Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2887(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0127/2012

Předložené texty :

B7-0127/2012

Rozpravy :

PV 14/03/2012 - 5
CRE 14/03/2012 - 5

Hlasování :

PV 14/03/2012 - 9.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0083

Přijaté texty
PDF 342kWORD 108k
Středa, 14. března 2012 - Štrasburk
Zpráva o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie
P7_TA(2012)0083B7-0127/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 ke zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie za rok 2011 (2011/2887(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. prosince 2005 udělit této zemi status kandidátské země pro členství v EU a na závěry předsednictví přijaté po zasedáních Evropské rady konaných ve dnech 15.–16. června 2006 a 14.–15. prosince 2006,

  s ohledem na rezoluce č. 845 (1993) a 817 (1993) Rady bezpečnosti OSN, na rezoluci generálního shromáždění OSN č. 47/225 (1993) a na prozatímní dohodu z roku 1995,

  s ohledem na rozsudek Mezinárodního soudního dvora o uplatňování prozatímní dohody ze dne 13. září 1995 (Bývalá jugoslávská republika Makedonie vs. Řecko),

  s ohledem na zprávu Komise o pokroku za rok 2011 (SEK(2011)1203) a na sdělení Komise ze dne 12. října 2011 nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy na období 2011–2012“ (KOM(2011)0666),

  s ohledem na svá předchozí usnesení,

  s ohledem na doporučení Smíšeného parlamentního výboru ze dne 4. listopadu 2011,

  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise OBSE/ODIHR o předčasných parlamentních volbách, které proběhly dne 5. června 2011,

  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/212/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství s touto zemí,

  s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a zahraniční věci konaných ve dnech 13. a 14. prosince 2010 a dne 5. prosince 2011,

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 byl vůči všem západobalkánským státům přijat závazek, že budou moci vstoupit do Evropské unie, a že tento závazek byl znovu zopakován na zasedání na vysoké úrovni o západním Balkánu v Sarajevu dne 2. června 2010;

B.  vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě o pokroku za rok 2011 potvrdila své doporučení z roku 2009 zahájit s touto zemí jednání o přistoupení k EU;

C.  vzhledem k tomu, že Komise ve své strategii rozšíření z roku 2011 potvrdila, že „politika rozšíření se ukázala být účinným nástrojem společenské transformace“ a že „jádrem procesu přistoupení a jeho úspěchu se staly odhodlání, podmíněnost a důvěryhodnost“;

D.  vzhledem k tomu, že přístupové partnerství si vyžádalo zvýšení úsilí o to, aby bylo prostřednictvím konstruktivního přístupu spolu s Řeckem nalezeno vyjednané a oboustranně přijatelné řešení týkající se otázky názvu, a to v rámci rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 817 (1993) a č. 845 (1993), a potřebu zabránit opatřením, jež by na toto úsilí mohla mít negativní dopad; vzhledem k tomu, že Komise a Rada opakovaně zdůraznily, že udržování dobrých sousedských vztahů, včetně usilování o vyjednané a oboustranně přijatelné řešení problému s názvem země pod záštitou OSN, je záležitostí zásadního významu;

E.  vzhledem k tomu, že dvoustranné otázky by neměly v procesu přistoupení představovat překážku a neměly by být jako překážka využívány, ale měly by být řešeny v konstruktivním duchu, co nejdříve a při zohlednění veškerých zájmů a hodnot EU;

F.  vzhledem k tomu, že regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy nadále zůstávají základní součástí procesu rozšíření a dosažení kompromisů ve sporných záležitostech představuje nejlepší způsob prohloubení regionální spolupráce v zájmu udržení míru a dobrých sousedských vztahů na západním Balkáně; vzhledem k tomu, že pokračování v procesu přistoupení by přispělo ke stabilitě této země a prohloubilo vztahy mezi etniky;

G.  vzhledem k tomu, že každá kandidátská země se vyznačuje vlastní mírou pokroku a přístupové dynamiky; vzhledem k tomu, že odpovědností EU je zajistit, aby žádná země nezůstala pozadu, a důvěryhodnost procesu přistoupení k EU může být narušena opakovaně odkládaným zahájením jednání o přistoupení;

H.  vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z prvních zemí v tomto regionu, jíž byl udělen status kandidátské země, že se jedná o zemi s nejvyšší domácí veřejnou podporou přistoupení k EU a že tato země již tři roky po sobě získala pozitivní doporučení od Komise, aby bylo stanoveno datum zahájení jednání o přistoupení k EU;

I.  vzhledem k tomu, že všechny kandidátské a potenciální kandidátské země by měly být v procesu integrace posuzovány podle vlastních zásluh;

1.  opětovně vyzývá Radu, aby bezodkladně stanovila datum zahájení přístupových jednání s touto zemí;

2.  sdílí hodnocení, které vyjádřila Komise ve své zprávě o pokroku za rok 2011, pokud jde o to, jak tato země pokračuje v plnění politických kritérií; vyslovuje politování nad tím, že se Rada již tři roky po sobě neřídila doporučením Komise a nerozhodla na svém zasedání dne 9. prosince 2011 zahájit přístupová jednání s touto zemí;

3.  zdůrazňuje, že proces integrace této země do EU je důležitý, stejně jako veškeré snahy o podporu tohoto cíle, zejména o zahájení předběžného prověřování souladu právních předpisů s acquis a provádění druhé fáze dohody o stabilizaci a přidružení;

4.  přestože si nepřeje zdržovat vítaný pokrok směrem k členství v EU, který učinily další země na západním Balkáně, má obavy z toho, že pocit, že pokrok této země „předběhli“ jiní, by mohl bránit dalšímu zlepšování vztahů mezi etniky v této zemi; dále má obavy, že pokud kterákoli země v tomto regionu nebude dlouhodobě směřovat k členství v EU, může to v důsledku představovat hrozbu pro stabilitu a bezpečnost všech zemí západního Balkánu;

5.  poukazuje na to, že každá kandidátská země se sice vyznačuje vlastní mírou pokroku a přístupové dynamiky, avšak je odpovědností EU zajistit, aby tato země nezůstala pozadu;

6.  bere na vědomí komentář komisaře pro rozšíření a politiku sousedství ze dne 5. září 2011, že „pozitivní doporučení Evropské komise není tesáno do kamene“; upozorňuje však na to, že rozhodnutí Rady neřídit se doporučením Komise vyvolalo oprávněné pocity frustrace a nespokojenosti mezi obyvateli země, a připomíná, že EU a její členské státy nesmí nikdy považovat proevropské zaměření žádné kandidátské země za jisté a musí projevit rovnocenné úsilí o urychlení procesu přistoupení v duchu skutečného partnerství;

7.  vítá jmenování nového vedoucího delegace EU a doufá, že se v důsledku tohoto jmenování prohloubí vztahy mezi EU a touto zemí;

8.  vítá skutečnost, že dne 15. března 2012 byl s Evropskou komisí zahájen dialog na vysoké úrovni ohledně přistoupení, který představuje krok vpřed v procesu přistoupení k EU a jehož cílem je pokračovat v reformním programu prostřednictvím zásadních výměn informací a pravidelných technických konzultací v pěti klíčových politických oblastech – svoboda vyjadřování, právní stát, reforma státní správy, reforma volebního systému a hospodářská kritéria; sdílí stanovisko Komise a vládních orgánů, že je třeba dialog zaměřit na kapitolu 23 (soudnictví a základní práva) a kapitolu 24 (právo, svoboda a bezpečnost), které dále prohloubí stupeň uplatňování kritérií a norem pro přistoupení k EU; očekává, že tato pokročilá forma dialogu bude pokračovat v dalších oblastech, které jsou pro proces přistoupení k EU klíčové; domnívá se, že tento dialog povede k novým snahám o reformy a posílí naše vztahy prostřednictvím schůzí na politické úrovni, jež se budou konat dvakrát ročně;

9.  uznává, že jak členství v NATO, tak členství v Evropské unii, mají klíčový význam pro euroatlantický postoj, jejž tato země přijala, a připomíná, že summit NATO, který se bude konat v květnu 2012 v Chicagu, zahájení dialogu na vysoké úrovni ohledně přistoupení i zasedání Evropské rady v červnu 2012 poskytnou více důležitých příležitostí pro dosažení dalšího pokroku; připomíná nedávné prohlášení generálního tajemníka NATO o tom, že pozvání bude rozšířeno na tuto zemi, jakmile se dosáhne oboustranně přijatelného řešení otázky názvu země;

10.  opakovaně vyzývá orgány a sdělovací prostředky, aby usilovaly o nastolení příznivé atmosféry, která napomůže rozvoji vztahů se sousedními zeměmi a nebude podněcovat k nenávistným projevům;

11.  bere na vědomí rozhodnutí vlády, která byla sestavena v červenci 2011, uplatnit zákon o amnestii na čtyři případy spojené s válečnými zločiny, které domácí jurisdikci v roce 2008 vrátil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii; žádá vládu, aby prověřila alternativní možnosti, jak by bylo možné zajistit obětem těchto zločinů a jejich rodinám přístup ke spravedlnosti a k odškodnění v souladu s povinnostmi, jež ukládá mezinárodní humanitární právo;

Spor o název

12.  bere na vědomí rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora týkající se sporu o název vydané dne 5. prosince 2011; zastává názor, že by toto rozhodnutí mělo poskytnout nový impuls a zajistit, aby bylo vynaloženo veškeré úsilí o vyřešení sporu o název pod záštitou OSN, a vyzývá obě strany, aby jednaly v souladu s rozsudkem v dobré víře a využily jej k posílení dialogu, přičemž zároveň zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout oboustranně přijatelného kompromisu; vítá v této souvislosti prohlášení zprostředkovatele jmenovaného OSN a jeho výzvu adresovanou stranám sporu, aby tuto událost považovaly za příležitost ke konstruktivnímu zamyšlení se nad svými vzájemnými vztahy a aby zvážily obnovení iniciativy za účelem dosažení definitivního řešení tohoto problému;

13.  velmi lituje, že spor o název i nadále blokuje cestu této země do EU, a tudíž brání i samotnému procesu rozšíření; zdůrazňuje, že dobré sousedské vztahy jsou pro proces rozšíření EU klíčovým kritériem, a vyzývá dotčené vlády, aby se vyvarovaly kontroverzních gest, kontroverzních činů a prohlášení, které by mohly mít na tyto vztahy negativní dopad;

14.  opakuje svou výzvu určenou místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce a komisaři odpovědnému za rozšíření, aby usnadnili dohodu ohledně problému s názvem a nabídli politické poradenství; dále zastává názor, že by vedení této země a Evropská unie měly, jakmile bude dojednáno řešení sporu, veřejnosti důsledně vysvětlovat jeho výhody předtím, než bude v této věci zahájeno referendum;

15.  vyjadřuje politování nad vynecháním slova „makedonský“ ve zprávě o pokroku za rok 2011 a od roku 2009, přestože se jedná o standardní úzus při odkazování na jazyk, kulturu a identitu této země v textech OSN; upozorňuje na negativní reakce veřejného mínění, které tato skutečnost letos způsobila, a vyzývá Komisi, aby tento aspekt zohlednila při přípravě budoucích zpráv; připomíná, že rámcová dohoda z Ochridu je založena na zásadě dodržování etnické identity všech komunit;

16.  zdůrazňuje, že je důležité udržet „tempo“ procesu přistoupení; v této souvislosti vítá nabídku vlády této země, že stanoví lhůtu pro úspěšné vyřešení sporu o název nejpozději do konce procesu prověřování právních předpisů, který provede Komise, jakmile budou zahájena přístupová jednání; domnívá se, že skutečné úsilí vlády a provedení reforem EU týkajících se celého souboru relevantních oblastí může přispět k vytvoření politického prostředí, jež bude příznivé pro překonání bilaterálních problémů, jak ukazují jiné případy procesu rozšíření; poukazuje na to, že souběžný proces řešení bilaterálního problému a uskutečňování přístupových jednání, stejně jak tomu bylo v případě Slovinska a Chorvatska, bude přínosem jak pro zemi, tak pro EU;

17.  opětovně vyzývá Komisi a Radu, aby v souladu se smlouvami EU zahájily vývoj obecně použitelného mechanismu řešení sporů, který by se zaměřoval na řešení bilaterálních otázek mezi zeměmi ucházejícími se o vstup do EU a členskými státy;

Parlamentní spolupráce

18.  vítá zvolení nového parlamentu a rychlé vytvoření koaliční vlády, jež vzešla z předčasných parlamentních voleb; vyzývá k prohloubení politického dialogu a žádá, aby byla věnována pozornost parlamentu jako demokratickému orgánu klíčovému pro projednání a vyřešení problémů vyplývajících z rozdílných politických názorů; bere na vědomí, že usnesení národního shromáždění uvítalo doporučení letošní zprávy o pokroku a bylo přijato jednomyslně; vyzývá politické činitele v této zemi, aby zdvojnásobili své úsilí o zahájení nezbytných reforem, včetně účinného provádění doporučení Komise a přijetí navazujících kroků;

19.  blahopřeje této zemi k provedení předčasných parlamentních voleb, jež se konaly dne 5. června 2011, a vítá hodnocení OBSE/ODIHR, že volby byly svobodné, transparentní a byly po celé zemi dobře organizovány; upozorňuje však na některé nedostatky a vyzývá orgány, aby přijaly kroky navazující na doporučení mezinárodního společenství, především na závěry a doporučení volební pozorovatelské mise OBSE/ODIHR, a domácích pozorovatelů sdružení Most, jako je aktualizace voličských seznamů, zajištění vyváženého tiskového zpravodajství o vládních i opozičních stranách, a to i ze strany veřejnoprávních médií, ochrana úředníků před politickým nátlakem jakéhokoli druhu, zajištění účinného monitorování financování politických stran a transparentního veřejného financování, opatření pro možnost hlasování ze zahraničí a důsledné dodržování oddělení státních a stranických struktur; vyzývá příslušné orgány, aby se těmito problémy v dohledné době zabývaly;

20.  vítá ukončení parlamentních bojkotů a domnívá se, že dalšího posilování demokracie v této zemi je možné dosáhnout jedině prohloubeným politickým dialogem v rámci zavedených demokratických orgánů, do něhož budou zapojeny všechny politické strany; vyzývá k posílení kontrolní úlohy parlamentu vůči vládě a vládním agenturám; žádá o uvolnění nezbytných finančních prostředků a jmenování dalších potřebných zaměstnanců, aby bylo možné zřídit plně funkční Parlamentní institut; podporuje pokrok dosažený díky zavedení slyšení v rámci parlamentního dohledu a vybízí Evropskou unii, aby nadále poskytovala technickou pomoc národnímu shromáždění při rozvoji jeho postupů; vyzývá k pokračování spolupráce Smíšeného parlamentního výboru s Evropským parlamentem;

Hospodářský rozvoj

21.  blahopřeje této zemi k dobrým hospodářským výsledkům a udržování makroekonomické stability; gratuluje vládě, že tato země je jednou ze tří nejúspěšnějších zemí na světě, jež v minulých pěti letech uskutečnily reformy právních předpisů v souladu se zprávou Světové banky o podnikání; konstatuje, že celosvětový hospodářský propad měl negativní vliv na přímé zahraniční investice, které zůstávají na velmi nízké úrovni; domnívá se, že potenciál pro investice, obchod a hospodářský rozvoj zůstává rozhodujícím argumentem, proč nadále usilovat o členství země v EU;

22.  konstatuje, že právní předvídatelnost a účinné vymáhání právních předpisů jsou pro další posílení podnikatelského prostředí pro domácí společnosti a zahraniční investory klíčové; vyzývá proto vládu, aby zvýšila své úsilí s cílem zajistit účinné a nezávislé soudnictví i profesionální, schopnou a nestrannou správu, včetně opatření na posílení nezávislosti a kapacit orgánů regulace a dohledu;

23.  uznává problémy vysoké nezaměstnanosti a chudoby, jež nadále představují pro zemi velké břemeno; vítá diskusi o minimální mzdě, která nyní probíhá v parlamentu; připomíná nízkou příčku této země v indexu lidského rozvoje OSN a vítá přijetí strategie proti chudobě a sociálnímu vyloučení; v této souvislosti vyzývá vládu, aby více usilovala o řešení strukturální nezaměstnanosti a o ochranu zranitelných skupin, a přitom zdůrazňuje, že pouze udržitelný hospodářský růst a vytvoření prostředí, které povzbuzuje podnikatele k větším investicím, může představovat řešení vážného problému dlouhodobě vysoké míry nezaměstnanosti v zemi; za tímto účelem naléhavě vyzývá vládu, aby podporovala malé a střední podniky tím, že jim usnadní přístup k financování, a vybízí ji, aby pokračovala v osvědčené praxi konzultací s představiteli podnikatelské sféry;

24.  vítá skutečnost, že se země v indexu vnímání korupce organizace Transparency International za posledních pět let posunula o čtyřicet příček směrem nahoru; vyzdvihuje novelizaci právního rámce pro protikorupční politiku v souladu s doporučeními Skupiny států proti korupci (GRECO); sdílí však názor Komise, že korupce je i nadále „závažným problémem“; naléhavě vyzývá k dlouhodobému úsilí o to, aby se vydávání nestranných rozsudků v případě korupce, zejména korupce na vysoké úrovni a v klíčových oblastech, jako jsou veřejné zakázky, stalo normou; zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout větší transparentnosti veřejných výdajů a financování politických stran; vyzývá investory z Evropské unie a podniky, které s touto zemí obchodují, aby při jednáních se svými místními partnery výrazněji vystupovali proti korupci;

25.  bere na vědomí zjištění zprávy o pokroku, že nezávislost a nestrannost státní komise pro prevenci korupce jsou i nadále křehké; žádá větší právní a institucionální ochranu informátorů; vítá nový trestní řád přijatý v rámci širší reformy trestního soudnictví, který by měl zlepšit vyšetřovací postupy pro komplexní případy organizovaného zločinu a korupce; vítá jmenování vyšetřovacího týmu od příštího roku, který bude spolupracovat přímo s veřejným žalobcem, a doufá, že tento krok umožní, aby více případů, na něž Komise poukazuje, vedlo ke skutečnému odsouzení; vyzývá vládu, aby státní komisi pro prevenci korupce poskytla nezbytné finanční a personální zdroje; zdůrazňuje, že pro řešení systémové korupce je klíčová politická vůle;

26.  bere na vědomí přijetí obsáhlého souboru právních předpisů zaměřených na další posílení účinnosti a nezávislosti soudnictví; v této souvislosti vítá efektivní činnost akademie soudců a veřejných žalobců a zavedení namátkového přidělování případů; vyzývá příslušné orgány, aby nadále uplatňovaly právní předpisy pro boj proti korupci, zvyšovaly nezávislost a účinnost soudnictví a rovněž objem prostředků na jeho činnost; upozorňuje na důležitost fungování soudního systému bez politických zásahů; vítá snahy o zvýšení účinnosti a transparentnosti soudního systému; zdůrazňuje, že je třeba vést záznamy o výkonu trestního stíhání a rozsudků, pomocí nichž by se měřil dosažený pokrok; vyzývá ke sjednocení judikatury za účelem zajištění předvídatelného soudního systému a důvěry veřejnosti;

Rámcová dohoda z Ochridu

27.  blahopřeje této zemi k 20. výročí nezávislosti a k 10. výročí rámcové dohody z Ochridu, která připadají na rok 2011; zdůrazňuje, že tato dohoda může představovat vzor úspěšného řešení konfliktů mezi etniky při zachování územní celistvosti a reformování státních struktur; zdůrazňuje však, že k dosažení plného smíření stran a vytvoření základu pro konsolidaci nestranných a mezietnických demokratických institucí je zapotřebí dalšího a ještě intenzivnějšího úsilí;

28.  oceňuje proslov předsedy vlády ze dne 5. září 2011, v němž vítal multikulturalismus jako sociální a politický model této země, zdůraznil, že je nezbytné provádět rámcovou dohodu z Ochridu a stanovil cíl „integrace bez asimilace“; podporuje závazky přijaté do druhého desetiletí provádění rámcové dohody z Ochridu;

29.  bere na vědomí nedávné přijetí několika právních předpisů, zejména změny zákona o jazycích a používání symbolů; vyzývá k aktivní podpoře výborů pro vztahy mezi komunitami ve všech lokalitách;

30.  se znepokojením si všímá, že se v současné diskusi používají historické argumenty, včetně „antikvizace“, která přináší riziko zvýšení napětí ve vztazích se sousedními státy a vytváří nové vnitřní rozdělení;

31.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit odpovídající přípravu a funkční organizaci sčítání lidu v souladu s právními předpisy a normami Eurostatu; vyzývá vládu, aby předložila důvěryhodný plán na provedení tohoto procesu; chápe význam 20% hranice pro dosažení některých práv vyplývajících z rámcové dohody z Ochridu, zdůrazňuje však, že žádnou diskriminaci albánské nebo kterékoli jiné menšinové etnické komunity nelze nikdy zdůvodňovat jejím podílem na počtu obyvatel;

32.  vyzývá k výrazně většímu úsilí o to, aby děti z různých etnických skupin nebyly ve vzdělávacím systému oddělovány a aby bylo současně podporováno právo všech na vzdělání v mateřském jazyce; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité vytvořit nové učebnice v zájmu zlepšení vzájemného porozumění a ukončit škodlivou praxi rozdělování žáků podle etnického hlediska, která na některých školách stále existuje; s ohledem na zásadní význam vzdělávání pro tuto zemi vyzývá k větší podpoře této oblasti z nástroje pro předvstupní pomoc pod podmínkou, že bude účinně řešena segregace ve vzdělávání;

Decentralizace

33.  podporuje rozhodné kroky směrem k politické decentralizaci v zemi, která je podle vlády „hlavním pilířem“ rámcové dohody z Ochridu a je zároveň v zájmu řádné veřejné správy; vítá schválení akčních plánů k dosažení tohoto cíle;

34.  podporuje doporučení Komise, aby byla procesu decentralizace poskytnuta výraznější podpora; vyzývá k významné změně poměru mezi ústředním rozpočtem a místními rozpočty na podporu tohoto procesu; zdůrazňuje význam transparentnosti, objektivnosti a nestrannosti při udělování grantů obcím; vyjadřuje obavy, že některé obce budou mít finanční problémy z důvodu chybějících kapacit v oblasti finanční správy, a naléhavě vyzývá vládu, aby jim případně s podporou Komise poskytla dostatečnou technickou pomoc;

35.  oceňuje úspěšný program spolupráce mezi obcemi za asistence Rozvojového programu OSN a vyzývá EU, aby toto opatření více podporovala;

Základní práva

36.  je hluboce znepokojen nedávným vývojem ve sdělovacích prostředcích a skutečností, že vlastnictví sdělovacích prostředků zůstává neprůhledné a značně koncentrované; naléhavě vyzývá tuto zemi, aby rozhodně usilovala o svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků a vedla informovanou a pluralistickou diskusi o reformních otázkách uvedených v samotné zprávě o pokroku; vítá pozvání zástupkyně OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků, aby se zúčastnila nově zavedeného kulatého stolu o svobodě sdělovacích prostředků, a souhlasí s jejím prohlášením, že všechny sdělovací prostředky musí splňovat právní a finanční předpisy pro své podnikání a že není možné, aby se právní systém přednostně zaměřoval na sdělovací prostředky, které jsou kritické vůči některé straně; naléhavě žádá orgány, aby v zemi zajistily dodržování zásad právního státu a svobodu sdělovacích prostředků, a zabezpečily tak, že hodnocení Komise bude pozitivní i v budoucnosti;

37.  vyzývá ke spravedlivému a transparentnímu rozdělení vládních výdajů na propagaci mezi všechny národní televizní stanice, a to bez ohledu na obsah jejich vysílání nebo jejich politickou náklonnost; souhlasí s doporučením Komise, aby byla přijata opatření zajišťující, že státní televizní stanice bude plnit cíle a hrát nestrannou úlohu veřejnoprávní televize; vyzývá orgány, aby přijaly změny nezbytné k harmonizaci vysílacího zákona s právními předpisy EU;

38.  vyzývá k tomu, aby proti novinářům přestala být z politických důvodů zneužívána obvinění z pomluvy; vítá nedávnou informaci vlády, že z trestního zákoníku má být odstraněn zákon o pomluvě a že probíhající soudní řízení proti novinářům budou zastavena; zdůrazňuje, že svoboda sdělovacích prostředků je základem demokracie a je nezbytným předpokladem pro každou zemi, jež usiluje o členství v EU; sdílí názor, že sdělovací prostředky by měly vytvořit a uplatňovat vysoké profesní standardy pro novináře a dodržovat pravidla novinářské etiky; vyzývá orgány, aby vypracovaly protikartelové právní předpisy v oblasti sdělovacích prostředků i opatření k předcházení politickému vlivu v oblasti sdělovacích prostředků;

39.  vítá skutečnost, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je obvykle dodržována; vybízí vládu, aby neustávala ve svém úsilí o posílení protidiskriminačních politik, zdůrazňuje význam prevence diskriminace na základě etnických důvodů, včetně diskriminace občanů, kteří se otevřeně hlásí ke své bulharské identitě a/nebo etnickému původu;

40.  vítá zřízení protidiskriminační komise v tomto roce a vyzývá k tomu, aby agentura Evropské unie pro lidská práva a síť evropských nezávislých protidiskriminačních agentur Equinet její činnost plně podporovaly a spolupracovaly s ní; vítá skutečnost, že tato komise zahájila vyšetřování tří stížností na údajnou diskriminaci z důvodu sexuální orientace, kterou předložila koalice pro sexuální a zdravotní práva;

41.  vyzývá k posílení protidiskriminačních politik a k jejich účinnému provádění i k vynaložení více úsilí na ochranu práv žen a dětí, jakož i zdravotně postižených osob; vítá aktivní a účinnou úlohu parlamentního klubu žen, je však znepokojen stále nedostatečným zapojením žen do politického života na místní úrovni a domnívá se, že by měly být posíleny a prováděny vzdělávací programy zaměřené na zapojení žen do občanského a politického života; vyzývá k dalším snahám o to, aby zdravotně postižení lidé nebyli umísťováni do ústavů; vítá parlamentní ratifikaci úmluvy OSN o právech zdravotně postižených osob, k níž došlo dne 7. prosince 2011;

42.  je znepokojen skutečností, že bylo dosaženo jen omezeného pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů a práv žen; vybízí vládu, aby z rovnosti žen a mužů učinila politickou prioritu a aby více podporovala činnosti a iniciativy zaměřené na boj proti diskriminačním zvykům, tradicím a ustáleným představám, které ohrožují základní práva žen;

43.  opakovaně žádá, aby došlo ke změně zákona o předcházení diskriminaci a ochraně před ní tak, aby zakazoval diskriminaci ze všech důvodů uvedených v článku 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, a zdůrazňuje, že se jedná o předpoklad pro vstup do EU; vyjadřuje obavu ohledně univerzitních a školních učebnic, které popisují homosexualitu jako nemoc, a vyzývá k jejich okamžité úpravě; vyzývá Komisi, aby vypracovala programy na budování kapacit zaměřené na posílení občanské společnosti, včetně komunity LGBT;

44.  vítá skutečnost, že tato země v současnosti předsedá iniciativě „Desetiletí začleňování Romů“, a doufá, že to povede k dalším pokrokům při začleňování Romů do politického, sociálního a hospodářského života; vítá pokrok při začleňování Romů do vzdělávacího systému a jejich zvyšující se počet na středních a vysokých školách i větší zastoupení Romů ve státní správě; upozorňuje však na závěry Komise, že je nezbytné další úsilí k vybudování důvěry, zejména v oblasti vzdělávání, kultury a jazyka; opakuje, že je znepokojen velmi složitými životními podmínkami, s nimiž se komunita Romů potýká, a skutečností, že i nadále čelí diskriminaci v přístupu ke vzdělávání, na trh práce, ke zdravotním a sociálním službám; upozorňuje na zvláště složitou situaci romských žen a dětí, které žijí pod hranicí chudoby, a vyzývá orgány, aby okamžitě přijaly opatření k řešení této situace;

45.  vítá skutečnost, že vláda přijala strategii pro sociální začleňování Romů na období 2012–2014; poukazuje však na to, že stát nepřidělil na provádění opatření tohoto akčního plánu v roce 2012 žádné finanční prostředky, a vyzývá v této souvislosti orgány, aby nalezly nezbytné zdroje;

46.  vyzývá všechny zúčastněné strany, aby podpořily rozvoj nezávislé, pluralitní, mezietnické, interkulturní a nestranné občanské společnosti v této zemi a na tomto rozvoji se podílely; zdůrazňuje však, že k tomu, aby organizace občanské společnosti mohly hrát tuto úlohu, musí být výrazně posíleny a stát se nezávislými na vnějších vlivech, a zejména na politických zájmech, což v této zemi obecně dosud neplatí; vyzývá, aby byly nevládním organizacím poskytovány domácí finanční prostředky, aby nemusely nepřiměřeně spoléhat na zahraniční dárce;

47.  je však přesvědčen, že nástroj EU na podporu občanské společnosti má potenciál výrazně posílit kontakty mezi nevládními organizacemi, podniky a odbory této země s jejich partnery v členských státech EU k jejich oboustrannému prospěchu a s přímým cílem podpořit proces přistoupení k EU; za tímto účelem vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční podporu z nástroje předvstupní pomoci, a posílila tak rozvoj zejména nevládních organizací;

48.  zdůrazňuje, že země ratifikovala osm základních úmluv MOP o pracovních právech; je znepokojen tím, že v oblasti pracovních práv a práv odborů bylo dosaženo pouze malého pokroku; vyzývá orgány země k dalšímu posílení pracovních práv a práv odborů; v této souvislosti vybízí vládu, aby zajistila dostatečnou administrativní kapacitu, která umožní řádné provádění a prosazování pracovního práva; poukazuje na významnou úlohu sociálního dialogu a vybízí vládu, aby zvýšila své ambice a zavedla sociální dialog se všemi příslušnými stranami;

Spravedlnost a vnitřní věci

49.  bere na vědomí pokrok učiněný v reformě soudnictví; oceňuje činnost akademie pro vzdělávání soudců a veřejných žalobců, která v současnosti slaví páté výročí svého založení; je znepokojen nedostatky v zákoně o soudcích, který ponechává prostor pro politické ovlivňování prostřednictvím postupů odvolávání, ale uznává, že existuje shoda na tom, že je třeba stanovit objektivnější kritéria pro odvolávání soudců; ačkoliv vítá nové zaměření na výkonnost soudců, zdůrazňuje, že je zároveň třeba se stejně intenzivně zaměřit na kvalitu rozsudků, a to i prostřednictvím snahy o průběžné vzdělávání a postupů přijímání založených na zásluhách, i na zásadu soudní nezávislosti;

50.  je znepokojen zprávami o špatném zacházení ze strany policie a vyzývá k jejich důkladnému prošetření, zejména pokud jde o tragický incident, který se odehrál večer po volbách, a o tvrzení, že na místě činu nebylo provedeno důkladné vyšetřování; zdůrazňuje, že je důležité zajistit nezávislost mechanismů na kontrolu policie, zejména odboru vnitřní kontroly a profesních standardů na ministerstvu vnitra;

51.  podporuje kroky přijímané ke zlepšení situace ve věznicích, jako jsou nové vzdělávací kurzy a kurzy profesního rozvoje pro zaměstnance věznic a stavba několika nových věznic, jež nahradí ty staré, i iniciativa zaměřená na přípravu zákona o podmínečném trestu ve snaze řešit přeplněnost věznic; vybízí k dalšímu pokroku při zlepšování podmínek ve věznicích a vyzývá, aby byla věnována zvláštní pozornost nápravným zařízením pro mladistvé a zjištěním zprávy o pokroku, že jednotka zaměřená na špatné zacházení ze strany policie není schopna plnit své poslání;

52.  oceňuje spolupráci s Evropskou unií v boji proti organizovanému zločinu a terorismu a vítá dohody o soudní a policejní spolupráci podepsané se sousedními zeměmi; vítá uzavření operativní dohody mezi touto zemí a Europolem s cílem významně usnadnit výměnu analytických údajů a zlepšit boj proti organizované trestné činnosti a terorismu; bere na vědomí zákon o systematizaci a změny, které zavádí do útvaru pro organizovaný zločin ministerstva vnitra s cílem zvýšit jeho funkčnost a zapojení do vnitrostátního a mezinárodního zpravodajského systému v oblasti trestního vyšetřování; vítá nový trestní řád, který by měl zlepšit vyšetřovací postupy u komplexních případů v oblasti organizovaného zločinu a korupce; trvá na tom, že vykonávaný dohled musí být úměrný skutečné hrozbě pro veřejnou bezpečnost, musí existovat lepší soudní kontrola a posílený parlamentní dohled nad zpravodajskými a kontrašpionážními službami;

53.  vybízí orgány k uskutečnění dávno očekávaného zveřejnění jmen agentů, kteří spolupracovali s někdejší jugoslávskou tajnou službou, jako významného kroku k vymanění se z komunistické minulosti; vybízí k posílení mandátu komise pro ověřování údajů, zejména pokud jde o její nezávislost při zpřístupňování jejích zjištění přímo veřejnosti a trvalé přemístění všech nezbytných dokumentů do prostor komise;

54.  bere na vědomí opatření přijatá k účinnějšímu řízení migračních toků, zejména pokud jde o obavy v souvislosti s falešnými žadateli o azyl; je však znepokojen používáním profilace a vyzývá k přísnému dodržování zásady nediskriminace při uplatňování těchto opatření; vyzývá k většímu úsilí při naplňování práv týkajících se občanství v případě uprchlíků, kteří splňují příslušné podmínky, dále žádá, aby žádosti o azyl byly zpracovávány dostatečně rychle a byly přitom plně dodržovány právní předpisy v oblasti lidských práv;

55.  vítá skutečnost, že občané této země mohou využívat liberalizaci vízového režimu, k níž došlo v prosinci 2009; zavazuje se, že bude obhajovat bezvízový režim jako klíčový prvek vztahů mezi touto zemí a Evropskou unií i jako významné opatření k další podpoře a posílení kontaktů mezi lidmi;

Veřejná správa

56.  vítá přijetí aktualizované strategie pro reformu státní správy do roku 2015 a skutečnost, že v dubnu 2011 vstoupil v platnost zákon o státní službě; naléhavě vyzývá vládu, aby dále harmonizovala právní rámec týkající se úředníků a státních zaměstnanců, a to i novelizací příslušných zákonů; klade důraz na další kroky, které je třeba provést s cílem zajistit profesionální a nestrannou státní službu, a to i na úrovni obcí; vítá v této souvislosti zřízení vysokého správního soudu a vybízí instituce odpovědné za reformu státní správy, aby přispěly ke zrychlení reformního procesu; zdůrazňuje, že současně se snahou o spravedlivé zastoupení je třeba usilovat o to, aby ke jmenování docházelo na základě zásluh, a nikoli na základě politické příslušnosti;

57.  oceňuje vládu za pokrok v oblasti regionálního rozvoje a při přípravě převodu správy fondů v rámci NPP; s uspokojením konstatuje, že proběhla akreditace vnitrostátních orgánů pro složky NPP zaměřené na pomoc při transformaci a budování institucí, regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj venkova; vyzývá vládu a Komisi, aby urychlily činnost, která je ještě nutná k převodu správy zbývající složky NPP týkající se přeshraniční spolupráce; znovu zdůrazňuje význam NPP jakožto klíčového nástroje, který má zemi pomoci při přípravě na členství v EU, a vybízí vládu, aby ještě posílila koordinaci mezi ministerstvy tak, aby země mohla plně využívat dostupné zdroje;

Další reformní otázky

58.  vítá kampaň v oblasti energetické účinnosti a očekává efektivnější opatření na podporu obnovitelných zdrojů energie v souladu s potenciálem země; zdůrazňuje, že z důvodu ochrany přírodních zdrojů, a zejména vody, je důležité účinně provádět právní předpisy v oblasti životního prostředí, konstatuje, že země dosud nepřijala závazky v souvislosti se snižováním emisí skleníkových plynů a že je třeba zahájit celonárodní diskusi o negativních dopadech změny klimatu; vyzývá k většímu úsilí o harmonizaci vnitrostátních právních předpisů s acquis EU v této oblasti;

59.  vítá pokrok učiněný při modernizaci dopravních, energetických a telekomunikačních sítí a zejména úsilí o dokončení koridoru X; s ohledem na význam železničního spojení, které představuje alternativu silniční dopravy, vítá záměr vlády modernizovat nebo vybudovat železniční spojení ze Skopje do hlavních měst sousedních zemí a vyzývá k dokončení železničního spojení v rámci koridoru VIII;

60.  vyjadřuje své zklamání nad tím, že nedošlo k pokroku, pokud jde o sdílené oslavy historických událostí a osob, jež má tato země společné se sousedními členskými státy EU, což by přispělo k lepšímu porozumění historii a k dobrým sousedským vztahům; vyzývá ke zřízení společných výborů odborníků v oblasti historie a vzdělávání s Bulharskem a Řeckem s cílem přispět k objektivnímu výkladu historie založenému na faktech, k posílení akademické spolupráce a podpoře pozitivních postojů mladých lidí k sousedním zemím;

61.  vyzývá k pokračování úsilí o provádění boloňského procesu v oblasti vysokoškolského vzdělávání a ke spolupráci s ostatními zeměmi v regionu na podporu kvality vysokých škol; připomíná význam zásady akademické svobody;

62.  gratuluje zemi k výbornému výkonu jejího týmu na mistrovství Evropy v basketbale 2011;

63.  vítá vysoký stupeň souladu společných postojů této země a EU v oblasti zahraniční politiky; podporuje úsilí země o navázání dobrých vztahů s jejími sousedy; vítá skutečnost, že vyznačení hranice s Kosovem v roce 2009 vedlo k užším vztahům mezi těmito zeměmi a že v září 2011 byla uzavřena dohoda o společných hraničních kontrolách; očekává, že tato dohoda bude v blízké budoucnosti plně funkční; blahopřeje orgánům této země k úspěšnému uspořádání setkání ministrů pro evropskou integraci ze zemí západního Balkánu, jež se konalo ve Skopje;

64.  zdůrazňuje význam regionální spolupráce jakožto klíčové součásti procesu přibližování se k Evropské unii; vítá kroky směrem k usnadňování svobody pohybu v regionu ztělesněné ve smlouvě s Albánií a Černou Horou, jež umožňuje jejich občanům volně přecházet hranice a cestovat v těchto třech zemích pouze s průkazem totožnosti; vyzývá k rozšíření této iniciativy na další země tohoto regionu;

65.  vítá mezinárodní zapojení této země do několika významných činností, jako jsou účast na misi EUFOR Althea, předsednictví Procesu spolupráce v Evropě v letech 2012–2013 a plná spolupráce s ICTY;

o
o   o

66.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, jakož i vládě a parlamentu této země.

Právní upozornění - Ochrana soukromí