Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2577(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0151/2012

Esitatud tekstid :

B7-0151/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0078

Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 33k
Kolmapäev, 14. märts 2012 - Strasbourg
Organiseeritud kuritegevust, korruptsiooni ja rahapesu käsitleva erikomisjoni volitused
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2012. aasta otsus organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi 16. veebruari 2012. aasta otsust teha ettepanek moodustada organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon ning määrata kindlaks selle volitused ja liikmete arv,

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni organiseeritud kuritegevuse kohta Euroopa Liidus(1), kus teatati erikomisjoni moodustamise kavatsusest,

–  võttes arvesse oma 15. septembri 2011. aasta resolutsiooni ELi jõupingutuste kohta korruptsiooniga võitlemisel(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 184,

1.  otsustab moodustada organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni, millel on järgmised volitused:

   a) analüüsida ja hinnata organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu ulatust ning mõju liidule ja selle liikmesriikidele ja teha ettepanekud sobivate meetmete kohta, mis võimaldaksid liidul nii rahvusvahelisel, Euroopa kui liikmesriikide tasandil neid ohte prognoosida ja neile vastu astuda;
   b) analüüsida ja hinnata organiseeritud kuritegevust, korruptsiooni ja rahapesu käsitlevate liidu õigusaktide rakendamist ning sellega seotud poliitikat, tagamaks, et liidu õigus ja poliitika põhineksid tõenditel ja parimatel võimalikel ohuhinnangutel, samuti jälgida nimetatud õigusaktide ja poliitika kooskõla põhiõigustega vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklitele 2 ja 6, eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud õigustega, samuti liidu välistegevuse põhimõtetega, eelkõige nendega, mis on toodud aluslepingu artiklis 21;
   c) uurida ja kontrollida, kuidas on liidu siseasjade eest vastutavad ametid (nt Europol, COSI ja Eurojust) rakendanud oma rolli ja tegevust organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu ning vastava julgeolekupoliitikaga seotud küsimustes;
   d) tegelda probleemidega, mida nimetatakse Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2011. aasta resolutsioonis organiseeritud kuritegevuse kohta Euroopa Liidus, eriti selle lõikes 15(3), samuti 15. septembri 2011. aasta resolutsioonis ELi jõupingutuste kohta korruptsiooniga võitlemisel;
   e) luua sel eesmärgil vajalikud kontaktid, korraldada külaskäike ja kohtumisi Euroopa Liidu institutsioonidega ning rahvusvaheliste, Euroopa ja riikide institutsioonidega, liikmesriikide ning kolmandate riikide parlamentide ja valitsustega ning teadlaskonna, äriringkondade ja kodanikuühiskonna esindajatega, samuti rohujuure tasandil toimijate, kuriteoohvrite ühenduste ning kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu vastases võitluses osalevate ametiisikutega, nagu õiguskaitseametnikud ja kohtunikud, aga ka kodanikuühiskonna toimijatega, kes edendavad keerulistes valdkondades õiguspärasuse kultuuri;

2.  otsustab, et kuna ELi nimetatud valdkonna õigusaktide vastuvõtmise, järelevalve ja rakendamise eest vastutavate Euroopa Parlamendi alaliste komisjonide volitustesse muudatusi ei tehta, võib erikomisjon anda soovitusi vajalike meetmete ja algatuste kohta, tehes tihedat koostööd alaliste komisjonidega;

3.  otsustab määrata erikomisjoni suuruseks 45 liiget;

4.  otsustab, et erikomisjoni ametiaeg on 12 kuud alates 1. aprillist 2012. aastast ja seda saab pikendada; otsustab, et erikomisjon esitab parlamendile vahearuande ja lõpparuande, mis sisaldavad soovitusi vajalike meetmete ja algatuste kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0459.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0388.
(3) Nimetatud lõikes öeldakse järgmist: „15. kavatseb kolme kuu jooksul käesoleva resolutsiooni vastuvõtmisest moodustada erikomitee, mis tegeleb piiriüleselt tegutsevate kuritegelike organisatsioonide, sealhulgas maffia levikuga, ja määrata komitee üheks eesmärgiks selle nähtuse ulatuse ning negatiivse sotsiaalse ja majandusliku mõju uurimise ELis, käsitledes sealhulgas riigi vahendite väärkasutamist kuritegelike organisatsioonide ja maffia poolt ning nende imbumist avalikku sektorisse ja seaduslikku majandus- ja finantssüsteemi, ning seada teiseks eesmärgiks teha kindlaks õiguslikud meetmed, mille abil võidelda selle vaieldamatu ja tuntava ohu vastu ELile ja selle kodanikele; palub seepärast esimeeste konverentsil esitada ettepanek vastavalt kodukorra artiklile 184”.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika