Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2577(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0151/2012

Predkladané texty :

B7-0151/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0078

Prijaté texty
PDF 202kWORD 41k
Streda, 14. marca 2012 - Štrasburg
Mandát osobitného výboru pre boj proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2012 o zriadení osobitného výboru pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí, o jeho právomociach, počte členov a trvaní jeho mandátu

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 16. februára 2012 navrhnúť zriadenie osobitného výboru pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí a určiť jeho právomoci a počet členov ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii(1), kde vyjadril svoj zámer zriadiť osobitný výbor,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2011 o úsilí EÚ v boji proti korupcii(2),

–  so zreteľom na článok 184 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol zriadiť osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí s týmito právomocami:

   a) analyzovať a vyhodnotiť rozsah organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí a ich vplyv na Úniu a jej členské štáty a navrhnúť primerané opatrenia, ktoré umožnia Únii brániť sa týmto hrozbám a čeliť im na medzinárodnej, európskej a vnútroštátnej úrovni;
   b) analyzovať a vyhodnotiť vykonávanie právnych predpisov Únie v oblasti organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí a príslušných politík v súčasnosti s cieľom zabezpečiť, aby právo a politiky Únie boli založené na dôkazoch a aby sa opierali o čo najlepšie posudzovanie hrozieb, ako aj monitorovať ich súlad so základnými právami podľa článku 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii, najmä právami uvedenými v Charte základných práv Európskej únie, a zásadami, na ktorých je založená vonkajšia činnosť Únie, najmä tými, ktoré sú stanovené v článku 21 zmluvy;
   c) skúmať a preverovať plnenie úlohy a vykonávanie činností agentúr Únie pre vnútorné záležitosti (napr. Europol, COSI a Eurojust), ktoré pracujú v oblasti organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí, a príslušné bezpečnostné politiky;
   d) riešiť otázky uvedené v uznesení z 25. októbra 2011 o organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii, a najmä v jeho odseku 15(3), ako aj v uznesení z 15. septembra 2011 o úsilí EÚ v boji proti korupcii;
   e) nadviazať na tento účel potrebné kontakty, organizovať návštevy a vypočutia s inštitúciami Európskej únie a medzinárodnými, európskymi a národnými inštitúciami, národnými parlamentmi a vládami členských štátov a tretích krajín, so zástupcami vedeckých kruhov, podnikateľskej a občianskej spoločnosti, ako aj subjektmi na miestnej úrovni, organizáciami obetí, úradníkmi zapojenými do každodenného boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí, ako sú úradníci v orgánoch na presadzovanie práva, sudcovia a prokurátori a subjekty občianskej spoločnosti, ktorí presadzujú kultúru zákonnosti v zložitých oblastiach;

2.  rozhodol, že právomoci stálych výborov Európskeho parlamentu, ktoré sú zodpovedné za otázky týkajúce sa prijatia, monitorovania a vykonávania právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti, sa nebudú meniť a že osobitný výbor môže v úzkej spolupráci s príslušnými stálymi výbormi vypracovávať odporúčania týkajúce sa opatrení alebo iniciatív, ktoré je potrebné prijať;

3.  rozhodol, že osobitný výbor bude zložený zo 45 členov;

4.  rozhodol, že mandát osobitného výboru bude trvať dvanásť mesiacov od 1. apríla 2012, pričom ho bude možné predĺžiť; rozhodol, že osobitný výbor predloží Európskemu parlamentu správu v polovici obdobia a konečnú správu, ktoré budú obsahovať odporúčania týkajúce sa potrebných opatrení alebo iniciatív.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0459.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0388.
(3) Uvedený odsek znie takto: „15. má v úmysle vytvoriť v lehote troch mesiacov od prijatia tohto uznesenia osobitný výbor, ktorý by sa zaoberal rozšírením zločineckých organizácií a organizácií mafiánskeho typu s nadnárodnou činnosťou a ktorého cieľom by bolo okrem iného preskúmať rozsah tohto javu a jeho negatívne spoločenské a hospodárske dôsledky na úrovni EÚ vrátane otázky sprenevery verejných financií zo strany zločineckých organizácií a organizácií mafiánskeho typu a ich prenikania do verejného sektora, ako aj kontaminácie legálnej ekonomiky a finančného systému, a takisto určiť súbor legislatívnych opatrení, pomocou ktorých by bolo možné čeliť tejto hmatateľnej a uvedomovanej hrozbe pre Európsku úniu a jej občanov; vyzýva preto na usporiadanie Konferencie prezidentov na predloženie návrhu v súlade s článkom 184 rokovacieho poriadku“;

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia