"
2a.   Wniosek o wszczęcie dochodzenia zawiera dowody na to, że spełnione są warunki wprowadzenia środków ochronnych określone w art. 1 ust. 1. Wniosek zasadniczo zawiera następujące informacje: tempo i skalę wzrostu przywozu danego produktu w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, oraz zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia.
Badanie można również rozpocząć w przypadku gwałtownego wzrostu przywozu skoncentrowanego w jednym lub kilku państwach członkowskich, pod warunkiem że istnieją wystarczające dowody na to, iż warunki rozpoczęcia badania są spełnione, w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 2 ust. 2 i art. 3."

[Popr. 114]

[Popr. 117]

[Popr. 118]

[Popr. 119]

[Popr. 120]

[Popr. 323]

[Popr. 124]

   1. art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Jeżeli okaże się, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania, a konsultacje przeprowadzone na mocy ust. 3 nie doprowadziły do osiągnięcia rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, Komisja publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej."
   1a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 6a
Wcześniejsze środki nadzoru
1.   Jeżeli tendencje przywozowe dla produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej mają taki charakter, że mogłyby spowodować jedną z sytuacji, o których mowa w art. 2 i 3, przywóz tego produktu może podlegać wcześniejszym środkom nadzoru.
2.   Komisja może wprowadzić wcześniejsze środki nadzoru w przypadku gwałtownego wzrostu przywozu produktów należących do sektorów wrażliwych, skoncentrowanego w jednym lub kilku państwach członkowskich.
3.   Wcześniejsze środki nadzoru są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 15 ust. 1a.
4.   Wcześniejsze środki nadzoru przyjmuje się na czas określony. O ile nie przewidziano inaczej, okres stosowania tych środków upływa wraz z końcem drugiego sześciomiesięcznego okresu, następującego po pierwszym sześciomiesięcznym okresie liczonym od dnia wprowadzenia środków."
  2. w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 115]
   a) ust. 1 zdania drugie i trzecie otrzymują brzmienie:"
Komisja zastosuje takie tymczasowe środki zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 15 ust. 2art. 15 ust. 1a. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 15 ust. 3."
   b) skreśla się ust. 3;
   3. art. 8 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 8
Zakończenie postępowania bez wprowadzania środków
Jeżeli dwustronne środki ochronne okażą się zbędne, badanie lub postępowanie zostaje zakończone zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2."
  4. w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Jeżeli konsultacje określone w ust. 1 niniejszego artykułu nie doprowadzą do znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, w ciągu 60 dni od otrzymania wniosku o konsultacje, ostateczne środki ochronne lub środki zmiany kierunku handlu zostaną wprowadzone zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2."
   b) skreśla się ustępy od 3 do 6;
   4a. art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.   W czasie obowiązywania dowolnego środka ochronnego, przeprowadza się konsultacje w ramach Komitetu, albo na wniosek państwa członkowskiego albo z inicjatywy Komisji, w celu zbadania efektów stosowania środka oraz stwierdzenia, czy jego stosowanie jest nadal konieczne."
   5. art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Jeżeli Komisja uzna, że środek ochronny powinien być uchylony lub zmieniony, uchyla ona lub zmienia dany środek ochronny zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 15 ust. 2."
   6. art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  W interesie Unii środki wprowadzone na mocy niniejszego rozporządzenia mogą zostać zawieszone decyzją Komisji na okres dziewięciu miesięcy. Zawieszenie może zostać przedłużone na kolejny okres nie dłuższy niż rok, zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 15 ust. 2art. 15 ust. 1a. Środki mogą zostać zawieszone, wyłącznie jeżeli nastąpiła okresowa zmiana warunków rynkowych w takim stopniu, że jest mało prawdopodobne, by w wyniku zawieszenia nastąpiło ponowne zakłócenie rynku. Środki mogą zostać wprowadzone ponownie w dowolnym czasie i po przeprowadzeniu konsultacji, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała."
   6a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 14a
Przekazanie uprawnień
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14b w odniesieniu do zmian do załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 625/2009, mających na celu usuwanie ze znajdującego się w tym załączniku wykazu państw trzecich tych państw, które stają się członkami WTO."
   6b. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 14b
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 22 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ...(15). Komisja sporządza sprawozdanie na temat przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.   Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 22 ust. 3, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po publikacji tej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym tam późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.
5.   Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 22 ust. 3 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o nim Parlamentu Europejskiego i Rady bądź jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o cztery miesiące."
   7. art. 15 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 15
Procedura komitetowa
1.  Komisję wspiera Komitet ds. Środków Ochronnych ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu*. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
1a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 122]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [8]art. 8rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011w związku z jego art. [5]art. 4. [Popr. 123]
4.  Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w przypadku zastosowania procedury pisemnej procedura ta zostaje zakończona bez rozstrzygnięcia gdy, w okresie czasu określonym przez przewodniczącego, zdecyduje tak przewodniczący lub na wniosek większości członków komitetu, jak określono w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
* Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1."
   8. art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  Ani Komisja, ani Państwa Członkowskie, czy też ich urzędnicy nie ujawniają żadnej informacji otrzymanej na podstawie niniejszego rozporządzenia, o której poufne traktowanie prosiła osoba dostarczająca, bez jej wyraźnej zgody. Wymiana informacji między Komisją a Państwami Członkowskimi, lub informacji dotyczących konsultacji prowadzonych na podstawie art. 12 lub konsultacji określonych w art. 5 ust. 3 oraz art. 9 ust. 1, bądź dokumenty wewnętrzne przygotowane przez organy Unii lub jej Państwa Członkowskie nie są podawane do publicznej wiadomości ani ujawniane żadnej stronie postępowania, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu."
   9. art. 18 ust. 4 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:"
Ustalenia ostateczne nie przesądzają o żadnej dalszej decyzji, która może zostać podjęta przez Komisję, ale w przypadku gdy decyzja taka będzie oparta na innych faktach i ustaleniach, są one niezwłocznie ujawniane."
   10. art. 19 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:"
5.  Komisja analizuje informacje właściwie przekazane oraz zakres, w jakim są one reprezentatywne, a wyniki tej analizy i opinię dotyczącą ich istoty przekazuje Komitetowi.
6.  Strony postępujące zgodnie z ust. 2 mogą występować z wnioskiem o udostępnienie faktów i ustaleń, w oparciu o które mogą zostać podjęte ostateczne decyzje. Te informacje udostępnia się w możliwym zakresie, bez uszczerbku dla dalszych decyzji podejmowanych przez Komisję."
   10a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 19a
Sprawozdanie
1.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera informacje o działaniach Komisji, Komitetu i wszystkich pozostałych organów odpowiedzialnych za wykonywanie niniejszego rozporządzenia oraz wypełnianie wynikających z niego zobowiązań, w tym zobowiązań w zakresie barier w handlu.
2.   Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z Chinami.
3.   W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia.
4.   Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."
   10b. skreśla się art. 22 ust. 3. [Popr. 125]

11.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie środków, jakie może przyjąć Wspólnota w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych(16)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 452/2003 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 452/2003 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 126]

   -1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(10a)   W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia Komisji należy przyznać uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."

[Popr. 127]

   1. w art. 1 ust. 1 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"
  Jeżeli Komisja uzna, że połączenie środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych z ochronnymi środkami taryfowymi w stosunku do tego samego przywozu mogłoby mieć skutki większe niż pożądane w ramach polityki ochrony handlu Unii, Komisja może przyjąć zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 2a ust. 2, takie spośród następujących środków wdrażających akt ustawodawczy, jakie uzna za właściwe:"
   2. dodaje się art. 2a w brzmieniu:"
Artykuł 2a
1.  Komisję wspiera Komitet Antydumpingowy ustanowiony w art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.*. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [5] rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu. [Popr. 128]
* Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51."

12.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki(17)

W odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 uprawnienia do uchylenia rozporządzenia przyznano Radzie. Uprawnienia te należy usunąć, a art. 207 Traktatu powinien mieć zastosowanie do uchylenia tego rozporządzenia.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 673/2005 wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się art. 7.

12a.   ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1236/2005 Z DNIA 27 CZERWCA 2005 R. W SPRAWIE HANDLU NIEKTÓRYMI TOWARAMI, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ UŻYTE DO WYKONYWANIA KARY ŚMIERCI, TORTUR LUB INNEGO OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO LUB PONIŻAJĄCEGO TRAKTOWANIA ALBO KARANIA(18)[Popr. 129]

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany załączników do tego rozporządzenia.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1236/2005 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 130]

[Popr. 131]

[Popr. 132]

[Popr. 134]

   1. punkt 25 preambuły otrzymuje brzmienie:"
25.   W celu przyjęcia przepisów niezbędnych do stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany załączników II, III, IV i V do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie istotne jest to, by w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Podczas przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zadbać o równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie."
   2. art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.   Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu zmiany załączników II, III, IV i V."
   3. skreśla się art. 15 [Popr. 133]
   4. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 15a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ...(19) Komisja sporządza sprawozdanie na temat przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 15, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po publikacji tej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym tam późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.
5.   Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 15 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o nim Parlamentu Europejskiego i Rady, bądź jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o cztery miesiące."
   5. skreśla się art. 16.[Popr. 135]

13.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii(20)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 1616/2006 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1616/2006 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 137]

[Popr. 138]

[Popr. 139]

[Popr. 140]

[Popr. 141]

[Popr. 142]

[Popr. 143]

   -1. skreśla się 7 punkt preambuły;[Popr. 136]
   -1a. punkt 8 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(8)   W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania szczegółowych zasad wykonania różnych przepisów Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawneinia te powinny być wykonywane przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1b. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(8a)   Do przyjmowania natychmiastowych środków w wyjątkowych i krytycznych okolicznościach oraz do tymczasowego zawieszania stosowanego preferencyjnego traktowania zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia środków ostatecznych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."
   -1c. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(8b)   Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, gdy we właściwie uzasadnionych przypadkach odnoszących się do wyjątkowych i krytycznych okoliczności istniejących w rozumieniu art. 26 ust. 4 Umowy przejściowej, a następnie art. 39 ust. 4 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, wymaga tego szczególnie pilny charakter sprawy."
   -1d. art. 2 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 2
Koncesje na ryby i produkty rybołówstwa
Komisja przyjmuje szczegółowe zasady wykonania art. 15 ust. 1 Umowy przejściowej oraz art. 28 ust. 1 Układu dotyczące kontyngentów taryfowych na przywóz ryb i produktów rybołówstwa zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 2 niniejszego rozporządzenia."
   -1e. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
Dostosowania techniczne
Zmiany i dostosowania techniczne przepisów przyjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem niezbędne w związku ze zmianą kodów nomenklatury scalonej i podpodziałów TARIC lub wynikające z zawarcia między Unią a Republiką Albanii nowych lub zmienionych umów, protokołów, wymian listów lub innych aktów, które nie pociągają za sobą żadnych zmian merytorycznych, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 2 niniejszego rozporządzenia."
   -1f. art. 5 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 5
Ogólna klauzula ochronna
W przypadku gdy Unia pragnie zastosować środek, o którym mowa w art. 25 Umowy przejściowej i następnie w art. 38 Układu, przyjmuje go zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 2 niniejszego rozporządzenia, chyba że art. 25 Umowy przejściowej i następnie art. 38 Układu stanowią inaczej."
   -1g. art. 6 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 6
Klauzula o niedoborach
W przypadku gdy Unia pragnie zastosować środek, o którym mowa w art. 26 Umowy przejściowej oraz następnie art. 39 Układu, przyjmuje go zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 2 niniejszego rozporządzenia."

[Popr. 144]

[Popr. 151]

   1. art. 7 akapity trzeci, czwarty i piąty otrzymują brzmienie:"
Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 8a ust. 2art. 8a ust. 1b. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 8a ust. 3art. 8a ust. 2a."
   2. art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 2. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 8a ust. 3."
   3. dodaje się art. 8a w brzmieniu:"
Artykuł 8a
Procedura komitetowa
-1.   Do celów art. 2, 4 i 11 niniejszego rozporządzenia Komisję wspiera Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony na mocy art. 248a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. [Popr. 145]
1.  Do celów art. 7 i 8art. 5, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia Komisję wspiera Komitet ds. Środków Ochronnych ustanowiony na mocyw art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu**. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr [..../2011]182/2011. [Popr. 146]
1a.   Do celów art. 6 niniejszego rozporządzenia Komisję wspiera Komitet ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiającego wspólne reguły wywozu***. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. [Popr. 147]
1b.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 148]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2a.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 4.[Popr. 149]
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.
3a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu. [Popr. 150]
* Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
** Dz.U. L 84 z 31.3. 2009, s. 1.
*** Dz.U. L 291 z 7.11.2009, s. 1."
   3a. art. 11 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:"
Komisja może zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 8a ust. 1b niniejszego rozporządzenia, zdecydować o tymczasowym zawieszeniu stosownego preferencyjnego traktowania produktów, zgodnie z art. 30 ust. 4 Umowy tymczasowej i następnie art. 43 ust. 4 Układu."
   3b. skreśla się art. 12.[Popr. 152]

14.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym(21)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1528/2007 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 153]

   -1. punkt 17 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(17)   W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia Komisji należy przyznać uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   1. w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

2.  Komisja wprowadza zmiany do załącznika I za pomocą aktów delegowanych zgodnie z art. 24a, 24b i 24c, dodając regiony lub państwa z grupy państw AKP, które zakończyły negocjacje w sprawie umowy z Unią a tym regionem lub państwem, spełniającej co najmniej wymogi art. XXIV GATT 1994.

"

b)  w ust. 3 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"

3.  Takie państwo lub region pozostaje na wykazie w załączniku I, dopóki Komisja nie przyjmie aktu delegowanego zgodnie z art. 24a, 24b i 24c zmieniającego załącznik I w celu usunięcia państwa lub regionu z tego załącznika, szczególnie gdy:

"

[Popr. 155]

[Popr. 156]

[Popr. 325]

[Popr. 158]

[Popr. 159]

[Popr. 160]

[Popr. 161]

[Popr. 162]

[Popr. 164];

[Popr. 173]

[Popr. 174]

[Popr. 175]

   1a. W art. 5 ust. 3 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"
3.   W przypadku ustalenia przez Komisję na podstawie informacji przedstawionych przez państwo członkowskie lub z własnej inicjatywy, że warunki określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu zostały spełnione, właściwe traktowanie może zostać zawieszone zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 21 ust. 1d, pod warunkiem że Komisja uprzednio:"
   1b. art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.   Okres zawieszenia na mocy niniejszego artykułu ogranicza się do czasu niezbędnego do ochrony interesów finansowych Unii. Nie może on przekroczyć sześciu miesięcy, jednak może zostać przedłużony. Na koniec tego okresu Komisja podejmuje decyzję o zakończeniu zawieszenia lub o przedłużeniu okresu zawieszenia zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 21 ust. 1d."
   1c. art. 5 ust. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
Decyzja zawieszająca właściwe traktowanie przyjmowana jest zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 21 ust. 1d."
   1d. art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  Szczegółowe zasady wprowadzenia kontyngentów taryfowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu ustala się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2."
   1e. art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.   Szczegółowe zasady dotyczące podziału według regionów i wprowadzenia kontyngentów, o których mowa w niniejszym artykule, przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2."
   1f. art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.   Komisja przyjmuje szczegółowe zasady podziału ilości określonych w ust. 1 i dotyczące zarządzania systemem, o którym mowa w ust. 1, 3 i 4 niniejszego artykułu, oraz dotyczące decyzji zawieszających przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 21 ust. 2."
   1g. art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.   Komisja przyjmuje szczegółowe zasady zarządzania tym systemem oraz decyzje zawieszające zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2."
  2. w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  Jeżeli po konsultacjach oczywiste jest, że istnieją wystarczające dowody, by uzasadnić wszczęcie postępowania, Komisja publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postępowanie zostaje wszczęte w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji od państwa członkowskiego."
   b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:"
4.  Jeżeli Komisja przyjmie stanowisko, że zaistniały okoliczności określone w art. 12, bezzwłocznie powiadomi dane regiony lub państwa wymienione w załączniku I o swoim zamiarze wszczęcia dochodzenia."
  3. w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 163]
   a) ust. 1 zdania drugie i trzecie otrzymują brzmienie: "
»Tymczasowe środki przyjmowane są zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 21 ust. 2art. 21 ust. 1d. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 21 ust. 3.«"
   b) w ust. 2 zdanie drugie skreśla się;
   c) skreśla się ust. 4;
   4. art. 17 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 17
Zakończenie dochodzenia i postępowania bez wprowadzania środków
W przypadkach gdy dwustronne środki ochronne zostaną uznane za niepotrzebne, dochodzenie i postępowanie zostają zakończone zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2."
  5. w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Jeżeli konsultacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w terminie trzydziestu dni od skierowania sprawy do danego regionu lub państwa nie doprowadzą do rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie strony, to w terminie dwudziestu dni roboczych od zakończenia okresu konsultacji Komisja podejmuje decyzję o wprowadzeniu ostatecznych dwustronnych środków ochronnych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2."
   b) skreśla się ustępy 3 i 4;
   6. art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Decyzję o wprowadzeniu nadzoru podejmuje Komisja zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 21 ust. 2. art. 21 ust. 1d."
   7. art. 21 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 21
Procedura komitetowa
1.  Do celów niniejszego rozdziału art. 5, 16, 17, 18 i 20 niniejszego rozporządzenia Komisję wspiera Komitet ds środków ochornnych ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu*. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr [.../2011]182/2011. [Popr. 165]
1a.   Do celów art. 4 Komisję wspiera Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 166]
1b.   Do celów art. 6 Komisję wspiera Komitet ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu**. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. [Popr. 167]
1c.   Do celów art. 7 i 9 Komisję wspiera Komitet ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. [Popr. 168]
1d.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 169]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [8]182/2011 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011 w związku z jego art. [5]art. 4. [Popr. 170]
4.  W przypadku produktów objętych kodem CN 1701 Komitet, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wspierany jest przez Komitet ustanowiony w art. 195 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)***.
4a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.[Popr. 171]
* Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1.
** Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 96.
*** Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1."
   7a. skreśla się art. 24;[Popr. 172]
   8. dodaje się artykuły 24a, 24b i 24c w brzmieniu:"
Artykuł 24a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3, przekazuje się Komisji na czas nieokreślony.
2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.
3.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przyznaje się Komisji na warunkach określonych w art. 24b i 24c.
Artykuł 24b
Odwoływanie przekazanych uprawnień
1.  Parlament Europejski lub Rada może w dowolnej chwili odwołać przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3.
2.  Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji o odwołaniu przekazania uprawnień, stara się poinformować drugą instytucję i Komisję, w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny odwołania.
3.  Wydanie decyzji o odwołaniu powoduje odwołanie uprawnień w niej wymienionych. Ma ona skutek natychmiastowy lub jest skuteczna od późniejszej daty w niej określonej. Nie wywiera ona wpływu na ważność obowiązujących już aktów delegowanych. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 24c
Sprzeciw wobec aktów delegowanych
1.  Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w ciągu dwóch miesięcy od daty powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten może być przedłużony o jeden miesiąc.
2.  Jeśli po upływie tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem przewidzianym w jego przepisach.
Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.
3.  Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec przyjętego aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja wyrażająca sprzeciw wobec aktu delegowanego określa jego powody."
   8a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 24d
Poufność
1.   Informacje uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których o nie wnioskowano.
2.   Żadne informacje poufne lub przekazane z zastrzeżeniem poufności na mocy niniejszego rozporządzenia nie są ujawniane bez wyraźnej zgody osoby udzielającej tych informacji.
3.   Każdy wniosek o zachowanie poufności określa powody, dla których informacje te są poufne. Jeżeli jednak osoba udzielająca informacji nie wyraża zgody na ich podanie do wiadomości publicznej ani nie zezwala na ich ujawnienie w zarysie lub formie streszczenia oraz jeżeli okaże się, że wniosek o zachowanie poufności jest nieuzasadniony, informacji tych można nie uwzględniać.
4.   Informacje uważa się za poufne w każdym przypadku, jeżeli ich ujawnienie może mieć znacząco niekorzystne skutki dla osoby udzielającej tych informacji lub źródła tych informacji.
5.   Przepisy ust. 1-4 nie wyłączają możliwości powołania się przez organy unijne na informacje ogólne oraz w szczególności na powody, na których oparto decyzje podjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia. Organy te uwzględniają jednak uzasadniony interes danych osób fizycznych i prawnych, aby nie ujawniać ich tajemnic handlowych."
   8b. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 24e
Sprawozdanie
1.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera informacje o działaniach Komisji, Komitetów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu i wszystkich pozostałych organów odpowiedzialnych za wykonywanie niniejszego rozporządzenia oraz przestrzeganie wynikających z niego zobowiązań, w tym zobowiązań w zakresie barier w handlu.
2.   Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z państwami AKP.
3.   Sprawozdanie zawiera informacje o wykonywaniu niniejszego rozporządzenia.
4.   W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia.
5.   Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."

15.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 140/2008 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, oraz procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony(22)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 140/2008 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 140/2008 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 177]

[Popr. 178]

[Popr. 179]

[Popr. 180]

[Popr. 181]

[Popr. 182]

[Popr. 183]

   -1. skreśla się punkt 7 preambuły;[Popr. 176]
   -1a. punkt 8 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(8)   W calu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania szczegółowych zasad wykonania różnych przepisów Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1b. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(8a)   Do przyjmowania środków nadzoru i środków tymczasowych oraz do tymczasowego zawieszania preferencyjnego traktowania zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków ochronnych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."
   -1c. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(8b)   Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, gdy we właściwie uzasadnionych przypadkach odnoszących się do wyjątkowych i krytycznych okoliczności istniejących w rozumieniu art. 26 ust. 5 lit. b) i art. 27 ust. 4 Umowy przejściowej, a następnie art. 41 ust. 5 lit. b) i art. 42 ust. 4 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, wymaga tego szczególnie pilny charakter sprawy."
   -1d. art. 2 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 2
Koncesje na ryby i produkty rybołówstwa
Komisja przyjmuje szczegółowe zasady wykonania art. 14 Umowy przejściowej oraz art. 29 Układu dotyczące kontyngentów taryfowych na przywóz ryb i produktów rybołówstwa zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 2 niniejszego rozporządzenia."
   -1e. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
Dostosowania techniczne
Zmiany i dostosowania techniczne przepisów przyjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, konieczne w związku ze zmianą kodów Nomenklatury Scalonej i podpodziałów TARIC lub zawarcia między Unią a Republiką Czarnogóry nowych albo zmienionych umów, protokołów, wymiany listów lub innych aktów, które nie pociągają za sobą żadnych zmian merytorycznych, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 2 ninijeszego rozporządzenia."
   -1f. art. 5 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 5
Ogólna klauzula ochronna
W przypadku gdy Unia musi zastosować środek, o którym mowa w art. 26 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 41 Układu, przyjmuje go zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 2 niniejszego rozporządzenia, chyba że art. 26 Umowy przejściowej i następnie art. 41 Układu stanowią inaczej."
   -1g. art. 6 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 6
Klauzula o niedoborach
W przypadku gdy Unia musi zastosować środek, o którym mowa w art. 27 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 42 Układu, przyjmuje go zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 2 niniejszego rozporządzenia."

[Popr. 184]

[Popr. 191]

   1. art. 7 akapity trzeci, czwarty i piąty otrzymują brzmienie:"
Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 8a ust. 2art. 8a ust. 1a. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 8a ust. 3art. 8a ust. 2a."
   2. art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 2. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 8a ust. 3."
   3. dodaje się art. 8a w brzmieniu:"
Artykuł 8a
Procedura komitetowa
-1.   Do celów art. 2, 4 i 11 niniejszego rozporządzenia Komisję wspiera Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony na mocy art. 248a rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. [Popr. 185]
-1a.   Do celów art. 6 Komisję wspiera Komitet ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiającego wspólne reguły wywozu**. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 186]
1.  Do celów art. 7 i 8art. 5, 7 i 8 Komisję wspiera Komitet ds. Środków Ochronnych ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu***. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr [..../2011]nr 182/2011. [Popr. 187]
1a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 188]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 4.[Popr. 189]
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.
3a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.
[Popr. 190]
* Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
** Dz.U. L 291 z 7.11.2009, s. 1.
*** Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1."
   3a. art. 11 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:"
Komisja może zdecydować zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 8a ust. 1a niniejszego rozporządzenia, o tymczasowym zawieszeniu zastosowanego preferencyjnego traktowania danych produktów, zgodnie z art. 31 ust. 4 Umowy przejściowej i następnie art. 46 ust. 4 Układu."
   3b. skreśla się art. 12. [Popr. 192]

16.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE(23)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 55/2008 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 55/2008 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 195]

[Popr. 196]

[Popr. 197]

[Popr. 198]

[Popr. 199]

   -1. skreśla się punkt 11 preambuły; [Popr. 193]
   -1a. skreśla się punkt 12 preambuły;[Popr. 194]
   -1b. punkt 13 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(13)   W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia Komisji należy przyznać uprawnienia wykonawcze. Te uprawnienia wykonawcze powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1c. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(13a)   Do przyjmowania środków nadzoru i środków tymczasowych oraz do tymczasowego zawieszania preferencyjnego traktowania właściwe jest zastosowanie procedury doradczej, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków ochronnych zastosowana powinna być procedura doradcza. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."
   -1d. art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.   Niezależnie od pozostałych przepisów niniejszego rozporządzenia, w szczególności art. 10, jeśli przywóz produktów rolnych powodowałby poważne zakłócenia na rynkach unijnych i ich mechanizmów regulacyjnych, Komisja może przedsięwziąć odpowiednie środki w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11a ust. 2."
   -1e. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
Wdrożenie kontyngentu taryfowego dla przetworów mlecznych
Komisja określa szczegółowe przepisy w celu wdrożenia kontyngentu taryfowego na pozycje 0401–0406 w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11a ust. 2."
   -1f. część wprowadzająca do art. 7 otrzymuje brzmienie:"
Komisja, zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 11a ust. 2, przyjmuje przepisy konieczne do stosowania niniejszego rozporządzenia, inne niż przepisy przewidziane w art. 4, w szczególności:"
   -1g. skreśla się art. 8;[Popr. 200]

[Popr. 327]

[Popr. 204]

[Popr. 205]

[Popr. 211]

  1. w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 201]
[Popr. 326]
   a) w ust. 1 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"
1.  W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody nadużyć, nieprawidłowości lub systematycznego niedopełniania przez Mołdawię obowiązku przestrzegania reguł pochodzenia produktów i odnośnych procedur lub zapewniania zgodności z nimi czy zagwarantowania współpracy administracyjnej, określonej w art. 2 ust. 1, lub niedopełnienia wszelkich innych warunków określonych w art. 2 ust. 1, może, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 11a ust. 2art. 11a ust. 1b, przedsięwziąć środki w celu zawieszenia wszystkich lub części uzgodnień preferencyjnych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, o ile wcześniej:"
   b) skreśla się ust. 2;
   ba) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.   Na koniec okresu zawieszenia Komisja podejmuje decyzję o zakończeniu środka czasowego zawieszenia albo o przedłużeniu środka zawieszenia zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 11a ust. 1b."
   2. art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  W przypadku gdy produkt pochodzący z Mołdawii jest przywożony na warunkach, które powodują lub mogą powodować poważne trudności dla unijnego producenta produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego, Komisja może w dowolnym czasie wprowadzić cła Wspólnej Taryfy Celnej na ten produkt zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11a ust. 2."
   2a. art. 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.   Dochodzenie zostaje zakończone w ciągu sześciu miesięcy od publikacji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu. W wyjątkowych okolicznościach Komisja może przedłużyć ten okres zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 11a ust. 1b."
   2b. art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:"
6.   Komisja podejmuje decyzję w ciągu 3 miesięcy, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11a ust. 2. Decyzja wchodzi w życie w ciągu miesiąca od dnia jej publikacji."
   2c. art. 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:"
7.   W przypadku gdy wyjątkowe okoliczności wymagające natychmiastowego działania powodują, że dochodzenie staje się niemożliwe, Komisja może [...] podjąć bezwzględnie konieczne środki zapobiegawcze zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11a ust. 2a."
   3. dodaje się art. 11a w brzmieniu:"
Artykuł 11a
Procedura komitetowa
1.  Do celów art. 11art. 3 ust. 3, art. 11 i art. 12 ninijeszego rozporządzenia Komisję wspiera Komitet ds. Środków Ochronnych ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu*. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr [.../2011]182/2011. [Popr. 206]
1a.   Do celów art. 4 niniejszego rozporządzenia Komisję wspiera Komitet ustanowiony na mocy art. 195 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)**. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. [Popr. 207]
1b.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.2 [Popr. 208]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2a.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 4. [Popr. 209]
2b.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.[Popr. 210]
* Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1.
** DZ.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.»"
   3a. art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
'2.  W przypadku naruszenia przez Mołdawię reguł pochodzenia lub nieudzielania pomocy administracyjnej, o której mowa w art. 2, w odniesieniu do wyżej wspomnianych działów 17, 18, 19 i 21, lub w przypadku gdy przywóz towarów objętych tymi działami podlegających uzgodnieniom preferencyjnym przyznanym na podstawie niniejszego rozporządzenia znacząco przekracza zwykły poziom eksportu z Mołdawii, podejmowane są odpowiednie środki zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 11a ust. 2."

17.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 594/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony(24)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 594/2008 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 .

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 594/2008 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 213]

[Popr. 214]

[Popr. 215]

[Popr. 216]

[Popr. 217]

[Popr. 218]

[Popr. 219]

   -1. skreśla się 7 punkt preambuły;[Popr. 212]
   1a punkt 8 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(8)   W calu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania szczegółowych zasad wykonania różnych przepisów Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu . Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1b. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
»(8a)   Do przyjmowania środków nadzoru i środków tymczasowych oraz do tymczasowego zawieszania preferencyjnego traktowania zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków ochronnych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."
   -1c. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(8b)   Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, gdy we właściwie uzasadnionych przypadkach odnoszących się do wyjątkowych i krytycznych okoliczności istniejących w rozumieniu art. 24 ust. 5 lit. b) i art. 25 ust. 4 umowy przejściowej, a następnie art. 39 ust. 5 lit. b) i art. 40 ust. 4 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, wymaga tego szczególnie pilny charakter sprawy."
   -1d. art. 2 otrzymuje brzmienie:"
'Artykuł 2
Koncesje na ryby i produkty rybołówstwa
Komisja przyjmuje szczegółowe zasady wdrożenia art. 13 umowy przejściowej, a następnie art. 28 USiS dotyczące kontyngentów taryfowych na przywóz produktów rybnych i produktów rybactwa zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 8a ust. 2 niniejszego rozporządzenia.»"
   -1e. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
Dostosowania techniczne
Zmiany i dostosowania techniczne przepisów przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, które muszą zostać wprowadzone w konsekwencji zmian w kodach Nomenklatury Scalonej lub poddziałach TARIC albo zmian wynikających z zawarcia nowych lub zmienionych umów, protokołów, wymian listów i innych aktów między Unią a Bośnią i Hercegowiną, które nie pociągają za sobą żadnych zmian merytorycznych, przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 2. niniejszego rozporządzenia."
   -1f. art. 5 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 5
Ogólna klauzula ochronna
W przypadku gdy Unia musi zastosować środek przewidziany w art. 24 umowy przejściowej, a w późniejszym okresie – w art. 39 USiS, środek ten przyjmowany jest zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 8a ust. 2 niniejszego rozporządzenia, chyba że art. 24 umowy przejściowej, a następnie art. 39 USiS stanowią inaczej."
   -1g. art. 6 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 6
Klauzula niedoboru
W przypadku gdy Unia musi zastosować środek przewidziany w art. 25 umowy przejściowej, a w późniejszym okresie– w art. 40 USIS, środek ten przyjmowany jest zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 8a ust. 2 niniejszego rozporządzenia."

[Popr. 220]

[Popr. 227]

   1. art. 7 akapity trzeci, czwarty i piąty otrzymują brzmienie:"
Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 8a ust. 2art. 8a ust. 1a. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 8a ust. 3art. 8a ust. 2a."
   2. art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8a ust. 2. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 8a ust. 3."
   3. dodaje się art. 8a w brzmieniu:"
Artykuł 8a
Procedura komitetowa
-1.   Do celów art. 2, 4 i 11 niniejszego rozporządzenia Komisję wspiera Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony na mocy art. 248a rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 221]
-1a.   Do celów art. 6 Komisję wspiera Komitet ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu**. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 222]
1.  Do celów art. 7 i 8art. 5, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia Komisję wspiera Komitet ds. Środków Ochronnych ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu***. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr [.../2011]182/2011. [Popr. 223]
1a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 224]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 4.[Popr. 225]
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 8rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.
3a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.[Popr. 226]
* Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
** Dz.U. L291 z 7.11.2009, s. 1.
*** Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1."
   3a. art. 11 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:"
Komisja może zdecydować zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 8a ust. 1a niniejszego rozporządzenia, o tymczasowym zawieszeniu zastosowanego preferencyjnego traktowania danych produktów, zgodnie z art. 29 ust. 4 umowy przejściowej i następnie art. 44 ust. 4 Układu."
   3b. skreśla się art. 12.[Popr. 228]

18.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007(25)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany załącznika I do tego rozporządzenia. Ponadto Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [xxxx/2011] 182/2011. [Popr. 229]

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 732/2008 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 230]

[Popr. 231]

[Popr. 232]

   -1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(24a)   W celu przyjęcia przepisów niezbędnych do stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przyznawania państwu wnioskodawcy udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów oraz do stosownej zmiany załącznika I do niniejszego rozporządzenia, przyjmowania szczegółowych zasad wdrażania przepisów dotyczących ograniczania ceł Wspólnej Taryfy Celnej na produkty objęte pozycją taryfową 1701, zawieszania ceł Wspólnej Taryfy Celnej na produkty objęte pozycjami taryfowymi 1006 i 1701, wymagania pozwoleń na przywóz produktów objętych pozycją taryfową 1701, wykluczania kraju z danego rozwiązania poprzez zmianę załącznika I oraz ustanawiania okresu przejściowego, zawieszania preferencyjnego traktowania przewidzianego w tym rozporządzeniu, tymczasowego wycofywania preferencyjnego traktowania w stosunku do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z państwa beneficjanta, a także wprowadzania zmian do załącznika I do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Podczas przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zadbać o równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie."
   -1a. punkt 25 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(25)  W calu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania tymczasowych i ostatecznych środków, nakładania wcześniejszych środków nadzoru oraz zakończenia dochodzenia bez wprowadzania środków Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13"
   -1b. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(25a)   Do wszczęcia lub przedłużenia dochodzenia, do podjęcia decyzji dotyczącej monitorowania i oceny sytuacji w danym państwie beneficjencie przez sześć miesięcy, jeśli uważa ono, że tymczasowe zawieszenie preferencji jest uzasadnione, a także do przyjmowania środków tymczasowych zastosowana powinna być procedura doradcza w połączeniu z aktami wykonawczymi mającymi natychmiastowe zastosowanie, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."
  -1c. w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 233]
   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu podjęcia decyzji, po rozpatrzeniu wniosku, czy należy przyznać państwu wnioskodawcy udział w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów i czy należy stosownie zmienić załącznik I.
Jeśli opóźnienie w działaniu spowodowałoby szkodę trudną do naprawienia i dlatego wymaga tego szczególnie pilny charakter sprawy, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego ustępu zastosowanie ma procedura przewidziana w art. 27b."
   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.   W sprawach dotyczących wniosku Komisja kontaktuje się z państwem, działając zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 27 ust. 5."
  -1d. w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 234]
   a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:"
7.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu przyjmowania szczegółowych zasad wdrażania przepisów, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego artykułu.
Jeśli opóźnienie w działaniu spowodowałoby szkodę trudną do naprawienia i dlatego wymaga tego szczególnie pilny charakter sprawy, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego ustępu zastosowanie ma procedura przewidziana w art. 27b."
   b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:"
8.   Państwo usunięte z wykazu krajów najsłabiej rozwiniętych przez ONZ zostaje wykluczone z wykazu beneficjentów tego szczególnego rozwiązania. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu wykluczenia danego państwa z tego rozwiązania poprzez zmianę załącznika I oraz do ustanowienia co najmniej trzyletniego okresu przejściowego."

[Popr. 236]
  1. w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 235]
   a) w ust. 3 fczęść wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"
3.  Komisja możejest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a, aby zawiesić rozwiązania preferencyjne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z danego państwa beneficjenta, jeżeli, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 6, uzna, że istnieją wystarczające dowody, uzasadniające czasowe wycofanie z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, pod warunkiem że wcześniej:"
   b) skreśla się ust. 4;
   2. art. 17 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 17
1.  Jeżeli Komisja lub państwo członkowskie otrzymają informację, która może uzasadniać czasowe wycofanie, i jeżeli Komisja lub państwo członkowskie uważają, że istnieją wystarczające podstawy do wszczęcia dochodzenia, informują o tym Komitet, o którym mowa w art. 27.
2.  Komisja może w terminie jednego miesiąca i zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 27 ust. 5, podjąć decyzję o wszczęciu dochodzenia."
   2a. art. 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:"
6.   Dochodzenie ulega zakończeniu w terminie jednego roku. Komisja może przedłużyć ten termin zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 27 ust. 5."
  3. w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 237]
[Popr. 238]
   -a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  Komisja przedkłada Komitetowi, o którym mowa w art. 27 ust. 1, a także Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące ustaleń."
   -aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.   W przypadku gdy Komisja uzna, że ustalenia nie uzasadniają czasowego wycofania, podejmuje decyzję o zakończeniu dochodzenia zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 27 ust. 5. W tym przypadku Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o zakończeniu dochodzenia i przedstawia jego główne wnioski."

a)  w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:"

3.  W przypadku gdy Komisja uzna, że ustalenia uzasadniają czasowe wycofanie z powodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. a), podejmuje ona decyzję, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 27 ust. 5, o monitorowaniu i ocenie sytuacji w danym państwie beneficjencie przez okres sześciu miesięcy. Komisja powiadamia zainteresowane państwo beneficjenta o tej decyzji i publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o tym, że Komisja zamierza czasowo wycofać preferencyjne traktowanie w stosunku do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z państwa beneficjenta, chyba że dane państwo beneficjent zobowiąże się przed upływem tego okresu do podjęcia koniecznych środków w celu zapewnienia w rozsądnym terminie zgodności z konwencjami, o których mowa w załączniku III część A.

"

[Popr. 239]

[Popr. 240]

[Popr. 241]

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Jeżeli Komisja uzna czasowe wycofanie za konieczne, podejmuje decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 27 ust. 6 jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu podjęcia decyzji o czasowym wycofaniu. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 ninijeszego artykułu, Komisja podejmuje działania na końcu okresu, o którym mowa w tym ustępie."
   c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  Jeżeli Komisja podejmie decyzjęprzyjmie akt delegowany o czasowym wycofaniu, taka decyzja wchodzi w życie w terminie sześciu miesięcy od jej podjęcia, chyba że akty delegowane zostały uchylone lub przed upływem tego terminu Komisja podejmie decyzję o wycofaniu danego aktu delegowanego, ponieważ uzna, że uzasadniające ją powody już nie istnieją."

[Popr. 329]

[Popr. 244]

[Popr. 245]

[Popr. 246]

[Popr. 247]

[Popr. 330]

[Popr. 249]

[Popr. 250]

[Popr. 251]

  4. w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 328]
[Popr. 243]
   a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  Dochodzenie zostaje zakończone w terminie sześciu miesięcy od publikacji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 ninijeszego artykułu. Komisja może, w wyjątkowych okolicznościach, przedłużyć ten termin zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 27 ust. 5."
   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:"
6.  Komisja podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 6. Decyzja taka wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej."
   c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:"
7.  Jeżeli wyjątkowe okoliczności wymagające natychmiastowego działania powodują, że dochodzenie staje się niemożliwe, Komisja może, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 7, podjąć wszelkie bezwzględnie konieczne środki zapobiegawczetymczasowe.
W przypadku wystąpienia przez państwo członkowskie z wnioskiem o niezwłoczną interwencję Komisji i spełnienia warunków określonych w ust. 1 Komisja podejmuje decyzję w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku.
Okres stosowania środków tymczasowych nie może przekroczyć 200 dni.
Jeżeli tymczasowe środki ochronne zostaną zniesione ze względu na to, że dochodzenie wykazało, iż nie zostały spełnione warunki określone w niniejszym artykule, wszelkie należności celne pobrane w wyniku wprowadzenia tych środków tymczasowych zostają automatycznie zwrócone."
   5. art. 21 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 21
Jeżeli przywóz produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu powoduje poważne zakłócenia na rynkach wspólnotowych lub grozi spowodowaniem takich poważnych zakłóceń, w szczególności w jednym z regionów najbardziej oddalonych lub w większej liczbie takich regionów, lub powoduje zakłócenia mechanizmów regulacyjnych tych rynków, lub grozi spowodowaniem takich zakłóceń, Komisja może, z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego, zawiesić rozwiązania preferencyjne w odniesieniu do danych produktów zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 27 ust. 6, po skonsultowaniu się z komitetem zarządzającym odpowiedniej wspólnej organizacji rynkuart. 27 ust. 5."
   6. art. 22 ust. 2 skreśla sięotrzymuje brzmienie:"
   2. Wcześniejsze środki nadzoru są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 27 ust. 5.
"
   6a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 22a
1.   Jeżeli ostatecznie ustalone fakty dowodzą, że nie zostały spełnione warunki określone w art. 20, Komisja podejmuje decyzję o zakończeniu dochodzenia i o postępowaniu zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 6.
2.   Zwracając należytą uwagę na ochronę informacji poufnych w rozumieniu art. 27c, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie zawierające jej ustalenia i uzasadnione konkluzje we wszystkich odnośnych kwestiach merytorycznych i prawnych. Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."
   6b. w art. 25 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu wprowadzenia zmian do załączników, które stały się konieczne w związku z:"
   7. w art. 27 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniuotrzymuje brzmienie:"
Artykuł 27
1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Preferencji Ogólnych . Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
5.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
6.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [5]art. 5 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011.
7.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [8]art. 8 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011 w związku z jego art. [5]art. 4.
7a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu."
   7a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 27a
1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.   Uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 7 i 8, art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 4 i 5 oraz art. 25, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ...(26). Komisja sporządza sprawozdanie na temat przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 7 i 8, art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 4 i 5 oraz w art. 25, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po publikacji tej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym tam późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.
5.   Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 7 i 8, art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 4 i 5 oraz art. 25 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o nim Parlamentu Europejskiego i Rady bądź jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o cztery miesiące."
   7b. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 27b
1.   Akty delegowane przyjęte na podstawie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, o ile nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. W zawiadomieniu o akcie delegowanym skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
2.   Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27a ust. 5. W takim przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o decyzji w sprawie sprzeciwu zgłaszanego przez Parlament Europejski lub Radę."
   7c. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 27c
1.   Informacje uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których o nie wnioskowano.
2.   Żadne informacje poufne lub przekazane z zastrzeżeniem poufności na mocy niniejszego rozporządzenia nie są ujawniane bez wyraźnej zgody osoby udzielającej tych informacji.
3.   Każdy wniosek o zachowanie poufności określa powody, dla których informacje te są poufne. Jeżeli jednak osoba udzielająca informacji nie wyraża zgody na ich podanie do wiadomości publicznej ani nie zezwala na ich ujawnienie w zarysie lub formie streszczenia oraz jeżeli okaże się, że wniosek o zachowanie poufności jest nieuzasadniony, informacji tych można nie uwzględniać.
4.   Informacje uważa się za poufne w każdym przypadku, jeżeli ich ujawnienie może mieć znacząco niekorzystne skutki dla osoby udzielającej tych informacji lub źródła tych informacji.
5.   Przepisy ust. 1-4 nie wyłączają możliwości powołania się przez organy unijne na informacje ogólne oraz w szczególności na powody, na których oparto decyzje podjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia. Organy te uwzględniają jednak uzasadniony interes danych osób fizycznych i prawnych, aby nie ujawniać ich tajemnic handlowych."
   7d. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 27d
1.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to obejmuje wszystkie rozwiązania preferencyjne, o których mowa w art. 1 ust. 2, zawiera informacje o działaniach poszczególnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań, w tym zobowiązań w zakresie barier w handlu, a także zawiera streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z państwami beneficjentami i terytoriami beneficjentami.
2.   Na podstawie tego sprawozdania Komitet ds. Preferencji Ogólnych i Parlament Europejski badają skutki tego systemu. Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem Umowy.
3.   Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Komitetowi ds. Preferencji Ogólnych i Parlamentowi Europejskiemu."

19.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(27)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 597/2009 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 597/2009 wprowadza się następujące zmiany:

[AM 254]

[Popr. 255]

[Popr. 256]

   -1. punkt 16 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(16)   Konieczne jest określenie, że zakończenie spraw, bez względu na przyjęcie środków ostatecznych bądź nie, następuje zazwyczaj w ciągu 11 miesięcy, a w żadnym wypadku nie później niż 12 miesięcy od wszczęcia dochodzenia. Jedynie w przypadku, gdy państwa członkowskie poinformują Komisję, że spodziewają się poważnych kontrowersji podczas procesu decyzyjnego i konieczności przedłożenia projektu aktu wykonawczego komitetowi odwoławczemu na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) nr 182/2011z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*, Komisja powinna być uprawniona do wydłużenia tego terminu do okresu nieprzekraczającego 13 miesięcy.[Popr. 252]
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1a. skreśla się punkt 26 preambuły;[Popr. 253]
   -1b. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(26a)   W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania tymczasowych i ostatecznych środków oraz zakończenia dochodzenia bez wprowadzania środków Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 "
   -1c. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(26b)   Do przyjmowania środków tymczasowych i zakończenia dochodzenia zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."
   -1d. art. 10 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
Skargę można wnieść do Komisji lub państwa członkowskiego, które przekaże ją do Komisji. Komisja przesyła państwom członkowskim odpisy każdej otrzymanej skargi. Skargę uważa się za wniesioną w pierwszym dniu roboczym po jej doręczeniu Komisji listem poleconym lub wystawieniu potwierdzenia odbioru przez Komisję. Przed wszczęciem postępowania Komisja informuje o tym państwa członkowskie i stwarza im możliwość wypowiedzenia się."

[Popr. 257]

[Popr. 258]

[Popr. 261]

[Popr. 269]

[Popr. 270]

   1. art. 10 ust. 11 otrzymuje brzmienie:"
11.  Jeżeli okaże się, że istnieją dostateczne dowody uzasadniające wszczęcie postępowania, Komisja uczyni to w ciągu 45 dni od wniesienia skargi i opublikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku przedstawienia niewystarczającego materiału dowodowego wnioskodawca zostaje o tym fakcie poinformowany w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku do Komisji."
   2. art. 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie:"
9.  W wypadku postępowań wszczętych na podstawie art. 10 ust. 11 dochodzenie zamyka się w ciągu jednego roku11 miesięcy, jeżeli tylko jest to możliwe. W każdym przypadku dochodzenia takie zostają zakończone w ciągu 13 miesięcy12 miesięcy od ich rozpoczęcia, zgodnie z ustaleniami dokonanymi na podstawie art. 13 w odniesieniu do zobowiązań lub ustaleniami na podstawie art. 15 dla podjęcia ostatecznych działań. W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając złożoność dochodzenia, Komisja może zdecydować, nie później niż 8 miesięcy po wszczęciu dochodzenia, o przedłużeniu tego terminu o okres nieprzekraczający 18 miesięcy."
   2a. w art. 11 dodaje się ustęp w brzmieniu:"
9a.   Nie później niż 32 tygodnie po wszczęciu dochodzenia Komisja przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi na podstawie ustaleń dochodzenia. Podczas konsultacji państwa członkowskie informują Komisję, czy spodziewają się poważnych kontrowersji podczas procesu decyzyjnego na mocy art. 14 i 15 niniejszego rozporządzenia co do podjęcia ostatecznych działań, które prawdopodobnie spowodują zastosowanie procedury odwoławczej, o której mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W takim przypadku Komisja może zdecydować, nie później niż osiem miesięcy po wszczęciu dochodzenia, o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego artykułu, do okresu nieprzekraczającego 13 miesięcy. Komisja podaje tę decyzję do wiadomości publicznej."
  3. w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 259]
   a) w ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
Cło tymczasowe zostaje nałożone nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 9 miesięcy8 miesięcy od wszczęcia postępowania. W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając złożoność postępowania,W przypadku gdy państwa członkowskie poinformują Komisję na mocy art. 11 ust. 9a, że spodziewają się poważnych kontrowersji podczas procesu decyzyjnego na mocy art. 14 i 15 niniejszego rozporządzenia co do podjęcia ostatecznych działań, które prawdopodobnie spowodują zastosowanie procedury odwoławczej, o której mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, Komisja może zdecydować, nie później niż 8 miesięcy po wszczęciu postępowania, o przedłużeniu tego terminu do okresu nieprzekraczającego 12 miesięcy9 miesięcy."
   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  Komisja wprowadzi środki tymczasowe zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 3."
   c) skreśla się ust. 5;
  4. w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 260]
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  Pod warunkiem tymczasowego potwierdzenia subsydiowania i szkody Komisja może przyjąć złożoną ofertę zadowalającego dobrowolnego zobowiązania, na mocy którego:
   a) kraj pochodzenia lub wywozu wyraża zgodę na zniesienie albo ograniczenie subsydiów albo podejmuje inne działania dotyczące ich skutków; lub
   b) eksporter zobowiązuje się skorygować swoje ceny albo zaprzestać wywozu do danego obszaru tak długo, jak wywóz ten będzie korzystać z subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych, tak aby Komisja była w pełni przekonana o wyeliminowaniu negatywnych skutków tych subsydiów.

W przypadku takim oraz tak długo, jak zobowiązania takie obowiązują, cła tymczasowe nałożone przez Komisję zgodnie z art. 12 ust. 3 oraz cła ostateczne nałożone zgodnie z art. 15 ust. 1 nie mają zastosowania do odnośnego przywozu przedmiotowych towarów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, o których mowa w decyzji Komisji o przyjęciu zobowiązań, wraz z późniejszymi zmianami takiej decyzji.
Podwyżki cen wynikające ze zobowiązań nie mogą być wyższe niż jest to niezbędne do skompensowania subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych, natomiast powinny być niższe od kwoty subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych, jeżeli mają być odpowiednie w celu usunięcia szkody dla przemysłu unijnego."
   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  W przypadku przyjęcia zobowiązań postępowanie zostaje zakończone. Komisja zamyka postępowanie zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 25 ust. 2. Przewodniczący może uzyskać opinię komitetu w drodze procedury pisemnej określonej w art. 15 ust. 5."
   c) w ust. 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
9.  W przypadku naruszenia lub wycofania zobowiązania przez dowolną ze stron lub w przypadku wycofania przyjęcia tego zobowiązania przez Komisję, przyjęcie zobowiązania zostaje wycofane przez Komisję odpowiednio w drodze decyzji albo rozporządzenia, a tymczasowe cło nałożone przez Komisję zgodnie z art. 12 lub ostateczne cło nałożone zgodnie z art. 15 ust. 1 stosuje się, o ile dany eksporter lub państwo pochodzenia lub państwo wywozu, z wyjątkiem eksporterów lub państw wycofujących zobowiązanie, mieli możliwość wypowiedzenia się."
   d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:"
10.  Cło tymczasowe może zostać nałożone zgodnie z art. 12 w oparciu o najlepsze posiadane informacje, w przypadku podejrzenia naruszenia lub wycofania zobowiązania, jeżeli postępowanie, które doprowadziło do zobowiązania, nie zostało zakończone."
   5. art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Jeśli środki ochronne nie są konieczne, dochodzenie bądź postępowanie zostaje zakończone. Komisja zamyka postępowanie zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 25 ust. 2.art. 25 ust. 1a. Przewodniczący może uzyskać opinię komitetu w drodze procedury pisemnej określonej w art. 25 ust. 4b."
  6. w art. 15 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
   a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
1.  W przypadku gdy ostatecznie ustalony stan faktyczny wykazuje istnienie subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych oraz szkodę spowodowaną w ich konsekwencji i gdy interes Unii wymaga interwencji zgodnie z art. 31, Komisja nakłada ostateczne cło wyrównawcze, stanowiąc zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 25 ust. 2. W przypadku obowiązywania cła tymczasowego Komisja wszczyna tę procedurę nie później niż jeden miesiąc przed wygaśnięciem tego cła."
   b) akapity drugi i trzeci skreśla się;
   7. art. 16 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
2.  W przypadku gdy zastosowano cło tymczasowe, a ustalony ostatecznie stan faktyczny wskazuje na istnienie subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych oraz szkody, Komisja zdecyduje, bez względu na to, czy ma zostać nałożone ostateczne cło wyrównawcze, czy też nie, jaką część tymczasowego cła należy ostatecznie pobierać."
   8. art. 20 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
Przegląd taki zostaje podjęty po umożliwieniu unijnym producentom przedstawienia uwag."
   9. art. 21 ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
4.  Komisja podejmuje decyzję, czy i w jakim zakresie wniosek należy przyjąć lub może również podjąć w dowolnym momencie decyzję o przeprowadzeniu przeglądu okresowego, w którym to przypadku informacje i ustalenia wynikające z takiego przeglądu, przeprowadzonego zgodnie z przepisami stosowanymi w przypadku takich przeglądów, są wykorzystane do stwierdzenia, czy i w jakim stopniu refundacja jest uzasadniona."
  10. w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 262]
[Popr. 263]
   a) w ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
Przeglądy prowadzone na podstawie art. 18 i 19 przeprowadza się niezwłocznie i zazwyczaj kończy w terminie 12 miesięcy11 miesięcy od dnia wszczęcia przeglądu. Przeglądy na podstawie art. 18 i 19 kończą się bezwarunkowo w terminie 15 miesięcy14 miesięcy od dnia wszczęcia. W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając złożoność dochodzenia,Nie później niż 32 tygodnie po wszczęciu dochodzenia Komisja przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi na podstawie ustaleń dochodzenia. Podczas konsultacji państwa członkowskie informują Komisję, czy spodziewają się poważnych kontrowersji podczas procesu decyzyjnego na mocy art. 14 i 15 co do podjęcia ostatecznych działań, które prawdopodobnie spowodują zastosowanie procedury odwoławczej, o której mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W takim przypadku Komisja może zdecydować, nie później niż 9 miesięcy8 miesięcy po wszczęciu dochodzenia, o przedłużeniu tego terminu o okres nieprzekraczający 18 miesięcy15 miesięcy. Komisja podaje tę decyzję do wiadomości publicznej."
   b) w ust. 1 skreśla się akapit piąty;
   c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Przeglądy zgodnie z art. 18, 19 i 20 są podejmowane przez Komisję. Przed wszczęciem postępowania Komisja informuje o tym państwa członkowskie i stwarza im możliwość wypowiedzenia się."
  11. w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:
   a) w ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
Dochodzenia na mocy niniejszego artykułu wszczyna się z inicjatywy Komisji, na wniosek państwa członkowskiego lub każdej zainteresowanej strony, w przypadkach gdy wniosek zawiera wystarczające dowody dotyczące czynników wymienionych w ust. 1, 2 i 3. Wszczęcie następuje w drodze rozporządzenia Komisji, które może także nakazać organom celnym poddanie przywozu rejestracji zgodnie z art. 24 ust. 5 lub żądanie gwarancji."
   b) ust. 4 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:"
W przypadku gdy początkowo ustalone fakty uzasadnią rozszerzanie środków, rozszerzenia tego dokonuje Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 25 ust. 2."
   c) ust. 6 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:"
Zwolnienia te przyznawane są w drodze decyzji Komisji i pozostają w mocy w okresie i na warunkach w niej przewidzianych."
  12. w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  W interesie Unii środki wprowadzone na mocy niniejszego rozporządzenia mogą zostać zawieszone decyzją Komisji na okres dziewięciu miesięcy. Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 25 ust. 2art. 25 ust. 1a, może przedłużyć zawieszenie na kolejny okres nie dłuższy niż jeden rok. [Popr. 264]
Środki mogą zostać zawieszone wyłącznie w przypadku, gdy warunki rynkowe tymczasowo uległy zmianie w takim zakresie, że wskutek zawieszenia nie powinna ponownie nastąpić szkoda, oraz z zastrzeżeniem, że przemysł unijny miał możliwość wyrażenia na ten temat opinii, która została uwzględniona. Środki mogą zostać wprowadzone ponownie w dowolnym czasie, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała."
   b) ust. 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: "
»Komisja może zlecić organom celnym podjęcie właściwych kroków dla rejestracji przywozu, tak by można było następnie zastosować środki wobec tego przywozu z dniem jego rejestracji.«"
   13. art. 25 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 25
Procedura komitetowa
1.  Komisję wspiera Komitet Antysubsydyjny, zwany dalej »Komitetem«. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
1a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet doradczy dostarcza swoją opinię w ciągu miesiąca od daty wystąpienia o jej sporządzenie. Poprawki zgłaszane są najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem komitetu.[Popr. 265]
2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. [5]art. 5 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011. Komitet w zakresie procedury sprawdzającej dostarcza swoją opinię w ciągu miesiąca od daty wystąpienia o jej sporządzenie. Poprawki zgłaszane są najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem komitetu.[Popr. 266]
3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. [8]art. 8 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011 w związku z jego art. [5]art. 4. [Popr. 267]
4.  Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w przypadku zastosowania procedury pisemnej procedura ta zostaje zakończona bez rozstrzygnięcia gdy, w okresie czasu określonym przez przewodniczącego, zdecyduje tak przewodniczący lub na wniosek większości członków komitetu, jak określono w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
4a.  W przypadku gdy projekt aktu wykonawczego jest przedkładany komitetowi odwoławczemu na mocy art. 6 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, dostarcza on swoją opinię w ciągu miesiąca od daty wystąpienia o jej sporządzenie. Poprawki zgłaszane są najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem komitetu.[Popr. 268]
4b.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu."
   14. art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  Ani Komisja, ani państwa członkowskie, czy też ich urzędnicy nie ujawniają żadnej informacji otrzymanej na podstawie niniejszego rozporządzenia, o której poufne traktowanie prosiła osoba dostarczająca, bez jej wyraźnej zgody. Wymiana informacji między Komisją a państwami członkowskimi ani dokumenty wewnętrzne przygotowane przez organy Unii lub jej państwa członkowskie nie są ujawniane, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu."
  15. w art. 30 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Ostateczne ujawnienie ma formę pisemną. Dokonuje się go zapewniając w należyty sposób ochronę informacji poufnych, tak szybko jak to możliwe, zwykle nie później niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem procedur ustanowionych w art. 14 i 15. Jeśli Komisja nie jest w stanie ujawnić określonych faktów i okoliczności w danym momencie, ujawniane są one jak najszybciej w późniejszym czasie.
Ujawnienie nie przesądza o żadnej dalszej decyzji, która może zostać podjęta przez Komisję, ale w przypadku gdy decyzja taka będzie oparta na innych faktach i ustaleniach, są one niezwłocznie ujawniane."
   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  Oświadczenia złożone po dokonaniu ostatecznego ujawnienia uwzględnia się wyłącznie w przypadku gdy zostaną one przekazane w terminie, określonym przez Komisję dla każdego przypadku, co najmniej dziesięciodniowym, przy należytym uwzględnieniu pilności sprawy. Można ustalić krótszy termin w przypadku uprzedniego dokonania ostatecznego ujawnienia."
  16. w art. 31 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Strony postępujące zgodnie z ust. 2 mogą przedstawić uwagi dotyczące stosowania wszelkich ceł tymczasowych. Takie uwagi należy dostarczyć w ciągu 15 dni od zastosowania tych środków, jeżeli mają zostać uwzględnione. Uwagi i ich odpowiednie streszczenia udostępnia się innym stronom, które mają prawo się do nich odnieść."
   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  Komisja bada odpowiednio przekazane informacje oraz określa, do jakiego stopnia są one reprezentatywne, a wyniki tej analizy wraz z ich oceną przekazuje Komitetowi."
   c) w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:"
Informacje te udostępnia się w możliwym zakresie, bez uszczerbku dla dalszych decyzji podejmowanych przez Komisję."
   16a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 33a
Sprawozdanie
1.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące zastosowania środków tymczasowych i ostatecznych, przedsięwzięcia wcześniejszych środków nadzoru, zakończenia postępowań bez wprowadzania środków, przeglądów i wizyt weryfikacyjnych oraz działalności różnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wykonywania niniejszego rozporządzenia i wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
2.   W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wdrożeniem niniejszego rozporządzenia.
3.   Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."

20.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu(28)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 260/2009 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 260/2009 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 271]

[Popr. 272]

   -1. punkt 11 preambuły otrzymuje brzmienie:"
W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania tymczasowych i ostatecznych środków ochronnych oraz wprowadzania wcześniejszych środków nadzoru Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1a. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(11a)   Do przyjmowania środków nadzoru i środków tymczasowych zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków ochronnych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."

[Popr. 276]

[Popr. 277]

[Popr. 278]

[Popr. 279]

   1. skreśla się art. 3;
   2. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
1.  Komisję wspiera Komitet ds. Środków Ochronnych, zwany dalej »Komitetem«. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
1a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 273]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [8]art. 8 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011 w związku z jego art. [5]art. 4. [Popr. 274]
3a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu. [Popr. 275]
4.  Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w przypadku zastosowania procedury pisemnej procedura ta zostaje zakończona bez rozstrzygnięcia gdy, w okresie czasu określonym przez przewodniczącego, zdecyduje tak przewodniczący lub na wniosek większości członków komitetu, jak określono w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 182/2011."
  3. w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:"
Jeżeli Komisja stwierdza, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania wyjaśniającego, wszczyna ona takie postępowanie w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji od państwa członkowskiego oraz publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej."
   b) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
Komisja zbiera wszelkie informacje, które uzna za niezbędne, oraz, w przypadku gdy uzna to za stosowne sprawdza uzyskane informacje u importerów, przedsiębiorców, ich przedstawicieli, producentów, w zrzeszeniach i organizacjach handlowych."
   c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:"
7.  Jeżeli Komisja stwierdza, że nie ma wystarczających dowodów, które uzasadniałyby wszczęcie postępowania wyjaśniającego, informuje ona państwa członkowskie o swojej decyzji w terminie jednego miesiąca od otrzymania od nich informacji."
   4. art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Jeżeli w terminie dziewięciu miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego Komisja uzna, że zastosowanie unijnego nadzoru lub środków ochronnych nie jest konieczne, postępowanie wyjaśniające zostaje zakończone w ciągu jednego miesiąca."
   5. art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Komisja, państwa członkowskie ani też ich urzędnicy nie ujawniają żadnych informacji o poufnym charakterze uzyskanych na podstawie niniejszego rozporządzenia lub jakichkolwiek informacji dostarczonych z zastrzeżeniem poufności bez uzyskania wyraźnej zgody osoby, która tych informacji udzieliła."
   6. art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Decyzję o wprowadzeniu nadzoru podejmuje Komisja w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 6.doradczą, o której mowa art. 4 ust. 1a."
   7. art. 13 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 13
W przypadku gdy przywóz produktu nie został poddany uprzedniemu unijnemu nadzorowi, Komisja, zgodnie z art. 18, może wprowadzić nadzór ograniczony do przywozu do jednego lub kilku regionów Unii."
   8. art. 16 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:"
6.  W przypadku gdy państwo członkowskie zwróciło się do Komisji z wnioskiem o interwencję, Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2art. 4 ust. 3, podejmuje decyzję w terminie nieprzekraczającym pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 4 ust. 3."
   9. art. 17 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 17
Gdy wymagają tego interesy Unii, Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 4 ust. 2 oraz z przepisami rozdziału III, może przyjąć odpowiednie środki zapobiegające przywozowi do Unii produktów w tak znacznie zwiększonych ilościach lub na takich warunkach, które powodują lub grożą spowodowaniem poważnej szkody dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych.
Zastosowanie ma art. 16 ust. 2 do 5."
   10. art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Jeżeli Komisja uznaje, że nadzór lub środki ochronne określone w art. 11, 13, 16, 17 i 18 powinny zostać uchylone lub zmienione, stanowi ona zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 4 ust. 2, uchylając lub zmieniając środki."
   11. art. 23 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 23
Jeżeli wymagają tego interesy Unii, Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 4 ust. 2, może przyjąć odpowiednie środki wdrażające akty ustawodawcze, które nie wiążą się ze zmianami merytorycznymi, umożliwiające wykonywanie praw i wypełnianie zobowiązań Unii lub wszystkich jej państw członkowskich, w szczególności dotyczących handlu produktami, na poziomie międzynarodowym."
   11a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 23a
1.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera informacje o zastosowaniu środków tymczasowych i ostatecznych, wcześniejszych środków nadzoru, regionalnych środków nadzoru i środków ochronnych, o przypadkach zakończenia postępowań bez wprowadzania środków oraz działaniach poszczególnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
2.   W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wdrożeniem niniejszego rozporządzenia.
3.   Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."

21.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 625/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych krajów trzecich(29)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 625/2009 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 625/2009 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 280]

[Popr. 281]

   -1. punkt 10 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(10)   W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania tymczasowych i ostatecznych środków ochronnych oraz wprowadzania wcześniejszych środków nadzoru Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13."
   -1a. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(10a)   Do przyjmowania środków nadzoru i środków tymczasowych zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków ochronnych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."

[Popr. 285]

[Popr. 286]

[Popr. 287]

[Popr. 289]

[Popr. 290]

[Popr. 291]

   1. skreśla się art. 3;
   2. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
1.  Komisję wspiera Komitet ds. Środków Ochronnych ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu,*, zwany dalej »Komitetem«. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
1a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.[Popr. 282]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [8]art. 8 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011 w związku z jego art. [5]art. 4. [Popr. 283]
3a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.[Popr. 284]
4.  Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w przypadku zastosowania procedury pisemnej procedura ta zostaje zakończona bez rozstrzygnięcia gdy, w okresie czasu określonym przez przewodniczącego, zdecyduje tak przewodniczący lub na wniosek większości członków komitetu, jak określono w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
* Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1."
  3. w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:"
W przypadku gdy Komisja stwierdza, że istnieją dostateczne dowody uzasadniające wszczęcie postępowania wyjaśniającego, wszczyna ona takie postępowania w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji od państwa członkowskiego oraz publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej."
   b) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
Komisja zbiera wszelkie informacje, które uzna za niezbędne, oraz, w przypadku gdy uzna to za stosowne sprawdza uzyskane informacje u importerów, przedsiębiorców, ich przedstawicieli, producentów, w zrzeszeniach i organizacjach handlowych."
   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:"
6.  W przypadku gdy Komisja uzna, że przedstawione dowody nie są wystarczające do uzasadnienia wszczęcia postępowania, informuje ona państwa członkowskie o swojej decyzji w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji od państw członkowskich."
   4. w art. 6 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
W przypadku gdy w terminie dziewięciu miesięcy od wszczęcia postępowania Komisja uzna, że zastosowanie unijnych środków ochronnych lub nadzoru nie jest konieczne, postępowanie zostaje zakończone."
   5. art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Komisja, państwa członkowskie ani też ich urzędnicy nie ujawniają żadnych informacji o poufnym charakterze uzyskanych na podstawie niniejszego rozporządzenia lub jakichkolwiek informacji dostarczonych z zastrzeżeniem poufności bez uzyskania wyraźnej zgody osoby, która tych informacji udzieliła."
   5a. w art. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu:"
1a.   Decyzje, o których mowa w ust. 1, Komisja podejmuje w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 4 ust. 1a."
   5b. art. 11 tiret drugie otrzymuje brzmienie:"
   uzależnić wydanie tego dokumentu od spełnienia pewnych warunków i, jako środek nadzwyczajny, od umieszczenia klauzuli uchylającej.
"
   6. art. 12 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 12
W przypadku gdy przywóz danego produktu nie został poddany uprzedniemu nadzorowi unijnemu, Komisja może, w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 4 ust. 1a i zgodnie z art. 17, zastosować nadzór nad przywozem produktu ograniczony do jednego lub kilku regionów Unii."
  7. w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 288]
   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
  O przyjętych środkach niezwłocznie informuje się państwa członkowskie; środki te stają się natychmiastowo skuteczne."
   b) ust. 4, 5 i 6 zastępuje się ustępem w brzmieniu:"
4.  W przypadku gdy państwo członkowskie zwróciło się do Komisji z wnioskiem o interwencję, Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2art. 4 ust. 3, podejmuje decyzję w terminie nieprzekraczającym pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 4 ust. 3."
   8. art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  Komisja może, szczególnie w sytuacji, o której mowa w art. 15 ust. 1, przyjąć właściwe środki ochronne, stanowiąc zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 4 ust. 2."
   8a. część wprowadzająca do art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.   Podczas obowiązywania środków ochronnych lub nadzoru stosowanych zgodnie z przepisami rozdziałów IV i V, na wniosek państwa członkowskiego lub z inicjatywy Komisji, w ramach komitetu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, przeprowadzane są konsultacje. Celem takich konsultacji jest:"
   9. art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  W przypadku gdy Komisja uzna, że środki ochronne lub nadzoru określone w rozdziałach IV i V powinny zostać uchylone lub zmienione, Komisja uchyla lub zmienia środki."
   9a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 19a
1.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera informacje o zastosowaniu środków tymczasowych i ostatecznych, wcześniejszych środków nadzoru, regionalnych środków nadzoru i środków ochronnych oraz działaniach poszczególnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
2.   W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wdrożeniem niniejszego rozporządzenia.
3.   Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."

22.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu(30)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 1061/2009 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1061/2009 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 292]

   -1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu: "
»(11a)   W celu zapewniania jednolitych warunków przyjmowania środków ochronnych mających na celu niedopuszczenie do sytuacji krytycznej spowodowanej brakiem podstawowych produktów lub naprawienie takiej sytuacji oraz uzależnienie wywozu produktu od przedstawienia zezwolenia na wywóz Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.»"

[Popr. 293]

   1. skreśla się art. 3;
   2. art. 4 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 4
1.  Komisję wspiera Komitet ds. Wspólnych Reguł Wywozu, zwany dalej »Komitetem«. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.
3a.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu."
  3. w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 294]
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  W celu zapobieżenia sytuacji krytycznej spowodowanej brakiem podstawowych produktów lub dla naprawienia takiej sytuacji oraz gdy interesy Unii wymagają działania natychmiastowego, Komisja, na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy oraz uwzględniając rodzaj produktów oraz inne cechy szczególne danych transakcji, może podporządkować wywóz produktu przedstawieniu zezwolenia na wywóz przyznawanego według zasad oraz w granicach, jakie Komisja ustanawia zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 4 ust. 2. W sprawach pilnych zastosowanie ma art. 4 ust. 3."
   aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.   Parlament Europejski, Rada i państwa członkowskie są powiadamiane o podjętych środkach; środki takie stają się skuteczne niezwłocznie."
   b) w ust. 4 zdanie drugie skreśla się;
   c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5.  Jeżeli Komisja działała na podstawie ust. 1 ninijeszego artykułu, podejmuje ona w terminie 12 dni roboczych od wejścia w życie środka, który przyjęła, decyzję o przyjęciu właściwych środków zgodnie z art. 7. Jeżeli w ciągu 6 tygodni od wejścia w życie środka nie przyjęto żadnych środków, środek taki uznany zostaje za uchylony.„

[Popr. 295]

[Popr. 296]

   4. w art. 7 ust. 1 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"
Jeżeli interesy Unii tego wymagają, Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 4 ust. 2, może przyjąć właściwe środki:"
   5. art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Jeżeli Komisja uważa, że potrzebne jest uchylenie lub zmiana środków określonych w art. 6 lub 7, stanowi ona zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 4 ust. 2."
   5a. art. 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
W przypadku produktów wymienionych w załączniku I państwa członkowskie są upoważnione, do momentu, w którym Parlament Europejski i Rada przyjmą właściwe środki na podstawie zobowiązań międzynarodowych zaciągniętych przez Unię lub przez wszystkie państwa członkowskie, do wprowadzania, bez uszczerbku dla przepisów przyjętych przez Unię w tym zakresie, systemów zarządzania kryzysowego wprowadzających obowiązek przydziału wobec państw trzecich, oraz będących przedmiotem zobowiązań międzynarodowych, które państwa członkowskie zaciągnęły przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia."
   5b. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 9a
1.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera informacje o zastosowaniu środków ochronnych oraz o działaniach poszczególnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
2.   W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wdrożeniem niniejszego rozporządzenia.
3.   Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."

23.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej(31),

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 1215/2009 Komisja powinna być upoważniona do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [xxxx/2011] z dnia [xx/yy/2011] ustanawiającym przepisy i ogólne zasady dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(32).

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1215/2009 wprowadza się następujące zmiany:

   1. w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)   w ust. 2 akapit drugi skreśla się;

b)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu:"

3.  W przypadku niezgodności w odniesieniu do ust. 1 lub 2 prawo danego państwa do korzystania z korzyści wynikających z niniejszego rozporządzenia może zostać zawieszone, w całości lub w części, zgodnie z procedurą określoną w art. 8a ust. 2.

"

   2. dodaje się art. 8a w brzmieniu:"
Artykuł 8a
Komitet
1.  Do celów art. 2 i 10 Komisję wspiera Komitet Wykonawczy ds. Bałkanów Zachodnich. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr [.../2011].
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [5] rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]."
   3. w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)  lit. a) otrzymuje brzmienie:"

   a) poinformuje Komitet Wykonawczy ds. Bałkanów Zachodnich;
"

2)  dodaje się akapit drugi w brzmieniu:"

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8a ust. 2.

"

b)  ust. 2 skreśla się;

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

Po zakończeniu okresu zawieszenia Komisja decyduje o zniesieniu środka tymczasowego zawieszenia albo o przedłużeniu środka zawieszenia zgodnie z ust. 1.

"

[Popr. 297]

24.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(33)

Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do przyjmowania środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1225/2009 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 298]

[Popr. 300]

[Popr. 301]

   -1. punkt 15 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(15)   Niezbędne jest zapewnienie, że, niezależnie od tego, czy podjęto ostateczne środki, czy też nie, postępowanie zostanie zasadniczo zakończone w ciągu 12 miesięcy i w żadnym wypadku w terminie przekraczającym 14 miesięcy od czasu wszczęcia postępowania. Jedynie w przypadku, gdy państwa członkowskie poinformują Komisję, że spodziewają się poważnych kontrowersji podczas procesu decyzyjnego i konieczności przedłożenia projektu aktu wykonawczego komitetowi odwoławczemu na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*; Komisja powinna być uprawniona do podjęcia decyzji o wydłużeniu tego terminu do okresu nieprzekraczającego 15 miesięcy. Wszelkie czynności w sprawie należy zakończyć, jeżeli dumping nie przekracza progu de minimis lub szkoda jest nieznaczna, przy czym właściwe jest określenie tych terminów. W przypadku gdy mają zostać wprowadzone środki, niezbędne jest zakończenie postępowania i zapewnienie, że środki będą mniejsze od marginesu dumpingu, o ile ta mniejsza kwota wyeliminuje szkodę, oraz niezbędne jest określenie metody obliczenia wysokości środków w przypadkach kontroli wyrywkowej.
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, p. 13."
   -1a. skreśla się punkt 27 preambuły.[Popr. 299]
   -1b. punkt 28 preambuły otrzymuje brzmienie:"
(28)   W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania tymczasowych i ostatecznych ceł oraz zakończenia postępowania bez wprowadzania środków Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011."
   -1c. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:"
(28a)   Do przedłużenia okresu zawieszenia środków, zakończenia dochodzeń oraz do przyjmowania środków tymczasowych zastosowana powinna być procedura doradcza, zważywszy na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie tymczasowych środków mających natychmiastowe zastosowanie."

[Popr. 302]

[Popr. 303]

[Popr. 304]

[Popr. 305]

[Popr. 317]

[Popr. 318]

   1. w art. 2 ust. 7 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:"
W standardowym terminie sześciutrzech miesięcy od rozpoczęcia postępowania, po umożliwieniu przedsiębiorstwom unijnym przedstawienia uwag, przez okres co najmniej jednego miesiąca, Komisja ustala, czy producent spełnia wyżej wymienione kryteria. Ustalenie takie pozostaje w mocy w trakcie całego postępowania."
   1a. art. 5 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
Skargę można wnieść do Komisji lub państwa członkowskiego, które przekaże ją do Komisji. Komisja przesyła państwom członkowskim odpis każdej otrzymanej skargi. Skargę uznaje się za złożoną pierwszego dnia roboczego po dostarczeniu jej Komisji przesyłką poleconą lub za potwierdzeniem odbioru przez Komisję. Przed wszczęciem postępowania Komisja informuje o tym państwa członkowskie i stwarza im możliwość wypowiedzenia się."
   2. art. 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:"
9.  W przypadku gdy materiał dowodowy w sposób oczywisty jest wystarczający do rozpoczęcia czynności, Komisja rozpoczyna je w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku i publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku przedstawienia niewystarczającego materiału dowodowego wnioskodawca zostaje o tym fakcie poinformowany w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku do Komisji."
   3. art. 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:"
9.  Postępowanie wszczęte na podstawie art. 5 ust. 9 zostaje zakończone w ciągu jednego roku, jeśli jest to możliwe. W każdym przypadku dochodzenia takie zostają zakończone w ciągu 15 miesięcy14 miesięcy od ich rozpoczęcia, zgodnie z ustaleniami dokonanymi na podstawie art. 8 w odniesieniu do zobowiązań lub ustaleniami na podstawie art. 9 dla podjęcia ostatecznych działań. W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając złożoność dochodzenia, Komisja może zdecydować, nie później niż 9 miesięcy po wszczęciu dochodzenia, o przedłużeniu tego terminu o okres nieprzekraczający 18 miesięcy."
   3a. W art.6 dodaje się ustęp w brzmieniu:"
9a.   Nie później niż 32 tygodnie po wszczęciu dochodzenia Komisja przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi na podstawie ustaleń dochodzenia. Podczas konsultacji państwa członkowskie informują Komisję, czy spodziewają się poważnych kontrowersji w procesie podejmowania decyzji na podstawie art. 9 niniejszego rozporządzenia co do podjęcia ostatecznych działań, które prawdopodobnie spowodują zastosowanie procedury odwoławczej, o której mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W takim przypadku Komisja może zdecydować, nie później niż osiem miesięcy po wszczęciu dochodzenia, o przedłużeniu terminu, o którym mowa w art. 6 ust. 9 niniejszego rozporządzenia, do okresu nieprzekraczającego 15 miesięcy. Komisja podaje tę decyzję do wiadomości publicznej."
  4. w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 306]
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  Cło tymczasowe może zostać nałożone, jeżeli postępowanie zostało wszczęte zgodnie z art. 5, zostało wydane odpowiednie zawiadomienie, zainteresowanym stronom umożliwiono przekazanie informacji i przedstawienie komentarzy zgodnie z art. 5 ust. 10, wstępnie stwierdzono istnienie dumpingu i wynikającą z niego szkodę dla przemysłu unijnego, zaś interes Unii wymaga interwencji w celu zapobieżenia tej szkodzie. Cło tymczasowe zostaje nałożone nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 9 miesięcy8 miesięcy od wszczęcia postępowania. W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając złożoność postępowania,W przypadku gdy państwa członkowskie poinformują Komisję na mocy art. 6 ust. 10, że spodziewają się poważnych kontrowersji podczas procesu decyzyjnego na mocy art. 9 niniejszego rozporządzenia co do podjęcia ostatecznych działań, które prawdopodobnie spowodują zastosowanie procedury odwoławczej, o której mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, Komisja może zdecydować, nie później niż 8 miesięcy po wszczęciu postępowania, o przedłużeniu tego terminu do okresu nieprzekraczającego 12 miesięcy9 miesięcy."
   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Komisja podejmie działania tymczasowe zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 3."
   c) skreśla się ust. 6;
  5. w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 307]
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  Pod warunkiem tymczasowego stwierdzenia dumpingu i szkody, Komisja może przyjąć złożoną przez eksportera ofertę zadowalającego, dobrowolnego zobowiązania do zmiany cen lub zaprzestania wywozu na dany obszar po cenach dumpingowych, jeżeli Komisja uzna, że szkodliwe efekty dumpingu zostaną usunięte. W takim przypadku oraz tak długo, jak zobowiązania takie są obowiązujące, tymczasowe cła nałożone przez Komisję zgodnie z artykułem 7 ust. 1 albo ostateczne cła nałożone zgodnie z artykułem 9 ust. 4 nie mają zastosowania do odnośnego przywozu przedmiotowych towarów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, o których mowa w decyzji Komisji o przyjęciu zobowiązań, wraz z późniejszymi zmianami. Podwyżki cen wynikające ze zobowiązań nie mogą być wyższe od podwyżek niezbędnych do wyeliminowania marginesu dumpingu, natomiast powinny być niższe od marginesu dumpingu, jeżeli spowodują usunięcie szkody dla przemysłu unijnego."
   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  W przypadku przyjęcia zobowiązań postępowanie zostaje zakończone. Komisja zamyka postępowanie zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2. Przewodniczący może uzyskać opinię komitetu w drodze procedury pisemnej określonej w art. 15 ust. 4."
   c) w ust. 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
9.  W przypadku naruszenia lub wycofania zobowiązania przez dowolną ze stron, lub w przypadku wycofania przyjęcia tego zobowiązania przez Komisję, przyjęcie zobowiązania zostaje wycofane przez Komisję odpowiednio w drodze decyzji albo rozporządzenia, a tymczasowe cło nałożone przez Komisję zgodnie z art. 7 lub ostateczne cło nałożone zgodnie z art. 9 ust. 4 stosuje się automatycznie, przy zapewnieniu, aby zainteresowany eksporter, z wyjątkiem eksporterów wycofujących zobowiązanie, miał możliwość wypowiedzenia się."
   d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:"
10.  Cło tymczasowe może zostać nałożone zgodnie z art. 7 w oparciu o najlepsze posiadane informacje, w przypadku podejrzenia naruszenia lub wycofania zobowiązania, jeżeli postępowanie, które doprowadziło do zobowiązania, nie zostało zakończone."
  6. w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 308]
   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Jeśli środki ochronne nie wydają się konieczne, postępowanie lub inne czynności w sprawie zostają zakończone. Komisja zamyka postępowanie zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 15 ust. 2.art. 15 ust. 1a. Przewodniczący może uzyskać opinię komitetu w drodze procedury pisemnej określonej w art. 15 ust. 4."
   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Jeżeli ostatecznie ustalone fakty wykazują istnienie dumpingu i spowodowanej nim szkody oraz interes Unii wymaga interwencji zgodnie z art. 21, Komisja nakłada ostateczne cło antydumpingowe, stanowiąc zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 15 ust. 2. W przypadku obowiązywania cła tymczasowego Komisja wszczyna tę procedurę nie później niż jeden miesiąc przed wygaśnięciem tego cła. Kwota cła antydumpingowego nie przekracza stwierdzonego marginesu dumpingu, ale powinna być niższa od tego marginesu, jeżeli mniejsze cło spowoduje usunięcie szkody dla przemysłu Unii."
   7. art. 10 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:"
2.  W przypadku gdy zastosowano cło tymczasowe i ostatecznie ustalono istnienie dumpingu oraz szkody, Komisja decyduje, bez względu na fakt, czy zostanie nałożone ostateczne cło antydumpingowe, jaka część cła tymczasowego powinna być ostatecznie pobrana."
  8. w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 309]
[Popr. 310]
   a) ust. 4 akapit trzeci zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:"
Przegląd pod kątem nowego eksportera wszczyna się i prowadzi w trybie przyspieszonym po umożliwieniu producentom unijnym wyrażenia opinii."
   b) ustęp 5 pierwszy i drugi akapit otrzymują brzmienie:"
Odpowiednie przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące procedur i przebiegu postępowania, z wyjątkiem przepisów określających terminy, stosuje się do wszystkich przeglądów prowadzonych na podstawie ust. 2, 3 i 4. Przeglądy prowadzone na podstawie ust. 2 i 3 przeprowadza się niezwłocznie i zazwyczaj kończy w terminie 12 miesięcy od dnia wszczęcia przeglądu. Przeglądy na podstawie ust. 2 i 3 kończą się bezwarunkowo w terminie 15 miesięcy14 miesięcy od dnia wszczęcia. W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając złożoność postępowania,Nie później niż 32 tygodnie po wszczęciu dochodzenia na mocy art. 6 Komisja przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi na podstawie ustaleń dochodzenia. Podczas konsultacji państwa członkowskie informują Komisję, czy spodziewają się poważnych kontrowersji w procesie podejmowania decyzji na podstawie art. 9 niniejszego rozporządzenia co do podjęcia ostatecznych działań, które prawdopodobnie spowodują zastosowanie procedury odwoławczej, o której mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W takim przypadku Komisja może zdecydować, nie później niż 9 miesięcy8 miesięcy po wszczęciu dochodzenia, o przedłużeniu tego terminu o okres nieprzekraczający 18 miesięcy15 miesięcy. Komisja podaje tę decyzję do wiadomości publicznej. Przeglądy na podstawie ust. 4 kończą się bezwarunkowo w terminie dziewięciu miesięcy od dnia wszczęcia. Jeśli w tym samym postępowaniu wszczęto przegląd na podstawie ust. 2 w trakcie trwającego już przeglądu na podstawie ust. 3, wówczas przegląd na podstawie ust. 3 kończy się w tym samym terminie co przegląd na podstawie ust. 2."
   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:"
6.  Przeglądy prowadzone na podstawie niniejszego artykułu wszczyna Komisja. Przed wszczęciem postępowania Komisja informuje o tym państwa członkowskie i stwarza im możliwość wypowiedzenia się. W zależności od wyniku przeglądu środki są uchylane lub utrzymywane na podstawie ust. 2 albo uchyla, utrzymuje lub zmienia na podstawie ust. 3 i 4. W przypadku uchylenia środków dla indywidualnych eksporterów, a nie dla kraju jako całości, eksporterzy ci pozostają przedmiotem postępowania i mogą automatycznie zostać poddani ponownemu postępowaniu w każdym kolejnym przeglądzie prowadzonym dla tego kraju na podstawie niniejszego artykułu."
   d) ust. 8 akapit czwarty zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:"
Komisja decyduje, czy i w jakim zakresie wniosek ten należy przyjąć lub może także w dowolnym terminie podjąć decyzję o wszczęciu przeglądu okresowego, po czym informacje i ustalenia uzyskane w wyniku takiego przeglądu, prowadzonego zgodnie z odpowiednimi przepisami, są wykorzystane do ustalenia, czy i w jakim zakresie zwrot jest uzasadniony."
  9. w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 311]
   a) w ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
W przypadku gdy przemysł unijny lub dowolna inna zainteresowana strona przedstawi, zazwyczaj w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie środków, wystarczające informacje wskazujące, że po pierwotnym okresie objętym postępowaniem oraz przed wprowadzeniem środków lub w ich następstwie, ceny eksportowe zmniejszyły się lub nie nastąpiły żadne zmiany, albo nastąpiły niewystarczające zmiany cen odsprzedaży lub dalszych cen sprzedaży towaru przywożonego w Unii, postępowanie może zostać otwarte ponownie w celu ustalenia, czy środki wywierają wpływ na powyższe ceny."
   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  W przypadku gdy ponowne postępowanie na podstawie niniejszego artykułu wykaże wzrost dumpingu, Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 15 ust. 2, może zmienić obowiązujące środki zgodnie z nowymi ustaleniami dotyczącymi cen eksportowych. Wysokość cła antydumpingowego nakładanego na podstawie niniejszego artykułu nie może przekroczyć dwukrotności kwoty cła nałożonego pierwotnie."
   c) ust. 4 pierwszy i drugi akapit otrzymuje brzmienie:"
Odpowiednie przepisy art. 5 i 6 stosuje się do ponownego postępowania prowadzonego na podstawie niniejszego artykułu z tym, że takie ponowne postępowanie prowadzi się niezwłocznie i zwykle kończy w ciągu dziewięciu miesięcysześciu miesięcy od daty wszczęcia ponownego postępowania. W każdym przypadku takie ponowne postępowania kończą się w terminie do rokudziesięciu miesięcy od dnia wszczęcia ponownego postępowania."
  10. w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  Postępowania na mocy niniejszego artykułu wszczyna się z inicjatywy Komisji, na wniosek państwa członkowskiego lub każdej zainteresowanej strony w przypadkach, gdy wniosek zawiera wystarczające dowody dotyczące czynników wymienionych w ust. 1. Wszczęcie następuje w drodze rozporządzenia Komisji, która może także nakazać organom celnym poddanie przywozu rejestracji zgodnie z art. 14 ust. 5 lub żądanie gwarancji. Postępowania prowadzone są przez Komisję, której mogą towarzyszyć organy celne i są kończone w ciągu dziewięciu miesięcy. W przypadku gdy ostatecznie ustalone fakty uzasadnią rozszerzanie środków, rozszerzenia tego dokonuje Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 15 ust. 2. Rozszerzenie skutkuje, począwszy od daty nałożenia obowiązku rejestracji na podstawie art. 14 ust. 5 lub żądania gwarancji. Odpowiednie przepisy proceduralne niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wszczynania i prowadzenia postępowań mają zastosowanie na podstawie niniejszego artykułu."
   b) w ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"
Zwolnienia te przyznawane są w drodze decyzji Komisji i pozostają w mocy w okresie i na warunkach w niej określonych."
  11. w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 312]
   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  W interesie Unii środki wprowadzone na mocy niniejszego rozporządzenia mogą zostać zawieszone decyzją Komisji na okres dziewięciu miesięcy. Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 15 ust. 2art. 15 ust. 1a, może przedłużyć zawieszenie na kolejny okres nie dłuższy niż jeden rok. Środki mogą zostać zawieszone wyłącznie w przypadku, gdy warunki rynkowe tymczasowo uległy zmianie w takim zakresie, że wskutek zawieszenia nie powinna ponownie nastąpić szkoda, oraz z zastrzeżeniem, że przemysł unijny miał możliwość wyrażenia na ten temat opinii, która została uwzględniona. Środki mogą zostać wprowadzone ponownie w dowolnym terminie, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała."
   b) ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:"
5.  Komisja może polecić organom celnym podjęcie właściwych kroków w celu zarejestrowania przywożonych towarów, tak aby środki mogły zostać zastosowane w odniesieniu do przywozu od daty rejestracji."
   12. art. 15 otrzymuje brzmienie:"
Artykuł 15
Procedura komitetowa
1.  Komisję wspiera Komitet Antydumpingowy. Komitet ten jest Komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
1a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet doradczy dostarcza swoją opinię w ciągu miesiąca od daty wystąpienia o jej sporządzenie. Poprawki zgłaszane są najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem komitetu.[Popr. 313]
2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. [5]art. 5 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011. Komitet w zakresie procedury sprawdzającej dostarcza swoją opinię w ciągu miesiąca od daty wystąpienia o jej sporządzenie. Poprawki zgłaszane są najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem komitetu.[Popr. 314]
3.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/2011]182/2011 w związku z jego art. [5]art. 4. [Popr. 315]
4.  Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w przypadku zastosowania procedury pisemnej procedura ta zostaje zakończona bez rozstrzygnięcia gdy, w okresie czasu określonym przez przewodniczącego, zdecyduje tak przewodniczący lub na wniosek większości członków komitetu, jak określono w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
4a.  W przypadku gdy projekt aktu wykonawczego jest przedkładany komitetowi odwoławczemu na mocy art. 6 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, dostarcza on swoją opinię w ciągu miesiąca od daty wystąpienia o jej sporządzenie. Poprawki zgłaszane są najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem komitetu. [Popr. 316]
4b.  W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu."
   13. art. 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  Komisja, państwa członkowskie i ich urzędnicy nie mogą ujawniać żadnych informacji uzyskanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w stosunku do których osoba przekazująca wnioskowała o poufność, bez wyraźnego zezwolenia tej osoby. Wymiana informacji między Komisją a państwami członkowskimi ani dokumenty wewnętrzne przygotowane przez organy Unii lub jej państwa członkowskie nie są ujawniane, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu."
  14. w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Ujawnienie ostatecznych ustaleń ma formę pisemną. Dokonuje się go zapewniając w należyty sposób ochronę informacji poufnych, tak szybko jak to możliwe, zwykle nie później niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem procedur ustanowionych w art. 9. Jeśli Komisja nie jest w stanie ujawnić określonych faktów i okoliczności w danym momencie, ujawniane są one jak najszybciej w późniejszym czasie. Ujawnienie nie przesądza o żadnej dalszej decyzji, która może zostać podjęta przez Komisję, ale w przypadku gdy decyzja taka będzie oparta na innych faktach i ustaleniach, są one niezwłocznie ujawniane."
   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  Oświadczenia złożone po dokonaniu ostatecznego ujawnienia uwzględnia się wyłącznie w przypadku gdy zostaną one przekazane w terminie, określonym przez Komisję dla każdego przypadku, co najmniej dziesięciodniowym, przy należytym uwzględnieniu pilności sprawy. Można ustalić krótszy termin w przypadku uprzedniego dokonania ostatecznego ujawnienia."
  15. w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:
   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"
4.  Strony, które postępowały zgodnie z ust. 2, mogą zgłaszać uwagi na temat zastosowania wszelkich ceł tymczasowych. Takie uwagi należy dostarczyć w ciągu 15 dni od wprowadzenia tych środków, jeżeli mają zostać uwzględnione. Uwagi i ich odpowiednie streszczenia udostępnia się innym stronom, które mają prawo się do nich odnieść."
   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:"
5.  Komisja bada odpowiednio przekazane informacje oraz określa, do jakiego stopnia są one reprezentatywne, a wyniki tej analizy wraz z ich oceną przekazuje Komitetowi."
   c) w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:"
Informacje te udostępnia się w możliwym zakresie, bez uszczerbku dla dalszych decyzji podejmowanych przez Komisję."
   15a. dodaje się artykuł w brzmieniu:"
Artykuł 22a
Sprawozdanie
1.   Z poszanowaniem zasad ochrony informacji poufnych w rozumieniu art. 19 Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące zastosowania środków tymczasowych i ostatecznych, zakończenia postępowań bez wprowadzania środków, ponownych postępowań, przeglądów i wizyt weryfikacyjnych oraz działalności różnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wykonania niniejszego rozporządzenia i wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
2.   W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wdrożeniem niniejszego rozporządzenia.
3.   Komisja podaje sprawozdanie do wiadomości publicznej nie później niż sześć miesięcy od daty przedstawienia go Parlamentowi Europejskiemu."

(1) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(2) Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 284.
(3) Dz.U. L 301 z 31.12.1972, s. 162.
(4) Dz.U. L 171 z 26.6.1973, s. 103.
(5) OJ L 318, 20.12.1993, p. 18.
(6)* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(7) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 71.
(8) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 21.
(9) Dz.U. L 309 z 29.11.1996, s. 1.+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(10)* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(11) Dz.U. L 201 z 26.7.2001, s. 10.
(12) Dz.U. L 304 z 21.11.2001, s. 1.
(13) Dz.U. L 25 z 29.1.2002, s. 16.
(14) Dz.U. L 65 z 8.3.2003, s. 1.
(15)* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(16) Dz.U. L 69 z 13.3.2003, s. 8.
(17) Dz.U. L 110 z 30.4.2005, s. 1.
(18) Dz. U. L 200 z 30.7.2005, s. 1.
(19)* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(20) Dz.U. L 300 z 31.10.2006, s. 1.
(21) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.
(22) Dz.U. L 43 z 19.2.2008, s. 1.
(23) Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 1.
(24) Dz.U. L 169 z 30.6.2008, s. 1.
(25) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.
(26)* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(27) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.
(28) Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1.
(29) Dz.U. L 185 z 17.7.2009, s. 1.
(30) Dz.U. L 291 z 7.11.2009, s. 1.
(31) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 1.
(32) Dz.U. L […] z […], s. […].
(33) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności