Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2911(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0145/2012

Rozpravy :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Hlasovanie :

PV 14/03/2012 - 9.9

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0082

Prijaté texty
PDF 320kWORD 77k
Streda, 14. marca 2012 - Štrasburg
Riešenie problému epidémie cukrovky v EÚ
P7_TA(2012)0082RC-B7-0145/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2012 o riešení problému epidémie cukrovky v EÚ (2011/2911(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo Sv. Vincenta o liečbe a výskume cukrovky v Európe, ktoré bolo prijaté na prvom stretnutí o akčnom programe vyhlásenia zo Sv. Vincenta o cukrovke, ktoré sa konalo od 10. do 12. októbra 1989(1),

–  so zreteľom na to, že Komisia vytvorila 15. marca 2005 Platformu EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie(2),

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 8. decembra 2005 s názvom Podpora zdravého stravovania a telesnej aktivity: európsky rozmer prevencie nadváhy, obezity a chronických ochorení, ktorá sa zaoberá determinantmi spôsobujúcimi prepuknutie diabetu 2. typu (COM(2005)0637),

–  so zreteľom na závery konferencie rakúskeho predsedníctva s názvom Prevencia cukrovej úplavice 2. typu, ktorá sa konala 15. až 16. februára 2006 vo Viedni(3),

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie z 27. apríla 2006 o cukrovke(4),

–  so zreteľom na závery Rady o podpore zdravého životného štýlu a prevencii cukrovej úplavice 2. typu(5),

–  so zreteľom na rezolúciu Regionálneho výboru pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie z 11. septembra 2006 o prevencii a kontrole neprenosných chorôb v európskom regióne WHO(6),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 61/225 z 20. decembra 2006 o svetovom dni cukrovky,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES z 23. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013)(7), a na následné rozhodnutie Komisie z 22. februára 2011 o prijatí rozhodnutia o financovaní na rok 2011 v rámci druhého akčného programu Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) a tohto programu a o kritériách výberu, udeľovania a iných kritériách týkajúcich sa finančných príspevkov na akcie tohto programu(8),

–  so zreteľom na bielu knihu Komisie z 23. októbra 2007 s názvom Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013 (COM(2007)0630),

–  so zreteľom na siedmy rámcový program v oblasti výskumu (2007 – 2013)(9) a na rámcový program pre výskum a inovácie (COM(2011)0808),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. októbra 2009 s názvom Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ (COM(2009)0567),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 64/265 z 13. mája 2010 o prevencii a kontrole neprenosných chorôb,

–  so zreteľom na hlavné výsledky a odporúčania vyplývajúce z projektu FP7 – ZDRAVIE – 200701 „DIAMAP – plán výskumu cukrovky v Európe“(10),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 – Únia inovácií (COM(2010)0546) a na jej pilotný projekt v oblasti aktívneho a zdravého starnutia,

–  so zreteľom na závery Rady zo 7. decembra 2010 s názvom Inovačné prístupy k chronickým ochoreniam v oblasti verejného zdravia a systémy zdravotnej starostlivosti,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 65/238 z 24. decembra 2010 o rozsahu, modalitách, forme a organizácii stretnutia Valného zhromaždenia na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb,

–  so zreteľom na Moskovské vyhlásenie prijaté počas prvej svetovej ministerskej konferencie OSN o zdravom životnom štýle a kontrole neprenosných chorôb, ktorá sa konala v Moskve 28. až 29. apríla 2011(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2011 o pozícii a záväzku Európskej únie pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb(12),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže cukrovka je jednou z najbežnejších neprenosných chorôb, ktorá podľa odhadov postihuje viac ako 32 miliónov občanov EÚ, čo predstavuje takmer 10 % jej celkového obyvateľstva, pričom ďalších 32 miliónov občanov trpí poruchou tolerancie glukózy, ktorá sa u nich s veľkou pravdepodobnosťou vyvinie do diabetu s klinickými príznakmi(13);

B.  keďže podľa odhadov sa počet osôb postihnutých cukrovkou v Európe zvýši o 16,6 % do roku 2030 v dôsledku epidémie obezity, starnutia európskeho obyvateľstva a ďalších faktorov, ktoré ešte neboli určené;

C.  keďže cukrová úplavica 2. typu skracuje priemernú dĺžku života o 5 až 10 rokov(14) a cukrová úplavica 1. typu skracuje priemernú dĺžku života asi o 20 rokov(15) a keďže v EÚ sa ročne pripisuje cukrovke 325 000 obetí(16), t. j. jeden občan EÚ každé dve minúty;

D.  keďže znižovanie zistených rizikových faktorov, najmä pokiaľ ide o životné návyky, sa čoraz viac považujú za kľúčovú stratégiu prevencie, ktorá dokáže znížiť výskyt, rozšírenie a komplikácie v prípade cukrovej úplavice 1. aj 2. typu;

E.  keďže naďalej treba vykonávať výskum s cieľom jasne určiť rizikové faktory v prípade cukrovej úplavice 1. typu, pričom už prebieha výskum genetických predpokladov a cukrová úplavica 1. typu sa objavuje u pacientov v čoraz nižšom veku;

F.  keďže cukrová úplavica 2. typu je ochorenie, ktorému sa dá predchádzať a ktorého rizikové faktory, ako sú nevhodná a nevyvážená strava, obezita, nedostatok fyzickej aktivity a konzumácia alkoholu, boli jasne určené a proti ktorému možno bojovať účinnými stratégiami prevencie;

G.  keďže cukrovka sa v súčasnosti nedá vyliečiť;

H.  keďže komplikáciám spojeným s cukrovou úplavicou 2. typu možno predchádzať podporovaním zdravého životného štýlu a včasnou diagnózou; keďže však toto ochorenie je často diagnostikované príliš neskoro a až 50 % všetkých ľudí postihnutých cukrovkou o svojom ochorení nevie(17);

I.  keďže podľa výsledkov nedávno uskutočnenej štúdie(18) až 75 % ľudí postihnutých cukrovkou nemá svoj zdravotný stav pod náležitou kontrolou, čo vedie k vyššiemu riziku komplikácií, strate produktivity a nákladom pre spoločnosť(19);

J.  keďže vo väčšine členských štátov predstavujú výdavky spojené s cukrovkou viac ako 10 % výdavkov na zdravotnú starostlivosť, pričom v niektorých prípadoch dosahujú až 18,5 %(20) a celkové náklady na zdravotnú starostlivosť o občana EÚ postihnutého cukrovkou predstavujú ročne v priemere 2 100 EUR(21); keďže tieto náklady sa nevyhnutne zvýšia vzhľadom na rastúci počet ľudí postihnutých cukrovkou, starnutie obyvateľstva a s tým spojený nárast viacerých s tým súvisiacich ochorení;

K.  keďže cukrovka, ak je nesprávne liečená alebo príliš neskoro diagnostikovaná, je hlavnou príčinou srdcových príhod, mŕtvice, slepoty, amputácií či zlyhania obličiek;

L.  keďže propagácia zdravého životného štýlu a zameranie sa na štyri hlavné determinanty zdravia, t.j. fajčenie, nesprávna výživa, nedostatočná fyzická aktivita a alkohol, môžu vo všetkých oblastiach politiky významne prispieť k prevencii cukrovky, jej komplikácií a zníženiu s tým spojených hospodárskych a sociálnych nákladov;

M.  keďže ľudia, ktorí žijú s cukrovkou, si musia zabezpečiť až 95 % starostlivosti sami(22); keďže zaťaženie jednotlivcov a ich rodín spôsobené cukrovkou je nielen finančné, ale jeho súčasťou sú aj psychologicko-spoločenské otázky a znížená kvalita života;

N.  keďže len 16 z 27 členských štátov uplatňuje celoštátny rámec alebo program boja proti cukrovke a keďže neexistujú jednoznačné kritériá toho, čo tvorí dobrý program, alebo ktoré krajiny využívajú najlepšie postupy(23); keďže existujú podstatné rozdiely a nerovnosti v kvalite liečby cukrovky v EÚ;

O.  keďže neexistuje právny rámec EÚ týkajúci sa diskriminácie osôb trpiacich cukrovkou alebo inými chronickými chorobami a predsudky voči týmto osobám sú naďalej rozšírené v školách, pri prijímaní do zamestnania, na pracovisku, pri uzatváraní poistných zmlúv a posudzovaní udeľovania vodičských preukazov v EÚ;

P.  keďže existujú nedostatky vo financovaní a infraštruktúre na koordináciu výskumu cukrovky v EÚ, čo má negatívny vplyv na konkurencieschopnosť výskumu EÚ v oblasti cukrovky a ľuďom trpiacim na toto ochorenie bráni v plnom využívaní výsledkov výskumu v Európe;

Q.  keďže v súčasnosti neexistuje žiadna európska stratégia na riešenie problematiky cukrovky napriek záverom rakúskeho predsedníctva Rady o podpore zdravého životného štýlu a prevencii cukrovej úplavice 2. typu(24), početným rezolúciám OSN a písomnému vyhláseniu Európskeho parlamentu o cukrovej úplavici;

1.  víta závery Rady zo 7. decembra 2010 s názvom Inovačné prístupy k chronickým ochoreniam v oblasti verejného zdravia a systémoch zdravotnej starostlivosti(25) a jej výzvu určenú členským štátom a Komisii, aby iniciovali proces reflexie s cieľom nájsť možné odpovede na výzvy, ktoré so sebou prinášajú chronické ochorenia;

2.  berie na vedomie svoje vyššie uvedené uznesenie z 15. septembra 2011 o pozícii a záväzku Európskej únie pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb, ktoré sa sústredí na cukrovku ako na jednu zo štyroch hlavných neprenosných chorôb;

3.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala a vykonávala cielenú stratégiu EÚ v oblasti cukrovky, a to vo forme odporúčania Rady EÚ o prevencii, diagnostike, liečbe, vzdelávaní a výskume v súvislosti s cukrovkou;

4.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoločné štandardizované kritériá a metódy zhromažďovania údajov o cukrovke a aby v spolupráci s členskými štátmi koordinovala, zhromažďovala, registrovala, sledovala a spravovala komplexné epidemiologické údaje o cukrovke a ekonomické údaje o priamych a nepriamych nákladoch na prevenciu a liečbu cukrovky;

5.  vyzýva členské štáty, aby vypracovali, vykonávali a sledovali národné diabetologické programy zamerané na podporu zdravia, znižovanie rizikových faktorov, predvídanie, prevenciu, včasnú diagnózu a liečbu cukrovky, ktoré by boli určené širokej verejnosti, a najmä vysokorizikovým skupinám a usilovali by sa o odstraňovanie nerovností a optimalizáciu zdrojov v oblasti zdravotnej starostlivosti;

6.  vyzýva členské štáty, aby propagovali predchádzanie výskytu cukrovej úplavice 2. typu a obezity (a zároveň odporúča, aby sa stratégie realizovali na školách od skorého veku prostredníctvom vzdelávania o zdravom stravovaní a návykoch v oblasti fyzickej aktivity), zdravý životný štýl vrátane fyzickej činnosti a výživy; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zladiť politiky týkajúce sa potravín s cieľom podporovať zdravú výživu, umožniť spotrebiteľom informovaný výber zdravých potravín a uskutočňovať včasnú diagnostiku, čo by mali byť kľúčové oblasti národných diabetologických programov;

7.  vyzýva Komisiu, aby podporila členské štáty presadzovaním výmeny najlepších postupov týkajúcich sa vhodných národných diabetologických programov; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia priebežne sledovala pokrok, pokiaľ ide o vykonávanie národných diabetologických programov v členských štátoch, a aby pravidelne predkladala výsledky vo forme svojej správy;

8.  vyzýva členské štáty, aby vypracovali programy liečby cukrovky založené na najlepších postupoch a usmerneniach pre liečbu opierajúcich sa o fakty;

9.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili trvalý prístup pacientov v primárnej a sekundárnej starostlivosti k vysokokvalitným interdisciplinárnym tímom, kvalitnej liečbe cukrovky a špičkovým technológiám vrátane technológií elektronického zdravotníctva a aby podporovali pacientov pri získavaní a udržiavaní zručností a vedomostí potrebných na primeranú celoživotnú samoliečbu;

10.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili koordináciu európskeho výskumu cukrovky prehĺbením spolupráce medzi európskymi výskumnými disciplínami a vytvorením spoločných infraštruktúr na podporu úsilia zameraného na európsky výskum cukrovky vrátane oblastí identifikácie rizikových faktorov a prevencie;

11.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súčasnom a budúcom rámcovom programe EÚ pre výskum zabezpečili trvalú podporu financovania výskumu cukrovky, pričom cukrová úplavica 1. typu a 2. typu by sa považovali za odlišné choroby;

12.  vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby zabezpečili riadne a primerané kroky v nadväznosti na výsledky samitu OSN o neprenosných chorobách, ktorý sa uskutočnil v septembri 2011;

13.  pripomína, že v záujme splnenia cieľov súvisiacich s neprenosnými chorobami a riešenia problémov v oblasti verejného zdravia, sociálnych otázok a hospodárstva je dôležité, aby EÚ a členské štáty naďalej začleňovali prevenciu a obmedzovanie rizikových faktorov do všetkých príslušných legislatívnych a politických oblastí a predovšetkým do politík v oblasti životného prostredia, potravín a ochrany spotrebiteľov;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/SVD%201989.pdf
(2) http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_en.htm
(3) http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/opsc_est9.pdf.pdf
(4) Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 273.
(5) Ú. v. EÚ C 147, 23.6.2006, s. 1.
(6) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf
(7) Ú. v. ES L 301, 20.11.2007, s. 3.
(8) Ú. v. EÚ C 69, 3.3.2011, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.
(10) http://www.diamap.eu/report/DIAMAP-Road-Map-Report-Sept2010.pdf
(11)http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_declaration_en.pdf
(12) Prijaté texty, P7_TA(2011)0390.
(13) Medzinárodná diabetická federácia: Diabetický atlas IDF, 4. vydanie 2009. http://www.diabetesatlas.org/downloads
(14) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf
(15) http://www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Diabetes_in_the_UK_2010.pdf
(16) Medzinárodná diabetická federácia: Diabetický atlas IDF, 3. vydanie Brusel, 2006 http://www.diabetesatlas.org/sites/default/files/IDF%20Diabetes%20Atlas-2007%20(3rd%20edition).pdf
(17) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) Medzinárodná diabetická federácia, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(18) Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries, 2012 http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf
(19) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) Medzinárodná diabetická federácia, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(20) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf
(21) Medzinárodná diabetická federácia: Diabetický atlas IDF, 4. vydanie Brusel, Belgicko, 2009. http://www.diabetesatlas.org/downloads
(22) http://www.worlddiabetesday.org/media/press-materials/press-releases/idf-launches-world-diabetes-day-2010-campaign
(23) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf
(24) Ú. v. EÚ C 147, 23.6.2006, s. 1.
(25) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia