Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2575(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0150/2012

Внесени текстове :

B7-0150/2012

Разисквания :

PV 12/03/2012 - 20
CRE 12/03/2012 - 20

Гласувания :

PV 14/03/2012 - 9.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0079

Приети текстове
PDF 292kWORD 52k
Сряда, 14 март 2012 г. - Страсбург
Съдебно обучение
P7_TA(2012)0079B7-0150/2012

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2012 г. относно съдебното обучение (2012/2575(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 81 и 82 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които предвиждат приемането, в съответствие с обикновената законодателна процедура, на мерки, които целят да осигурят „подкрепа за обучението на магистрати и съдебни служители“,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 1991 г. относно учредяването на Академия по европейско право(1), позицията си от 24 септември 2002 г. относно приемането на решение на Съвета за създаване на Европейска мрежа за съдебно обучение(2), резолюцията си от 9 юли 2008 г. относно ролята на националния съдия в европейската съдебна система(3), както и препоръката си от 7 май 2009 г. до Съвета относно разработването на пространство на наказателно правосъдие на ЕС(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм“(COM(2010)0171),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2009 г. относно Програмата от Стокхолм(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно съдебното обучение(6),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 септември 2011 г., озаглавено „Изграждане на доверие в правосъдието в целия ЕС – ново измерение на европейското съдебно обучение“ (COM(2011)0551),

–  като взе предвид пилотния проект за съдебно обучение, предложен от Парламента през 2011 г.,

–  като взе предвид сравнителното проучване относно съдебното обучение в държавите членки, възложено от Парламента на Академията по европейско право в сътрудничество с Европейската мрежа за съдебно обучение(7),

–  като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че горепосоченото проучване направи преглед на дейностите, извършвани в тази област от националните школи за магистратите, включително вида на предлаганото обучение, съответните условия и бюджетните средства, с оглед на идентифицирането на потребностите и представянето на предложения за подобрения и най-добри практики и съдържа резултатите от задълбочено изследване, обхващащо над 6 000 съдии и прокурори в държавите членки, с акцент върху техния опит по отношение на обучението по право на ЕС, както и техните предложения за подобрения;

Б.  като има предвид, че правилното название на съдебното обучение следва да бъде „съдебно образование“, за да се отрази специалното естество на непрекъснато интелектуално развитие, което магистратите трябва да осъществяват, както и фактът, че най-подходящи да преподават в тази област са самите съдии;

В.  като има предвид, че в момента предлагането на обучение е далеч от постигането на целта на Комисията, а именно половината от правните специалисти в ЕС да имат достъп до такова обучение;

Г.  като има предвид, че според проучването езиковите бариери, липсата на (своевременна) информация за съществуващите програми, фактът, че програмите не винаги са адаптирани към потребностите на съдиите, заедно с голямото работно натоварване на съдиите и липсата на подходящо финансиране са сред причините за относително ниското равнище на преминалите обучение по право на ЕС сред запитаните (53 %, като само една трета от тях през последните 3 години);

Д.  като има предвид, че е разумно, включително и от бюджетна гледна точка, в настоящата ситуация на финансова строгост да се използват съществуващите институции, по-специално националните школи за съдебно обучение, както и университетите и професионалните организации, що се отнася до свързаните с „националното право“ аспекти на изграждането на европейска съдебна култура; като има предвид, че по този начин в държавите членки могат да бъдат идентифицирани най-добрите практики, които да бъдат насърчавани и разпространявани в целия ЕС; като има предвид, че що се отнася до обучението по право на ЕС, Академията по европейско право следва да продължи да изпълнява своята роля;

Е.  като има предвид, че както Парламентът вече посочи, европейското съдебно пространство трябва да се изгради на основата на обща съдебна култура сред правните специалисти, магистратите и прокурорите, като тази култура следва не само да се основава на правото на ЕС, но и да се развива чрез взаимно познаване и разбиране на националните съдебни системи, чрез цялостно преработване на университетските учебни програми, чрез обмен, учебни посещения и съвместни обучения с активната подкрепа на Академията по европейско право, Европейската мрежа за съдебно обучение и Института по европейско право;

Ж.  като има предвид, че съдебното обучение следва да бъде свързано с дебата относно традиционната роля на съдебната власт и нейната модернизация, както и относно начините за нейното отваряне и за разширяването на нейните хоризонти; като има предвид, че това включва също така езиково обучение и насърчаване на изучаването на сравнително и международно право;

З.  като има предвид, че обща съдебна култура следва се създаде и сред магистратите чрез Хартата на основните права, работата на Венецианската комисия към Съвета на Европа и т.н., с цел да се насърчават основните ценности на съдебната професия чрез обсъждане и разпространение на обща професионална етика, на принципите на правовата държава и на принципите за назначаване и избор на съдии, както и с цел да се избягва политизирането на съдебната власт, като по този начин се насърчава взаимното доверие, необходимо за превръщането на общото съдебно пространство в действителност;

И.  като има предвид, че е необходимо да се създадат мрежи между съдии от различни култури и да се подобри координацията на съществуващите мрежи с цел създаване на „кръгове на съгласуваност“; като има предвид, че за тази цел електронната комуникация не е достатъчна и че трябва да съществуват форуми, в рамките на които съдиите да могат да осъществят контакт, и че е изключително важно да се осигури участието на съдии от съдилищата в Люксембург и Страсбург;

Й.  като има предвид, че съдебното образование не може да се ограничава до материалното и процесуалното право и че съдиите се нуждаят от обучение, свързано с тяхната съдебна дейност и с „професията на съдията“;

1.  Като признава, че преките контакти са най-добрият вариант, счита, че с оглед на бюджетните ограничения, както и с оглед на отговорите, дадени от съдиите в проучването, такова обучение и съвети биха могли да се предоставят и чрез интернет (видеоконферентна връзка, онлайн курсове, излъчване в реално време по интернет), както и чрез обмен; отбелязва, че съдиите призовават за по-нататъшна оценка и адаптиране на програмите за обучение спрямо техните потребности, като същевременно изглежда предпочитат интерактивното обучение, в рамките на което могат да обменят опит и да обсъждат казуси, пред „класическите“ (отгоре-надолу) формули за обучение;

2.  Счита, че една по-нататъшна цел би била координацията на обучението, предоставяно от съществуващите школи за съдебно обучение, и улесняването и насърчаването на диалога и професионалните контакти;

3.  Отбелязва, че многоезичното обучение е важно, тъй като проучването показва, че само сравнително малък брой съдии говорят чужд език достатъчно добре, за да могат да участват активно в съдебно обучение в други държави членки;

4.  Счита, че един то начините да се решат проблемите (разходи, езиково обучение, ефективност на разходите) е да се използват модерни технологии и да се финансира създаването на приложения, подобни на приложението „ITunes U“ на Apple; такива „приложения“, подготвени от националните школи, Академията по европейско право, университетите и други лица, предоставящи обучение, следва да обхващат курсове за обучение с видео материали, включително езиково обучение (с особено внимание към правната терминология), както и обучение относно националните правни системи, специалните правни процедури и др. и следва бъдат безплатни за магистратите;

5.  Счита, че успешното участие в такива курсове би могло да представлява начин за достъп на съдиите до програма „Еразъм“, както и за участие в курсове за обучение в чужбина;

6.  Предлага тези „приложения“ да се предоставят на разположение и на правните специалисти, професионалните организации, университетските преподаватели и студентите по право срещу ниска такса и счита, че тяхното разработване и внедряване биха осигурили умерен тласък на икономиката и заетостта с относително ниски разходи;

7.  Счита, че представеният от Luigi Berlinguer и Erminia Mazzoni пилотен проект, чието провеждане е планирано за 2012 г., следва да има за цел преди всичко идентифицирането и популяризирането на най-добрите практики в организирането на достъпа до правото на ЕС и съответното обучение в рамките на националните съдебни системи и школи за обучение; счита, например, че ЕС следва да насърчава държавите членки да следват примера на успешни институции като координаторите в областта на правото на ЕС, които съществуват в рамките на националните съдебни структури в Италия и Холандия, да насърчават обучението на такива координатори и да улесняват и по други начини тяхната работа на равнище ЕС;

8.  Счита, че пилотният проект следва да обхваща създаването на работна група, съставена от национални и европейски доставчици на съдебно обучение, както и от участници извън съдебната система, чиято цел да бъде идентифицирането на серия от тематични „групи“ проблеми в областта на правото на ЕС, които изглеждат свързани в най-висока степен с ежедневната съдебна практика, както по „практически“ въпроси (как се отправя преюдициално запитване, как се осъществява достъпът до базите данни с право на ЕС и т.н.), така и по въпроси по същество;

9.  Предлага пилотният проект да координира: а) обмена на знания и съвети относно отделните правни системи между отделните школи за съдебно обучение въз основа на съществуващите мрежи и ресурси, и б) официално обучение и запознаване с чуждестранните правни системи;

10.  Накрая, предлага Комисията да провежда ежегодно форум, на който съдии със старшинство от всички степени в правни области, в които често възникват национални и трансгранични въпроси, могат да обсъждат области, в които наскоро са възникнали правни спорове или трудности, с цел да се насърчават разискванията, да се установяват контакти, да се създават канали за общуване и да се изграждат взаимно доверие и разбиране; счита, че подобен форум би могъл да предостави възможност на компетентните органи, доставчиците на обучение и експертите, в това число университетите и професионалните организации, да обсъдят политиката в областта на съдебното обучение и бъдещето на юридическото образование в Европа;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) ОВ C 267, 14.10.1991 г., стр. 33.
(2) ОВ C 273 E, 14.11.2003 г., стр. 99.
(3) ОВ C 294 E, 3.12.2009 г., стр. 27.
(4) ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 116.
(5) ОВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 12.
(6) ОВ C 236 E, 12.8.2011 г., стр. 130.
(7) http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=60091

Правна информация - Политика за поверителност