Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2577(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0151/2012

Ingivna texter :

B7-0151/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0078

Antagna texter
PDF 109kWORD 34k
Onsdagen den 14 mars 2012 - Strasbourg
Mandat för det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Europaparlamentets beslut av den 14 mars 2012 om tillsättning av ett särskilt utskott för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt och fastställande av dess ansvarsområde, sammansättning och mandatperiod

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 16 februari 2012 att föreslå att det ska tillsättas ett särskilt utskott för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt och att dess ansvarsområde och sammansättning ska fastställas,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om organiserad brottslighet i Europeiska unionen(1), i vilken parlamentet uttryckte sin avsikt att tillsätta ett särskilt utskott,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 september 2011 om EU:s insatser för att bekämpa korruption(2),

–  med beaktande av artikel 184 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet beslutar att inrätta ett särskilt utskott för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt med följande uppdrag:

   a) Det ska analysera och utvärdera utbredningen av organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt och hur dessa fenomen påverkar unionen och dess medlemsstater. Det ska även föreslå lämpliga åtgärder för hur unionen ska kunna förebygga och motverka dessa hot, på både internationell, europeisk och nationell nivå.
   b) Det ska analysera och utvärdera hur unionens lagstiftning om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt samt annan relevant politik genomförs i nuläget, för att se till att unionens lagstiftning och politik är evidensbaserad och bygger på bästa tillgängliga hotbedömningar. Det ska även kontrollera att denna lagstiftning och politik är förenlig med grundläggande rättigheter i enlighet med artiklarna 2 och 6 i fördraget om Europeiska unionen, särskilt rättigheterna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och med de principer som ligger till grund för unionens yttre åtgärder, särskilt de som fastställs i artikel 21 i fördraget.
   c) Det ska granska och undersöka hur unionens byråer för inrikes frågor (såsom Europol, COSI och Eurojust), som sysslar med frågor som rör organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt samt därtill knutna säkerhetsstrategier, genomför sina uppgifter och sin verksamhet.
   d) Det ska ta upp de frågor som avses i parlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om organiserad brottslighet i Europeiska unionen, särskilt punkt 15(3), och i parlamentets resolution av den 15 september 2011 om EU:s insatser för att bekämpa korruption.
   e) Det ska därför etablera nödvändiga kontakter, göra besök och anordna utfrågningar med Europeiska unionens institutioner och med internationella, europeiska och nationella institutioner, medlemsstaternas och tredjeländers nationella parlament och regeringar, företrädare för forskarsamhället, företag och det civila samhället liksom gräsrotsorganisationer och brottsofferorganisationer, de tjänstemän som dagligen bekämpar organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt, såsom brottsbekämpande organ och domare, samt med aktörer i det civila samhället som arbetar för ett klimat präglat av laglighet på besvärliga områden.

2.  Eftersom ansvarsområdet för de av parlamentets ständiga utskott som ansvarar för att anta, följa upp och genomföra unionslagstiftningen på detta område förblir oförändrat beslutar Europaparlamentet att det särskilda utskottet får utfärda rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska vidtas, i nära samarbete med de ständiga utskotten.

3.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska bestå av 45 ledamöter.

4.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets mandatperiod ska vara tolv månader från och med den 1 april 2012. Mandatperioden kan förlängas. Parlamentet beslutar att det särskilda utskottet efter halva tiden och i slutet av denna period ska lägga fram ett betänkande för parlamentet med rekommendationer om nödvändiga åtgärder och initiativ.

(1) Antagna texter, P7_TA(2011)0459.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0388.
(3) Punkten lyder på följande sätt: ”15. Europaparlamentet har för avsikt att inom tre månader efter antagandet av denna resolution inrätta ett särskilt utskott med ansvar för att undersöka spridningen av de kriminella organisationer, inklusive maffialiknande organisationer, som opererar över gränserna. Ett av målen för utskottet blir att undersöka omfattningen av företeelsen och de negativa samhällsekonomiska konsekvenserna i hela EU, inklusive frågan om kriminella organisationers och maffialiknande organisationers missbruk av offentliga medel och infiltration av den offentliga sektorn, liksom deras ”kontaminering' av den lagliga ekonomin och det finansiella systemet. Ett annat mål blir att ta fram en rad lagstiftningsåtgärder som gör det möjligt att ta itu med detta konkreta och erkända hot mot EU och dess medborgare. Parlamentet uppmanar därför talmanskonferensen att lägga fram detta förslag, i enlighet med artikel 184 i arbetsordningen.”

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy