Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2957(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0126/2012

Předložené texty :

B7-0126/2012

Rozpravy :

PV 13/03/2012 - 15
CRE 13/03/2012 - 15

Hlasování :

PV 14/03/2012 - 9.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0080

Přijaté texty
PDF 218kWORD 52k
Středa, 14. března 2012 - Štrasburk
Dětská práce v odvětví kakaa
P7_TA(2012)0080B7-0126/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o dětské práci v odvětví kakaa (2011/2957(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na články 3, 6 a 21 Smlouvy o Evropské unii,

  s ohledem na články 206 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, Úmluvu MOP č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání a Úmluvu Organizace spojených národů (OSN) o právech dítěte,

  s ohledem na uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010, zejména na články 42 a 43 této dohody,

  s ohledem na svá předchozí usnesení o obchodování s dětmi a vykořisťování dětí v rozvojových zemích,

  s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech, sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(1) a o sociální odpovědnosti podniků v dohodách o mezinárodním obchodu(2),

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že MOP odhaduje, že na světě je více než 215 milionů dětských pracovníků zapojených do činnosti, které by měly být zrušeny, vzhledem k tomu, že je 152 milionů z nich mladších 15 let a 115 milionů vykonává nebezpečnou činnost;

B.  vzhledem k tomu, že pro účely tohoto usnesení se dětskou prací rozumí dětská práce, jak ji definuje Úmluva MOP č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání a Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament musí schválit uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010; vzhledem k tomu, že zúčastněné strany vyjádřily hluboké znepokojení nad dětskou prací při pěstování a sběru kakaových bobů;

D.  vzhledem k tomu, že se 70 % světové produkce kakaa pěstuje v západní Africe a přibližně 7,5 milionu lidí pracuje v tomto regionu v odvětví kakaa, téměř výhradně na malých rodinných farmách, přičemž v celé západní Africe je přibližně 1,5 až 2 miliony rodinných farem; vzhledem k tomu, že pěstování kakaa vyžaduje v období sklizně vysoký podíl lidské práce a výrobci čelí silnému tlaku ze strany subjektů vnitrostátního i mezinárodního trhu na udržení nízkých nákladů práce; vzhledem k tomu, že v nejvytíženějších obdobích jsou do práce zapojeni všichni členové rodiny, včetně dětí; vzhledem k tomu, že dětská práce představuje nepřijatelné riziko;

E.  vzhledem k tomu, že podle MOP by neměla být každá práce, kterou vykonávají děti, posuzována jako dětská práce, kterou je třeba vymýtit, a že je třeba jasně rozlišovat mezi těmito dvěma formami; vzhledem k tomu, že zapojení dětí a mládeže do práce, která neohrožuje jejich zdraví a osobní rozvoj nebo nenarušuje jejich výuku ve škole, je obecně považováno za něco pozitivního, pokud tato práce není nebezpečná nebo dětem nebrání ve školní docházce;

F.  vzhledem k tomu, že studie provedené v Ghaně a na Pobřeží slonoviny ukazují, že děti pracující na kakaových farmách jsou vystaveny různým druhům nebezpečí; vzhledem k tomu, že některé děti mohou navíc být oběťmi obchodování s dětmi z jiných regionů země nebo ze sousedních zemí; vzhledem k tomu, že je třeba provést další výzkum týkající se výskytu dětské práce a obchodování s dětmi v tomto regionu, protože žádné ověřené údaje neexistují;

G.  vzhledem k tomu, že je nepřijatelné, aby se při pěstováním a sběru kakaových bodů využívaly nejhorší formy dětské práce;

H.  vzhledem k tomu, že za poslední roky bylo v rámci programů a iniciativ na odstranění nejhorších forem dětské práce na kakaových farmách v západní Africe dosaženo značného pokroku, i když vzhledem k obrovskému rozsahu tohoto odvětví toho ještě hodně zbývá udělat; vzhledem k tomu, že obnovené konflikty v této oblasti, zejména na Pobřeží slonoviny, situaci dětí opět zhoršily;

I.  vzhledem k tomu, že chudoba, nedostatek alternativních příjmů, nouze nebo naprostý nedostatek mimoškolních příležitostí pro mladé lidi, strnulé struktury místních komunit a převládající přístupy, nedostatek náležité právní ochrany práv dětí a neschopnost zavést povinné veřejné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na jejich pohlaví, nemluvě o korupci a špatné správě věcí veřejných, představují sociálně-ekonomické a politické faktory, které mohou přispět k opakujícímu se zneužívání dětí v některých částech světa;

J.  vzhledem k tomu, že vlády všech zúčastněných stran mají primární odpovědnost za uplatňování Úmluvy OSN o právech dítěte, Úmluvy MOP č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání a Úmluvy MOP č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce;

K.  vzhledem k tomu, že strategie EU pro společenskou odpovědnost podniků (2011–2014), celosvětová iniciativa OSN nazvaná Global Compact, zejména zásada 5 o zrušení dětské práce, a protokol Harkina a Engela poskytují užitečný rámec pro společenskou odpovědnost podniků v odvětví kakaa;

1.  naléhavě vyzývá státy, které dosud neratifikovaly Úmluvu OSN o právech dítěte a Úmluvy MOP č. 138 a 182, aby tyto úmluvy urychleně ratifikovaly a uplatňovaly; kromě toho zastává názor, že by státy měly využívat všechny vhodné postupy ke zvýšení informovanosti o zneužívání dětí na trhu práce a o nutnosti dodržovat existující národní a mezinárodní pravidla;

2.  důrazně odsuzuje využívání dětské práce na kakaových polích;

3.  vyzývá všechny zúčastněné strany zapojené do pěstování a zpracovávání kakaových bodů a jejich odvozených produktů, zejména vlády, průmysl na celosvětové úrovni, výrobce kakaa, odborové organizace, nevládní organizace a spotřebitele, aby plnily své povinnosti, pokud jde o boj proti všem formám dětské nucené práce a obchodování s dětmi, vyměňovaly si odborné poznatky a spolupracovaly na vytvoření udržitelného dodavatelského řetězce v odvětví kakaa bez dětské práce;

4.  je toho názoru, že významné změny může přinést pouze globální a koordinovaný rámec, který řeší hlavní příčiny dětské práce a který vlády, občanská společnost, průmysl, obchodníci a výrobci dlouhodobě provádějí;

5.  vyzývá Komisi, aby zajistila konzistentnost politik ve všech svých iniciativách, zejména v iniciativách týkajících se obchodu, rozvoje (zejména pokud jde přístup dětí ke vzdělávání), lidských práv, veřejných zakázek a sociální odpovědnosti podniků, a aby podpořila výměnu osvědčených postupů mezi různými hospodářskými odvětvími, v nichž se vyskytuje dětská práce;

6.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny obchodní dohody obsahovaly účinná ustanovení o snížení chudoby a podpoře důstojné práce a bezpečných pracovních podmínek a také právně závazné doložky, pokud jde o mezinárodně uznávané normy v oblasti lidských práv, sociální a environmentální normy a kontrolu jejich dodržování, spolu s opatřeními, která se použijí v případě jejich porušování;

7.  připomíná, že systém všeobecných preferencí EU, který je hlavním politickým nástrojem její obchodní politiky k prosazování základních pracovních norem, je právě revidován a že obchodní preference poskytnuté podle tohoto sytému přijímacím zemím mohou být za výjimečných okolností odejmuty, a to zejména v případě závažného a systematického porušování zásad stanovených v řadě základních úmluv MOP, včetně úmluv č. 138 a 182;

8.  připomíná, že Parlament dne 15. prosince 2011 odmítl udělit souhlas s Protokolem o textilních výrobcích k Dohodě a partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem z důvodu obav týkajících se využívání nucené dětské práce na bavlníkových plantážích v Uzbekistánu a doporučil, aby EU posoudila možnost dočasného odejmutí výhod pro Uzbekistán vyplývajících ze všeobecného systému preferencí v případě, že monitorovací orgány MOP dojdou k závěru, že Uzbekistán závažně a systematicky porušoval své povinnosti(3);

9.  vítá iniciativy, do nichž je zapojena celá škála zúčastněných stran, mezi nimi vlády, průmysl, výrobci a občanská společnost a jejichž cílem je vymýtit dětskou práci, zlepšit životní podmínky dětí a dospělých na kakaových farmách a zajistit, aby kakao bylo pěstováno odpovědným způsobem; takovou iniciativou je např. nedávná regionální iniciativa OECD, sekretariátu klubu zemí Sahelu a západní Afriky a Mezinárodní iniciativa v oblasti kakaa, která má za cíl prosazovat osvědčené postupy v boji proti nejhorším formám dětské práce na kakaových farmách v západní Africe; poukazuje na to, že tyto iniciativy vyžadují vhodná následná opatření, aby byl zajištěn skutečný pokrok; vyzývá vlády, aby zintenzivnily svou podporu obchodních sítí s produkty odvětví kakaa s označením „fair trade“ a svou podporu zemědělských družstev a umožnily jim dodávat své produkty přímo na vnitrostátní a mezinárodní trhy, čímž se tyto subjekty vyhnou zprostředkovatelům a budou moci prodávat své produkty za spravedlivou cenu; vyzývá Komisi, aby tato opatření podpořila;

10.  podporuje cíle protokolu pro pěstování a zpracovávání kakaových bobů a jejich odvozených produktů takovým způsobem, který odpovídá úmluvě MOP č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (známý jako „Harkin-Engel Protocol“) a vyzývá k plnému provedení tohoto protokolu;

11.  připomíná, že CEN (Evropský výbor pro normalizaci) se nedávno rozhodl zřídit novou projektovou komisi s cílem vypracovat pro sledovatelné a udržitelné kakao evropskou normu skládající se ze dvou částí; vyzývá Komisi, aby zvážila a v případě potřeby předložila Evropskému parlamentu legislativní návrh týkající se účinného mechanismu pro zpětné sledování zboží vyrobeného s využitím nucené dětské práce; vyzývá smluvní strany Mezinárodní dohody o kakau, aby podpořily zlepšení v zásobovacím řetězci a lepší organizaci zemědělců s cílem umožnit zpětné sledování zásobovacího řetězce v odvětví kakaa;

12.  vyzývá smluvní strany Mezinárodní dohody o kakau, aby zvážily možnost zavést pro zásobovací řetězec v odvětví kakaa schválený systém zpětného sledování kontrolovaného třetí stranou;

13.  vyzývá Komisi, MOP–Mezinárodní program na odstranění dětské práce a další partnery, aby nadále usilovali o lepší pochopení hospodářských, sociálních a kulturních složitostí zemědělských komunit;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Dětskému fondu OSN (UNICEF), spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, Africké jednotě a Mezinárodní organizaci práce.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0434.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0446.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0586.

Právní upozornění - Ochrana soukromí