Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2577(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0151/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0151/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0078

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 262kWORD 40k
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
Εντολή της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 16ης Φεβρουαρίου 2012 να προτείνει τη σύσταση ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και να καθορίσει τις αρμοδιότητές της και την αριθμητική της σύνθεση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1), όπου εκδήλωσε την πρόθεσή του να συστήσει ειδική επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 184 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) να αναλύσει και να αξιολογήσει την έκταση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις επιπτώσεις τους στην Ένωση και τα κράτη μέλη της και να προτείνει κατάλληλα μέτρα για να είναι σε θέση η Ένωση να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τις απειλές αυτές, μεταξύ άλλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·
   β) να αναλύσει και να αξιολογήσει την τρέχουσα εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και των συναφών πολιτικών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της Ένωσης και οι πολιτικές της βασίζονται σε στοιχεία και υποστηρίζονται από τις καλύτερες διαθέσιμες εκτιμήσεις απειλών, καθώς και να παρακολουθήσει τη συμβατότητά τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τα δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της Ένωσης, ιδίως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης·
   γ) να εξετάσει και να ελέγξει εις βάθος την εφαρμογή του ρόλου και των δραστηριοτήτων των οργανισμών του τομέα των εσωτερικών υποθέσεων της Ένωσης (όπως Europol, COSI και Eurojust) που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των συναφών πολιτικών ασφαλείας·
   δ) να ασχοληθεί με τα ζητήματα που αναφέρονται στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 15(3), καθώς και στο ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς·
   ε) για τους σκοπούς αυτούς, να θεσπίσει τις αναγκαίες επαφές, να πραγματοποιήσει επισκέψεις και να διοργανώσει ακροάσεις με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα, με τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τρίτων χωρών και με εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και με φορείς που δραστηριοποιούνται στη βάση, οργανώσεις θυμάτων, με υπαλλήλους που συμμετέχουν στον καθημερινό αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δικαστές και εισαγγελείς, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν μια κουλτούρα νομιμότητας σε δύσκολες περιοχές·

2.  αποφασίζει ότι, επειδή οι εξουσίες των μόνιμων κοινοβουλευτικών επιτροπών που είναι αρμόδιες για τα ζητήματα που σχετίζονται με την έγκριση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα παραμένουν αμετάβλητες, η ειδική επιτροπή θα δύναται να εκδίδει συστάσεις σχετικά με τα μέτρα ή τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν, σε στενή συνεργασία με τις μόνιμες επιτροπές·

3.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 45 μέλη·

4.  αποφασίζει ότι η διάρκεια της εντολής της ειδικής επιτροπής θα είναι δωδεκάμηνη από την 1η Απριλίου 2012 και θα μπορεί να παραταθεί· αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα υποβάλει στο Σώμα μια ενδιάμεση έκθεση και μια τελική έκθεση που θα περιέχουν συστάσεις σχετικά με τις προς ανάληψη δράσεις ή πρωτοβουλίες.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0459.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0388.
(3) Η παράγραφος έχει ως εξής: «15. προτίθεται να συστήσει εντός τριών μηνών από την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος ειδική επιτροπή για την εξάπλωση των εγκληματικών οργανώσεων τύπου μαφίας, οι οποίες δρουν σε διακρατικό επίπεδο, θέτοντας μεταξύ των στόχων της την εις βάθος μελέτη της διάστασης του φαινομένου και τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του σε ευρωπαϊκή κλίμακα, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της απόσπασης δημόσιων πόρων από τις εγκληματικές οργανώσεις και τις οργανώσεις τύπου μαφίας και της διείσδυσής τους στο δημόσιο τομέα καθώς και τη διάβρωση της νόμιμης οικονομίας και του χρηματοοικονομικού τομέα, ενώ ένας άλλος στόχος είναι η θέσπιση σειράς νομοθετικών μέτρων που θα μπορούν να καταπολεμήσουν αυτήν την απτή και γνωστή απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της· ζητεί συνεπώς από τη Διάσκεψη των Προέδρων να διατυπώσει την πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 184 του Κανονισμού».

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου