Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0039(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0028/2012

Predkladané texty :

A7-0028/2012

Rozpravy :

PV 13/03/2012 - 20
CRE 13/03/2012 - 20

Hlasovanie :

PV 14/03/2012 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0076

Prijaté texty
PDF 1126kWORD 706k
Streda, 14. marca 2012 - Štrasburg
Spoločná obchodná politika ***I
P7_TA(2012)0076A7-0028/2012
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení (COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0082),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0069/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0028/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012, ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení
P7_TC1-COD(2011)0039

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu právneho predpisu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Množstvo základných nariadení vzťahujúcich sa na spoločnú obchodnú politiku stanovuje, že akty, ktorými sa vykonáva spoločná obchodná politika, bude prijímať Rada v súlade s postupmi stanovenými v rôznych príslušných nástrojoch alebo Komisia osobitnými postupmi a pod kontrolou Rady. Tieto postupy nepodliehajú rozhodnutiu Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(2).

(2)  Je vhodné zmeniť a doplniť uvedené základné nariadenia, aby sa zaistil vzájomný súlad s ustanoveniami zavedenými Lisabonskou zmluvou. Tam, kde je to vhodné, by sa tak malo urobiť priznaním delegovaných právomocí Komisii a uplatňovaním určitých postupov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie(3).

(3)  Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť tieto nariadenia:

   nariadenie Rady (EHS) č. 2841/72 z 19. decembra 1972 o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou(4),
   nariadenie Rady (EHS) č. 2843/72 z 19. decembra 1972 o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou(5),
   nariadenie Rady (EHS) č. 1692/73 z 25. júna 1973 o bezpečnostných opatreniach ustanovených v dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom(6),
   nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov(7),[PDN 1]
   nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia vykonávania práv spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie(8),
   nariadenie Rady (ES) č. 385/96 z 29. januára 1996 o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel(9),
   nariadenie Rady (ES) č. 2271/96 z 22. novembra 1996 o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich(10),
   nariadenie Rady (ES) č. 1515/2001 z 23. júla 2001 o opatreniach, ktoré môže prijať spoločenstvo na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a antidotačných opatrení(11),
   nariadenie Rady (ES) č. 2248/2001 z 19. novembra 2001 o určitých postupoch na uplatňovanie stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej a na uplatňovanie dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou(12),
   nariadenie Rady (ES) č. 153/2002 z 21. januára 2002 o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane a pri uplatňovaní Predbežnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko(13),
   nariadenie Rady (ES) č. 427/2003 z 3. marca 2003 o prechodnom ochrannom mechanizme pre dovoz určitých výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 519/94 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín(14),
   nariadenie Rady (ES) č. 452/2003 zo 6. marca 2003 o opatreniach, ktoré spoločenstvo môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami(15),
   nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 z 25. apríla 2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom v Spojených štátoch amerických(16),
   nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie(17),[PDN 2]
   nariadenie Rady (ES) č. 1616/2006 z 23. októbra 2006 o určitých postupoch na uplatňovanie Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou(18),
   nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve(19),
   nariadenie Rady (ES) č. 140/2008 z 19. novembra 2007 o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej(20),
   nariadenie Rady (ES) č. 55/2008 z 21. januára 2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 980/2005 a rozhodnutie Komisie 2005/924/ES(21),
   nariadenie Rady (ES) č. 594/2008 zo 16. júna 2008 o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej(22),
   nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008 uplatňujúce systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007(23),
   nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva(24),
   nariadenie Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy(25),
   nariadenie Rady (ES) č. 625/2009 zo 7. júla 2009 o spoločných pravidlách pre dovozy z určitých tretích krajín(26),
   nariadenie Rady (ES) č. 1061/2009 z 19. októbra 2009 o zavedení spoločných pravidiel na vývozy(27),
   Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii(28), [PDN 3]
   nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva(29).

(4)  Na zabezpečenie právnej istoty je potrebné, aby postupy prijímania opatrení, ktoré začali, ale neboli ukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, neboli týmto nariadením dotknuté,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa týmto prispôsobujú, v súlade s prílohou, článku 290 zmluvy alebo uplatniteľným ustanoveniam nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 2

Odkazy na ustanovenia nástrojov v prílohách sa považujú za odkazy na uvedené ustanovenia upravené týmto nariadením.

Odkazy na minulé označenia výborov sa považujú za odkazy na nové označenia stanovené týmto nariadením.

V nariadeniach uvedených v prílohe sa akýkoľvek odkaz na „Európske spoločenstvo“, „Spoločenstvo“, „Európske spoločenstvá“ alebo „Spoločenstvá“ považuje za odkaz na Európsku úniu alebo Úniu; akýkoľvek odkaz na slová „spoločný trh“ sa považuje za odkaz na „vnútorný trh“; akýkoľvek odkaz na slová „výbor ustanovený v článku 113“, „výbor ustanovený v článku 133“, „výbor uvedený v článku 113“ a „výbor uvedený v článku 133“ sa považuje za odkaz na „výbor ustanovený v článku 207“; akýkoľvek odkaz na slová „článok 113 zmluvy“ alebo „článok 133 zmluvy“ sa považuje za odkaz na „článok 207 zmluvy“.[PDN 4]

Článok 3

Týmto nariadením nie sú dotknuté začaté postupy prijímania opatrení stanovené nariadeniami uvedenými v prílohe, ak pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia alebo v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

   a) Komisia prijme akt; alebo
   b) podľa niektorého z nariadení je potrebná konzultácia a také konzultácie sa začali; alebo
   c) podľa niektorého z nariadení je potrebný návrh a Komisia prijala taký návrh.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda

(1) Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. marca 2012.
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Ú. v. ES L 300, 31.12.1972, s. 284.
(5) Ú. v. ES L 301, 31.12.1972, s. 162.
(6) Ú. v. ES L 171, 27.6.1973, s. 103.
(7) Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18.
(8) Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 71.
(9) Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 21.
(10) Ú. v. ES L 309, 29.11.1996, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 201, 26.7.2001, s. 10.
(12) Ú. v. ES L 304, 21.11.2001, s. 1.
(13) Ú. v. ES L 25, 29.1.2002, s. 16.
(14) Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2003, s. 1.
(15) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2003, s. 8.
(16) Ú. v. EÚ L 110, 30.4.2005, s. 1.
(17) Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s.1.
(18) Ú. v. EÚ L 300, 31.10.2006, s. 1.
(19) Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.
(20) Ú. v. EÚ L 43, 19.2.2008, s. 1.
(21) Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2008, s. 1.
(22) Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2008, s. 1.
(23) Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.
(24) Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.
(25) Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1.
(26) Ú. v. EÚ L 185, 17.7.2009, s. 1.
(27) Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 1.
(28) Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1.
(29) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.


PRÍLOHA

Zoznam nariadení, ktoré sú predmetom spoločnej obchodnej politiky a ktoré boli prispôsobené článku 290 zmluvy alebo uplatniteľným ustanoveniam nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie(1).

1.  nariadenie Rady (EHS) č. 2841/72 z 19. decembra 1972 o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou(2),

Pokiaľ ide o nariadenie (EHS) č. 2841/72, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (EHS) č. 2841/72 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

   -1. Vkladá sa toto odôvodnenie 3a:"
Keďže s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania dočasných a konečných ochranných opatrení pre vykonávanie ochranných doložiek dvojstrannej dohody, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávaťisia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*,
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 5]

   -1a. Vkladá sa toto odôvodnenie 3b:"
Keďže pri prijímaní dočasných opatrení by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia;"
  

[PDN 6]

   1. Článok 1 sa nahrádza takto:"
Článok 1
Komisia môže rozhodnúť, že prijatím opatrení uvedených v článkoch 22, 24, 24a a 26 Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len ‚dohoda‘) poverí spoločný výbor, ktorý bol ustanovený dohodou. V prípade potreby Komisia prijme tieto opatrenia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia."
   2. V článku 2 ods. 1 sa druhá veta nahrádza takto:"
V prípade potreby Komisia prijme ochranné opatrenia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2."
   3. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
1.  Ak si výnimočné okolnosti v situáciách uvedených v článkoch 24, 24a a 26 dohody alebo v prípade vývoznej pomoci, ktorá má priamy a okamžitý vplyv na obchod, vyžadujú okamžitý zásah, môžu sa preventívne opatrenia stanovené v článku 27 ods. 3 písm. e) dohody prijať v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 7 ods.2článku 7 ods.1a tohto nariadenia. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 7 ods. 3. [PDN 7]
2.  Ak členský štát požiada Komisiu, aby prijala opatrenie, prijme Komisia rozhodnutie v lehote najviac piatich pracovných dní od prijatia žiadosti."
   3a. Článok 5 sa vypúšťa.[PDN 8]
   4. Vkladá sa tento článok:"
Článok 7
1.  Komisii pomáha Výbor pre ochranné opatrenia zriadený na základe článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy*. Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.[PDN 9]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011 v spojení s jeho článkom [5]článkom 4. [PDN 10]
3a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru.[PDN 11]
* Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1."
   4a. Dopĺňa sa tento článok:"
Článok 7a
1.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu každý polrok správu o uplatňovaní a vykonávaní dohody. V správe sa uvedú informácie o činnostiach rozličných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania dohody a plnenia záväzkov, ktoré z nej vyplývajú, vrátane záväzkov týkajúcich sa prekážok obchodu.
2.   V správe sa takisto uvedú súhrnné štatistické údaje a informácie o vývoji obchodu so Švajčiarskou konfederáciou.
3.   V správe sa uvedú informácie o vykonávaní tohto nariadenia.
4.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca od dátumu, keď Komisia predložila správu, pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa vykonávania tejto dohody.
5.   Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 12]

2.  nariadenie Rady (EHS) č. 2843/72 z 19. decembra 1972 o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou(3),

Pokiaľ ide o nariadenie (EHS) č. 2843/72, Komisii by mali byť udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia, ktoré sú potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (EHS) č. 2843/72 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

   -1. Vkladá sa toto odôvodnenie 3a:"
Keďže s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania dočasných a konečných ochranných opatrení pre vykonávanie ochranných doložiek dvojstrannej dohody, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*;
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 13]

   -1a. Vkladá sa toto odôvodnenie 3b:"
Keďže pri prijímaní dočasných opatrení by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia;"
  

[PDN 14]

   1. Článok 1 sa nahrádza takto:"
Článok 1
Komisia môže rozhodnúť, že prijatím opatrení uvedených v článkoch 23, 25, 25a a 27 Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou (ďalej len ‚dohoda‘) poverí spoločný výbor, ktorý bol ustanovený dohodou. V prípade potreby Komisia prijme tieto opatrenia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia."
   2. V článku 2 ods. 1 sa druhá veta nahrádza takto:"
V prípade potreby Komisia prijme ochranné opatrenia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2."
   3. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
1.  Ak si výnimočné okolnosti v situáciách uvedených v článkoch 25, 25a a 27 dohody alebo v prípade vývoznej pomoci, ktorá má priamy a okamžitý vplyv na obchod, vyžadujú okamžitý zásah, môžu sa preventívne opatrenia stanovené v článku 28 ods. 3 písm. e) dohody prijať v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 7 ods.2článku 7 ods. 1a tohto nariadenia. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 7 ods. 3. [PDN 15]
2.  Ak členský štát požiada Komisiu, aby prijala opatrenie, prijme Komisia rozhodnutie v lehote najviac piatich pracovných dní od prijatia žiadosti."
   3a. Článok 5 sa vypúšťa.[PDN 16]
   4. Vkladá sa tento článok:"
Článok 7
1.  Komisii pomáha Výbor pre ochranné opatrenia zriadený na základe článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy*. Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.[PDN 17]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011 v spojení s jeho článkom [5]článkom 4. [PDN 18]
3a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru.[PDN 19]
* Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1."
   4a. Dopĺňa sa tento článok:"
Článok 7a
1.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu každý polrok správu o uplatňovaní a vykonávaní dohody. V správe sa uvedú informácie o činnostiach rozličných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania dohody a plnenia záväzkov, ktoré z nej vyplývajú, vrátane záväzkov týkajúcich sa prekážok obchodu.
2.   V správe sa takisto uvedú súhrnné štatistické údaje a informácie o vývoji obchodu s Islandskou republikou.
3.   V správe sa uvedú informácie o vykonávaní tohto nariadenia.
4.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca od dátumu, keď Komisia predložila správu, pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa vykonávania tejto dohody.
5.   Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 20]

3.  nariadenie Rady (EHS) č. 1692/73 z 25. júna 1973 o bezpečnostných opatreniach ustanovených v dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom(4),

Pokiaľ ide o nariadenie (EHS) č. 1692/73, Komisii by mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (EHS) č. 1692/73 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

   -1. Vkladá sa toto odôvodnenie 3a:"
Keďže s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania dočasných a konečných ochranných opatrení pre vykonávanie ochranných doložiek dvojstrannej dohody, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*;
* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 21]

   -1a. Vkladá sa toto odôvodnenie 3b:"
Keďže pri prijímaní dočasných opatrení by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia;"
  

[PDN 22]

   1. Článok 1 sa nahrádza takto:"
Článok 1
Komisia môže rozhodnúť, že prijatím opatrení uvedených v článkoch 22, 24, 24a a 26 Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (ďalej len ‚dohoda‘) poverí Spoločný výbor, ktorý bol ustanovený dohodou. V prípade potreby Komisia prijme tieto opatrenia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia."
   2. V článku 2 ods. 1 sa druhá veta nahrádza takto:"
V prípade potreby Komisia prijme ochranné opatrenia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2."
   3. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
1.  Ak si výnimočné okolnosti v situáciách uvedených v článkoch 24, 24a a 26 dohody alebo v prípade vývoznej pomoci, ktorá má priamy a okamžitý vplyv na obchod, vyžadujú okamžitý zásah, môžu sa preventívne opatrenia stanovené v článku 27 ods. 3 písm. e) dohody prijať v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 7 ods.2článku 7 ods. 1a tohto nariadenia. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 7 ods. 3. [PDN 23]
2.  Ak členský štát požiada Komisiu, aby prijala opatrenie, prijme Komisia rozhodnutie v lehote najviac piatich pracovných dní od prijatia žiadosti."
   3a. Článok 5 sa vypúšťa.[PDN 24]
   4. Vkladá sa tento článok:"
Článok 7
1.  Komisii pomáha Výbor pre ochranné opatrenia zriadený na základe článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy*. Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.[PDN 25]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011 v spojení s jeho článkom [5]článkom 4. [PDN 26]
3a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru [PDN 27]
* Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1."
   4a. Dopĺňa sa tento článok:"
Článok 7a
1.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu každý polrok správu o uplatňovaní a vykonávaní dohody. V správe sa uvedú informácie o činnostiach rozličných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania dohody a plnenia záväzkov, ktoré z nej vyplývajú, vrátane záväzkov týkajúcich sa prekážok obchodu.
2.   V správe sa takisto uvedú súhrnné štatistické údaje a informácie o vývoji obchodu s Nórskym kráľovstvom.
3.   V správe sa uvedú informácie o vykonávaní tohto nariadenia.
4.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca od dátumu, keď Komisia predložila správu, pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa vykonávania tejto dohody.
5.   Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 28]

3a.   nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúCE obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov(5)[PDN 29]

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 3448/93, mala by sa Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účely prijatia podrobných pravidiel a zmeny a doplnenia prílohy B k uvedenému nariadeniu. Okrem toho Komisiu by mali byť udelené vykonávacie právomoci prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 3448/93 sa preto mení a dopĺňa takto:

[PDN 30]

   1. Vkladá sa toto odôvodnenie 17a:"
Keďže s cieľom prijať ustanovenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia mala by sa Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o prijatie podrobných pravidiel uplatňovania odsekov 1 až 3 článku 6 podľa článku 6 ods. 4, prijatie podrobných pravidiel na určovanie a riadenie znížených poľnohospodárskych zložiek podľa článku 7 ods. 2 a zmenu a doplnenie tabuľky 2 v prílohe B. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade."
  

[PDN 31]

   2. Odôvodnenie 18 sa nahrádza takto:"
Keďže s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania rozličných opatrení a prijatie podrobných pravidiel komunikácie medzi Komisiou a členskými štátmi, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 32]

   3. V článku 2 sa odsek 4 nahrádza takto:"
4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkami 14a a 14b prijať delegované akty týkajúce sa prijatia podrobných pravidiel na uplatňovanie tohto nariadenia."
  

[PDN 33]

   4. V článku 6 ods.4 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkami 14a a 14b prijať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel na uplatnenie tohto článku."
  

[PDN 34]

   5. V článku 7 ods. 2 sa úvodná časť nahrádza takto:"
2.  Tam, kde preferenčná dohoda stanovuje zníženie poľnohospodárskej zložky, či už v rámci colnej kvóty alebo nad jej rámec, Komisia je splnomocnená v súlade s článkami 14a a 14b prijať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel na určovanie a riadenie takýchto znížených poľnohospodárskych zložiek, pod podmienkou, že dohoda určuje:"
  

[PDN 35]

   6. V článku 7 sa odsek 3 nahrádza takto:"
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkami 14a a 14b prijať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel potrebných na zavedenie a správu znížení nepoľnohospodárskych zložiek poplatku."
  

[PDN 36]

  7. Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 37]
   a) Odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.   Spoločné vykonávacie predpisy pre systémy vývozných náhrad uvedené v tomto článku sa príjmu v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2."
   b) V odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:"
Tieto sumy sa určia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2. Rovnakým postupom sa prijmú vykonávacie pravidlá, ktoré by mohli byť potrebné podľa tohto odseku, a najmä opatrenia zabezpečujúce, aby tovary uvedené v colnom prehlásení na vývoz v preferenčnom režime neboli v skutočnosti vyvážané v nepreferenčnom režime alebo opačne."
   c) Odsek 6 sa nahrádza takto:"
6.   Čiastka uvedená nižšie, pre ktorú malí vývozcovia nemusia predkladať osvedčenia na základe opatrení o vývozných náhradách, je stanovená na 50 000 EUR ročne. Táto stropná hodnota sa môže upraviť v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2."
   8. Článok 9 sa nahrádza takto:"
Článok 9
Tam, kde sa podľa nariadenia o spoločnej organizácii konkrétneho trhu uplatňujú na vývozy poľnohospodárskeho výrobku uvedeného v prílohe A clá, poplatky alebo iné opatrenia, môžu byť v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2 prijaté primerané opatrenia na niektoré tovary, ktorých vývoz pravdepodobne brzdí dosiahnutie cieľa v príslušnej oblasti poľnohospodárstva z dôvodu vysokého obsahu príslušného poľnohospodárskeho výrobku v tomto tovare, berúc do úvahy špecifický záujem spracovateľského priemyslu. V naliehavých prípadoch Komisia prijme okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 3."
  

[PDN 38]

   9. V článku 10a ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkami 14a a 14b prijať delegované akty týkajúce sa podrobných vykonávacích pravidiel."
  

[PDN 39]

   10. V článku 11 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:"
Podrobné pravidlá pre uplatnenie druhého pododseku, ktoré umožňujú určenie základných výrobkov, ktoré majú byť prepustené do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku a kontrolovanie a plánovanie ich množstiev, zaručia väčšiu informovanosť pre prevádzkovateľov pred uverejnením smerných dovozných množstiev pre každú jednotlivú SOT. Komisia je splnomocnená v súlade s článkami 14a a 14b prijať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel uplatňovania."
  

[PDN 40]

   11. V článku 12 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkami 14a a 14b prijať delegované akty na zmenu a doplnenie tabuľky 2 prílohy B s cieľom prispôsobiť ju dohodám uzavretým Úniou."
  

[PDN 41]

   12. V článku 13 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:"
Komisia je splnomocnená v súlade s článkami 14a a 14b prijať delegované akty na zmenu a doplnenie tohto nariadenia."
  

[PDN 42]

   13. Článok 14 sa nahrádza takto:"
Článok 14
1.   V súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2 môže byť ustanovená prahová hodnota alebo hodnoty, pod ktoré sa hodnoty určené v súlade s článkami 6 a 7 stanovia na nulu. V naliehavých prípadoch Komisia prijme okamžite uplatniteľné predbežné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 3. Neuplatnenie týchto poľnohospodárskych zložiek môže podliehať osobitným podmienkam v súlade s rovnakým postupom s cieľom zabrániť vzniku umelých obchodných tokov.
2.   Prahová hodnota, pod ktorou sa členské štáty môžu vyhnúť uplatňovaniu hodnôt vyberaných alebo vyplácaných podľa tohto nariadenia v spojení s danou ekonomickou transakciou, môže byť určená v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2, ak zostatok týchto hodnôt je nižší ako prahová hodnota. V naliehavých prípadoch Komisia prijme okamžite uplatniteľné predbežné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 3."
  

[PDN 43]

   14. Vkladá sa tento článok:"
Článok 14a
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14b prijať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel uplatňovania článku 4 ods. 1 a ods. 2, uplatňovania článku 6 ods. 1 až 3 podľa článku 6 ods. 4, na určovanie a riadenie znížených poľnohospodárskych zložiek podľa článku 7 ods. 2 a zmenu a doplnenie tabuľky 2 v prílohe B."
  

[PDN 44]

   15. Vkladá sa tento článok:"
Článok 14b
1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.
2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od....(6). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.
5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace."
  

[PDN 319]

   16. Článok 16 sa nahrádza takto:"
Článok 16
1.   Komisii pomáha výbor pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami neuvedenými v prílohe I (ďalej len ‚výbor‘).
2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4.
4.   V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru."
  

[PDN 320]

   17. Článok 17 sa vypúšťa.[PDN 46]
   18. Článok 18 sa nahrádza takto:"
Článok 18
Opatrenia potrebné na prispôsobenie tohto nariadenia zmenám a doplneniam vykonaným k nariadeniam o spoločnej organizácii trhu s poľnohospodárskymi výrobkami s cieľom zachovania existujúcich dohôd sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2."
  

[PDN 47]

   19. Článok 20 sa nahrádza takto:"
Článok 20
Členské štáty oznámia Komisii informácie potrebné pre uplatňovanie tohto nariadenia, na jednej strane o dovoze, vývoze, a ak to je vhodné, o výrobe tovarov a na druhej strane o prijatých administratívnych vykonávacích opatreniach. Podrobné pravidlá oznamovania týchto informácií sa ustanovia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2."
  

[PDN 48]

4.  nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia vykonávania práv spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie(7),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 3286/94, Komisii by mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 3286/94 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Vkladá sa toto odôvodnenie 4a:"
Keďže s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by mali byť vykonávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 49]

   -1a. Vkladá sa toto odôvodnenie 4b:"
Keďže na pozastavenie prebiehajúcich opatrení na preskúmanie by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 50]

   -1b. Odôvodnenie 9 sa nahrádza takto:"
Keďže je potrebné venovať pozornosť inštitucionálnym a procedurálnym ustanoveniam článku 207 zmluvy; keďže Európsky parlament a výbor zriadený podľa uvedeného článku by mali byť informovaní o vývoji jednotlivých prípadov, aby mohli vziať do úvahy ich širšie politické súvislosti;"
  

[PDN 51]

   -1c. Odôvodnenie 10 sa nahrádza takto:"
Keďže v rozsahu, v akom sa dohoda s treťou krajinou javí byť najvhodnejším prostriedkom na riešenie sporu vzniknutého kvôli prekážke obchodu, mali by sa s týmto cieľom uskutočňovať rokovania v súlade s postupmi stanovenými v článku 207 zmluvy, najmä vo forme konzultácie s vytvoreným výborom a s Európskym parlamentom;"
  

[PDN 52]

   1. V článku 5 sa odsek 3 nahrádza takto:"
3.  Ak sa stane zrejmým, že žaloba neposkytuje dostatočný dôkaz pre oprávnenie začať prešetrenie, bude o tom žalobca informovaný."
   2. V článku 6 sa odsek 4 nahrádza takto:"
4.  Ak sa stane zrejmým, že žiadosť neposkytuje dostatočný dôkaz pre oprávnenie začať prešetrenie, bude o tom členský štát informovaný."
  3. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 54]
   a) Nadpis článku sa nahrádza takto: „Postup výboru“
   b) Odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  a) Komisii pomáha Výbor pre obchodné prekážky, ďalej len ‚výbor‘. Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
aa)   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.[PDN 53]
b)  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok [5] nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
ba)  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru."
   c) V odseku 2 sa vypúšťajú prvé dve vety.
   d) Vypúšťajú sa odseky 3 a 4.
   4. V článku 8 ods. 1 sa úvodná znenie nahrádza takto:"
1.  Ak je Komisii zrejmé, že existuje dostačujúci dôkaz pre oprávnenie začať konanie preskúmavania a že je to potrebné v záujme Únie, Komisia koná nasledovne:"
   5. V článku 9 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:"
a)  Rada, ani Komisia, ani členské štáty, ani úradníci ktoréhokoľvek z nich nezverejnia žiadne informácie dôvernej povahy, ktoré získali podľa tohto nariadenia alebo informácie poskytnuté na dôvernom základe stranou v konaní preskúmania bez výslovného súhlasu strany, ktorá predkladá takéto informácie."
  6. Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 55]
[PDN 56]
[PDN 57]
   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Ak sa v dôsledku postupu preskúmania zistí, že záujmy Únie nevyžadujú, aby boli podniknuté nejaké kroky, Komisia ukončí konanie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. b). Predseda môže získať stanovisko výboru prostredníctvom písomného postupu uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. ba)"
   b) v odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:"
a).  Keď po vykonaní postupu preskúmania zainteresovaná tretia krajina alebo krajiny prijmú opatrenia, ktoré sa považujú za uspokojivé, a preto nie je požadovaný žiaden zásah Únie, Komisia môže pozastaviť konanie v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. b)článku 7 ods. 1 písm. aa)."
   c) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Ak po vykonaní postupu preskúmania alebo kedykoľvek pred, počas alebo po medzinárodnom konaní na riešenie sporov je zrejmé, že najvhodnejšími prostriedkami na vyriešenie sporu vznikajúceho z prekážky obchodu je uzavretie dohody so zainteresovanou treťou krajinou alebo krajinami, ktorá môže zmeniť hmotné práva Únie a príslušnej tretej krajiny alebo krajín, bude konanie Komisiou pozastavené, pričom Komisia bude konať v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. b)článku 7 ods. 1 písm. aa), a rokovania sa uskutočnia v súlade s ustanoveniami článku 207 zmluvy."
   7. Článok 13 sa nahrádza takto:"
Článok 13
Rozhodovacie postupy
1.  Ak Únia v dôsledku žaloby podľa článkov 3 alebo 4 alebo žiadosti podľa článku 6 vykonáva formálne medzinárodne konzultácie alebo podstúpi konanie na riešenie sporov, rozhodnutia týkajúce sa začatia, vedenia alebo ukončenia takýchto konaní prijme Komisia.
2.  Ak Únia, ktorá konala v súlade s článkom 12 ods. 2, má prijať rozhodnutie o opatreniach obchodnej politiky, ktoré majú byť prijaté podľa článku 11 od. 2 písm. c) alebo podľa článku 12, bude bezodkladne konať v súlade s článkom 207 zmluvy a pokiaľ je to vhodné, v súlade s uplatniteľnými postupmi."
   7a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 13a
Správa
Komisia predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa uvedú informácie o činnostiach Komisie a Výboru pre obchodné prekážky. Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 58]

   8. Článok 14 sa vypúšťa.

5.  nariadenie Rady (ES) č. 385/96 z 29. januára 1996 o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel(8),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 385/96, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 385/96 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 25 sa nahrádza takto:"
* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
   (25) Keďže s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomociby mali byť vykonávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
"
  

[PDN 59]

   1. V článku 5 sa odsek 11 nahrádza takto:"
11.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 2, ak je zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy na to, aby zdôvodnili začatie konania, Komisia začne konanie do 45 dní od podania sťažnosti alebo v prípade začatia vyšetrovania podľa odseku 8, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol známy alebo mal byť známy predaj plavidla a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak neexistujú dostatočné dôkazy, navrhovateľ je o tom informovaný do 45 dní od dátumu podania sťažnosti Komisii."
  2. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 60]
   a) odsek 2 sa nahrádza takto:"
  2 Ak nie sú opatrenia potrebné, prešetrovanie alebo konanie sa ukončí. Komisia ukončí prešetrovanie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2. Predseda môže získať stanovisko výboru prostredníctvom písomného postupu uvedeného v článku 10 ods. 2a."
   b) odsek 4 sa nahrádza takto:"
Ak skutočnosti zistené s konečnou platnosťou ukazujú, že došlo k stanoveniu podhodnotenej ceny a ku škode, ktorá bola týmto spôsobená, Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2 uloží lodiarskej spoločnosti pokutu za stanovenie podhodnotenej ceny. Výška pokuty za stanovenie podhodnotenej ceny je rovná zistenej marži podhodnotenej ceny. Komisia prijme opatrenia potrebné na vykonanie jej rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o výber pokuty za stanovenie podhodnotenej ceny."
   3. V článku 8 sa prvý odsek nahrádza takto:"
Prešetrovania je možné ukončiť bez uloženia pokuty za stanovenie podhodnotenej ceny, ak lodiarska spoločnosť bezpodmienečne a s konečnou platnosťou zruší predaj plavidla za podhodnotenú cenu, alebo ak splní alternatívne nápravné opatrenie, ktoré prijala Komisia."
   4. V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:"
1.  Ak príslušná lodiarska spoločnosť nezaplatí pokutu za stanovenie podhodnotenej ceny uloženú podľa článku 7, Komisia uloží protiopatrenia vo forme odopretia práva na naloženie a vyloženie plavidlám, ktoré postavila príslušná lodiarska spoločnosť."
   5. Článok 10 sa nahrádza takto:"
Článok 10
Postup výboru
1.  Komisii pomáha Výbor pre stanovovanie podhodnotených cien platidiel. Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru.‚"
  

[PDN 61]

   6. V článku 13 sa odsek 5 nahrádza takto:"
5.  Komisia a členské štáty alebo ich úradníci nezverejnia bez osobitného súhlasu poskytovateľa žiadne informácie získané na základe tohto nariadenia, ak ich poskytovateľ požiadal o dôverné zaobchádzanie. Výmena informácií medzi Komisiou a členskými štátmi alebo akýchkoľvek informácií, ktoré vypracovali orgány Únie alebo jej členských štátov, sa nesmie zverejniť, okrem prípadov, keď je to osobitne ustanovené v tomto nariadení."
   7. V článku 14 sa odsek 3 nahrádza takto:"
3.  Zverejnenie sa vykonáva písomnou formou. Zverejnenie sa vykoná čo najskôr a spravidla najmenej jeden mesiac pred konečným rozhodnutím, pričom sa musí riadne zohľadniť potreba chrániť dôverné informácie. Ak nie je Komisia schopná zverejniť určité skutočnosti alebo dôvody v stanovenej lehote, urobí tak, len čo to bude možné. Zverejnením informácií nie je dotknuté žiadne následné rozhodnutie, ktoré môže Komisia prijať, ale ak sa takéto rozhodnutie zakladá na odlišných skutočnostiach a dôvodoch, tieto sa zverejnia čo najskôr."
   7a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 14a
Správa
Komisia predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa uvedú informácie o činnostiach Komisie a Výboru pre stanovovanie podhodnotených cien plavidiel. Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 62]

6.  nariadenie Rady (ES) č. 2271/96 z 22. novembra 1996 o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich(9),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 2271/96, Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účely zmien a doplnení prílohy k uvedenému nariadeniu. Okrem toho by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 2271/96 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 9 sa nahrádza takto:"
* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
   (9) Keďže s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na stanovenie kritérií, na základe ktorých sa osobám povolí, aby akékoľvek požiadavky alebo zákazy vrátane žiadostí zahraničných súdov dodržiavali úplné alebo čiastočne, a to do tej miery, do akej by ich nedodržiavanie vážne poškodzovalo záujmy týchto osôb alebo záujmy Únie, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
"
  

[PDN 63]

   -1a. Vkladá sa toto odôvodnenie 9a:"
   (9a) Keďže s cieľom prijať ustanovenia, ktoré sú potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o doplnenie právnych predpisov do prílohy k tomuto nariadeniu alebo ich vypustenie z uvedenej prílohy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
"
  

[PDN 64]

   1. V článku 1 sa druhý odsek nahrádza takto:"
V súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy a bez ohľadu na ustanovenia článku 7 písm. c) môže Komisia prijímať delegované akty v súlade s článkami 11a, 11b a 11c na doplnenie právnych predpisov do alebo ich vypustenie z prílohy k tomuto nariadeniu."
   2. Článok 8 sa nahrádza takto:"
Článok 8
1.  Na účely vykonávania článku 7 písm. b) a c) Komisii pomáha Výbor pre exteritoriálne právne predpisy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v odseku 2 tohto článku. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. […./2011]182/2011. [PDN 65]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru."
  

[PDN 66]

   3. Vkladajú sa tieto články:"
Článok 11a
1.  Právomoc prijímaťKomisia je splnomocnená v súlade s článkom 1 prijať delegované akty uvedené v článku 1 je prenesená na Komisiu na neurčitý častýkajúce sa doplnenia právnych predpisov do prílohy k tomuto nariadeniu alebo ich vypustenia z uvedenej prílohy.
2.  Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
3.  Právomoci prijímať delegované akty sa na Komisiu prenášajú s prihliadnutím na podmienky stanovené v článkoch 11b a 11c.[PDN 67]
Článok 11b
1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku. [PDN 68]
2.  Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup rozhodovania o odvolaní delegovania Právomoc prijímať delegované akty , sa snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranej lehote pred prijatím konečného rozhodnutia o delegovaných právomociach, ktoré môžu podliehať odvolaniu, a o možných dôvodoch takého odvolaniauvedená v článku 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ...(10). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PDN 321]
3.  Udelenie právomoci uvedené v článku 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať Rozhodnutím o odvolaní sa končíudelenie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžitedňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť žiadnych delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.
3a.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.[PDN 68]
3b.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace."
  

[PDN 322]

Článok 11c

1.  Európsky parlament a Rada môžu namietať proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa toto obdobie môže predĺžiť o jeden mesiac.

2.  Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietky voči delegovanému aktu, delegovaný akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť pred uplynutím tohto obdobia, ak Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom zámere nepodať námietky.

3.  Ak Európsky parlament alebo Rada vznesú námietku proti delegovanému aktu, tento akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku, uvedie dôvody námietky proti delegovanému aktu.

[PDN 69]

7.  nariadenie Rady (ES) č. 1515/2001 z 23. júla 2001 o opatreniach, ktoré môže prijať spoločenstvo na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a antidotačných opatrení(11),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1515/2001, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 1515/2001 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(6a)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania alebo pozastavenia opatrení na zabezpečenie súladu s odporúčaniami a rozhodnutiami orgánu WTO na urovnávanie sporov, Komisii by mali byť udelené vykonávacie rpávomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 70]

   -1a. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(6b)  Na pozastavenie opatrení na obmedzený čas by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 71]

  1. Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 72]
[PDN 73]
   a) v odseku 1 sa úvodná znenie nahrádza takto:"
1.  Ak OUS prijíma správu týkajúcu sa opatrení Únie prijatých podľa nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva*, nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva** alebo tohto nariadenia (ďalej len ‚sporné opatrenie‘), Komisia môže v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 3a ods. 2 prijať jedno alebo viac nasledujúcich opatrení, ktoré považuje za vhodné:
* Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.
** Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93."
   aa) V odseku 1 sa písmeno b nahrádza takto:"
   b) prijať iné osobitné opatrenia na vykonávanie legislatívneho aktu, ktoré sa považujú za určitých okolností za potrebné.
"
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Ak je vhodné vykonať preskúmanie pred alebo súčasne s prijatím niektorých z opatrení podľa odseku 1, Komisia začne takéto preskúmanie."
   c) odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  Ak je vhodné pozastaviť sporné alebo zmenené a doplnené opatrenie, Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článkom 3a ods. 2článku 3a ods. 1a pozastaví jeho platnosť na obmedzené obdobie."
  2. Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 74]
   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Komisia môže takisto prijať opatrenia uvedené v článku 1 ods. 1, aby sa vzal do úvahy právny výklad vypracovaný v správe prijatej OUS, pokiaľ ide o nesporné opatrenie, ak sa domnieva, že je to vhodné."
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Ak je vhodné vykonať preskúmanie pred alebo súčasne s prijatím niektorých z opatrení podľa odseku 1, Komisia začne takéto preskúmanie."
   c) odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  Ak je vhodné nesporné alebo zmenené a doplnené opatrenie pozastaviť, Komisia ho v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článkom 3a ods. 2článku 3a ods. 1a pozastaví na obmedzené obdobie."
   3. Vkladá sa tento článok:"
Článok 3a
1.  Komisii pomáha v závislosti od okolností Antidumpingový výbor zriadený na základe článku 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 alebo Antisubvenčný výbor zriadený na základe článku 25 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 Pôjde o výbory v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.[PDN 75]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru."
  

[PDN 76]

   3a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 3b
Komisia predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa uvedú informácie o činnostiach, konaniach a rozhodnutiach Komisie, antidumpingového výboru a antisubvenčného výboru. Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 77]

8.  nariadenie Rady (ES) č. 2248/2001 z 19. novembra 2001 o určitých postupoch na uplatňovanie stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej a na uplatňovanie dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou(12),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 2248/2001, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č.182/2011.

Nariadenie (ES) č. 2248/2001 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 6 sa nahrádza takto:"
Vykonávacie akty Komisie, ktoré menia a dopĺňajú kombinovanú nomenklatúru a kódy TARIC, si nevyžadujú žiadne podstatné zmeny."
  

[PDN 78]

   -1a. Odôvodnenie 10 sa nahrádza takto:"
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijatia podrobných pravidiel vykonávania rozličných ustanovení Dohody o stabilizácii a pridružení, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisi*.
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 79]

   -1b. Dopĺňa sa toto odôvodnenie:"
(10a)  Na prijatie okamžitých opatrení v prípade výnimočných a kritických okolností by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 80]

   -1c. Dopĺňa sa toto odôvodnenie:"
(10b)  Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, pokiaľ sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa mimoriadnych a kritických okolností vyplývajúcich zo znenia článku 25 ods. 4 písm. b) a článku 26 ods. 4 dočasnej dohody a následne článku 38 ods. 4 písm. b) a článku 39 ods. 4 Dohody o stabilizácii a pridružení."
  

[PDN 81]

   -1d. Článok 2 sa nahrádza takto:"
Článok 2
Koncesie na teľacie mäso
Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7fa ods. 5 tohto nariadenia prijme podrobné pravidlá vykonávania článku 14 ods. 2 predbežnej dohody a následne článku 27 ods. 2 Dohody o stabilizácii a pridružení týkajúce sa tarifných kvót pre výrobky z teľacieho mäsa."
  

[PDN 82]

   -1e. Článok 3 sa vypúšťa.[PDN 83]
   -1f. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
Koncesie na výrobky z rýb
Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7fa ods. 5 tohto nariadenia prijme podrobné pravidlá uplatňovania článku 15 ods. 1 dočasnej dohody a následne článku 28 ods. 1 Dohody o stabilizácii a pridružení, ktoré sa týkajú tarifných kvót pre ryby a výrobky z rýb, uvedené v prílohe Va oboch dohôd."
  

[PDN 84]

   -1g. Článok 5 sa vypúšťa.[PDN 85]
   -1h. Článok 7 sa nahrádza takto:"
Článok 7
Technické úpravy
Zmeny, doplnenia a technické úpravy podrobných pravidiel o vykonávaní prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré sú potrebné po zmenách kódov kombinovanej nomenklatúry a podpoložiek TARIC alebo ktoré vznikajú z uzavretia nových dohôd, protokolov, výmen listov alebo iných aktov medzi Úniou a Chorvátskom a ktoré si nevyžadujú žiadne podstatné zmeny, sa prijmú v súlade s postupom preskúmania stanoveným v článku 7fa ods. 5."
  

[PDN 86]

   1. Článok 7a sa mení a dopĺňa takto:

a)  Vkladajú sa tieto odseky 3a a 3b:"

  '3a Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok [5] nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011].

  3b Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok [8] nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011] v spojení s jeho článkom [5].‚

   a) Odseky 2, 3 a 4 sa vypúšťajú.[PDN 87]
   b) v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:
  

‚Po ukončení konzultácií a ak žiadne iné opatrenie nie je možné, Komisia sa môže rozhodnúť v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7a ods. 3ačlánku 7fa ods. 5 tohto nariadenia nekonať alebo prijať vhodné opatrenia ustanovené v článkoch 25 a 26 dočasnej dohody a následne v článkoch 38 a 39 Dohody o stabilizácii a pridružení. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 7a ods. 3bčlánok 7fa ods. 7 tohto nariadenia.‘

"

[PDN 88]

   c) odseky 7, 8 a 9 sa vypúšťajú.
   2. Článok 7b sa nahrádza takto:"
Článok 7b
Výnimočné a kritické okolnosti
Ak nastanú výnimočné a kritické okolnosti podľa článku 25 ods. 4 písm. b) a článku 26 ods. 4 dočasnej dohody a následne podľa článku 38 ods. 4 písm. b) a článku 39 ods. 4 Dohody o stabilizácii a pridružení, Komisia môže v súlade s konzultačným postupom uvedeným v  článku 7a ods. 3ačlánku 7fa ods. 4 tohto nariadenia prijať okamžité opatrenia ustanovené v článku 25 a 26 dočasnej dohody a následne v článkoch 38 a 39 Dohody o stabilizácii a pridružení. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 7a ods. 3bčlánok 7fa ods. 6. [PDN 89]
Ak Komisia dostane žiadosť od členského štátu, rozhodne o nej do piatich pracovných dní od jej prijatia."

3.  V článku 7e ods. 1 sa druhá veta nahrádza takto:"

Ak je to potrebné, prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7a ods. 3ačlánku 7fa ods. 5 ochranné opatrenia, okrem prípadov pomoci, na ktorú sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva*, kedy sú opatrenia prijímané v súlade s postupmi ustanovenými v uvedenom nariadení. [PDN 90]

* Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

"

  3a. Článok 7f sa mení a dopĺňa takto:
   a) Odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.   Až do dosiahnutia vzájomne vyhovujúceho riešenia na konzultáciách uvedených v odseku 2 tohto článku môže Komisia rozhodnúť o ostatných vhodných opatreniach, ktoré považuje za potrebné v súlade s článkom 30 dočasnej dohody a následne článkom 43 Dohody o stabilizácii a pridružení, ako aj s postupom preskúmania uvedeným v článku 7fa ods. 5 tohto nariadenia."
   b) Odseky 4, 5 a 6 sa vypúšťajú.[PDN 91]
   3b. Vkladá sa tento článok:"
Článok 7fa
Postup výboru
1.   Na účely článku 2 Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1254/1999. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.   Na účely článku 4 Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený podľa článku 248a nariadenia (EHS) č. 2913/92. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.   Na účely článkov 7a, 7b, 7e a 7f Komisii pomáha poradný výbor zriadený podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 3285/94 z 22. decembra 1994 o spoločných pravidlách na dovozy*. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
6.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4.
7.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.
8.   V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru.[PDN 92]
* Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 53."

9.  Nariadenie Rady (ES) č. 153/2002 z 21. januára 2002 o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane a pri uplatňovaní Predbežnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko(13),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 153/2002, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 153/2002 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 6 sa nahrádza takto:"
Vykonávacie akty Komisie, ktoré menia a dopĺňajú kombinovanú nomenklatúru a kódy TARIC, si nevyžadujú žiadne podstatné zmeny."
  

[PDN 93]

   -1a. Odôvodnenie 11 sa nahrádza takto:"
(11)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijatia podrobných pravidiel vykonávania rozličných ustanovení Dohody o stabilizácii a pridružení, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 94]

   -1b. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(11a)  Na prijatie okamžitých opatrení v prípade výnimočných a kritických okolností by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 95]

   -1c. Dopĺňa sa toto odôvodnenie:"
(11b)  Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, pokiaľ sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa mimoriadnych a kritických okolností vyplývajúcich zo znenia článku 24 ods. 4 písm. b) a článku 25 ods. 4 dočasnej dohody a následne článku 37 ods. 4 písm. b) a článku 38 ods. 4 Dohody o stabilizácii a pridružení."
  

[PDN 96]

   -1d. Článok 2 sa nahrádza takto:"
Článok 2
Koncesie na mladé hovädzie mäso
V súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7fa ods. 5 tohto nariadenia Komisia prijme podrobné pravidlá pre vykonávanie článku 14 ods. 2 predbežnej dohody a ďalej článku 27 ods. 2 Dohody o stabilizácii a pridružení týkajúce sa colných kvót pre výrobky z mladého hovädzieho mäsa."
  

[PDN 97]

   -1e. Článok 3 sa vypúšťa.[PDN 98]
   -1f. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
Ďalšie koncesie
Ak sa v rámci colných kvót poskytnú ďalšie koncesie pre produkty rybolovu podľa článku 29 Dohody o stabilizácii a pridružení a článku 16 predbežnej dohody, Komisia v súlade s postupom preskúmania stanoveným v článku 7fa ods. 5 prijme podrobné pravidlá na zavedenie týchto colných kvót."
  

[PDN 99]

   -1g. Článok 5 sa vypúšťa.[PDN 100]
   -1h. Článok 7 sa nahrádza takto:"
Článok 7
Technické úpravy
Zmeny, doplnenia a technické úpravy podrobných pravidiel o vykonávaní pravidiel prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré sú potrebné po zmenách kódov kombinovanej nomenklatúry a podpoložiek TARIC alebo ktoré vznikajú z uzavretia nových dohôd, protokolov, výmen listov alebo iných aktov medzi Úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a ktoré si nevyžadujú žiadne podstatné zmeny, sa prijmú v súlade s postupom preskúmania stanoveným v článku 7fa ods. 5 tohto nariadenia."
  

[PDN 101]

   1. Článok 7a sa mení a dopĺňa takto:

a)  Vkladajú sa tieto odseky 3a a 3b:"

  3a Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok [5] nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011].

  3b Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok [8] nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011] v spojení s jeho článkom [5].‚

"

   a) Odseky 2, 3 a 4 sa vypúšťajú.[PDN 102]
   b) v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto: "
‚Po ukončení konzultácií a ak žiadne iné opatrenie nie je možné, Komisia sa môže rozhodnúť v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7a ods. 3ačlánku 7fa ods. 5 tohto nariadenia nekonať alebo prijať vhodné opatrenia ustanovené v článkoch 24 a 25 dočasnej dohody a následne v článkoch 37 a 38 Dohody o stabilizácii a pridružení. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 7a ods. 3bčlánok 7fa ods. 7 tohto nariadenia."
  

[PDN 103]

   c) Odseky 7, 8 a 9 sa vypúšťajú.
   2. Článok 7b sa nahrádza takto:"
Článok 7b
Výnimočné a kritické okolnosti
Ak nastanú výnimočné a kritické okolnosti podľa článku 24 ods. 4 písm. b) a článku 25 ods. 4 dočasnej dohody a následne podľa článku 37 ods. 4 písm. b) a článku 38 ods. 4 Dohody o stabilizácii a pridružení, Komisia môže v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 7a ods. 3ačlánku 7fa ods. 4 tohto nariadenia prijať okamžité opatrenia ustanovené v článku 24 a 25 dočasnej dohody a následne v článkoch 37 a 38 Dohody o stabilizácii a pridružení. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 7a ods. 3bčlánok 7fa ods. 6. [PDN 104]
Ak Komisia dostane žiadosť od členského štátu, rozhodne o nej do piatich pracovných dní od jej prijatia."
   3. V článku 7e ods. 1 sa druhá veta nahrádza takto:"
Ak je to potrebné, prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7a ods. 3ačlánku 7fa ods. 5 ochranné opatrenia, okrem prípadov pomoci, na ktorú sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva*, kedy sú opatrenia prijímané v súlade s postupmi ustanovenými v uvedenom nariadení. [PDN 105]
* Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93."
  3a. Článok 7f sa mení a dopĺňa takto:
   a) Odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.   Až do dosiahnutia vzájomne vyhovujúceho riešenia na konzultáciách uvedených v odseku 2 tohto článku môže Komisia rozhodnúť o ostatných vhodných opatreniach, ktoré považuje za potrebné v súlade s článkom 30 dočasnej dohody a následne článkom 43 Dohody o stabilizácii a pridružení, ako aj s postupom preskúmania uvedeným v článku 7fa ods. 5 tohto nariadenia."
   b) Odseky 4, 5 a 6 sa vypúšťajú.[PDN 106]
   3b. Vkladá sa tento článok:"
Článok 7fa
Postup výboru
1.   Na účely článku 2 Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1254/1999. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.   Na účely článku 4 Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený podľa článku 248a nariadenia (EHS) č. 2913/92. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.   Na účely článkov 7a, 7b, 7e a 7f Komisii pomáha poradný výbor zriadený podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 3285/94 z 22. decembra 1994 o spoločných pravidlách na dovozy*. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
6.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4.
7.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.
8.   V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru.[PDN 107]
* Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 53.‚"

10.  Nariadenie Rady (ES) č. 427/2003 z 3. marca 2003 o prechodnom ochrannom mechanizme pre dovoz určitých výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 519/94 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín(14)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 427/2003, Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať v súlade s článkom 290 zmluvy akty na účely zmeny a doplnenia prílohy I k nariadeniu (ES) č. 625/2009.. Okrem toho by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie nariadenia (ES) č. 427/2003 v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011[xxxx/2011] z [xx/yy/2011] . [PDN 108]

Nariadenie (ES) č. 427/2003 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
‚(21a)  S cieľom prijať ustanovenia, ktoré sú potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 209 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 625/2009 zo 7. júla 2009 o spoločných pravidlách pre dovozy z určitých tretích krajín*, s cieľom vypustiť zo zoznamu tretích krajín uvedených v tejto prílohe krajiny, ktoré sa stanú členmi WTO. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
*Ú. v. EÚ L 185, 17.7.2009, s. 1."
  

[PDN 109]

   -1a. Odôvodnenie 22 sa nahrádza takto:"
(22)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 110]

   -1b. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(22a)  Pri prijímaní opatrení dohľadu a dočasných opatrení by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 111]

   -1c. V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:"
(1)  Prešetrovanie sa začne na žiadosť členského štátu, akoukoľvek právnickou osobou alebo združením, ktoré nemá právnu subjektivitu, konajúcim v mene priemyslu Únie, alebo z vlastného podnetu Komisie, ak je jej zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy, oprávňujúce začať prešetrovanie."
  

[PDN 112]

   -1d. V článku 5 sa vkladá tento odsek:"
2a.  V žiadosti o začatie prešetrovania sa uvedú dôkazy o splnení podmienok na uloženie ochranného opatrenia stanoveného v článku 1 ods. 1. V žiadosti sa vo všeobecnosti uvádzajú tieto informácie: miera a objem zvýšenia dovozu príslušného výrobku v absolútnom aj relatívnom vyjadrení, podiel tohto zvýšeného dovozu na domácom trhu, zmena úrovne predaja, výroby, produktivity, využitia kapacít, ziskov a strát a zamestnanosti.
Prešetrovanie sa môže tiež začať v prípade, že v jednom alebo vo viacerých členských štátoch dôjde k náhlemu sústrednému nárastu dovozu, pokiaľ existujú dostatočné zrejmé dôkazy o splnení podmienok na jeho začatie, stanovené na základe faktorov uvedených v článku 2 ods. 2 a v článku 3."
  

[PDN 113]

   1. V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:"
4.  Ak je zjavné, že existujú dostatočné dôkazy oprávňujúce začať konanie, a ak konzultácie podľa odseku 3 neviedli k vzájomne uspokojivému riešeniu, Komisia zverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie."
   1a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 6a
Predbežné opatrenia dohľadu
1.   V prípade, že trend v dovoze výrobku pochádzajúceho z Čínskej ľudovej republiky môže viesť k jednej zo situácií uvedených v článkoch 2 a 3, dovoz takého výrobku môže podliehať predbežným opatreniam dohľadu.
2.   Komisia môže zaviesť predbežné opatrenia dohľadu v prípade, že dôjde k prudkému nárastu dovozu výrobkov, ktoré patria do citlivých odvetví v jednom alebo viacerých členských štátoch.
3.   Komisia môže prijať predbežné opatrenia dohľadu v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 1a.
4.   Predbežné opatrenia dohľadu majú obmedzenú platnosť. Ak nie je stanovené inak, platnosť týchto opatrení skončí na konci druhého šesťmesačného obdobia nasledujúceho po prvých šiestich mesiacoch od ich zavedenia."
  

[PDN 114]

  2. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 115]
   a) v odseku 1 sa druhá a tretia veta nahrádzajú takto:"
Komisia prijme takéto dočasné opatrenia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 215 ods. 1a. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 15 ods. 3."
   b) Odsek 3 sa vypúšťa.
   3. Článok 8 sa nahrádza takto:"
Článok 8
Zastavenie konania bez uplatnenia opatrení
Ak nie sú potrebné dvojstranné ochranné opatrenia, môže sa prešetrovanie alebo konanie zastaviť v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2."
  4. Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:
   a) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Ak konzultácie uvedené v odseku 1 tohto článku nevedú k vzájomne uspokojivému riešeniu do 60 dní od prijatia žiadosti o konzultácie, zavedie sa v súlade s postupom preskúmania ustanoveným v článku 15 ods. 2 konečné ochranné opatrenie alebo opatrenie proti presmerovaniu obchodu."
   b) Odseky 3 až 6 sa vypúšťajú.
   4a. V článku 12 sa odsek 3 nahrádza takto:"
3.   Počas platnosti akéhokoľvek ochranného opatrenia sa v rámci výboru vedú konzultácie, buď na žiadosť členského štátu, alebo z podnetu Komisie, s cieľom preskúmať účinky opatrenia a rozhodnúť, či je jeho uplatňovanie stále potrebné."
  

[PDN 117]

   5. V článku 12 sa odsek 4 nahrádza takto:"
4.  Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 odvolá alebo zmení a doplní ochranné opatrenia, ak usúdi, že ochranné opatrenie by sa malo odvolať alebo zmeniť a doplniť."
  

[PDN 118]

   6. V článku 14 sa odsek 4 nahrádza takto:"
4.  V záujme Únie môžu byť opatrenia zavedené podľa tohto nariadenia pozastavené rozhodnutím Komisie na obdobie deviatich mesiacov. V súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2článku 15 ods. 1a môže byť pozastavenie predĺžené o ďalšie obdobie nepresahujúce jeden rok . Opatrenia sa môžu pozastaviť, len ak sa trhové podmienky dočasne zmenili do takej miery, že je nepravdepodobné, aby sa následkom pozastavenia obnovilo narušenie trhu. Opatrenia možno kedykoľvek a po konzultácii obnoviť, ak už nie je dôvod na ich pozastavenie."
  

[PDN 119]

   6a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 14a
Prenesenie právomocí
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14b prijať delegované akty týkajúce sa prijatia zmien a doplnení prílohy I k nariadeniu (ES) č. 625/2009, s cieľom vypustiť zo zoznamu tretích krajín uvedených v tejto prílohe krajiny, ktoré sa stanú členmi WTO."
  

[PDN 120]

   6b. Vkladá sa tento článok:"
Článok 14b
Vykonávanie delegovania právomoci
1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.
2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 22 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od...(15). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 22 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.
5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 22 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace."
  

[PDN 323]

   7. Článok 15 sa nahrádza takto:"
Článok 15
Postup výboru
1.  Komisii pomáha Výbor pre ochranné opatrenia zriadený na základe článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy*. Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.[PDN 122]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011 v spojení s jeho článkom [5]článkom 4. [PDN 123]
4.  Podľa článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v prípade, že sa používa písomný postup, tento sa ukončí bez dosiahnutia výsledku, ak v lehote stanovenej predsedom tak rozhodne predseda alebo o to požiada väčšina členov výboru uvedená v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
* Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1."
   8. V článku 17 sa odsek 5 nahrádza takto:"
5.  Komisia a členské štáty alebo ich úradníci nezverejnia bez osobitného súhlasu poskytovateľa žiadne informácie získané na základe tohto nariadenia, ak ich poskytovateľ požiadal o dôverné zaobchádzanie. Výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi, alebo akýchkoľvek informácií týkajúcich sa konzultácií uskutočnených podľa článku 12, alebo konzultácií podľa článku 5 ods. 3 a článku 9 ods. 1, alebo akýchkoľvek interných dokumentov vyhotovených orgánmi Únie alebo jej členských štátov, sa nesprístupnia verejnosti ani žiadnej strane v konaní, okrem prípadov osobitne stanovených v tomto nariadení."
   9. V článku 18 ods. 4 sa štvrtá veta nahrádza takto:"
Zverejnením informácií nie je dotknuté žiadne následné rozhodnutie, ktoré môže Komisia prijať, ale ak sa takéto rozhodnutie zakladá na odlišných skutočnostiach a dôvodoch, tieto sa zverejnia čo najskôr."
   10. V článku 19 sa odseky 5 a 6 nahrádzajú takto:."
‚5.  Komisia preskúma informácie, ktoré boli riadne predložené, a posúdi ich reprezentatívnosť, pričom výsledky tejto analýzy spolu so stanoviskom o jej výsledkoch sa predložia výboru.
6.  Strany, ktoré konali v súlade s odsekom 2, môžu požiadať o sprístupnenie skutočností a záverov, na základe ktorých sa pravdepodobne prijmú konečné rozhodnutia. Tieto informácie budú sprístupnené v najväčšej možnej miere a bez toho, aby to ovplyvnilo následné rozhodnutie Komisie.‚"
   10a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 19a
Správa
1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa uvedú informácie o činnostiach Komisie, výboru a všetkých ostatných orgánov zodpovedných za vykonávanie nariadenia a plnenie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú, vrátane záväzkov týkajúcich sa prekážok obchodu.
2.   V správe sa takisto uvedú súhrnné štatistické údaje a informácie o vývoji obchodu s Čínou.
3.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca od dátumu, keď Komisia predložila správu, pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu svojho príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia.
4.   Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 124]

   10b. V článku 22 sa vypúšťa odsek 3. [PDN 125]

11.  Nariadenie Rady (ES) č. 452/2003 zo 6. marca 2003 o opatreniach, ktoré spoločenstvo môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami(16),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 452/2003, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 452/2003 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(10a)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 126]

   1. V článku 1 ods. 1 sa úvodná veta nahrádza takto:"
  Ak Komisia uzná, že kombinácia antidumpingových alebo antisubvenčných opatrení s ochrannými colnými opatreniami na rovnaký dovoz by mohla mať väčší účinok ako je žiaduce v zmysle politiky Únie na ochranu obchodu, môže v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 2a ods. 2 prijať nasledujúce opatrenia na vykonanie legislatívneho aktu, ktoré pokladá za vhodné:"
  

[PDN 127]

   2. Vkladá sa tento článok:"
Článok 2a
1.  Komisii pomáha Antidumpingový výbor zriadený na základe článku 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva*. Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok [5] nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru. [PDN 128]
* Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51."

12.  nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 z 25. apríla 2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom v Spojených štátoch amerických(17),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 673/2005, právomoc na zrušenie nariadenia má Rada. Táto právomoc by mala byť odňatá a na zrušenie nariadenia by sa mal uplatňovať článok 207 zmluvy.

Nariadenie (ES) č. 673/2005 sa preto mení a dopĺňa takto:

Článok 7 sa vypúšťa.

12a.  NARIADENIE RADY (ES) č. 1236/2005 Z 27. JÚNA 2005 O OBCHODOVANÍ S URČITÝM TOVAROM, KTORÝ MOŽNO POUŽIŤ NA VYKONANIE TRESTU SMRTI, MUČENIE ALEBO INÉ KRUTÉ, NEĽUDSKÉ ALEBO PONIŽUJÚCE ZAOBCHÁDZANIE ALEBO TRESTANIE(18). [PDN 129]

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1236/2005, Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účely zmeny a doplnenia príloh k uvedenému nariadeniu.

Nariadenie (ES) č. 1236/2005 sa preto mení a dopĺňa takto:

[PDN 130]

   1. Odôvodnenie 25 sa nahrádza takto:"
(25)  S cieľom prijať ustanovenia, ktoré sú potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 209 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie príloh II, III, IV a V k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade."
  

[PDN 131]

   2. V článku 12 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijať delegované akty s cieľom zmeniť a doplniť prílohy II, III, IV a V."
  

[PDN 132]

   3. Článok 15 sa vypúšťa. [PDN 133]
   4. Vkladá sa tento článok:"
Článok 15a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.
2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od...(19). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 15 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.
5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 15 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace."
  

[PDN 324]

   5. Článok 16 sa vypúšťa. [PDN 135]

13.  Nariadenie Rady (ES) č. 1616/2006 z 23. októbra 2006 o určitých postupoch na uplatňovanie Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou(20)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1616/2006, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 1616/2006 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 7 sa vypúšťa. [PDN 136]
   -1a. Odôvodnenie 8 sa nahrádza takto:"
(8)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijatia podrobných pravidiel vykonávania rozličných ustanovení SAD, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súladenariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 137]

   -1b. Dopĺňa sa toto odôvodnenie:"
(8a)  Na prijatie okamžitých opatrení v prípade výnimočných a kritických okolností a na dočasné pozastavenie určitého preferenčného zaobchádzania by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 138]

   -1c. Dopĺňa sa toto odôvodnenie:"
(8b)  Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, pokiaľ sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa mimoriadnych a kritických okolností vyplývajúcich zo znenia článku 26 ods. 4 dočasnej dohody a následne článku 39 ods. 4 SAD."
  

[PDN 139]

   -1d. Článok 2 sa nahrádza takto:"
'Článok 2
Koncesie na ryby a produkty rybolovu
Podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania článku 15 ods. 1 dočasnej dohody a následne článku 28 ods. 1 SAD, ktoré sa týkajú colných kvót pre ryby a produkty rybolovu, prijme Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia."
  

[PDN 140]

   -1e. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
Technické úpravy
Zmeny a doplnenia, ako aj technické úpravy ustanovení prijaté podľa tohto nariadenia, ktoré sú potrebné kvôli zmenám kódov kombinovanej nomenklatúry a ďalšiemu deleniu TARIC-u alebo ktoré vyplývajú z uzatvorenia nových alebo úpravy existujúcich dohôd, protokolov, výmen listov prípadne iných aktov medzi Úniou a Albánskou republikou a ktoré si nevyžadujú žiadne podstatné zmeny, sa prijmú v súlade s postupom preskúmania stanoveným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia."
  

[PDN 141]

   -1f. Článok 5 sa nahrádza takto:"
Článok 5
Všeobecná ochranná doložka
V prípade, že Únia potrebuje prijať opatrenie podľa článku 25 dočasnej dohody a následne podľa článku 38 SAD, prijme ho v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia, pokiaľ nie je v článku 25 dočasnej dohody a následne v článku 38 SAD stanovené inak."
  

[PDN 142]

   -1g. Článok 6 sa nahrádza takto:"
Článok 6
Doložka pre prípad nedostatku
V prípade, že Únia potrebuje prijať opatrenie podľa článku 26 dočasnej dohody a následne podľa článku 39 SAD, prijme ho v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia."
  

[PDN 143]

   1. V článku 7 sa tretí, štvrtý a piaty odsek nahrádzajú takto:"
Komisia prijme takéto opatrenia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 8a ods. 2článku 8a ods. 1b. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 8a ods. 3článok 8a ods. 2a."
  

[PDN 144]

   2. V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Komisia prijme takéto opatrenia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8a ods. 2. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 8a ods. 3."
   3. Vkladá sa tento článok:"
Článok 8a
Postup výboru
-1.   Na účely článkov 2, 4 a 11 tohto nariadenia Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený podľa článku 248a nariadenia (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva*. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 145]
1.  Na účely článkov 7 a 8článkov 5, 7 a 8 tohto nariadenia Komisii pomáha výbor Výbor pre ochranné opatrenia zriadený na základe článku 4 ods. 1 nariadenia Rady nariadením (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy**. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. […./2011]182/2011. [PDN 146]
1a.  Na účely článku 6 tohto nariadenia Komisii pomáha výbor zriadený nariadením Rady (ES) č. 1061/2009 z 19. októbra 2009 o zavedení spoločných pravidiel na vývozy***. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 147]
1b.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 148]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4. [PDN 149]
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.
3a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru. [PDN 150]
* Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1
** Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1
*** Ú v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 1."
   3a. V článku 11 sa tretí odsek nahrádza takto:"
Komisia sa môže v súlade s konzultačným postupom ustanoveným v článku 8a ods. 1b tohto nariadenia rozhodnúť, že dočasne pozastaví príslušné preferenčné zaobchádzanie s produktmi, ako je stanovené v článku 30 ods. 4 dočasnej dohody a následne v článku 43 ods. 4 SAD."
  

[PDN 151]

   3b. Článok 12 sa vypúšťa. [PDN 152]

14.  nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve(21),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1528/2007, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať ppatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadeniav súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 1528/2007 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 17 sa nahrádza takto:"
(17)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 153]

   1. Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

2.  Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 24a, 24b a 24c zmení a doplní prílohu I pridaním regiónov alebo štátov zo skupiny štátov AKT, ktoré ukončili rokovania o dohode medzi Úniou a týmto regiónom alebo štátom, ktorá spĺňa minimálne požiadavky článku XXIV GATT 1994.

"

b)  v odseku 3 sa úvodná veta nahrádza takto: ."

'3.  Taký región alebo štát zostane uvedený na zozname v prílohe I až dovtedy, kým Komisia neprijme delegovaný akt v súlade s článkami 24a, 24b a 24c, ktorým sa mení príloha I a nevypustí región alebo štát z uvedenej prílohy, najmä tam, kde:‚

"

[PDN 155]

   1a. V článku 5 ods. 3 sa úvodná znenie nahrádza takto:"
3.   Ak Komisia na základe informácií poskytnutých členským štátom alebo z vlastnej iniciatívy zistí, že podmienky stanovené v uvedených odsekoch 1 a 2 sú splnené, príslušné zaobchádzanie sa môže pozastaviť v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 1d, ak Komisia najprv:"
  

[PDN 156]

   1b. V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:"
4.   Trvanie pozastavenia podľa tohto článku sa obmedzuje do miery nevyhnutnej na ochranu finančných záujmov Únie. Nepresiahne obdobie šiestich mesiacov, ktoré sa môže obnoviť. Na konci uvedeného obdobia Komisia rozhodne o ukončení pozastavenia alebo predĺži obdobie pozastavenia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 1d."
  

[PDN 325]

   1c. V článku 5 ods. 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:"
Rozhodnutie o pozastavení príslušného zaobchádzania sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 1d."
  

[PDN 158]

   1d. V článku 6 sa odsek 3 nahrádza takto:"
3.  Podrobné pravidlá zavádzania colných kvót uvedených v odseku 2 tohto článku sa určia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2."
  

[PDN 159]

   1e. V článku 7 sa odsek 4 nahrádza takto:"
4.   Podrobné pravidlá rozdelenia podľa regiónov a zavádzania colných kvót uvedených v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2."
  

[PDN 160]

   1f. V článku 9 sa odsek 5 nahrádza takto:"
5.   Komisia prijme podrobné pravidlá ďalšieho rozdelenia množstiev stanovených v odseku 1 a pre riadenie systému uvedeného v odsekoch 1, 3 a 4 tohto článku a pre rozhodnutia o pozastavení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2."
  

[PDN 161]

   1g. V článku 10 sa odsek 4 nahrádza takto:"
4.   Komisia prijme podrobné pravidlá týkajúce sa riadenia tohto systému a rozhodnutí o pozastavení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2."
  

[PDN 162]

  2. Článok 14 sa mení a dopĺňa takto:
   a) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Ak je zjavné, že existujú dostatočné dôkazy oprávňujúce začať konanie, Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Začatie konania sa realizuje do jedného mesiaca od doručenia informácií od členského štátu."
   b) v odseku 4 sa prvá veta nahrádza takto:"
4.  Ak Komisia dospeje k názoru, že existujú podmienky stanovené v článku 12, okamžite informuje príslušný región alebo príslušné štáty uvedené v prílohe I o svojom úmysle začať prešetrovanie."
  3. Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 163]
   a) v odseku 1 sa druhá a tretia veta nahrádzajú takto:"
Dočasné opatrenia sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2článku 21 ods. 1d. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 21 ods. 3."
   b) v odseku 2 sa vypúšťa druhá veta;
   c) odsek 4 sa vypúšťa.
   4. Článok 17 sa nahrádza takto:"
Článok 17
Zastavenie prešetrovania a konania bez opatrení
Ak nie sú potrebné dvojstranné ochranné opatrenia, môže sa prešetrovanie alebo konanie zastaviť v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2."
  5. Článok 18 sa mení a dopĺňa takto:
   a) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Ak konzultácie uvedené v odseku 1 tohto článku nevedú k vzájomne uspokojivému riešeniu do 30 dní, odkedy bol o tejto záležitosti informovaný príslušný región alebo štát, Komisia prijme do 20 pracovných dní od ukončenia obdobia na konzultácie rozhodnutie o uložení konečných dvojstranných ochranných opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2."
   b) vypúšťajú sa odseky 3 a 4.
   6. V článku 20 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Rozhodnutie o zavedení dohľadu prijíma Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2článku 21 ods. 1d."
  

[PDN 164]

   7. Článok 21 sa nahrádza takto:"
Článok 21
Postup výboru
1.  Na účely tejto kapitolyčlánkov 5, 16, 17, 18 a 20 tohto nariadenia Komisii pomáha Výbor pre ochranné opatrenia zriadený na základe článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy* . Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. […./2011]182/2011. [PDN 165]
1a.  Na účely článku 4 Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený podľa nariadenia (EHS) č. 2913/92. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 166]
1b.  Na účely článku 6 Komisii pomáha výbor zriadený nariadením Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou**. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.[PDN 167]
1c.  Na účely článkov 7 a 9 Komisii pomáha výbor zriadený nariadením Rady (ES) č. 318/2006. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 168]
1d.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 169]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011 v spojení s jeho článkom [5]článkom 4. [PDN 170]
4.  V prípade výrobkov, ktoré sú zaradené do kódu KN 1701, výboru uvedenému v odseku 1 tohto článku pomáha výbor zriadený na základe článku 195 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)***.
4a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru. [PDN 171]
* Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1.
** Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.
*** Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1."
   7a. Článok 24 sa vypúšťa. [PDN 172]
   8. Vkladajú sa tieto články 24a, 24b a 24c:"
Článok 24a
Vykonávanie delegovania
1.  Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 a 3 sa na Komisiu prenášajú na neurčité obdobie.
2.  Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
3.  Právomoci prijímať delegované akty sa na Komisiu prenášajú podľa podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c.
Článok 24b
Odvolanie delegovania
1.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2 a 3 môže kedykoľvek odvolať Európsky parlament alebo Rada.
2.  Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup rozhodovania o odvolaní delegovania právomoci, sa snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranej lehote pred prijatím konečného rozhodnutia o delegovaných právomociach, ktoré môžu podliehať odvolaniu, a o možných dôvodoch takého odvolania.
3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončí delegovanie právomocí uvedených v takomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo v neskoršom termíne stanovenom v rozhodnutí. Rozhodnutie nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 24c
Námietky proti delegovaným aktom
1.  Európsky parlament a Rada môžu namietať proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa toto obdobie môže predĺžiť o jeden mesiac.
2.  Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietky voči delegovanému aktu, delegovaný akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom stanovený.
Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť pred uplynutím tohto obdobia, ak Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom zámere nepodať námietky.
3.  Delegovaný akt nenadobúda účinnosť, ak voči nemu Európsky parlament alebo Rada predložia námietky. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku, uvedie dôvody námietky proti delegovanému aktu."
  

[PDN 173]

   8a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 24d
Dôvernosť informácií
1.   Informácie získané podľa tohto nariadenia sa používajú iba na účel, na ktorý boli vyžiadané.
2.   Žiadne informácie dôverného charakteru ani žiadne informácie poskytnuté ako dôverné, ktoré sú získané podľa tohto nariadenia, sa nesmú poskytnúť tretej osobe bez osobitného povolenia poskytovateľa takýchto informácií.
3.   V každej žiadosti o zachovanie dôvernosti informácií sa uvedú dôvody, prečo sú informácie dôverné. Ak si však poskytovateľ informácií neželá informácie zverejniť ani povoliť ich poskytnutie tretej osobe vo všeobecnej podobe alebo vo forme zhrnutia a ak sa ukáže, že žiadosť o zachovanie dôvernosti informácií je neopodstatnená, na príslušné informácie sa neprihliada.
4.   Informácie sa v každom prípade považujú za dôverné, ak by ich poskytnutie tretej osobe mohlo mať výrazný nepriaznivý vplyv na poskytovateľa alebo zdroj takýchto informácií.
5.   Odsekmi 1 až 4 sa nevylučuje, aby orgány Únie uviedli odkaz na všeobecné informácie, a najmä na dôvody, ktoré sú základom rozhodnutí prijatých podľa tohto nariadenia. Uvedené orgány však zohľadňujú legitímny záujem príslušných fyzických a právnických osôb o zachovanie ich obchodného tajomstva."
  

[PDN 174]

   8b. Vkladá sa tento článok:"
Článok 24e
Správa
1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa uvedú informácie o činnostiach Komisie, výborov a všetkých ďalších orgánov zodpovedných za vykonávanie nariadenia a plnenie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú, vrátane záväzkov týkajúcich sa prekážok obchodu.
2.   V správe sa takisto uvedú súhrnné štatistické údaje a informácie o vývoji obchodu s krajinami AKT.
3.   V správe sa uvedú informácie o vykonávaní tohto nariadenia.
4.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca od dátumu, keď Komisia predložila správu, pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia.
5.   Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 175]

15.  nariadenie Rady (ES) č. 140/2008 z 19. novembra 2007 o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej(22)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 140/2008, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 140/2008 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 7 sa vypúšťa. [PDN 176]
   -1a. Odôvodnenie 8 sa nahrádza takto:"
(8)  S cieľom zabezečiť jednotné podmienky prijímania podrobných pravidiel vykonávania rozličných ustanovení SAD, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

PDN 177]

   -1b. Dopĺňa sa toto odôvodnenie:"
(8a)   Pri prijímaní opatrení dohľadu a dočasných opatrení a na dočasné pozastavenie preferenčného zaobchádzania by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 178]

   -1c. Dopĺňa sa toto odôvodnenie:"
(8b)   Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, pokiaľ sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa mimoriadnych a kritických okolností vyplývajúcich zo znenia článku 26 ods. 5 písm. b) a článku 27 ods. 4 dočasnej dohody a následne článku 41 ods. 5 písm. b) a článku 42 ods. 4 SAD."
  

[PDN 179]

   -1d. Článok 2 sa nahrádza takto:"
Článok 2
Koncesie na ryby a produkty rybného hospodárstva
Podrobné pravidlá vykonávania článku 14 dočasnej dohody a následne vykonávania článku 29 DSP, ktoré sa týkajú colných kvót na ryby a produkty rybného hospodárstva, prijme Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia."
  

[PDN 180]

   -1e. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
Technické úpravy
Zmeny a doplnenia, ako aj technické úpravy ustanovení prijaté podľa tohto nariadenia, ktoré sú potrebné kvôli zmenám kódov kombinovanej nomenklatúry a ďalšieho delenia TARIC-u alebo ktoré vyplývajú z uzatvorenia nových alebo úpravy existujúcich dohôd, protokolov, výmen listov prípadne iných aktov upravujúcich vzťahy medzi Úniou a Čiernohorskou republikou a ktoré si nevyžadujú žiadne podstatné zmeny, sa prijmú v súlade s postupom preskúmania ustanoveným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia."
  

[PDN 181]

   -1f. Článok 5 sa nahrádza takto:"
Článok 5
Všeobecná ochranná doložka
Ak Únia potrebuje prijať opatrenie podľa článku 26 dočasnej dohody a následne podľa článku 41 DSP, prijme ho v súlade s postupom preskúmania ustanoveným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia, pokiaľ nie je v článku 26 dočasnej dohody a následne v článku 41 DSP stanovené inak."
  

[PDN 182]

   -1g. Článok 6 sa nahrádza takto:"
Článok 6
Doložka pre prípad nedostatku
Ak Únia potrebuje prijať opatrenie podľa článku 27 dočasnej dohody a následne podľa článku 42 DSP, prijme ho v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia."
  

[PDN 183]

   1. V článku 7 sa tretí, štvrtý a piaty odsek nahrádzajú takto:"
Komisia prijme takéto opatrenia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 8a ods. 2článku 8a ods. 1a. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 8a ods. 3článok 8a ods. 2a."
  

[PDN 184]

   2. V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Komisia prijme takéto opatrenia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8a ods. 2. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 8a ods. 3."
   3. Vkladá sa tento článok:"
Článok 8a
Postup výboru
-1.   Na účely článkov 2, 4 a 11 tohto nariadenia Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený podľa článku 248a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva*. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 185]
-1a.  Na účely článku 6 Komisii pomáha výbor zriadený podľa nariadenia Rady (ES) č. 1061/2009 z 19. októbra 2009 o zavedení spoločných pravidiel na vývozy**. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 186]
1.  Na účely článkov 7 a 8článkov 5, 7 a 8 Komisii pomáha Výbor pre ochranné opatrenia zriadený na základe článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy***. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. […./2011]182/2011. [PDN 187]
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 188]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4. [PDN 189]
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.
3a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru.
[PDN 190]
* Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.
** Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 1.
*** Ú. v. EÚ 84, 31.3.2009, s. 1."
   3a. V článku 11 sa tretí odsek nahrádza takto:"
Komisia môže v súlade s konzultačným postupom ustanoveným v článku 8a ods. 1a tohto nariadenia rozhodnúť o dočasnom pozastavení príslušného preferenčného zaobchádzania s produktmi podľa článku 31 ods. 4 dočasnej dohody a následne podľa článku 46 ods. 4 DSP."
  

[PDN 191]

   3b. Článok 12 sa vypúšťa. [PDN 192]

16.  nariadenie Rady (ES) č. 55/2008 z 21. januára 2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 980/2005 a rozhodnutie Komisie 2005/924/ES(23),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 55/2008, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 55/2008 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 11 sa vypúšťa. [PDN 193]
   -1a. Odôvodnenie 12 sa vypúšťa. [PDN 194]
   -1b. Odôvodnenie 13 sa nahrádza takto:"
(13)   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 195]

   -1c. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(13a)  Pri prijímaní opatrení dohľadu a predbežných opatrení a na dočasné pozastavenie preferenčného zaobchádzania by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 196]

   -1d. V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:"
3.   Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto nariadenia, najmä na článok 10, v prípade, že dovoz poľnohospodárskych výrobkov spôsobí závažné narušenie trhov Únie a ich regulačných mechanizmov, Komisia môže prijať vhodné opatrenia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11a ods. 2."
  

[PDN 197]

   -1e. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
Zavedenie colných kvót na mliečne výrobky
O podrobných pravidlách zavedenia colných kvót pre kódy 0401 až 0406 rozhodne Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11a ods. 2."
  

[PDN 198]

   -1f. V článku 7 sa úvodná znenie nahrádza takto:"
Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11a ods. 2 prijme ustanovenia potrebné na uplatnenie tohto nariadenia, iné ako tie uvedené v článku 4, a to najmä:"
  

[PDN 199]

   -1g. Článok 8 sa vypúšťa. [PDN 200]
  1. Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 201]
[PDN 326]
   a) úvodné znenie odseku 1 sa nahrádza takto:"
1.  Pokiaľ Komisia zistí, že existujú dostatočné dôkazy o podvode, konaní v rozpore s predpismi alebo systematickom nedodržiavaní, resp. nezabezpečení dodržiavania pravidiel o pôvode výrobkov a postupov s tým súvisiacich zo strany Moldavska, a tiež o neposkytnutí administratívnej spolupráce uvedenej v článku 2 ods.1, alebo o nedodržiavaní akejkoľvek z ďalších podmienok vymedzených v článku 2 ods.1, môže v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 11a ods. 2článku 11a ods. 1b prijať opatrenia na pozastavenie všetkých alebo len časti preferenčných opatrení ustanovených v tomto nariadení na obdobie najviac šiestich mesiacov za predpokladu, že predtým:"
   b) odsek 2 sa vypúšťa.
   ba) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.   Na konci obdobia pozastavenia Komisia rozhodne o ukončení opatrenia o dočasnom pozastavení alebo o predĺžení pozastavenia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 11a ods. 1b."
   2. V článku 11 sa odsek 1 nahrádza takto:"
1.  Ak sa výrobok s pôvodom v Moldavsku dováža za podmienok, ktoré spôsobujú alebo existuje nebezpečenstvo, že spôsobia závažné ťažkosti výrobcovi podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov v Únii, môže Komisia kedykoľvek v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11a ods. 2 opätovne uložiť na uvedený výrobok clá podľa Spoločného colného sadzobníka."
   2a. V článku 11 sa odsek 5 nahrádza takto:"
5.   Prešetrovanie sa ukončí do šiestich mesiacov po uverejnení oznámenia uvedeného v odseku 2 tohto článku. Komisia môže v prípade výnimočných okolností predĺžiť toto obdobie v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 11a ods. 1b."
  

[PDN 327]

   2b. V článku 11 sa odsek 6 nahrádza takto:"
6.   Komisia prijme rozhodnutie do troch mesiacov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11a ods. 2. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť do jedného mesiaca po jeho uverejnení."
  

[PDN 204]

   2c. V článku 11 sa odsek 7 nahrádza takto:"
7.   Ak prešetrovaniu bránia výnimočné okolnosti, ktoré si vyžadujú okamžitý zákrok, Komisia môže prijať akékoľvek preventívne opatrenie, ktoré je nevyhnutne potrebné, v súlade s postupom uvedeným v článku 11a ods. 2a."
  

[PDN 205]

   3. Vkladá sa tento článok:"
Článok 11a
Postup výboru
1.  Na účely článku 11článku 3 ods. 3 a článkov 11 a 12 tohto nariadenia Komisii pomáha Výbor pre ochranné opatrenia zriadený na základe článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy*. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. […./2011]182/2011. [PDN 206]
1a.  Na účely článku 4 tohto nariadenia Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 195 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)**. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 207]
1b.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 208]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4. [PDN 209]
2b.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru.[PDN 210]
* Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1.
** Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1."
   3a. V článku 12 sa odsek 2 nahrádza takto"
'2.  Ak Moldavsko nedodržiava pravidlá pôvodu alebo sa nezúčastňuje administratívnej spolupráce požadovanej v článku 2 pre už uvedené kapitoly 17, 18, 19 a 21 alebo ak dovoz výrobkov pod týmito kapitolami podliehajúcich preferenčným dojednaniam udeleným podľa tohto nariadenia značne presiahne zvyčajné úrovne vývozu Moldavska, prijmú sa vhodné opatrenia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11a ods. 2.‚"
  

[PDN 211]

17.  nariadenie Rady (ES) č. 594/2008 zo 16. júna 2008 o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej(24),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 594/2008, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 594/2008 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 7 sa vypúšťa. [PDN 212]
   -1a. Odôvodnenie 8 sa nahrádza takto:"
(8)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania podrobných pravidiel vykonávania rozličných ustanovení SAD, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 213]

   -1b. Dopĺňa sa toto odôvodnenie:"
(8a)  Pri prijímaní opatrení dohľadu a dočasných opatrení a na dočasné pozastavenie preferenčného zaobchádzania by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 214]

   -1c. Dopĺňa sa toto odôvodnenie:"
(8b)  Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, pokiaľ sa to vyžaduje zo závažných naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa mimoriadnych a kritických okolností vyplývajúcich zo znenia článku 24 ods. 5 písm. b) a článku 25 ods. 4 dočasnej dohody a následne článku 39 ods. 5 písm. b) a článku 40 ods. 4 DSP."
  

[PDN 215]

   -1d. Článok 2 sa nahrádza takto:"
Článok 2
Koncesie na ryby a produkty rybného hospodárstva
Podrobné pravidlá vykonávania článku 13 dočasnej dohody a následne vykonávania článku 28 DSP, ktoré sa týkajú colných kvót na ryby a produkty rybného hospodárstva, prijme Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia."
  

[PDN 216]

   -1e. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
Technické úpravy
Zmeny a doplnenia, ako aj technické úpravy ustanovení prijaté v súlade s týmto nariadením, ktoré sú potrebné kvôli zmenám kódov kombinovanej nomenklatúry a ďalšieho delenia TARIC-u alebo ktoré vyplývajú z uzatvorenia nových alebo úpravy existujúcich dohôd, protokolov, výmen listov, prípadne iných aktov upravujúcich vzťahy medzi Úniou a Bosnou a Hercegovinou a ktoré si nevyžadujú žiadne podstatné zmeny, sa prijmú v súlade s postupom preskúmania ustanoveným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia."
  

[PDN 217]

   -1f. Článok 5 sa nahrádza takto:"
Článok 5
Všeobecná ochranná doložka
Ak Únia potrebuje prijať opatrenie podľa článku 24 dočasnej dohody a následne podľa článku 39 DSP, prijme ho v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia, pokiaľ nie je v článku 24 dočasnej dohody a následne v článku 39 DSP stanovené inak."
  

[PDN 218]

   -1g. Článok 6 sa nahrádza takto:"
Článok 6
Doložka pre prípad nedostatku
Ak Únia potrebuje prijať opatrenie podľa článku 25 dočasnej dohody a následne podľa článku 40 DSP, prijme ho v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8a ods. 2 tohto nariadenia."
  

[PDN 219]

   1. V článku 7 sa tretí, štvrtý a piaty odsek nahrádzajú takto:"
Komisia prijme takéto opatrenia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 8a ods. 2článku 8a ods. 1a. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 8a ods. 3článok 8a ods. 2a. [PDN 220]"
  

   2. V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Komisia prijme takéto opatrenia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8a ods. 2. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 8a ods. 3."
   3. Vkladá sa tento článok:"
Článok 8a
Postup výboru
-1.   Na účely článkov 2, 4 a 11 tohto nariadenia Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený podľa článku 248a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva*. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 221]
-1a.  Na účely článku 6 Komisii pomáha výbor zriadený podľa nariadenia Rady (ES) č. 1061/2009 z 19. októbra 2009 o zavedení spoločných pravidiel na vývozy**. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 222]
1.  Na účely článkov 7 a 8článkov 5, 7 a 8 tohto nariadenia Komisii pomáha Výbor pre ochranné opatrenia zriadený na základe článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy***. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. […./2011]182/2011. [PDN 223]
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 224]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4. [PDN 225]
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.
3a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru.[PDN 226]
* Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.
** Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 1.
*** Ú. v. EÚ 84, 31.3.2009, s. 1."
   3a. V článku 11 sa tretí odsek nahrádza takto:"
Komisia môže v súlade s konzultačným postupom ustanoveným v článku 8a ods. 1a tohto nariadenia rozhodnúť o dočasnom pozastavení príslušného preferenčného zaobchádzania s produktmi podľa článku 29 ods. 4 dočasnej dohody a následne podľa článku 44 ods. 4 DSP."
  

[PDN 227]

   3b. Článok 12 sa vypúšťa. [PDN 228]

18.  Nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007(25)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 732/2008, Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účel zmeny a doplnenia prílohy I k uvedenému nariadeniu. Okrem toho by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. [xxxx/2011] z [xx/yy/2011]182/2011. [PDN 229]

Nariadenie (ES) č. 732/2008 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(24a)  S cieľom prispôsobiť ustanovenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o udeľovanie osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných žiadajúcej krajine a následnú zmenu a doplnenie prílohy I tohto nariadenia, prijatie podrobných pravidiel vykonávania ustanovení týkajúcich sa zníženia ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na produkty uvedené pod colnou položkou 1701, pozastavenie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na produkty uvedené pod colnými položkami 1006 a 1701, požadovanie dovozných licencií na dovozy produktov uvedených pod colnou položkou 1701, odstránenie krajiny zo systému prostredníctvom zmeny a doplnenia prílohy I a vytvorenie prechodného obdobia, pozastavenie preferenčných opatrení ustanovených v tomto nariadení, dočasné zrušenie preferenčných nariadení, pokiaľ ide o všetky alebo určité produkty pochádzajúce zo zvýhodnenej krajiny, a zmenu a doplnenie prílohy I k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade."
  

[PDN 230]

   -1a. Odôvodnenie 25 sa nahrádza takto:"
(25)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania dočasných a konečných opatrení, zavádzania opatrení predbežného dohľadu a ukončenia prešetrovania bez uloženia opatrení, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 321]

   -1b. Dopĺňa sa toto odôvodnenie:"
(25a)  Na začatie a rozšírenie prešetrovania, prijatie rozhodnutia monitorovať a vyhodnocovať situáciu v zvýhodnenej krajine po obdobie šiestich mesiacov, ak sa dočasné pozastavenie preferencií považuje za oprávnené, a na prijatie dočasných opatrení by sa mal použiť konzultačný postup spolu s okamžite uplatniteľnými vykonávacími aktmi vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 322]

  -1c. Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 233]
   a) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijať delegované akty, aby po preskúmaní žiadosti rozhodla, či žiadajúcej krajine udelí osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných a následne zmení a doplní prílohu I.
Ak sa to v prípade, že by oneskorenie zavedenia mohlo spôsobiť škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 27b.‚"
   b) odsek 5 sa nahrádza takto:"
'5.   Komisia uskutočňuje všetky kontakty so žiadajúcou krajinou v súvislosti so žiadosťou v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 5."
  -1d. Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 234]
   a) odsek 7 sa nahrádza takto:"
7.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijať delegované akty s cieľom prijať podrobné pravidlá vykonávania ustanovení uvedených v odsekoch 4, 5 a 6 tohto článku.
Ak sa to v prípade, že by oneskorenie zavedenia mohlo spôsobiť škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 27b."
   b) odsek 8 sa nahrádza takto:"
8.   Ak OSN vylúči krajinu zo zoznamu najmenej rozvinutých krajín, táto krajina sa vyjme zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa tohto opatrenia. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijať delegované akty s cieľom odstrániť krajinu zo systému prostredníctvom zmeny a doplnenia prílohy I a zriadiť prechodné obdobie v dĺžke najmenej troch rokov."

[PDN 236]
  1. Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 235]
   a) v odseku 3 sa úvodná veta nahrádza takto:"
3.  Komisia môžeje splnomocnená v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 6článkom 27a prijať delegované akty s cieľom pozastaviť uplatňovanie zvýhodnených opatrení ustanovených v tomto nariadení vo vzťahu ku všetkým alebo k určitým výrobkom s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sa domnieva, že existuje dostatočný dôkaz o tom, že dočasné zrušenie by mohlo byť oprávnené z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, za predpokladu, že vopred:"
   b) odsek 4 sa vypúšťa.
   2. Článok 17 sa nahrádza takto:"
Článok 17
1.  Ak Komisia alebo členský štát dostane informácie, ktoré poskytujú dôvod na dočasné zrušenie, a ak Komisia alebo členský štát usúdi, že existujú dostatočné dôvody na prešetrenie, informuje o tom výbor uvedený v článku 27.
2.  Komisia môže do jedného mesiaca v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 5 rozhodnúť o začatí prešetrovania."
   2a. V článku 18 sa odsek 6 nahrádza takto:"
6.  Prešetrovanie sa ukončí do jedného roka. Komisia môže toto obdobie predĺžiť v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 5."
  3. Článok 19 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 237]
[PDN 238]
   -a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Komisia predloží správu o svojich zisteniach výboru uvedenému v článku 27 ods. 1, ako aj Európskemu parlamentu."
   -aa) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.   Ak Komisia usúdi, že zistenia nie sú dôvodom na dočasné zrušenie, v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 5 rozhodne o ukončení prešetrovania. V takom prípade Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní oznámenie, v ktorom oznámi ukončenie prešetrovania a uvedie hlavné závery."

a)  v odsekuodsek 3 sa druhá veta nahrádza takto:"

3.  Ak Komisia usúdi, že zistenia sú dôvodom na dočasné zrušenie z dôvodu uvedeného v článku 15 ods. 1 písm. a), v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 5 rozhodne o monitorovaní a hodnotení situácie v dotknutej zvýhodnenej krajine počas obdobia šiestich mesiacov. Komisia oznámi toto rozhodnutie dotknutej zvýhodnenej krajine a v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní oznámenie, v ktorom oznámi svoj úmysel dočasne zrušiť zvýhodnené opatrenia vo vzťahu ku všetkým alebo k určitým výrobkom s pôvodom vo zvýhodnenej krajine, pokiaľ sa do konca tohto obdobia dotknutá zvýhodnená krajina nezaviaže prijať v primeranom čase opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s dohovormi uvedenými v prílohe III časti A.

"

[PDN 239]

   b) odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  Ak Komisia považuje dočasné zrušenie za nevyhnutné, rozhodneje splnomocnená v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 6článkom 27a prijať delegované akty s cieľom rozhodnúť o dočasnom zrušení. V prípade uvedenom v odseku 3 tohto článku Komisia koná na konci obdobia stanoveného v uvedenom odseku."
  

[PDN 240]

   c) odsek 5 sa nahrádza takto:"
5.  Keď Komisia rozhodneprijme delegovaný akt o dočasnom zrušení, toto rozhodnutie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po jeho prijatí, pokiaľ sa delegované akty nezrušia alebo Komisia predtým nerozhodne, žezrušiť delegovaný akt, keďže už neprevládajú dôvody, o ktoré sa toto rozhodnutie opieralo."
  

[PDN 241]

  4. Článok 20 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 328]
[PDN 243]
   a) odsek 5 sa nahrádza takto:"
5.  Prešetrovanie sa ukončí do šiestich mesiacov od dátumu uverejnenia oznámenia uvedeného v odseku 2 tohto článku. Komisia môže v prípade výnimočných okolností predĺžiť toto obdobie v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 5."
   b) odsek 6 sa nahrádza takto:"
6.  Komisia rozhodne do jedného mesiaca v súlade s postupom preskúmania ustanoveným v článku 27 ods. 6. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť do jedného mesiaca od dátumu jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie."
   c) odsek 7 sa nahrádza takto:"
7.  Ak prešetrovanie znemožnia výnimočné okolnosti, ktoré si vyžadujú okamžité konanie, Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods.7 prijať akékoľvek nevyhnutné preventívnedočasné opatrenie.
Ak členský štát požiada, aby Komisia okamžite zasiahla, a ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1, Komisia prijme rozhodnutie do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti.
Dočasné opatrenia sa neuplatňujú dlhšie než 200 dní.
Ak by sa dočasné ochranné opatrenia zrušili, lebo prešetrovaním by sa preukázalo, že podmienky stanovené v tomto článku nie sú splnené, všetky clá vybraté na základe uvedených dočasných opatrení sa automaticky vrátia."
   5. Článok 21 sa nahrádza takto:"
Článok 21
Ak dovoz výrobkov zaradených do prílohy I k zmluve spôsobí, alebo hrozí, že spôsobí závažné narušenie trhov Únie, najmä jedného alebo viacerých najvzdialenejších regiónov, alebo regulačných mechanizmov týchto trhov, Komisia môže z vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 6 a po tom, ako informovala riadiaci výbor pre organizáciu príslušného spoločného trhu,článku 27 ods. 5 pozastaviť zvýhodnené opatrenia vo vzťahu k dotknutým výrobkom."
  

[PDN 329]

   6. ČlánokV článku 22 ods. sa odsek 2 sa vypúšťanahrádza takto:"
   2. Opatrenia predbežného dohľadu prijíma Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 5.
"
  

[PDN 244]

   6a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 22a
1.   Ak z konečného posúdenia skutočností vyplýva, že podmienky stanovené v článku 20 nie sú splnené, Komisia prijme rozhodnutie o ukončení prešetrovania a konania v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 27 ods. 6.
2.   Komisia s náležitým ohľadom na ochranu dôverných informácií v zmysle článku 27c zverejní správu, v ktorej oznámi Európskemu parlamentu svoje zistenia a odôvodnené závery v súvislosti so všetkými relevantnými vecnými a právnymi otázkami. Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 245]

   6b. V článku 25 sa úvodná veta nahrádza takto:"
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijať delegované akty s cieľom prijať zmeny a doplnenia príloh, ktoré sú potrebné:"
  

[PDN 246]

   7. V článku27Článok 27 sa dopĺňajú tieto odseky 6 a 7nahrádza takto:"
Článok 27
1.  Komisii pomáha Výbor pre všeobecné zvýhodnenia. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
6.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011.
7.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011 v spojení s jeho článkom [5]článkom 4.
7a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru."
  

[PDN 247]

   7a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 27a
1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.
2.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 7 a 8, článku 16 ods. 3, článku 19 ods. 4 a 5 a článku 25 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ...(26). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 7 a 8, článku 16 ods. 3, článku 19 ods. 4 a 5 a článku 25 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 7 a 8, článku 16 ods. 3, článku 19 ods. 4 a 5 a článku 25 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace."
  

[PDN 330]

   7b. Vkladá sa tento článok:"
Článok 27b
1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.
2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 27a ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší."
  

[PDN 249]

   7c. Vkladá sa tento článok:"
Článok 27c
1.   Informácie získané podľa tohto nariadenia sa používajú iba na účel, na ktorý boli vyžiadané.
2.   Žiadne informácie dôverného charakteru ani žiadne informácie poskytnuté ako dôverné, ktoré sú získané podľa tohto nariadenia, sa nesmú poskytnúť tretej osobe bez osobitného povolenia poskytovateľa takýchto informácií.
3.   V každej žiadosti o zachovanie dôvernosti informácií sa uvedú dôvody, prečo sú informácie dôverné. Ak si však poskytovateľ informácií neželá informácie zverejniť ani povoliť ich poskytnutie tretej osobe vo všeobecnej podobe alebo vo forme zhrnutia a ak sa ukáže, že žiadosť o zachovanie dôvernosti informácií je neopodstatnená, na príslušné informácie sa neprihliada.
4.   Informácie sa v každom prípade považujú za dôverné, ak by ich poskytnutie tretej osobe mohlo mať výrazný nepriaznivý vplyv na poskytovateľa alebo zdroj takýchto informácií.
5.   Odsekmi 1 až 4 sa nevylučuje, aby orgány Únie uviedli odkaz na všeobecné informácie, a najmä na dôvody, ktoré sú základom rozhodnutí prijatých podľa tohto nariadenia. Uvedené orgány však zohľadňujú legitímny záujem príslušných fyzických a právnických osôb o zachovanie ich obchodného tajomstva."
  

[PDN 250]

   7d. Vkladá sa tento článok:"
Článok 27d
1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu ročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. Táto správa sa týka všetkých preferenčných opatrení uvedených v článku 1 ods. 2, zahŕňa informácie o činnostiach rozličných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania tohto nariadenia a plnenia záväzkov, ktoré z neho vyplývajú, vrátane záväzkov týkajúcich sa prekážok obchodu a predkladá súhrnné štatistické údaje a informácie o vývoji obchodu so zvýhodnenými krajinami a územiami.
2.   Výbor pre všeobecné zvýhodnenia a Európsky parlament preskúmajú na základe tejto správy vplyv systému. Európsky parlament môže pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa vykonávania tejto dohody.
3.   Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Výboru pre všeobecné zvýhodnenia a Európskemu parlamentu."
  

[PDN 251]

19.  nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva(27),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 597/2009, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatreniapotrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 597/2009 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 16 sa nahrádza takto:"
‚(16)   Je potrebné zabezpečiť, aby prípady boli za normálnych okolností ukončené do 11 mesiacov a v každom prípade najneskôr do 12 mesiacov od začatia prešetrovania, a to bez ohľadu na to, či boli prijaté konečné opatrenia, alebo nie. Komisia by mala mať možnosť rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty na obdobie maximálne 13 mesiacov iba v prípadoch, keď jej členské štáty oznámia, že očakávajú, že počas rozhodovacieho procesu dôjde k intenzívnym sporom a bude potrebné predložiť odvolaciemu orgánu návrh vykonávacieho aktu podľa článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.[PDN 252]
* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.‚"
   -1a. Odôvodnenie 26 sa vypúšťa. [PDN 253]
   -1b. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(26a)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania dočasných a konečných opatrení a ukončenia prešetrenia bez uloženia opatrení, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011."
  

[PDN 254]

   -1c. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(26b)  Pri prijímaní dočasných opatrení a na ukončenie prešetrovania by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 255]

   -1d. V článku 10 ods. 1 sa pododsek 2 nahrádza takto:"
Podnet môže byť predložený Komisii alebo členskému štátu, ktorý ho postúpi Komisii. Komisia pošle členským štátom kópiu prijatého podnetu. Podnet sa považuje za podaný v prvý pracovný deň po jeho doručení Komisii vo forme doporučeného listu alebo po vydaní potvrdenia o prijatí zo strany Komisie. Komisia pred začatím konania informuje členské štáty a poskytne im príležitosť vyjadriť svoje stanovisko."
  

[PDN 256]

   1. V článku 10 sa odsek 11 nahrádza takto:"
11.  Ak sa po konzultáciách ukáže, že existujú dostatočné dôkazy pre začatie konania, Komisia tak urobí do 45 dní od podania podnetu a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak neexistujú dostatočné dôkazy, navrhovateľ je o tom informovaný do 45 dní odo dňa podania podnetu Komisii."
   2. V článku 11 sa odsek 9 nahrádza takto:"
9.  V prípade konaní začatých podľa článku 10 ods. 11 sa prešetrovanie vždy, keď je to možné, ukončí do jedného roka11 mesiacov. V každom prípade sa takéto prešetrovania ukončia do 13 mesiacov12 mesiacov od ich začatia, v súlade so zisteniami podľa článku 13 v súvislosti so záväzkami alebo zisteniami podľa článku 15 v súvislosti s konečným opatrením.Vo výnimočných prípadoch, vzhľadom na zložitosť prešetrovania môže Komisia rozhodnúť, a to najneskôr do 8 mesiacov od začatia prešetrovania, o predĺžení tejto lehoty na dobu maximálne 18 mesiacov."
  

[PDN 257]

   2a. Do článku 11 sa vkladá tento odsek:"
9a.  Komisia začne konzultácie s členskými štátmi na základe zistení prešetrenia najneskôr 32 týždňov po začatí prešetrovania podľa článku 11. Členské štáty oznámia v rámci tejto konzultácie Komisii, či očakávajú, že počas rozhodovacieho procesu o konečnom opatrení v zmysle článkov 14 a 15 dôjde k vážnym sporom, ktoré by mohli viesť k postúpeniu veci odvolaciemu výboru uvedenému v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak áno, Komisia môže rozhodnúť, a to najneskôr osem mesiacov od začatia prešetrovania, o predĺžení lehoty podľa odseku 9 tohto článku na obdobie maximálne 13 mesiacov. Komisia toto rozhodnutie zverejní."
  

[PDN 258]

  3. Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 259]
   a) v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:"
Dočasné clá sa uložia najskôr 60 dní a najneskôr 9 mesiacov8 mesiacov od začatia konania. Vo výnimočných prípadoch, vzhľadom na zložitosť prešetrovaniaV prípade, že členské štáty oznámia Komisii podľa článku 11 ods. 9a, že očakávajú, že počas rozhodovacieho procesu o konečnom opatrení v zmysle článkov 14 a 15 dôjde k vážnym sporom, ktoré by mohli viesť k postúpeniu veci odvolaciemu výboru uvedenému v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 182/2011, môže Komisia rozhodnúť, a to najneskôr do ôsmych mesiacov od začatia prešetrovania, o predĺžení tejto lehoty na obdobie maximálne 12 mesiacov9 mesiacov."
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Komisia prijme dočasné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 3."
   c) odsek 5 sa vypúšťa.
  4. Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 260]
   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Ak sa pri predbežnom objasňovaní skutkového stavu zistilo subvencovanie a ujma, Komisia môže prijať vyhovujúce ponuky dobrovoľných záväzkov, podľa ktorých:
   a) krajina pôvodu a/alebo vývozu súhlasí s tým, že zruší alebo obmedzí subvenciu alebo prijme iné opatrenia týkajúce sa jej účinkov, alebo
   b) každý vývozca sa zaviaže upraviť svoje ceny alebo prestať vyvážať do danej oblasti, pokiaľ sú tieto vývozy zvýhodňované napadnuteľnými subvenciami tak, aby Komisia bola presvedčená o tom, že sa týmto odstráni škodlivý účinok subvencií.

V takom prípade, a pokiaľ sú takéto záväzky účinné, sa dočasné clá uložené Komisiou v súlade s článkom 12 ods. 3 a konečné clá uložené v súlade s článkom 15 ods. 1 nevzťahujú na príslušné dovozy daného výrobku vyrábaného spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijímajú záväzky, a akákoľvek následná zmena a doplnenie uvedeného rozhodnutia.
Zvýšenie cien v zmysle takýchto záväzkov nie je vyššie, ako je potrebné na vyrovnanie čiastky napadnuteľných subvencií, avšak malo by byť nižšie, ako výška napadnuteľných subvencií, ak by takéto zvýšenie bolo primerané na odstránenie ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie."
   b) odsek 5 sa nahrádza takto:"
5.  Ak dôjde k prijatiu záväzkov, prešetrovanie sa ukončí. Komisia ukončí zisťovanie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2. Predseda môže získať stanovisko výboru prostredníctvom písomného postupu uvedeného v článku 15 ods. 5."
   c) v odseku 9 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
9.  V prípade porušenia alebo odstúpenia od záväzkov ktoroukoľvek stranou záväzku, alebo v prípade odvolania prijatia záväzku Komisiou, prijatie záväzku sa odvolá rozhodnutím Komisie alebo nariadením Komisie a uplatní sa dočasné clo, ktoré Komisia uložila v súlade s článkom 12, alebo konečné clo, ktoré bolo uložené v súlade s článkom 15 ods. 1, pokiaľ bolo danému vývozcovi alebo krajine pôvodu a/alebo vývozu umožnené vyjadriť pripomienky, okrem prípadu odstúpenia od záväzku vývozcom alebo takouto krajinou."
   d) odsek 10 sa nahrádza takto:"
10.  V súlade s článkom 12 možno uložiť dočasné clo na základe najlepších dostupných informácií tam, kde je dôvod domnievať sa, že záväzok sa porušuje alebo v prípade porušenia alebo odvolania záväzku, ak prešetrovanie, ktoré viedlo k záväzku, nebolo ukončené."
   5. V článku 14 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Ak nie sú ochranné opatrenia potrebné, prešetrovanie alebo konanie sa ukončí. Komisia ukončí prešetrovanie v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 2článku 25 ods. 1a. Predseda môže získať stanovisko výboru prostredníctvom písomného postupu uvedeného v článku 25 ods. 4b."
  

[PDN 261]

  6. V článku 15 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:
   a) Prvý pododsek sa nahrádza takto:"
1.  Ak skutočnosti nakoniec ukážu, že existujú napadnuteľné subvencie a ujma nimi spôsobená, a záujem Únie si vyžaduje zásah v súlade s článkom 31, Komisia uloží konečné vyrovnávacie clo v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2. Ak je v platnosti dočasné clo, Komisia začne tento postup najneskôr jeden mesiac pred uplynutím platnosti takéhoto cla."
   b) Druhý a tretí pododsek sa vypúšťajú.
   7. V článku 16 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
2.  Ak bolo uložené dočasné clo a s konečnou platnosťou sa dokáže existencia napadnuteľných subvencií a ujmy, Komisia určí, bez ohľadu na to, či treba uložiť konečné vyrovnávacie clo, alebo nie, akú časť dočasného cla treba bezpodmienečne vybrať."
   8. V článku 20 sa druhý odsek nahrádza takto:"
Toto preskúmanie sa začne po tom, ako výrobcovia z Únie dostanú možnosť vyjadriť sa."
   9. V článku 21 ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
4.  Komisia rozhodne, či a do akej miery sa vyhovie žiadosti, alebo môže kedykoľvek rozhodnúť o začatí predbežného preskúmania, pričom informácie a zistenia z tohto preskúmania vykonaného v súlade s ustanoveniami platnými pre tento typ preskúmania sa použijú pri rozhodovaní, či a do akej miery je žiadosť o vrátenie cla oprávnená."
  10. Článok 22 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 262]
[PDN 263]
   a) V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:"
Preskúmania vykonávané podľa článkov 18 a 19 sa vykonávajú bez zbytočného odkladu a spravidla sa ukončia do 12 mesiacov11 mesiacov odo dňa ich začatia. V každom prípade sa preskúmania podľa článkov 18 a 19 ukončia do 15 mesiacov14 mesiacov od ich začatia.Vo výnimočných prípadoch, vzhľadom na zložitosť prešetrovania môžeKomisia začne konzultácie s členskými štátmi na základe zistení prešetrenia najneskôr 32 týždňov po začatí prešetrovania podľa článku 11. Členské štáty oznámia v rámci tejto konzultácie Komisii, či očakávajú, že počas rozhodovacieho procesu o konečnom opatrení v zmysle článkov 14 a 15 dôjde k vážnym sporom, ktoré by mohli viesť k postúpeniu veci odvolaciemu výboru uvedenému v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak áno, Komisia môže rozhodnúť, a to najneskôr do 9 mesiacov8 mesiacov od začatia prešetrovania, o predĺžení tejto lehoty na obdobie maximálne 18 mesiacov15 mesiacov. Komisia toto rozhodnutie zverejní."
   b) V odseku 1 sa vypúšťa piaty pododsek;
   c) Odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Preskúmavania podľa článkov 18, 19 a 20 začína Komisia. Komisia pred začatím konania informuje členské štáty a poskytne im príležitosť vyjadriť svoje stanovisko."
  11. Článok 23 sa mení a dopĺňa takto:
   a) V odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
V zmysle tohto článku sa prešetrovania začnú z podnetu Komisie alebo na žiadosť niektorého členského štátu alebo ktorejkoľvek zainteresovanej strany, na základe dostatočných dôkazov o faktoroch stanovených v odsekoch 1, 2 a 3. Prešetrovania sa začnú na základe nariadenia Komisie, ktoré môže tiež nariadiť colným orgánom, aby dovozy podrobili registrácii v súlade s článkom 24 odsek 5, alebo aby požadovali záruky."
   b) V odseku 4 sa tretí pododsek nahrádza takto:"
Ak konečné zistenia skutkového stavu opodstatňujú rozšírenie opatrení, toto rozšírenie vykoná Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2."
   c) V odseku 6 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:"
Tieto oslobodenia sa udeľujú prostredníctvom rozhodnutia Komisie a zostávajú v platnosti na obdobie a za podmienok v ňom stanovených."
  12. Článok 24 sa mení a dopĺňa takto:
   a) Odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  V záujme Únie môžu byť opatrenia zavedené podľa tohto nariadenia pozastavené rozhodnutím Komisie na obdobie deviatich mesiacov. V súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 2článku 25 ods. 1a Komisia môže predĺžiť pozastavenie o ďalšie obdobie nepresahujúce jeden rok. [PDN 264]
Opatrenia možno pozastaviť len v prípade, že sa dočasne zmenili trhové podmienky do takej miery, že je nepravdepodobné, že by v dôsledku pozastavenia opätovne nastala ujma a za predpokladu, že výrobnému odvetviu Únie sa poskytla príležitosť vyjadriť sa k pripomienkam a tieto pripomienky boli zohľadnené. Opatrenia možno kedykoľvek obnoviť, ak už neplatí dôvod na ich pozastavenie."
   b) V odseku 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
Komisia môže nariadiť colným orgánom, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozov, ktorá umožní uplatniť opatrenia proti týmto dovozom odo dňa uvedenej registrácie."
   13. Článok 25 sa nahrádza takto:"
Článok 25
Postup výboru
1.  Komisii pomáha Antisubvenčný výbor (ďalej len ‚výbor‘). Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Poradný výbor doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia návrhu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa predkladajú najneskôr tri dni pred schôdzou výboru. [PDN 265]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011. Výbor pre postup preskúmania doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia návrhu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa predkladajú najneskôr tri dni pred schôdzou výboru. [PDN 266]
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011 v spojení s jeho článkom [5]článkom 4. [PDN 267]
4.  Podľa článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v prípade, že sa používa písomný postup, tento sa ukončí bez dosiahnutia výsledku, ak v lehote stanovenej predsedom tak rozhodne predseda alebo o to požiada väčšina členov výboru uvedená v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
4a.  V prípade, že sa návrh vykonávacieho aktu predloží odvolaciemu výboru podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 182/2011, výbor doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia návrhu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa predkladajú najneskôr tri dni pred schôdzou výboru.[PDN 268]
4b.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru."
  

[PDN 269]

   14. V článku 29 sa odsek 5 nahrádza takto:"
5.  Komisia a členské štáty alebo ich úradníci nezverejnia bez osobitného súhlasu poskytovateľa žiadne informácie získané na základe tohto nariadenia, ak ich poskytovateľ požiadal o dôverné zaobchádzanie. Výmena informácií medzi Komisiou a členskými štátmi alebo akýchkoľvek interných dokumentov, ktoré vypracovali orgány Únie alebo jej členských štátov, sa nesmie zverejniť, okrem prípadov, keď je to osobitne ustanovené v tomto nariadení."
  15. Článok 30 sa mení a dopĺňa takto:
   a) Odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  Konečné zverejnenie sa uskutoční písomnou formou. Pri zohľadnení ochrany dôverných informácií sa uskutoční čo najskôr, zvyčajne najneskôr do jedného mesiaca pred začatím postupov podľa článku 14 alebo 15. Ak nie je Komisia schopná zverejniť určité skutočnosti alebo dôvody v uvedenej lehote, urobí tak, len čo to bude možné.
Zverejnením informácií nie je dotknuté žiadne následné rozhodnutie, ktoré môže Komisia prijať, ale ak sa takéto rozhodnutie zakladá na odlišných skutočnostiach a dôvodoch, tieto sa zverejnia čo najskôr."
   b) odsek 5 sa nahrádza takto:"
5.  Námietky vznesené po konečnom zverejnení sa zohľadnia, len ak boli doručené v lehote stanovenej pre každý jednotlivý prípad Komisiou, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní, pričom sa bude náležite dbať na naliehavosť záležitosti. Ak už bolo vykonané konečné zverejnenie, môže byť stanovená kratšia lehota."
  16. Článok 31 sa mení a dopĺňa takto:
   a) Odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  Strany, ktoré konali v súlade s odsekom 2, môžu vyjadriť k uplatňovaniu dočasných ciel pripomienky. Ak majú byť tieto pripomienky zohľadnené pri konečnom opatrení, treba ich doručiť do 15 dní od začatia uplatňovania takých opatrení, a tieto pripomienky alebo ich náležité zhrnutia sa sprístupnia ostatným stranám, ktoré majú právo vyjadriť k nim svoje pripomienky."
   b) Odsek 5 sa nahrádza takto:"
5.  Komisia preskúma informácie, ktoré boli riadne predložené, a posúdi ich reprezentatívnosť, pričom výsledky tejto analýzy spolu so stanoviskom o jej výsledkoch sa predložia výboru."
   c) V odseku 6 sa druhá veta nahrádza takto:"
Tieto informácie budú sprístupnené v najväčšej možnej miere a bez toho, aby to ovplyvnilo následné rozhodnutie Komisie."
   16a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 33a
Správa
1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa uvedú informácie o uplatňovaní dočasných a konečných opatrení, zavedení opatrení predbežného dohľadu, ukončení prešetrovania bez uloženia opatrení, kontrolách a kontrolných návštevách a činnostiach rozličných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania nariadenia a plnenia záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.
2.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca od dátumu, keď Komisia predložila správu, pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.
3.   Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 270]

20.  nariadenie Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy(28),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 260/2009, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 260/2009 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 11 sa nahrádza takto:"
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania dočasných a konečných ochranných opatrení a zavádzania opatrení predbežného dohľadu, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 271]

   -1a. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(11a)  Pri prijímaní opatrení dohľadu a dočasných opatrení by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 272]

   1. Článok 3 sa vypúšťa.
   2. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
1.  Komisii pomáha Výbor pre ochranné opatrenia (ďalej len ‚výbor‘). Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1a.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.[PDN 273]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011 v spojení s jeho článkom [5]článkom 4. [PDN 274]
3a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru.[PDN 275]
4.  Podľa článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č.182/2011 v prípade, že sa používa písomný postup, tento sa ukončí bez dosiahnutia výsledku, ak v lehote stanovenej predsedom tak rozhodne predseda alebo o to požiada väčšina členov výboru uvedená v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č.182/2011."
  3. Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:
   a) V odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:"
Ak je Komisii zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy odôvodňujúce prešetrovanie, Komisia začne prešetrovanie do jedného mesiaca od prijatia informácií od členského štátu a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie."
   b) v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
Komisia vyhľadáva všetky informácie, ktoré považuje za potrebné a tam, kde to považuje za vhodné, sa snaží overiť tieto informácie u dovozcov, obchodníkov, sprostredkovateľov, výrobcov, obchodných združení a organizácií."
   c) odsek 7 sa nahrádza takto:"
7.  Ak sa Komisia domnieva, že neexistujú dostačujúce dôkazy odôvodňujúce prešetrovanie, informuje členské štáty o svojom rozhodnutí do jedného mesiaca od prijatia informácií od členských štátov."
   4. V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Ak do deviatich mesiacov od začatia prešetrovania Komisia usúdi, že nie sú potrebné žiadne opatrenia dohľadu Únie alebo ochranné opatrenia, prešetrovanie sa ukončí do jedného mesiaca."
   5. V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Komisia ani členské štáty, ani ich úradníci nezverejnia žiadne informácie dôverného charakteru získané podľa tohto nariadenia, alebo akékoľvek informácie poskytnuté na dôvernom základe, bez osobitného povolenia od poskytovateľa takých informácií."
   6. V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Rozhodnutie o uložení dohľadu prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s podľa konzultačným postupom stanoveného uvedeným v  článku 16 ods. 6článku 4 ods. 1a."
  

[PDN 276]

   7. Článok 13 sa nahrádza takto:"
Článok 13
Ak dovoz výrobku nepodliehal predchádzajúcemu dohľadu Únie, Komisia môže v súlade s článkom 18 zaviesť dohľad obmedzený na dovoz do jedného alebo viacerých regiónov Únie."
   8. V článku 16 sa odseky 6 a 7 nahrádzajú takto:"
6.  Ak členský štát požiadal o intervenciu Komisie, Komisia rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 2článku 4 ods. 3najneskôr do piatich pracovných dní po prijatí takej žiadosti. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 4 ods. 3."
  

[PDN 277]

   9. Článok 17 sa nahrádza takto:"
Článok 17
Ak to záujmy Únie vyžadujú, Komisia môže v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 ods. 2 a podmienkami kapitoly III prijať primerané opatrenia na zabránenie tomu, aby bol výrobok do Únie dovážaný v takých zvýšených množstvách a/alebo za takých podmienok, že spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážnu ujmu výrobcom obdobných alebo priamo konkurenčných výrobkov v Únii.
Uplatňuje sa článok 16 ods. 2 až 5."
   10. V článku 21 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Ak sa Komisia domnieva, že opatrenie dohľadu alebo ochranné opatrenie uvedené v článkoch 11, 13, 16, 17 a 18 by malo byť odvolané alebo zmenené a doplnené, Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 ods. 2 tieto opatrenia odvolá alebo zmení a doplní."
   11. Článok 23 sa nahrádza takto:"
Článok 23
Ak si to záujmy Únie vyžadujú, môže Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 ods. 2 prijať primerané opatrenia tak, aby mohli byť vykonané na vykonávanie legislatívnych aktov, ktoré nezahŕňajú žiadne podstatné zmeny, s cieľom umožniť vykonávanienapĺňanie práv a naplnené práva a povinnostipovinností Únie alebo všetkých jej členských štátov na medzinárodnej úrovni, najmä však tie práva a povinnostitých právpovinností, ktoré sa vzťahujú na obchod s komoditami."
  

[PDN 278]

   11a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 23a
1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa uvedú informácie o uplatňovaní dočasných a konečných opatrení, opatrení predbežného dohľadu, opatrení regionálneho dohľadu a ochranných opatrení, o ukončení prešetrovania bez uloženia opatrení a o činnostiach rozličných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania tohto nariadenia a plnenia záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.
2.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca od dátumu, keď Komisia predložila správu, pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.
3.   Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 279]

21.  nariadenie Rady (ES) č. 625/2009 zo 7. júla 2009 o spoločných pravidlách pre dovozy z určitých tretích krajín(29),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 625/2009, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 625/2009 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 10 sa nahrádza takto:"
(10)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania dočasných a konečných ochranných opatrení a zavádzania opatrení predbežného dohľadu, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 280]

   -1a. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(10a)  Pri prijímaní opatrení dohľadu a dočasných opatrení by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných ochranných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 281]

   1. Článok 3 sa vypúšťa.
   2. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
1.  Komisii pomáha Výbor pre ochranné opatrenia zriadený na základe článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy*(30) (ďalej len ‚výbor‘). Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č.182/2011.
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 282]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011 v spojení s jeho článkom [5]článkom 4. [PDN 283]
3a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru. [PDN 284]
4.  Podľa článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v prípade, že sa používa písomný postup, tento sa ukončí bez dosiahnutia výsledku, ak v lehote stanovenej predsedom tak rozhodne predseda alebo o to požiada väčšina členov výboru uvedená v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č.182/2011.
* Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1."
  3. Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:
   a) V odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:"
Ak je Komisii zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy odôvodňujúce prešetrovanie, Komisia začne prešetrovanie do jedného mesiaca od prijatia informácií od členského štátu a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie."
   b) v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
Komisia vyhľadáva všetky informácie, ktoré považuje za potrebné a tam, kde to považuje za vhodné, sa snaží overiť tieto informácie u dovozcov, obchodníkov, sprostredkovateľov, výrobcov, obchodných združení a organizácií."
   c) odsek 6 sa nahrádza takto:"
6.  Ak sa Komisia domnieva, že neexistujú dostačujúce dôkazy odôvodňujúce prešetrovanie, informuje členské štáty o svojom rozhodnutí do jedného mesiaca od prijatia informácií od členských štátov."
   4. V článku 6 ods. 2 sa prvá veta nahrádza takto:"
Ak do deviatich mesiacov od začatia prešetrovania Komisia usúdi, že nie sú potrebné žiadne opatrenia dohľadu Únie alebo ochranné opatrenia, prešetrovanie sa ukončí."
   5. V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Komisia, ani členské štáty, ani ich úradníci nezverejnia žiadne informácie dôverného charakteru získané podľa tohto nariadenia alebo akékoľvek informácie poskytnuté na dôvernom základe bez osobitného povolenia od poskytovateľa takých informácií."
   5a. Do článku 9 sa vkladá tento odsek:"
1a.  Rozhodnutia podľa odseku 1 prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov podľa konzultačného postupu uvedeného v článku 4 ods. 1a."
  

[PDN 285]

   5b. V článku 11 sa druhá zarážka nahrádza takto:"
     podmieniť vystavenie tohto dokumentu určitými podmienkami a vo výnimočných prípadoch vložením klauzuly o zrušení.
"
  

[PDN 286]

   6. Článok 12 sa nahrádza takto:"
Článok 12
Ak dovoz výrobku nepodliehal predchádzajúcemu dohľadu Únie, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 4 ods. 1a a v súlade s článkom 17 zaviesť dohľad obmedzený na dovoz do jedného alebo viacerých regiónov Únie."
  

[PDN 287]

  7. Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 288]
   a) odsek 2 sa nahrádza takto:"
  Prijaté opatrenia sa bezodkladne oznámia členským štátom a účinnosť nadobúdajú okamžite."
   b) odseky 4, 5 a 6 sa nahrádzajú takto:"
4.  Ak členský štát požiadal o intervenciu Komisie, Komisia rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 2článku 4 ods. 3 najneskôr do piatich pracovných dní po prijatí takej žiadosti. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 4 ods. 3."
   8. V článku 16 sa odsek 1 nahrádza takto:"
1.  Komisia môže, najmä v situácii uvedenej v článku 15 ods. 1, prijať vhodné ochranné opatrenia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 ods. 2."
  

[PDN 289]

   8a. V článku 18 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:"
1.   Počas uplatňovania akéhokoľvek opatrenia dohľadu alebo ochranného opatrenia zavedeného v súlade s kapitolami IV a V sa konzultácie v rámci výboru ustanoveného v článku 4 ods. 1 uskutočňujú buď na žiadosť členského štátu, alebo z podnetu Komisie. Účelom týchto konzultácií je:"
  

[PDN 290]

   9. V článku 18 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Ak sa Komisia domnieva, že opatrenie dohľadu alebo ochranné opatrenie uvedené v kapitolách IV a V by malo byť odvolané alebo zmenené a doplnené, Komisia tieto opatrenia odvolá alebo zmení a doplní."
   9a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 19a
1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa uvedú informácie o uplatňovaní dočasných a konečných opatrení, opatrení predbežného dohľadu, opatrení regionálneho dohľadu a ochranných opatrení a o činnostiach rozličných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania tohto nariadenia a plnenia záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.
2.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca od dátumu, keď Komisia predložila správu, pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.
3.   Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN. 291]

22.  nariadenie Rady (ES) č. 1061/2009 z 19. októbra 2009 o zavedení spoločných pravidiel na vývozy(31),

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1061/2009, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 1061/2009 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(11a)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania ochranných opatrení, aby sa zabránilo vzniku kritickej situácii v dôsledku nedostatku základných výrobkov alebo aby sa takáto situácia napravila a aby sa vývoz tovaru podmienil vydaním vývozného oprávnenia, Komisii by mali byť udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.
* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 292]

   1. Článok 3 sa vypúšťa.
   2. Článok 4 sa nahrádza takto:"
Článok 4
1.  Komisii pomáha Výbor pre spoločné pravidlá na vývozy (ďalej len ‚výbor‘). Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č.182/2011.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.
3a.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru."
  

[PDN 293]

  3. Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 294]
   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Aby sa zabránilo kritickej situácii vyplývajúcej z nedostatku základných výrobkov alebo aby sa takáto situácia napravila a tam, kde si záujmy Únie vyžadujú okamžitý zásah, môže Komisia na žiadosť členského štátu alebo na základe svojej vlastnej iniciatívy, berúc do úvahy povahu výrobkov a ostatné osobitosti danej transakcie, podmieniť vývoz tovaru vydaním vývozného oprávnenia, ktorého udelenie je upravené ustanoveniami a limitmi, ktoré stanoví Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 ods. 2. V naliehavých prípadoch sa uplatňuje článok 4 ods. 3."
   aa) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.   Európsky parlament, Rada a členské štáty sú upovedomené o prijatých opatreniach. Tieto opatrenia nadobudnú účinnosť bezodkladne."
   b) v odseku 4 sa vypúšťa druhá veta;
   c) odseky 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„5.  Ak Komisia konala podľa odseku 1 tohto článku, rozhodne najneskôr do dvanástich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti opatrenia, ktoré prijala, o tom, či prijme vhodné opatrenia stanovené v článku 7. Ak sa do konca šiesteho týždňa odo dňa nadobudnutia účinnosti opatrenia neprijmú žiadne opatrenia, dané opatrenie sa považuje za zrušené.„

   4. V článku 7 ods. 1 sa úvodná veta nahrádza takto:"
Ak si to vyžaduje záujem Únie, Komisia môže v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 ods. 2 prijať primerané opatrenia."
   5. V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:"
2.  Ak sa Komisia domnieva, že ktorékoľvek opatrenie uvedené v článkoch 6 alebo 7 má byť odvolané alebo zmenené a doplnené, koná v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 ods. 2."
   5a. V článku 9 sa prvý odsek nahrádza takto:"
Vo vzťahu k výrobkom uvedeným v prílohe I sú do času, keď Európsky parlament a Rada prijmú primerané opatrenia podľa medzinárodných záväzkov prijatých Úniou alebo všetkými jej členskými štátmi, tieto členské štáty splnomocnené vykonávať bez toho, aby boli dotknuté pravidlá prijaté Úniou v tejto oblasti, pohotovostný systém spoločnej účasti zavádzajúci povinnosť prideľovania voči tretím krajinám, ktorá je stanovená v medzinárodných záväzkoch prijatých pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia."
  

[PDN 295]

   5b. Vkladá sa tento článok:"
Článok 9a
1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa uvedú informácie o uplatňovaní ochranných opatrení a o činnostiach rozličných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania tohto nariadenia a plnenia záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.
2.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca od dátumu, keď Komisia predložila správu, pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.
3.   Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 296]

23.  Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii(32),

Pokiaľ ide o nariadenie (EHS) č. 1215/2009, Komisia by mala byť oprávnená prijímať opatrenia, ktoré sú potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [xxxx/2011] z [xx/yy/2011], ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie(33).

Nariadenie (ES) č. 1215/2009 sa preto mení a dopĺňa takto:

   1. Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)  v odseku 2 sa vypúšťa druhý pododsek;

b)  vkladá sa nový odsek 3, ktorý znie:"

3.  V prípade, že nie sú splnené podmienky podľa odsekov 1 alebo 2, môžu byť výhody podľa tohto nariadenia pre krajinu úplne alebo čiastočne pozastavené v súlade s postupom uvedeným v článku 8a ods. 2.

"

   2. Vkladá sa tento článok 8a:"
Článok 8a
Výbor
1.  Na účely článkov 2 a 10 Komisii pomáha Vykonávací výbor pre západný Balkán. Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. […./2011].
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok [5] nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011].<B R>3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok [5] nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]."
   3. Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)  odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

1.  písmeno a) sa nahrádza takto:"

     informuje Vykonávací výbor pre západný Balkán;
"

2.  dopĺňa sa tento druhý pododsek:"

Opatrenia uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 8a ods. 2.

"

b)  vypúšťa sa odsek 2;

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

Na konci obdobia pozastavenia Komisia rozhodne o ukončení opatrenia o dočasnom pozastavení alebo o predĺžení opatrenia o pozastavení v súlade s odsekom 1.

"

[PDN 297]

24.  nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva(34)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1225/2009, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 1225/2009 sa preto mení a dopĺňa takto:

   -1. Odôvodnenie 15 sa nahrádza takto:"
(15)  Je potrebné ustanoviť, aby boli prípady, bez ohľadu na to, či sa prijali, alebo neprijali konečné opatrenia, ukončené za normálnych okolností do 12 mesiacov a v každom prípade najneskôr do 14 mesiacov od začatia prešetrovania. Komisia by mala mať možnosť rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty na obdobie maximálne 15 mesiacov iba v prípadoch, keď jej členské štáty oznámia, že očakávajú, že počas rozhodovacieho procesu dôjde k intenzívnym sporom a bude potrebné predložiť odvolaciemu výboru návrh vykonávacieho aktu podľa článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*. Prešetrovania alebo konania by mali byť ukončené, ak je dumping minimálny alebo ak je ujma zanedbateľná, a je vhodné tieto pojmy vymedziť. V prípade, že je nutné prijať opatrenia, je potrebné ustanoviť ukončenie prešetrovania a ustanoviť, že opatrenia by mali byť menšieho rozsahu než dumpingové rozpätie, ak by takýto menší rozsah odstránil ujmu, ako aj spresniť metódu výpočtu úrovne opatrení v prípadoch odoberania vzoriek.
* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[PDN 298]

   -1a. Odôvodnenie 27 sa vypúšťa. [PDN 299]
   -1b. Odôvodnenie 28 sa nahrádza takto:"
(28)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania dočasných a konečných opatrení a ukončenia prešetrovania bez uloženia opatrení, Komisii by mali byť udelené vykonávacie po vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011."
  

[PDN 300]

   -1c. Vkladá sa toto odôvodnenie:"
(28a)  Na predĺženie pozastavenia opatrení, ukončenie prešetrovaní a prijímanie dočasných opatrení by sa mal použiť konzultačný postup vzhľadom na účinok týchto opatrení a ich sekvenčnú logiku, pokiaľ ide o prijatie konečných opatrení. V prípadoch, keď by oneskorenie zavedenia opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo zložité napraviť, je potrebné umožniť Komisii prijať okamžite uplatniteľné dočasné opatrenia."
  

[PDN 301]

   1. V článku 2 ods. 7 sa posledný pododsek nahrádza takto:"
Určenie, či výrobca spĺňa vyššie uvedené kritériá, prijme Komisia do šiestichv obvyklej lehote troch mesiacov od začatia prešetrovania po tom, ako výrobné odvetvie Únie dostalo počas najmenej jedného mesiaca príležitosť vyjadriť svoje pripomienky. Toto určenie zostáva v platnosti až do konca zisťovania."
  

[PDN 302]

   1a. V článku 5 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:"
Podnet môže byť predložený Komisii alebo členskému štátu, ktorý ho postúpi Komisii. Komisia pošle členským štátom kópiu prijatého podnetu. Podnet sa považuje za podaný v prvý pracovný deň po jeho doručení Komisii vo forme doporučeného listu alebo po vydaní potvrdenia o prijatí zo strany Komisie. Komisia pred začatím konania informuje členské štáty a poskytne im príležitosť vyjadriť svoje stanovisko."
  

[PDN 303]

   2. V článku 5 sa odsek 9 nahrádza takto:"
9.  Ak sa ukáže, že existujú dostatočné dôkazy na začatie konania, Komisia tak urobí do 45 dní od podania podnetu a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak neexistujú dostatočné dôkazy, navrhovateľ je o tom informovaný do 45 dní odo dňa podania podnetu Komisii."
   3. V článku 6 sa odsek 9 nahrádza takto:"
9.  V prípade konaní začatých podľa článku 5 ods. 9 sa prešetrovanie, vždy, keď je to možné, ukončí do jedného roka. V každom prípade sa takéto prešetrovania ukončia do 15 mesiacov14 mesiacov od ich začatia, v súlade so zisteniami podľa článku 8 v súvislosti so záväzkami alebo zisteniami podľa článku 9 v súvislosti s konečným opatrením.Vo výnimočných prípadoch, vzhľadom na zložitosť prešetrovania môže Komisia rozhodnúť, a to najneskôr do 9 mesiacov od začatia prešetrovania, o predĺžení tejto lehoty na dobu maximálne 18 mesiacov."
  

[PDN 304]

   3a. Do článku 6 sa dopĺňa tento odsek:"
9a.  Komisia začne konzultácie s členskými štátmi na základe zistení prešetrenia najneskôr 32 týždňov po začatí prešetrovania. Členské štáty v rámci tejto konzultácie oznámia Komisii, či očakávajú, že počas rozhodovacieho procesu o konečnom opatrení v zmysle článku 9 dôjde k vážnym sporom, ktoré by mohli viesť k postúpeniu veci odvolaciemu výboru uvedenému v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak áno, Komisia môže rozhodnúť, a to najneskôr osem mesiacov od začatia prešetrovania, o predĺžení tejto lehoty podľa článku 6 ods. 9 na obdobie maximálne 15 mesiacov. Komisia toto rozhodnutie zverejní."
  

[PDN 305]

  4. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 306]
   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Dočasné clo možno uložiť, ak sa konanie začalo v súlade s článkom 5, ak bolo vydané oznámenie v tomto zmysle a zainteresovaným stranám sa poskytla primeraná možnosť na predloženie informácií a vznesenie pripomienok v súlade s článkom 5 ods. 10, ak sa prijalo predbežné kladné rozhodnutie o dumpingu a následnej ujme výrobnému odvetviu Únie a ak si záujmy Únie vyžadujú prijatie opatrení na zabránenie takejto ujmy. Dočasné clá sa uložia najskôr 60 dní od začatia konania a najneskôr 9 mesiacovosem mesiacov od začatia konania. Vo výnimočných prípadoch, vzhľadom na zložitosť prešetrovaniaV prípade, že členské štáty oznámia Komisii podľa článku 6 ods. 10, že očakávajú, že počas rozhodovacieho procesu o konečnom opatrení v zmysle článku 9 dôjde k vážnym sporom, ktoré by mohli viesť k postúpeniu veci odvolaciemu výboru uvedenému v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 182/2011, môže Komisia rozhodnúť, a to najneskôr do ôsmych mesiacov od začatia prešetrovania, o predĺžení tejto lehoty na obdobie maximálne 12 mesiacov9 mesiacov."
   b) odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  Komisia prijme dočasné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3."
   c) odsek 6 sa vypúšťa.
  5. Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 307]
   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Pokiaľ sa predbežne potvrdzujúcim zistením určila existencia dumpingu a ujmy, Komisia môže prijať prijateľné dobrovoľné ponuky záväzkov predložené ktorýmkoľvek vývozcom na úpravu jeho cien alebo na ukončenie vývozov za dumpingové ceny, ak je presvedčená, že škodlivý účinok dumpingu sa týmto odstráni. V takom prípade a za predpokladu, že takéto záväzky sú platné, sa dočasné clá uložené Komisiou v súlade s článkom 7 ods. 1 alebo konečné clá uložené v súlade s článkom 9 ods. 4, podľa daného prípadu, nevzťahujú na príslušné dovozy daného výrobku vyrábaného spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijímajú záväzky, v znení jeho neskorších zmien a doplnení. Zvýšenie cien v zmysle takýchto záväzkov nie je vyššie, ako je potrebné na odstránenie dumpingového rozpätia, avšak malo by byť nižšie ako dumpingové rozpätie, ak by takéto zvýšenie bolo dostatočné na odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie."
   b) odsek 5 sa nahrádza takto:"
5.  Ak dôjde k prijatiu záväzkov, prešetrovanie sa ukončí. Komisia ukončí prešetrovanie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2. Predseda môže získať stanovisko výboru prostredníctvom písomného postupu uvedeného v článku 15 ods. 4."
   c) v odseku 9 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
9.  V prípade porušenia alebo odvolania záväzkov akoukoľvek stranou záväzku, alebo v prípade odvolania prijatia záväzku Komisiou, prijatie záväzku sa odvolá rozhodnutím Komisie alebo nariadením Komisie, ak je to vhodné, a automaticky sa uplatňuje dočasné clo, ktoré Komisia uložila v súlade s článkom 7 alebo konečné clo, ktoré bolo uložené v súlade s článkom 9 odsek 4 za predpokladu, že daný výrobca mal možnosť vyjadriť svoje pripomienky, okrem prípadov, v ktorých záväzok odvolal samotný vývozca."
   d) odsek 10 sa nahrádza takto:"
10.  V súlade s článkom 7 možno uložiť dočasné clo na základe najlepších dostupných informácií tam, kde je dôvod domnievať sa, že záväzok sa porušuje alebo v prípade porušenia alebo odvolania záväzku, ak prešetrovanie, ktoré viedlo k záväzku, nebolo ukončené."
  6. Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 308]
   a) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Ak nie sú ochranné opatrenia potrebné, prešetrovanie alebo konanie sa ukončí. Komisia ukončí prešetrovanie v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2článku 15 ods. 1a. Predseda môže získať stanovisko výboru prostredníctvom písomného postupu uvedeného v článku 15 ods. 4."
   b) odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  Ak skutočnosti nakoniec ukážu, že existujú vyrovnateľné subvencie a ujma nimi spôsobená, a záujem Únie si vyžaduje zásah v súlade s článkom 21, Komisia uloží konečné vyrovnávacie clo v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2. Ak je v platnosti dočasné clo, Komisia začne tento postup najneskôr jeden mesiac pred uplynutím platnosti takéhoto cla. Výška antidumpingového cla nepresiahne stanovené dumpingové rozpätie, mala by však byť nižšia ako dumpingové rozpätie, ak by takéto nižšie clo bolo dostatočné na odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie."
   7. V článku 10 ods. 2 sa prvá veta nahrádza takto:"
2.  V prípade, že sa uplatnilo dočasné clo a skutočnosti tak ako boli s konečnou platnosťou stanovené, preukážu existenciu dumpingu a ujmy, Komisia rozhodne bez ohľadu na to, či má byť uložené konečné antidumpingové clo, aká časť dočasného cla má byť definitívne vyberaná."
  8. Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 309]
[PDN 310]
   a) v odseku 4 sa prvá veta tretieho pododseku nahrádza takto:"
Preskúmanie v prípade nového vývozcu sa začne a urýchlene uskutoční potom, ako bola výrobcom Únie poskytnutá príležitosť vyjadriť svoje pripomienky."
   b) V odseku 5 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:"
Príslušné ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa postupov a vedenia prešetrovania s výnimkou tých ustanovení, ktoré sa týkajú lehôt, sa vzťahujú na každé preskúmanie, ktoré sa vykonáva podľa odsekov 2, 3 a 4. Preskúmania vykonávané podľa odsekov 2 a 3 sa vykonávajú urýchlene a spravidla sa ukončia do 12 mesiacov odo dňa ich začatia. V každom prípade sa preskúmania podľa odsekov 2 a 3 ukončia do 15 mesiacov14 mesiacov od ich začatia. Vo výnimočných prípadoch, vzhľadom na zložitosť zisťovaniaKomisia začne konzultácie s členskými štátmi na základe zistení prešetrenia najneskôr 32 týždňov po začatí prešetrovania podľa článku 6. Členské štáty v rámci tejto konzultácie oznámia Komisii, či očakávajú, že počas rozhodovacieho procesu o konečnom opatrení v zmysle článku 9 tohto nariadenia dôjde k vážnym sporom, ktoré by mohli viesť k postúpeniu veci odvolaciemu výboru uvedenému v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak áno, Komisia môže rozhodnúť, a to najneskôr do 9 mesiacov8 mesiacov od začatia prešetrovania, o predĺžení tejto lehoty na obdobie maximálne 18 mesiacov15 mesiacov. Komisia toto rozhodnutie zverejní. Preskúmania podľa článku 4 sa v každom prípade ukončia do deviatich mesiacov odo dňa ich začatia. Ak sa preskúmanie vykonávané podľa odseku 2 začne v čase, keď v tom istom konaní už prebieha preskúmanie podľa odseku 3, preskúmanie podľa odseku 3 sa ukončí v rovnaký čas, ako preskúmanie podľa odseku 2."
   c) odsek 6 sa nahrádza takto:"
6.  Preskúmania podľa tohto článku začína Komisia. Komisia pred začatím konania informuje o ňom členské štáty a poskytne im príležitosť vyjadriť svoje stanovisko. Tam, kde je to na základe preskúmaní opodstatnené, opatrenia sa zrušia alebo zachovajú v súlade s odsekom 2, alebo zrušia, zachovajú alebo zmenia a doplnia v súlade s odsekmi 3 a 4. Ak sú opatrenia zrušené pre individuálnych vývozcov, nie však pre krajinu ako celok, takíto vývozcovia sú naďalej účastníkmi konania a možno ich automaticky opätovne prešetriť v rámci ktoréhokoľvek následného preskúmania, ktoré sa uskutoční vo vzťahu k tejto krajine podľa tohto článku."
   d) v odseku 8 sa prvá veta štvrtého pododseku nahrádza takto:"
Komisia rozhodne, či a do akej miery sa vyhovie žiadosti, alebo môže kedykoľvek rozhodnúť o začatí predbežného preskúmania, pričom informácie a zistenia z tohto preskúmania vykonaného v súlade s ustanoveniami platnými pre tento typ preskúmania sa použijú pri rozhodovaní, či a do akej miery je žiadosť o vrátenie cla oprávnená."
  9. Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 311]
   a) v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
Ak výrobné odvetvie Únie alebo akákoľvek zainteresovaná strana predloží, spravidla do dvoch rokov odvtedy, ako opatrenia nadobudnú účinnosť, dostatočné informácie preukazujúce, že po pôvodnom období prešetrovania a pred alebo po zavedení opatrení vývozné ceny klesli, alebo že v cenách spätného predaja alebo následných predajných cenách dovezených výrobkov v Únii nenastal žiadny alebo len nedostatočný pohyb, prešetrovanie možno po konzultácií opätovne začať s cieľom preskúmania, či dané opatrenie má na vyššie uvedené ceny nejaký vplyv."
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Ak opätovné prešetrovanie podľa tohto článku preukáže zvýšený dumping, Komisia môže v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 platné opatrenia zmeniť a doplniť v súlade s novými zisteniami o vývozných cenách. Výška antidumpingového cla uloženého v zmysle tohto článku nepresiahne dvojnásobok výšky pôvodne uloženého cla."
   c) V odseku 4 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:"
Príslušné ustanovenia článkov 5 a 6 sa vzťahujú na každé opätovné prešetrovanie vykonané podľa tohto článku s tým rozdielom, že takéto opätovné prešetrovanie sa vykonáva urýchlene a spravidla sa ukončí do deviatichšiestich mesiacov od dátumu jeho začatia. V každom prípade takéto opätovné prešetrovanie sa vždy ukončí do jedného roka10 mesiacov od jeho začatia."
  10. Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:
   a) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  V zmysle tohto článku sa prešetrovania začnú na základe podnetu Komisie alebo na základe žiadosti niektorého členského štátu alebo ktorejkoľvek zainteresovanej strany, na základe dostatočných dôkazov, ktoré sa vzťahujú na faktory ustanovené v odseku 1. Prešetrovania sa začnú na základe nariadenia Komisie, ktoré môže tiež nariadiť colným orgánom, aby dovozy podrobili registrácii v súlade s článkom 14 odsek 5, alebo aby požadovali záruky. Prešetrovania vykonáva Komisia, ktorej môžu pomáhať colné orgány, a ukončia sa do deviatich mesiacov. Ak konečné zistenia skutkového stavu opodstatňujú rozšírenie opatrení, toto rozšírenie vykoná Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2. Rozšírenie nadobudne účinnosť dňom, keď bola uložená registrácia v zmysle článku 14 ods. 5 alebo keď boli požadované záruky. Príslušné procesné ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa vzťahujú na začatie a vykonanie prešetrovania, sa uplatňujú podľa tohto článku."
   b) v odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:"
Tieto oslobodenia sa udeľujú rozhodnutím Komisie a zostávajú v platnosti počas obdobia a za podmienok, ktoré sú v nich stanovené."
  11. Článok 14 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 312]
   a) odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  V záujme Únie môžu byť opatrenia zavedené podľa tohto nariadenia pozastavené rozhodnutím Komisie na obdobie deviatich mesiacov. V súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2článku 15 ods. 1a Komisia môže predĺžiť pozastavenie o ďalšie obdobie nepresahujúce jeden rok . Opatrenia možno pozastaviť len v prípade, že sa dočasne zmenili trhové podmienky do takej miery, že je nepravdepodobné, že by v dôsledku pozastavenia opätovne nastala ujma a za predpokladu, že výrobnému odvetviu Únie sa poskytla príležitosť vyjadriť svoje pripomienky a tieto pripomienky boli zohľadnené. Opatrenia možno kedykoľvek obnoviť, ak už neplatí dôvod na ich pozastavenie."
   b) v piatom odseku sa prvá veta nahrádza takto:"
5.  Komisia môže nariadiť colným orgánom, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozov, čím sa umožní, aby sa opatrenia proti týmto dovozom mohli uplatňovať odo dňa uvedenej registrácie."
   12. Článok 15 sa nahrádza takto:"
Článok 15
Postup výboru
1.  Komisii pomáha Antidumpingový výbor. Pôjde o výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Poradný výbor doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia návrhu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa predkladajú najneskôr tri dni pred schôdzou výboru. [PDN 313]
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011. Výbor pre postup preskúmania doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia návrhu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa predkladajú najneskôr tri dni pred schôdzou výboru. [PDN 314].
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/2011]182/2011 v spojení s jeho článkom [5]článkom 4. [PDN 315]
4.  Podľa článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v prípade, že sa používa písomný postup, tento sa ukončí bez dosiahnutia výsledku, ak v lehote stanovenej predsedom tak rozhodne predseda alebo o to požiada väčšina členov výboru uvedená v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
4a.  V prípade, že sa návrh vykonávacieho aktu predloží odvolaciemu výboru podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 182/2011, výbor doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia návrhu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa predkladajú najneskôr tri dni pred schôdzou výboru.[PDN 316]
4b.  V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru."
  

[PDN 317]

   13. V článku 19 sa odsek 5 nahrádza takto:"
5.  Komisia a členské štáty alebo ich úradníci nezverejnia bez osobitného súhlasu poskytovateľa žiadne informácie získané na základe tohto nariadenia, ak ich poskytovateľ požiadal o dôverné zaobchádzanie. Výmena informácií medzi Komisiou a členskými štátmi alebo akýchkoľvek interných dokumentov, ktoré vypracovali orgány Únie alebo jej členských štátov, sa nesmie zverejniť, okrem prípadov, keď je to osobitne ustanovené v tomto nariadení."
  14. Článok 20 sa mení a dopĺňa takto:
   a) Odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  Konečné zverejnenie sa uskutoční písomnou formou. Pri zohľadnení ochrany dôverných informácií sa uskutoční čo najskôr, zvyčajne najneskôr do jedného mesiaca pred začatím postupov podľa článku 9. Ak nie je Komisia schopná zverejniť určité skutočnosti alebo dôvody v uvedenej lehote, urobí tak, len čo to bude možné. Zverejnením informácií nie je dotknuté žiadne následné rozhodnutie, ktoré môže Komisia prijať, ale ak sa takéto rozhodnutie zakladá na odlišných skutočnostiach a dôvodoch, tieto sa zverejnia čo najskôr."
   b) Odsek 5 sa nahrádza takto:"
5.  Námietky vznesené po konečnom zverejnení sa zohľadnia, len ak boli doručené v lehote stanovenej pre jednotlivý prípad Komisiou, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní, pričom sa bude náležite dbať na naliehavosť záležitosti. Ak už bolo vykonané konečné zverejnenie, môže byť stanovená kratšia lehota."
  15. Článok 21 sa mení a dopĺňa takto:
   a) odsek 4 sa nahrádza takto:"
4.  Strany, ktoré konali v súlade s odsekom 2, môžu vyjadriť k uplatňovaniu dočasných ciel pripomienky. Ak majú byť tieto pripomienky zohľadnené, treba ich doručiť najneskôr 15 dní od začatia uplatňovania takých opatrení, a tieto pripomienky alebo ich náležité zhrnutia sa sprístupnia ostatným stranám, ktoré majú právo vyjadriť k nim svoje pripomienky"
   b) odsek 5 sa nahrádza takto:"
5.  Komisia preskúma informácie, ktoré boli riadne predložené, a posúdi ich reprezentatívnosť, pričom výsledky tejto analýzy spolu so stanoviskom o jej výsledkoch sa predložia výboru."
   c) v odseku 6 sa druhá veta nahrádza takto:"
Tieto informácie budú sprístupnené v najväčšej možnej miere a bez toho, aby to ovplyvnilo následné rozhodnutie Komisie."
   15a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 22a
Správa
1.   Komisia s náležitým ohľadom na ochranu dôverných informácií v zmysle článku 19 predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa uvedú informácie o uplatňovaní dočasných a konečných opatrení, ukončení prešetrovania bez uloženia opatrení, opätovných prešetreniach, kontrolách a kontrolných návštevách a činnostiach rozličných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania tohto nariadenia a plnenia záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.
2.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca od dátumu, keď Komisia predložila správu, pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu príslušného výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.
3.   Komisia zverejní správu najneskôr do šiestich mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu."
  

[PDN 318]

(1) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(2) Ú. v. ES L 300, 31.12.1972, s. 284.
(3) Ú. v. ES L 301, 31.12.1972, s. 162.
(4) Ú. v. ES L 171, 26.6.1973, s. 103.
(5) Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18.
(6)+ Ú. v. : vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,
(7) Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 71.
(8) Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 21.
(9) Ú. v. ES L 309, 29.11.1996, s. 1.
(10)+ Ú. v. EÚ: vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(11) Ú. v. ES L 201, 26.7.2001, s. 10.
(12) Ú. v. ES L 304, 21.11.2001, s. 1.
(13) Ú. v. ES L 25, 29.1.2002, s. 16.
(14) Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2003, s. 1.
(15)+ Ú. v. EÚ: vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(16) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2003, s. 8.
(17) Ú. v. EÚ L 110, 30 4.2005, s. 1.
(18) Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1.
(19)+ Ú. v. EÚ: vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(20) Ú. v. EÚ L 300, 31.10.2006, s. 1.
(21) Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.
(22) Ú. v. EÚ L 43, 19.2.2008, s. 1.
(23) Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2008, s. 1.
(24) Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2008, s. 1.
(25) Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.
(26)+ Ú. v. EÚ: vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(27) Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.
(28) Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1.
(29) Ú. v. EÚ L 185, 17.7.2009, s. 1.
(30) Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1.
(31) Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 1.
(32) Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1.
(33) Ú. v. EÚ L ...
(34) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia