Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2957(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0126/2012

Esitatud tekstid :

B7-0126/2012

Arutelud :

PV 13/03/2012 - 15
CRE 13/03/2012 - 15

Hääletused :

PV 14/03/2012 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0080

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 40k
Kolmapäev, 14. märts 2012 - Strasbourg
Laste tööjõu kasutamine kakaosektoris
P7_TA(2012)0080B7-0126/2012

Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2012. aasta resolutsioon laste tööjõu kasutamise kohta kakaosektoris (2011/2957(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 3, 6 ja 21,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 206 ja 207,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni nr 182 lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise kohta, ILO konventsiooni nr 138 tööle võetava isiku vanuse alammäära kohta ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse 2010. aasta rahvusvahelise kakaolepingu sõlmimist, eriti selle lepingu artikleid 42 ja 43,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone lastega kaubitsemise ning laste ekspluateerimise kohta arenguriikides,

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsioone inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes(1) ning ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et ILO hinnangul teeb maailmas enam kui 215 miljonit last tööd, mis tuleks keelustada; arvestades, et 152 miljonit neist lastest on alla 15-aastased ning 115 miljonit teevad ohtlikku tööd;

B.  arvestades, et käesolevas resolutsioonis tähendab laste tööjõu kasutamine laste tööjõu kasutamist, nagu see on määratletud ILO konventsioonis nr 138 töölevõetava isiku vanuse alammäära kohta ning konventsioonis nr 182 lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise kohta;

C.  arvestades, et parlament peab andma nõusoleku 2010. aasta rahvusvahelise kakaolepingu sõlmimiseks; arvestades, et sidusrühmad on väljendanud tõsist muret seoses laste tööjõu kasutamisega kakaoubade kasvatamisel ja saagi koristamisel;

D.  arvestades, et 70% maailma kakaotoodangust pärineb Lääne-Aafrikast ning selles piirkonnas töötab kakaotööstuses ligikaudu 7,5 miljonit inimest peaaegu eranditult väikestes pereettevõtetes, mida on kogu Lääne-Aafrikas 1,5–2 miljonit; arvestades, et kakaotootmine on väga töömahukas viiekuusel saagikoristusajal ning tootjatel lasub riiklike ja rahvusvaheliste turuosaliste poolt pidev surve hoida tööjõukulud madalad; arvestades, et tipphooajal on tööga hõivatud kõik pereliikmed, kaasa arvatud lapsed; arvestades, et laste tööjõu kasutamine kätkeb endas lubamatuid riske;

E.  arvestades, et ILO arvates ei tuleks kõiki laste tehtavaid töid liigitada laste tööks, mis tuleb kaotada, ning nende kahe laste töö vormi vahel tuleb selget vahet teha; arvestades, et laste või noorte osalemine sellise töö tegemises, mis ei kahjusta nende tervist ega isiklikku arengut ega sega hariduse omandamist, on üldiselt positiivne, juhul kui tööülesanded ei ole ohtlikud ega takista neid koolis käimast;

F.  arvestades, et Ghanas ja Elevandiluurannikul läbi viidud uuringud näitavad, et lapsed, kes töötavad kakaokasvandustes, puutuvad kokku erinevate ohtudega; arvestades, et lisaks sellele võivad mõned lapsed olla inimkaubanduse ohvrid, kes on pärit riigi muudest piirkondadest või naaberriikidest; arvestades, et laste tööjõu kasutamist ja lastega kaubitsemist selles piirkonnas tuleb täiendavalt uurida, sest selle kohta puuduvad kontrollitud andmed;

G.  arvestades, et laste töö kõige halvemate vormide kasutamine kakaoubade kasvatamisel ja saagi koristamisel on lubamatu;

H.  arvestades, et viimastel aastatel olid programmid ja algatused laste tööjõu kasutamise kõige halvemate vormide vastu võitlemiseks Lääne-Aafrika kakaokasvandustes andnud märkimisväärseid tulemusi, ehkki sektori tohutu suuruse tõttu jäi palju veel teha; arvestades, et piirkonnas ja eriti Elevandiluurannikul uuesti tekkinud konfliktiolukorrad on laste olukorda jälle halvendanud;

I.  arvestades, et vaesus ja sissetuleku saamise alternatiivide puudumine, noortele mõeldud kooliväliste võimaluste vähesus või täielik puudumine, jäigad ühiskonna struktuurid ning valitsevad hoiakud, laste õiguste piisava õiguskaitse puudumine ning asjaolu, et ei ole kehtestatud kohustuslikku haridust kõikidele lastele nende soost olenemata, rääkimata korruptsioonist ja halvast valitsemisest, on sotsiaalmajanduslikud ja poliitilised tegurid, mis soodustavad laste jätkuvat kuritarvitamist mõnes maailma osas;

J.  arvestades kõikide asjaomaste riikide valitsuste esmast kohustust rakendada täielikult ÜRO lapse õiguste konventsiooni, ILO konventsiooni nr 138 tööle võetava isiku vanuse alammäära kohta ja ILO konventsiooni nr 182 lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise kohta;

K.  arvestades ettevõtete sotsiaalse vastutuse ELi strateegiat (2011–2014), ÜRO algatust Global Compact, eriti selle viiendat põhimõtet laste tööjõu kasutamise kaotamise kohta ning Harkin-Engeli protokolli, mis moodustavad kasuliku raamistiku ettevõtete sotsiaalse vastutuse jaoks kakaosektoris;

1.  nõuab tungivalt, et need riigid, kes ei ole veel ratifitseerinud ÜRO lapse õiguste konventsiooni ning ILO konventsioone nr 138 ja nr 182, ratifitseeriksid ja rakendaksid need konventsioonid kiiresti; on lisaks seisukohal, et riigid peaksid võtma kõik asjakohased meetmed, et tõsta teadlikkust laste ärakasutamisest tööjõuturul ning vajadusest täita kehtivad riiklikke ja rahvusvahelisi eeskirju;

2.  mõistab karmilt hukka laste tööjõu kasutamise kakaokasvandustes;

3.  kutsub üles kõiki kakaokasvatamise ning kakaoubade ja nendest saadud toodete töötlemisega tegelevaid sidusrühmi – nimelt valitsusi, ülemaailmset tööstust, kakaotootjaid, töötajate organisatsioone, valitsusväliseid organisatsioone ja tarbijaid – täitma oma kohustusi laste sunniviisilise töö ja lastega kaubitsemise vastu võitlemisel, jagama kogemusi ning tegema koostööd, et saavutada jätkusuutlik kakao tarneahel, kus ei kasutata laste tööjõudu;

4.  on arvamusel, et suure muutuse saab kaasa tuua vaid terviklik ja kooskõlastatud raamistik, mis käsitleb laste tööjõu kasutamise algpõhjuseid ning mida rakendavad pikaajaliselt valitsused, tööstus, müüjad, tootjad ja kodanikuühiskond;

5.  palub komisjonil tagada poliitika sidusus kõigis oma algatustes, eriti nendes, mis on seotud kaubanduse, arengu (eelkõige laste haridusvõimaluste), inimõiguste, riigihangete ja ettevõtete sotsiaalse vastutusega, ning innustada parimate tavade vahetamist majandussektorite vahel, kus esineb laste tööjõu kasutamist;

6.  nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et kõigis kaubanduskokkulepetes oleksid tõhusad sätted vaesuse vähendamiseks ning inimväärse töö ja ohutute töötingimuste edendamiseks ning et lepped sisaldaksid õiguslikult siduvaid klausleid rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste, sotsiaalsete ja keskkonnastandardite ning nende jõustamise kohta, samuti meetmeid, mida kohaldatakse sätete rikkumise korral;

7.  tuletab meelde, et praegu vaadatakse läbi ELi üldist soodustuste süsteemi, mis on ELi kaubanduspoliitika põhiline vahend peamiste tööjõustandardite edendamiseks, ning et nimetatud süsteemi raames riikidele antud kaubandussoodustused saab teatavatel asjaoludel tühistada – nimelt juhul, kui on raskelt ja süstemaatiliselt rikutud peamistes ILO konventsioonides, sh konventsioonides nr 138 ja nr 182 sätestatud põhimõtteid;

8.  tuletab meelde, et parlament otsustas 15. detsembril 2011. aastal mitte anda nõusolekut ELi ja Usbekistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu tekstiiliprotokolli sõlmimiseks, kuna tundis muret laste sunniviisilise töö kasutamise pärast Usbekistani puuvillapõldudel, ning soovitas ELil kaaluda üldise soodustuste süsteemi kohaldamise ajutist peatamist Usbekistani suhtes, juhul kui ILO järelevalveorganid leiavad, et Usbekistan on raskelt ja süstemaatiliselt oma kohustusi rikkunud(3);

9.  kiidab heaks kõik sidusrühmade ühised algatused, mis hõlmavad valitsusi, tööstust, tootjaid ja kodanikuühiskonda ning mille eesmärk on kaotada laste tööjõu kasutamine, parandada laste ja täiskasvanute elutingimusi kakaokasvandustes ning tagada kakao vastutustundlik kasvatamine, näiteks OECD, Saheli ja Lääne-Aafrika klubi sekretariaadi hiljutine piirkondlik algatus ning Lääne-Aafrika kakaokasvandustes lastele sobimatu töö kasutamise vastu võitlemise parimate tavade edendamise rahvusvaheline kakaoalgatus; rõhutab, et neid algatusi tuleb nõuetekohaselt jälgida, et tagada tõelised edusammud; julgustab valitsusi suurendama toetust õiglase kaubanduse võrgustikele kakaosektoris ja maapiirkondade kooperatiividele ning võimaldama neil müüa oma toodangut otse siseriiklikul ja rahvusvahelisel turul, vältides sellega vahendajaid ja saades õiglast hinda; palub komisjonil neid meetmeid toetada;

10.  toetab protokollis kakaokasvatamise ning kakaoubade ja nendest saadud toodete töötlemise kohta viisil, mis vastab ILO konventsioonile nr 182 lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise kohta, (tuntud Harkin-Engeli protokollina) seatud eesmärke ning nõuab protokolli täielikku rakendamist;

11.  tuletab meelde, et Euroopa Standardikomitee (CEN) otsustas hiljuti luua uue projektikomisjoni, et arendada välja kaheosaline Euroopa standard jälgitava ja jätkusuutliku kakaotootmise kohta; palub komisjonil kaaluda tõhusa jälgimismehhanismi loomist laste tööjõu sunniviisilise kasutamise teel saadud toodete jaoks ning vajaduse korral esitada seadusandlik ettepanek; kutsub rahvusvahelise kakaolepingu partnereid üles toetama tarneahela parandamist ning põllumajandustootjate paremat organiseerimist, et võimaldada jälgitavust kogu kakaosektori tarneahela ulatuses;

12.  kutsub rahvusvahelise kakaolepingu partnereid üles kaaluma võimalust võtta kasutusele volitatud kolmanda osapoole kontrollitav kakao tarneahela jälgimise süsteem;

13.  palub komisjonil, ILO laste töö kaotamise rahvusvahelisel programmil (IPEC) ja teistel partneritel jätkata tööd, et saavutada parem arusaamine kakaokasvatuse piirkondade keerukatest majanduslikest, sotsiaalsetest ja kultuurilistest suhetest;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, UNICEFile, AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele, Aafrika Liidule ja ILO-le.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0434.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0446.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0586.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika