Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2577(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0151/2012

Внесени текстове :

B7-0151/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0078

Приети текстове
PDF 264kWORD 39k
Сряда, 14 март 2012 г. - Страсбург
Мандат на специалната комисия по въпросите на организираната престъпност, корупцията и прането на пари
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Решение на Европейския парламент от 14 март 2012 г. относно създаването, правомощията, числения състав и срока на действие на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Европейският парламент,

–  като взе предвид Решението на Председателския съвет от 16 февруари 2012 г., с което се предлага създаването на специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари и се определят нейните правомощия и числен състав,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно организираната престъпност в Европейския съюз(1), в която той изрази своето намерение да създаде специална комисия,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията(2),

–  като взе предвид член 184 от своя правилник,

1.  Реши да създаде специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, която ще разполага със следните правомощия:

   а) да анализира и оценява обхвата на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари и тяхното въздействие върху Съюза и неговите държави членки, както и да предлага подходящи мерки, за да се предостави възможност на Съюза да предотвратява тези заплахи и да им противодейства, включително на международно, европейско и национално равнище;
   б) да анализира и оценява настоящото прилагане на законодателството на Съюза в областта на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, и свързаните с тях политики, за да се гарантира, че правото и политиките на Съюза се основават на факти и се подкрепят от най-добрите налични оценки на заплахата, както и да упражнява мониторинг върху съвместимостта им с основните права съгласно членове 2 и 6 от Договора за Европейския съюз, и по-специално с правата, установени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и с принципите, залегнали в основата на външните действия на Съюза, и по-специално с установените в член 21 от Договора принципи;
   в) да разглежда и осъществява контрол върху прилагането на ролята и дейностите на агенциите на Съюза в областта на вътрешните работи (като Европол, COSI и Евроюст), които работят по въпросите, свързани с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, и свързаните с тях политики в областта на сигурността;
   г) да разглежда въпросите, посочени в неговата резолюция от 25 октомври 2011 г. относно организираната престъпност в Европейския съюз, и по-специално параграф 15 от нея(3), както и в неговата резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията;
   д) за тази цел да установи необходимите контакти, да извършва посещения и да организира изслушвания с институциите на Европейския съюз и с международните, европейските и националните институции, с националните парламенти и правителства на държавите членки и на трети държави, с представители на научната общност, предприятията и гражданското общество, както и с участниците по места, с организациите на жертвите, с длъжностните лица, участващи в ежедневната борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, като правоприлагащи органи, съдии и магистрати, както и с участниците от гражданското общество, които насърчават култура на законност в трудни области;

2.  Реши, предвид факта, че правомощията на постоянните комисии на Парламента, компетентни по въпроси, свързани с приемането, мониторинга и прилагането на законодателството на Съюза в тази област, остават непроменени, че специалната комисия може да дава препоръки относно мерките и инициативите, които трябва да бъдат предприети, в тясно сътрудничество с постоянните комисии;

3.  Реши, че специалната комисия ще се състои от 45 членове;

4.  Реши, че срокът на действие на специалната комисия ще бъде 12 месеца, считано от 1 април 2012 г., като този срок може да бъде удължен; реши, че специалната комисия ще представи на Парламента един междинен и един окончателен доклад, съдържащи препоръки за мерките и инициативите, които трябва да бъдат предприети.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0459.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0388.
(3) Този параграф има следното съдържание: „15. възнамерява да създаде, в срок от три месеца от приемането на настоящата резолюция, специална комисия по въпросите на разпространението на престъпни организации, които извършват трансгранична дейност, в това число организации от мафиотски тип, като една от целите на комисията ще бъде проучването на мащаба на явлението и на поражданите от него в целия ЕС отрицателни социални и икономически последици, включително въпроса за отклоняването на публични средства от страна на престъпни организации и такива от мафиотски тип и проникването им в публичния сектор, както и “заразяването' на законосъобразната икономика и финансова система, като същевременно друга нейна цел ще бъде идентифицирането на редица законодателни мерки, чрез които тази осезаема и призната заплаха за ЕС и неговите граждани да бъде овладяна; поради това призовава Председателския съвет да представи предложение съгласно член 184 от правилника„.

Правна информация - Политика за поверителност