Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2887(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0127/2012

Predkladané texty :

B7-0127/2012

Rozpravy :

PV 14/03/2012 - 5
CRE 14/03/2012 - 5

Hlasovanie :

PV 14/03/2012 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0083

Prijaté texty
PDF 347kWORD 115k
Streda, 14. marca 2012 - Štrasburg
Správa o rozšírení týkajúca sa bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko
P7_TA(2012)0083B7-0127/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2012 o správe o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2011 (2011/2887(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť krajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ a na závery predsedníctva vydané po zasadnutiach Európskej rady 15. a 16. júna 2006 a 14. a 15. decembra 2006,

–  so zreteľom na rezolúcie BR OSN č. 845 (1993) a č. 817 (1993), ako aj na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č.47/225 (1993) a na dočasnú dohodu z roku 1995,

–  so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora vo veci uplatňovania dočasnej dohody z 13. septembra 1995 (bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko/Grécko),

–  so zreteľom na správu Komisie o pokroku za rok 2011 (SEC(2011)1203) a na oznámenie Komisie z 12. októbra 2011 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 – 2012 (COM(2011)0666),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

–  so zreteľom na odporúčania spoločného parlamentného výboru zo 4. novembra 2011,

–  so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR o predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. júna 2011,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/212/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s touto krajinou,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a Rady pre zahraničné veci z 13. a 14. decembra 2010 a z 5. decembra 2011,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže na zasadnutí Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 2003 bol voči všetkým štátom západného Balkánu prijatý záväzok, že sa stanú členmi Európskej únie, a tento záväzok bol zopakovaný na zasadnutí na vysokej úrovni o západnom Balkáne 2. júna 2010 v Sarajeve;

B.  keďže Komisia vo svojej správe o pokroku za rok 2011 potvrdila svoje odporúčanie z roku 2009 začať s touto krajinou rokovania o pristúpení k EÚ;

C.  keďže Komisia vo svojej stratégii rozširovania z roku 2011 potvrdila, že „sa ukázalo, že politika rozširovania je účinným nástrojom na transformáciu spoločnosti“ a že „stredobodom prístupového procesu a jeho úspešnosti sa stal záväzok, podmienenosť a dôveryhodnosť“;

D.  keďže prístupové partnerstvo si vyžiadalo zintenzívnenie úsilia nájsť prostredníctvom konštruktívneho prístupu diplomatické a vzájomne prijateľné riešenie otázky názvu štátu s Gréckom, a to v rámci rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 817(1993) a 845(1993), a potrebu zabrániť krokom, ktoré by mohli toto úsilie negatívne ovplyvniť; keďže Komisia i Rada opakovane zdôraznili, že je nevyhnutné udržiavanie dobrých susedských vzťahov vrátane dohodnutého a vzájomne prijateľného riešenia otázky názvu pod záštitou OSN;

E.  keďže dvojstranné otázky by nemali brániť procesu pristúpenia a ani by sa nemali použiť ako prekážka tohto procesu, ale je potrebné riešiť ich konštruktívnym spôsobom, a to čo najskôr, a zohľadniť pritom celkové záujmy a hodnoty EÚ;

F.  keďže regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy sú nevyhnutnou súčasťou procesu rozširovania a dosiahnutie kompromisov v problematických otázkach je najlepším spôsobom na dosiahnutie regionálnej spolupráce v záujme udržiavania mieru a dobrých susedských vzťahov na západnom Balkáne; keďže pokračovanie prístupového procesu by prispelo k stabilite krajiny a posilnilo by ešte viac vzťahy medzi etnickými skupinami;

G.  keďže sa každá kandidátska krajina vyznačuje vlastnou mierou pokroku a dynamiky prístupového procesu; keďže EÚ je zodpovedná za to, aby žiadna krajina nebola zanedbávaná, a dôveryhodnosť prístupového procesu EÚ by mohli naštrbiť neustále odklady začatia prístupových rokovaní;

H.  keďže bola jednou z prvých krajín tohto regiónu, ktorej bol udelený štatút kandidátskej krajiny, a je krajinou, kde má pristúpenie k EÚ najvyššiu podporu verejnosti a ktorá už tri roky po sebe získala kladné odporúčanie Komisie, aby sa pre túto krajinu stanovil dátum začatia rokovaní o pristúpení k EÚ;

I.  keďže ku všetkým kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám by sa v integračnom procese malo pristupovať podľa ich vlastných zásluh;

1.  opätovne zdôrazňuje svoju výzvu Rade, aby bezodkladne stanovila dátum začatia prístupových rokovaní s touto krajinou;

2.  súhlasí s hodnotením, ktoré Komisia vyjadrila vo svojej správe za rok 2011, pokiaľ ide o to, že krajina ďalej plní politické kritériá; vyslovuje poľutovanie nad tým, že Rada sa už tri roky po sebe neriadila odporúčaním Komisie a nerozhodla na svojom zasadnutí 9. decembra 2011 začať prístupové rokovania s touto krajinou;

3.  zdôrazňuje, že proces integrácie tejto krajiny do EÚ je dôležitý, rovnako ako všetky snahy o podporu tohto zámeru, najmä začatie predbežného preverovania súladu právnych predpisov s acquis a vykonávanie druhej fázy dohody o stabilizácii a pridružení;

4.  hoci nechce brzdiť vítaný pokrok ostatných krajín západného Balkánu v procese pristúpenia do EÚ, vyjadruje znepokojenie nad tým, že dojem, že túto krajinu „predbehli“ ostatné, môže poškodiť ďalšie zlepšovanie vzťahov medzi etnickými skupinami v tejto krajine, a že ak niektorá z krajín tohto regiónu nebude rovnomerne postupovať v procese pristúpenia do EÚ, môže to nakoniec predstavovať riziko ohrozenia stability a bezpečnosti ich všetkých;

5.  upozorňuje, že zatiaľ čo sa každá kandidátska krajina vyznačuje vlastnou mierou pokroku a dynamiky, pokiaľ ide o jej pristúpenie, EÚ je zodpovedná za to, aby krajina neostala pozadu;

6.  berie na vedomie poznámku európskeho komisára pre rozšírenie a európsku susedskú politiku  z 5. septembra 2011, že „kladné odporúčanie Európskej komisie nie je vytesané do kameňa“; poukazuje však na to, že rozhodnutie Rady neriadiť sa odporúčaním Komisie vyvolalo oprávnenú frustráciu a nespokojnosť verejnosti v krajine, a poznamenáva, že EÚ a jej členské štáty nesmú nikdy považovať európsku perspektívu žiadneho žiadateľa za samozrejmú a musia preukázať rovnaké úsilie s cieľom urýchliť prístupový proces v duchu skutočného partnerstva;

7.  víta nedávne vymenovanie vedúceho delegácie EÚ a dúfa, že týmto vymenovaním sa posilnia vzťahy medzi EÚ a touto krajinou;

8.  víta skutočnosť, že 15. marca 2012 sa s Európskou komisiou začal dialóg na vysokej úrovni o pristúpení, ktorý predstavuje krok vpred v procese pristúpenia k EÚ a ktorého cieľom je pokračovať v programe reforiem prostredníctvom zásadnej výmeny názorov a pravidelných technických konzultácií v piatich kľúčových oblastiach politiky – sloboda prejavu, právny štát, reforma verejnej správy, reforma volebného systému a hospodárske kritériá; súhlasí s názorom Komisie a vládnych orgánov, že je potrebné zamerať dialóg na kapitolu 23 (Súdnictvo a základné práva) a kapitolu 24 (Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť), čo prispeje k zlepšeniu miery uplatňovania kritérií a noriem pristúpenia k EÚ; očakáva, že táto pokročilá forma dialógu bude pokračovať v ďalších oblastiach, ktoré sú kľúčové pre proces pristúpenia k EÚ; domnieva sa, že tento dialóg povedie k novému odhodlaniu uskutočňovať reformy a posilní naše vzťahy prostredníctvom stretnutí na politickej úrovni, ktoré sa budú konať dvakrát do roka;

9.  uznáva, že členstvo v NATO, ako aj členstvo v Európskej únii sú z hľadiska euroatlantickej orientácie, ktorú táto krajina prijala, rovnako dôležité, a poznamenáva, že samit NATO, ktorý sa bude konať v máji 2012 v Chicagu, ako aj začatie dialógu na vysokej úrovni o pristúpení a zasadnutie Európskej rady v júni 2012 poskytnú významné príležitosti na dosiahnutie ďalšieho pokroku; pripomína nedávne vyhlásenie generálneho tajomníka NATO o tom, že pozvanie bude rozšírené na túto krajinu, hneď ako sa dosiahne obojstranne prijateľné riešenie otázky názvu krajiny;

10.  opakuje svoju výzvu určenú orgánom a médiám tejto krajiny, aby sa usilovali o vytvorenie atmosféry, ktorá bude priaznivá pre rozvoj vzťahov so susednými krajinami a ktorá nebude podnecovať prejavy nenávisti;

11.  berie na vedomie rozhodnutie vlády vytvorenej v júli 2011 uplatniť zákon o amnestii na štyri prípady spojené s vojnovými zločinmi, ktoré Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu vrátil v roku 2008 späť do vnútroštátnej jurisdikcie; žiada vládu, aby preverila alternatívne možnosti, ako zabezpečiť obetiam týchto zločinov a ich rodinám prístup k spravodlivosti a k odškodneniu, a to v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného humanitárneho práva;

Spor o názov

12.  berie na vedomie rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora v súvislosti so sporom o názov, ktoré vydal 5. decembra 2011; zastáva názor, že by toto rozhodnutie malo poskytnúť nový impulz na vynaloženie čo najväčšieho úsilia o vyriešenie sporu o názov pod záštitou OSN, a vyzýva strany, aby konali v súlade s rozsudkom v dobrej viere a využili ho k posilneniu dialógu, pričom zároveň zdôrazňuje, že je nutné dosiahnuť obojstranne prijateľný kompromis; víta v tejto súvislosti vyhlásenie sprostredkovateľa vymenovaného OSN a jeho výzvu adresovanú stranám, aby túto udalosť považovali za príležitosť na konštruktívne zamyslenie sa nad vzájomnými vzťahmi a aby zvážili obnovenie iniciatívy s cieľom dosiahnuť definitívne riešenie tohto problému;

13.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že tento spor o názov naďalej blokuje cestu tejto krajiny do EÚ, a tým brzdí aj samotný proces rozširovania; zdôrazňuje, že dobré susedské vzťahy sú kľúčovým kritériom pre proces rozširovania EÚ, a vyzýva dotknuté vlády, aby sa vyhýbali kontroverzným gestám, kontroverzným akciám a vyhláseniam, ktoré by na tieto vzťahy mohli mať negatívny vplyv;

14.  opakuje svoju výzvu určenú podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie a komisárovi zodpovednému za rozšírenie, aby napomohli dosiahnutie dohody v otázke názvu a aby poskytli politické usmernenie; okrem toho zastáva názor, že vedenie krajiny a Európska únia by mali spoločnosti dôsledne vysvetliť, aké výhody by prinieslo dosiahnutie riešenia ešte pred vyhlásením referenda o tejto otázke;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v správe o pokroku za rok 2011 a v správach vydaných od roku 2009 bol vynechaný termín „macedónsky“ napriek tomu, že ide o štandardnú prax, ktorá sa uplatňuje v súvislosti s jazykom, kultúrou a identitou tejto krajiny v dokumentoch Organizácie spojených národov; upozorňuje na negatívne reakcie verejnosti, ktoré táto skutočnosť tento rok vyvolala, a očakáva, že Komisia to pri príprave budúcich správ zohľadní; pripomína, že Ochridská rámcová dohoda je založená na zásade dodržiavania etnickej identity všetkých komunít;

16.  vyzdvihuje význam udržania tempa prístupového procesu; v tejto súvislosti víta ponuku vlády tejto krajiny, že stanoví lehotu na dosiahnutie úspešného riešenia sporu o názov najneskôr do konca procesu preverovania, ktoré má Komisia uskutočniť hneď, ako sa začnú rokovania; domnieva sa, že skutočné úsilie vlády a výsledky reforiem EÚ týkajúcich sa celého spektra dôležitých otázok môžu pomôcť vytvoriť politické prostredie, ktoré bude viesť k odstráneniu bilaterálnych problémov, ako to bolo v iných prípadoch procesu rozširovania; pripomína, že súbežný proces riešenia bilaterálneho problému a uskutočňovania prístupových rokovaní, podobne ako v prípade Slovinska a Chorvátska, bude prínosom pre krajinu i pre EÚ;

17.  opätovne zdôrazňuje svoju výzvu Komisii a Rade, aby v súlade so zmluvami EÚ začali vyvíjať všeobecne uplatniteľný arbitrážny mechanizmus zacielený na riešenie bilaterálnych otázok medzi pristupujúcimi krajinami a členskými štátmi;

Parlamentná spolupráca

18.  víta zvolenie nového parlamentu a rýchle vytvorenie koaličnej vlády, ktorá vzišla z predčasných parlamentných volieb; vyzýva k prehĺbeniu politického dialógu a žiada, aby sa venovala pozornosť parlamentu ako demokratickému orgánu kľúčovému na prerokovanie a vyriešenie problémov vyplývajúcich z rozdielnych politických názorov; poznamenáva, že národné zhromaždenie vo svojom uznesení uvítalo odporúčania uvedené v tohtoročnej správe o pokroku a po vzájomnej dohode toto uznesenie prijalo; vyzýva všetkých politických aktérov v krajine, aby zdvojnásobili svoje úsilie o uskutočnenie ďalších potrebných reforiem vrátane účinného vykonávania odporúčaní Komisie a následných opatrení;

19.  vyjadruje blahoželanie krajine k priebehu predčasných parlamentných volieb, ktoré sa konali 5. júna 2011, a víta hodnotenie OBSE/ODIHR, podľa ktorého išlo o slobodné a transparentné voľby, dobre riadené v celej krajine; napriek tomu poukazuje na niekoľko nedostatkov a vyzýva orgány, aby sa riadili odporúčaniami medzinárodného spoločenstva, a to najmä závermi a odporúčaniami volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR a domácich pozorovateľov zo združenia Most, pokiaľ ide o aktualizovanie voličských zoznamov, zabezpečenie vyváženého spravodajstva o vládnych i opozičných stranách v tlači, ako aj v spravodajstve verejnoprávneho rozhlasového a televízneho vysielania, ochranu štátnych zamestnancov pred akýmkoľvek druhom politického nátlaku, zabezpečenie účinnej kontroly financovania strán a transparentného verejného financovania, opatrenia pre možnosť voliť zo zahraničia; ako aj riadne dodržiavanie oddelenia štátnych a straníckych štruktúry; vyzýva príslušné orgány, aby sa týmito problémami zaoberali v dohľadnej dobe;

20.  víta ukončenie parlamentných bojkotov a je presvedčený, že ďalšie posilnenie demokracie v krajine možno dosiahnuť iba prehĺbením politického dialógu v rámci etablovaných demokratických inštitúcií, do ktorého budú zapojené všetky politické strany; vyzýva na posilnenie kontrolnej úlohy parlamentu voči vláde a vládnym agentúram; žiada, aby boli dané k dispozícii nutné finančné prostriedky a vymenovaní ďalší nevyhnutní zamestnanci, a to s cieľom umožniť úplné zriadenie parlamentného inštitútu; podporuje pokrok dosiahnutý pomocou zavedenia vypočutí v rámci parlamentného dohľadu a ďalšie úsilie Európskej únie v oblasti poskytovania technickej pomoci národnému zhromaždeniu pri rozvíjaní jeho postupov; povzbudzuje pretrvávajúcu spoluprácu Spoločného parlamentného výboru a Európskeho parlamentu;

Hospodársky rozvoj

21.  blahoželá krajine k dobrým hospodárskym výsledkom a udržiavaniu makroekonomickej stability; blahoželá vláde k tomu, že podľa správy Svetovej banky s názvom Podnikanie je krajina treťou najúspešnejšou krajinou na svete vo vykonávaní regulačných reforiem za obdobie posledných piatich rokov; konštatuje, že celosvetový hospodársky pokles ovplyvnil priame zahraničné investície, ktoré ostávajú na veľmi nízkej úrovni; je presvedčený o tom, že potenciál investícií, obchodu a hospodárskeho rozvoja zostáva aj naďalej rozhodujúcim dôvodom, prečo pokračovať v procese pristúpenia krajiny k EÚ;

22.  konštatuje, že právna predvídateľnosť a účinné presadzovanie právnych predpisov sú kľúčové pre ďalšie posilnenie podnikateľského prostredia pre domáce spoločnosti a zahraničných investorov; preto vyzýva vládu, aby zvýšila svoje úsilie s cieľom zabezpečiť účinné a nezávislé súdnictvo, ako aj profesionálnu, kompetentnú a nestrannú správu vrátane opatrení na posilnenie nezávislosti a kapacít regulačných orgánov a orgánov dohľadu;

23.  uznáva problémy vysokej nezamestnanosti a chudoby, ktoré naďalej predstavujú pre krajinu veľké bremeno; víta diskusiu o minimálnej mzde, ktorá teraz prebieha v parlamente; pripomína nízku priečku tejto krajiny v indexe ľudského rozvoja OSN a víta prijatie stratégie boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu; zdôrazňuje, že iba udržateľný hospodársky rast vytváraním dobrého prostredia, ktoré stimuluje investovanie podnikov, môže byť riešením pretrvávajúcej vysokej miery nezamestnanosti v krajine, a vyzýva vládu, aby vyvíjala väčšie úsilie pri riešení vážneho problému štrukturálnej nezamestnanosti a ochrane zraniteľných skupín; v záujme toho naliehavo vyzýva vládu, aby podporovala malé a stredné podniky tým, že im uľahčí prístup k financovaniu, a vyzýva ju, aby pokračovala v osvedčenej praxi konzultácií s predstaviteľmi podnikateľskej sféry;

24.  víta postúpenie krajiny o 40 miest v rebríčku indexu vnímania korupcie zostaveného organizáciou Transparency International za posledných päť rokov; vyjadruje uznanie za uskutočnené zmeny právneho rámca pre protikorupčnú politiku v súlade s odporúčaniami skupiny GRECO; rovnako ako Komisia však zastáva názor, že korupcia predstavuje naďalej „závažný problém“; žiada, aby sa cieľom neustáleho snaženia stala prax vydávania nestranných rozsudkov v prípadoch korupcie, najmä pokiaľ ide o korupciu na vysokej úrovni, a v kľúčových oblastiach záujmu, ako je verejné obstarávanie; zdôrazňuje potrebu väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o verejné výdavky a financovanie politických strán; vyzýva investorov a podniky z Európskej únie, ktoré obchodujú s touto krajinou, aby boli v kontaktoch so svojimi miestnymi partnermi výraznejším vedúcim prvkom, pokiaľ ide o vystupovanie proti korupcii;

25.  poznamenáva, že podľa zistení správy o pokroku je nezávislosť a nestrannosť štátnej komisie pre prevenciu korupcie naďalej slabá; žiada väčšiu právnu a inštitucionálnu ochranu informátorov; víta nový trestný poriadok prijatý v rámci širšej reformy trestného súdnictva, ktorou by sa mali zdokonaliť vyšetrovacie postupy v prípadoch komplikovaného organizovaného zločinu a korupcie; víta skutočnosť, že od budúceho roka bude vymenovaný vyšetrovací tím, ktorý bude pracovať priamo pre prokurátora, a dúfa, že to povedie ku skutočnému odsúdeniu vo viacerých prípadoch, na ktoré poukázala Komisia; vyzýva vládu, aby štátnej komisii pre prevenciu korupcie poskytla potrebné finančné a personálne zdroje; zdôrazňuje, že na riešenie systematickej korupcie je nevyhnutná politická vôľa;

26.  berie na vedomie prijatie rozsiahleho právneho balíka zameraného na ďalšie posilňovanie efektívnosti a nezávislosti súdnictva; v tejto súvislosti víta efektívnu činnosť akadémie sudcov a prokurátorov a zavedenie náhodného prideľovania prípadov; nabáda zodpovedné orgány, aby pokračovali vo vykonávaní právnych predpisov týkajúcich sa boja proti korupcii, ako aj v zlepšovaní nezávislosti a efektívnosti súdnictva a  zdrojov preň; pripomína, že je dôležité, aby súdny systém fungoval bez politického zasahovania; víta úsilie o zvýšenie efektívnosti a transparentnosti súdneho systému; zdôrazňuje potrebu vytvoriť register záznamov o výkonoch trestných stíhaní a rozsudkov, na základe ktorého bude možné merať dosiahnutý pokrok; žiada zjednotenie jurisprudencie v záujme zabezpečenia predvídateľného súdneho systému a dôvery verejnosti;

Ochridská rámcová dohoda

27.  blahoželá krajine k 20. výročiu nezávislosti a k 10. výročiu podpísania Ochridskej rámcovej dohody, ktoré si pripomína v roku 2011; zdôrazňuje, že dohoda môže byť vzorom úspešného vyriešenia konfliktov medzi etnickými skupinami a súčasného zachovania územnej integrity a reformovania štátnych štruktúr pre celý región; zdôrazňuje však, že na zaistenie úplného zmierenia medzi stranami a položenie základov na upevnenie nestranných a interetnických demokratických inštitúcií je dôležité vyvíjať ďalšie a ešte väčšie úsilie;

28.  vyjadruje uznanie prejavu premiéra 5. septembra 2011, na ktorom predstavil multikulturalizmus ako sociálny a politický vzor pre krajinu, zdôraznil potrebu vykonávania ochridskej rámcovej dohody a stanovil cieľ tzv. integrácie bez asimilácie; podporuje záväzky prijaté s ohľadom na druhé desaťročie vykonávania ochridskej rámcovej dohody;

29.  uznáva nedávne prijatie niekoľkých právnych predpisov, najmä zmien a doplnení k zákonu o jazykoch a používaniu symbolov; žiada aktívnu podporu výborov pre vzťahy medzi spoločenstvami vo všetkých lokalitách;

30.  so znepokojením berie na vedomie používanie historických argumentov v súčasnej diskusii vrátane fenoménu takzvanej antikvizácie, ktorým hrozí zvýšenie napätia medzi susednými krajinami a vytvorenie nových vnútorných rozdielov;

31.  zdôrazňuje potrebu primeranej prípravy a funkčnej organizácie sčítania obyvateľov v súlade s právom a normami Eurostatu; vyzýva vládu, aby predložila spoľahlivý plán vykonávania tohto procesu; berie na vedomie význam 20 % prahu pre zavedenie určitých práv podľa Ochridskej rámcovej dohody, ale trvá na tom, že akúkoľvek diskrimináciu albánskeho alebo akéhokoľvek iného menšinového etnického spoločenstva nemožno nikdy odôvodniť jeho podielom na celkovom počte obyvateľov;

32.  vyzýva venovať výrazne väčšie úsilie tomu, aby deti z rôznych etnických skupín neboli vo vzdelávacom systéme oddeľované a aby bolo súčasne podporované právo všetkých na vzdelávanie v materinskom jazyku; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam vydania nových učebníc s cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie a postupne ukončiť škodlivé praktiky rozdeľovania žiakov na základe etnickej príslušnosti, ktoré sa na niektorých školách stále vykonávajú; vzhľadom na to, že vzdelanie je pre túto krajinu najdôležitejšie, žiada, aby bola poskytnutá väčšia podpora v tejto oblasti z nástroja predvstupovej pomoci, a to za predpokladu, že sa bude účinne riešiť problém segregácie v oblasti vzdelávania;

Decentralizácia

33.  podporuje rozhodné kroky s cieľom dosiahnuť politickú decentralizáciu v krajine, ktorá je podľa vlády „hlavným pilierom“ ochridskej rámcovej dohody a zároveň je aj v záujme dobrej verejnej správy; víta schválenie akčných plánov na jej dosiahnutie;

34.  schvaľuje odporúčanie Komisie, aby sa výraznejšie povzbudil proces decentralizácie; žiada, aby sa v záujme dosiahnutia decentralizácie výrazne zmenil pomer centrálneho rozpočtu k miestnym rozpočtom; zdôrazňuje význam transparentnosti, objektívnosti a nestrannosti pri udeľovaní grantov obciam; vyjadruje znepokojenie nad tým, že niektoré obce sa pre nedostatočné kapacity v oblasti finančného hospodárenia ocitli vo finančných ťažkostiach, a naliehavo vyzýva vládu, aby im poskytla primeranú technickú pomoc, v prípade potreby aj za podpory Komisie;

35.  vyzdvihuje úspešný program spolupráce obcí, ktorý získava podporu z rozvojového programu OSN, a vyzýva EÚ, aby zvýšila svoju podporu tomuto programu;

Základné práva

36.  je hlboko znepokojený nedávnym vývojom v oznamovacích prostriedkoch a skutočnosťou, že vlastníctvo médií zostáva nepriehľadné a vysoko koncentrované; naliehavo vyzýva krajinu, aby preukázala, že sa zasadzuje o slobodu a pluralitu médií, ako aj o fundovanú a pluralistickú diskusiu o otázkach týkajúcich sa reforiem uvedených v správe o pokroku; víta pozvanie od predstaviteľky OBSE pre slobodu médií zúčastniť sa na novovytvorenom okrúhlom stole o slobode médií a súhlasí s jej vyhlásením, podľa ktorého musia všetky médiá dodržiavať právne a finančné pravidlá podnikania a právny systém sa nesmie zvlášť zameriavať na médiá, ktoré sa vyjadrujú kriticky voči jednej strane; naliehavo vyzýva orgány, aby v krajine zaručili dodržiavanie zásad právneho štátu a slobody médií, a tým zaistili pozitívne hodnotenie Komisie v budúcnosti;

37.  žiada spravodlivé a transparentné rozdelenie vládnych príjmov z reklamy medzi všetky národné rozhlasové a televízne stanice bez ohľadu na obsah ich vysielania alebo politickú orientáciu; schvaľuje odporúčanie Komisie prijať opatrenie, na základe ktorého sa zabezpečí, že štátna televízna stanica bude plniť cieľ a nestrannú úlohu verejnoprávneho vysielateľa; vyzýva orgány, aby prijali potrebné zmeny zamerané na zosúladenie zákona o vysielaní s právnymi predpismi EÚ;

38.  žiada o vyvinutie úsilia s cieľom zabraňovať zneužívaniu podávania žalôb za urážky na cti na novinárov z politických dôvodov; víta nedávne vyhlásenie vlády, že zákon o urážke na cti sa má odstrániť z trestného zákonníka a že sa zastavia prebiehajúce súdne konania proti novinárom; zdôrazňuje, že sloboda médií je základným kameňom demokracie a nevyhnutnou požiadavkou, ktorú musí spĺňať každá krajina, ktorá sa chce stať členským štátom EÚ; súhlasí s názorom, že v sektore médií by sa mali ďalej rozpracovať a vykonávať prísne profesijné normy pre novinárov a dodržiavať pravidlá novinárskej etiky; vyzýva orgány, aby vypracovali antitrustové právne predpisy v oblasti médií, ako aj opatrenia na zamedzenie politického vplyvu v sektore médií;

39.  víta skutočnosť, že sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania je vo všeobecnosti zabezpečená; nabáda vládu, aby pokračovala vo svojom úsilí o posilnenie antidiskriminačných politík, zdôrazňuje význam prevencie diskriminácie na základe etnických dôvodov vrátane diskriminácie občanov, ktorí sa otvorene hlásia k svojej bulharskej identite a/alebo etnickému pôvodu;

40.  víta tohtoročné zriadenie protidiskriminačnej komisie a žiada Agentúru Európskej únie pre základné práva a sieť európskych nezávislých protidiskriminačných agentúr Equinet o jej úplnú podporu a spoluprácu s ňou; víta skutočnosť, že Komisia vyšetruje tri sťažnosti údajnej diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, ktoré podala koalícia za práva súvisiace so sexuálnou orientáciou a zdravím;

41.  žiada posilnenie protidiskriminačných politík a ich účinné vykonávanie vrátane väčšieho úsilia ochraňovať práva žien a detí, ako aj práva osôb so zdravotným postihnutím; víta aktívnu a účinnú úlohu parlamentného klubu žien, ale vyjadruje znepokojenie nad stále veľmi slabou účasťou žien na politickom živote na miestnej úrovni a domnieva sa, že by sa mali posilniť a vykonávať vzdelávacie programy zamerané na zapojenie žien do občianskeho a politického života; žiada, aby sa pokračovalo v úsilí zameranom na to, aby osoby so zdravotným postihnutím neboli umiestňované do ústavov; víta parlamentnú ratifikáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zo 7. decembra 2011;

42.  vyjadruje znepokojenie nad veľmi obmedzeným pokrokom, ktorý bol dosiahnutý v oblasti rodovej rovnosti a práv žien; nabáda vládu, aby otázku rodovej rovnosti považovala za politickú prioritu a aby posilnila podporu aktivít a iniciatív zameraných na boj proti diskriminačným návykom, tradíciám a stereotypom, ktoré oslabujú základné práva žien;

43.  opätovne zdôrazňuje svoju žiadosť o úpravu zákona o predchádzaní diskriminácii a ochrane pred ňou tak, aby zakazoval diskrimináciu na základe všetkých dôvodov obsiahnutých v článku 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zdôrazňuje, že ide o nevyhnutnú podmienku pristúpenia; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s univerzitnými a školskými učebnicami, v ktorých sa homosexualita označuje za chorobu, a vyzýva na ich okamžitú úpravu; vyzýva Komisiu, aby vypracovala programy budovania kapacít zamerané na posilnenie občianskej spoločnosti, napríklad komunity LGBT;

44.  víta, že krajina v súčasnosti predsedá programu Desaťročie začleňovania Rómov, a dúfa, že to podnieti ďalší pokrok v začleňovaní Rómov do politického, spoločenského a hospodárskeho života; víta pokrok v oblasti integrácie Rómov do systému vzdelávania a zvýšený počet zapísaných študentov v rámci stredoškolského a univerzitného štúdia, ako aj vyššie zastúpenie Rómov v štátnej službe; napriek tomu upozorňuje na závery Komisie, že na podporu dôvery, napríklad v oblasti vzdelávania, kultúry a jazyka je potrebné naďalej vyvíjať úsilie; opakuje svoje znepokojenie nad veľmi ťažkými životnými podmienkami rómskeho spoločenstva a nad tým, že je naďalej diskriminované, pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu, pracovnému trhu, zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám; upozorňuje na obzvlášť zložitú situáciu rómskych žien a detí, ktoré žijú pod hranicou chudoby, a vyzýva orgány, aby okamžite prijali opatrenia na riešenie tejto situácie;

45.  víta skutočnosť, že vláda prijala stratégiu pre sociálne začleňovanie Rómov na roky 2012 – 2014; upozorňuje však, že na vykonávanie opatrení príslušného akčného plánu v roku 2012 nie sú vyčlenené žiadne štátne prostriedky, a v tejto súvislosti vyzýva orgány, aby našli potrebné zdroje;

46.  vyzýva všetky zainteresované strany, aby v krajine presadzovali rozvoj nezávislej, pluralitnej, interetnickej, interkultúrnej a nestrannej občianskej spoločnosti a prispievali k nemu; zdôrazňuje však, že ak majú organizácie občianskej spoločnosti zohrávať túto úlohu, musí dôjsť k ich značnému posilneniu a musia sa stať nezávislými od vonkajších vplyvov, najmä politických záujmov, ako to vo väčšine prípadov v tejto krajine ešte nie je; žiada, aby mimovládne organizácie mali k dispozícii domáce finančné prostriedky, aby už neboli príliš závislé od zahraničných darcov;

47.  napriek tomu sa domnieva, že nástroj EÚ na podporu občianskej spoločnosti má potenciál významne zvýšiť výmeny medzi medzivládnymi organizáciami, podnikmi a odborovými zväzmi tejto krajiny s ich partnermi v členských štátoch EÚ, čo by viedlo k vzájomnému úžitku a k priamemu posilneniu prístupového procesu do EÚ; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby s cieľom posilniť najmä rozvoj mimovládnych organizácií rozšírila finančnú pomoc z nástroja predvstupovej pomoci;

48.  zdôrazňuje, že krajina ratifikovala osem kľúčových dohovorov Medzinárodnej organizácie práce o právach zamestnancov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v oblasti pracovných práv a odborových zväzov bol dosiahnutý iba slabý pokrok; vyzýva orgány, aby ešte viac posilnili práva zamestnancov a odborových zväzov; v tejto súvislosti pobáda vládu, aby zaistila dostatočnú administratívnu kapacitu a zaručila riadne vykonávanie a presadzovanie pracovného práva; poukazuje na dôležitú úlohu sociálneho dialógu a nabáda vládu, aby zvýšila svoje ambície a nadviazala komplexný sociálny dialóg s príslušnými partnermi;

Spravodlivosť a vnútorné veci

49.  berie na vedomie pokrok dosiahnutý v rámci reformy justície; víta prácu akadémie pre odbornú prípravu sudcov a prokurátorov, ktorá v súčasnosti oslavuje svoje 5. výročie; je znepokojený nedostatkami v zákone o sudcoch, ktorý ponecháva priestor na politické ovplyvňovanie prostredníctvom postupov odvolávania, ale uznáva, že existuje zhoda v tom, že je potrebné stanoviť objektívnejšie kritériá pre odvolávania sudcov; hoci víta nové sústredenie sa na výkonnosť sudcov, zdôrazňuje, že tento cieľ nemožno dosiahnuť bez súbežného cieľa zamerať sa na kvalitu rozsudkov vrátane úsilia o nepretržitú odbornú prípravu a postupy prijímania pracovníkov na základe zásluh a na zásadu nezávislosti súdnictva;

50.  vyjadruje znepokojenie nad správami o zlom zaobchádzaní polície a žiada ich dôkladné preskúmanie, najmä preskúmanie tragickej nehody z volebnej noci a tvrdení, že na mieste činu nebolo uskutočnené dôkladné vyšetrovanie; podčiarkuje význam zabezpečenia nezávislosti kontrolných mechanizmov polície, najmä úseku vnútornej kontroly a služobných predpisov ministerstva vnútra;

51.  podporuje opatrenia, ktoré sa prijímajú na zlepšenie situácie vo väzniciach, ako sú nové kurzy odbornej prípravy a odborného rozvoja pre zamestnancov väzníc, výstavba niekoľkých nových väzníc, ktoré majú nahradiť staré väznice, a iniciatíva na vypracovanie návrhu zákona o podmienečnom treste v snahe riešiť problém preplnenia väzníc; nabáda k ďalšiemu pokroku v zlepšovaní väzenských podmienok a žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala zariadeniam pre mladistvých a zisteniam uvedeným v správe o pokroku, podľa ktorých jednotka poverená odstránením zlého zaobchádzania nie je schopná naplniť svoju úlohu;

52.  vyzdvihuje spoluprácu s Európskou úniou v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu a víta dohody o súdnej a policajnej spolupráci, ktoré boli podpísané so susednými krajinami; víta uzatvorenie operačnej dohody medzi krajinou a Europolom s cieľom podstatne uľahčiť výmenu analytických údajov a zlepšiť boj proti organizovanému zločinu a terorizmu; berie na vedomie zákon o systematizácii a zmeny, ktoré sa ním zavádzajú na oddelení pre organizovaný zločin ministerstva vnútra v záujme zlepšenia jeho funkčnosti a začlenenia do vnútroštátneho a medzinárodného spravodajského systému v oblasti trestného vyšetrovania; víta nový trestný poriadok, ktorý by mal zlepšiť vyšetrovacie postupy v komplikovaných prípadoch organizovaného zločinu a korupcie; trvá na tom, že dohľad sa musí vykonávať úmerne ku skutočnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti spolu s primeranou súdnou kontrolou a posilneným parlamentným dohľadom nad spravodajskými službami a službami kontrarozviedky;

53.  pobáda orgány, aby zrealizovali dlho očakávané zverejnenie mien agentov spojených s tajnými službami bývalej Juhoslovanskej republiky, ktoré bude významným krokom ku skoncovaniu s obdobím komunizmu; podporuje posilnenie mandátu komisie pre overovanie údajov, najmä jej nezávislosť pri oznamovaní zistení priamo verejnosti a odovzdávanie všetkých potrebných dokumentov do priestorov komisie;

54.  berie na vedomie kroky prijaté s cieľom účinnejšie riadiť migračné toky, a to najmä riešením problémov s falošnými žiadateľmi o azyl; vyjadruje však znepokojenie nad vytváraním profilov a ich využívaním a žiada dôsledné uplatňovanie zásady nediskriminácie pri vykonávaní týchto krokov; vyzýva na zvýšené úsilie zacielené na udelenie občianskych práv oprávneným utečencom a na včasné spracovávanie žiadostí o azyl za úplného dodržania medzinárodných právnych predpisov v oblasti ľudských práv;

55.  víta skutočnosť, že občania tejto krajiny od decembra 2009 požívajú výhody vyplývajúce z liberalizácie vízového režimu; zaväzuje sa chrániť bezvízový režim ako základný kameň vzťahov tejto krajiny s Európskou úniou a tiež ako významné opatrenie na ďalšie podporovanie a posilňovanie medziľudských kontaktov;

Verejná správa

56.  víta prijatie novej stratégie reformy verejnej správy do roku 2015 a nadobudnutie účinnosti zákona o štátnych úradníkoch v apríli 2011; naliehavo vyzýva vládu, aby ďalej zosúladila právny rámec v oblasti štátnych úradníkov a verejných zamestnancov, a to aj zmenou príslušných zákonov; kladie dôraz na ďalšie kroky, ktoré treba vykonať s cieľom zabezpečiť profesionálnu a nestrannú štátnu službu, a to aj na úrovni obcí; v tejto súvislosti víta zriadenie vysokého správneho súdu a povzbudzuje inštitúcie zodpovedné za reformu štátnej správy, aby prispeli k zrýchleniu reformného procesu; trvá na tom, že vymenúvanie na základe zásluh, a nie podľa politickej príslušnosti sa môže a musí dosiahnuť súbežne so snahami o spravodlivé zastúpenie;

57.  vyjadruje uznanie vláde za pokrok v oblasti regionálneho rozvoja a pri príprave prevodu riadenia fondov v rámci IPA; s uspokojením berie na vedomie akreditáciu vnútroštátnych orgánov vo vzťahu k zložkám nástroja predvstupovej pomoci v oblasti prechodnej pomoci a budovania inštitúcií, regionálneho rozvoja, rozvoja ľudských zdrojov a rozvoja vidieka; vyzýva vládu a Komisiu, aby urýchlili činnosť, ktorá je potrebná na presun riadenia zostávajúcej zložky nástroja predvstupovej pomoci v oblasti cezhraničnej spolupráce; znovu zdôrazňuje význam IPA ako kľúčového nástroja, ktorý má krajine pomôcť pri príprave na členstvo v EÚ, a vyzýva vládu, aby ešte viac posilnila koordináciu medzi ministerstvami tak, aby krajina mohla plne využívať dostupné zdroje;

Iné otázky týkajúce sa reforiem

58.  víta kampaň o energetickej účinnosti a očakáva účinnejšie kroky na podporu energie z obnoviteľných zdrojov v súlade s potenciálom krajiny; zdôrazňuje dôležitosť účinného uplatňovania právnych predpisov v oblasti životného prostredia s cieľom chrániť prírodné zdroje, najmä vodu; poznamenáva, že krajina si zatiaľ nestanovila žiadne záväzky, pokiaľ ide o znižovanie emisií skleníkových plynov, a že je potrebné podnietiť celoštátnu diskusiu o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy; žiada vynaloženie väčšieho úsilia o zosúladenie vnútroštátnych právnych predpisov s acquis EÚ v tejto oblasti;

59.  víta pokrok dosiahnutý pri modernizácii dopravných, energetických a telekomunikačných sietí a najmä snahy o dokončenie koridoru X; vzhľadom na význam železničných spojení ako alternatívy k cestnej doprave víta zámer vlády modernizovať alebo postaviť železničné spojenia zo Skopje do hlavných miest susedných krajín a žiada dokončenie výstavby železničných spojení v rámci koridoru VIII;

60.  vyjadruje sklamanie nad nedostatočným pokrokom, pokiaľ ide o spoločné oslavy spoločných historických udalostí a osobností so susednými členskými krajinami EÚ, ktoré by prispeli k lepšiemu poznaniu histórie a k dobrým susedským vzťahom; nabáda na vytvorenie spoločných expertných výborov pre históriu a vzdelávanie s Bulharskom a Gréckom, ktoré by prispeli k objektívnemu výkladu dejín založenému na faktoch, posilneniu akademickej spolupráce a podpore pozitívneho postoja mladých ľudí k susedom;

61.  nabáda k ďalšiemu úsiliu o uplatňovanie bolonského procesu vo vysokoškolskom vzdelávaní a k spolupráci s ostatnými krajinami v regióne na presadzovaní kvality univerzít; pripomína význam zásady akademickej slobody;

62.  blahoželá krajine k výbornému výkonu jej družstva na Majstrovstvách Európy v basketbale 2011;

63.  víta vysoký stupeň súladu medzi spoločnými pozíciami krajiny a EÚ v oblasti zahraničnej politiky; podporuje úsilie krajiny nadviazať dobré vzťahy s jej susedmi; víta skutočnosť, že vymedzenie hraníc s Kosovom v roku 2009 umožnilo zblíženie vzťahov a že od septembra 2011 je v platnosti dohoda o spoločných kontrolách hraníc; očakáva, že táto dohoda sa začne v blízkej budúcnosti v plnej miere uplatňovať v praxi; vyjadruje blahoželanie orgánom k nedávnemu úspešnému zorganizovaniu stretnutia ministrov západného Balkánu zodpovedných za európsku integráciu, ktoré sa konalo v Skopje;

64.  zdôrazňuje dôležitosť regionálnej spolupráce ako nevyhnutnej súčasti procesu približovania sa Európskej únii; víta opatrenia zamerané na podporu slobody pohybu v regióne, ktoré sú vyjadrené v zmluvách s Albánskom a Čiernou Horou, čo umožňuje ich občanom prekračovať hranice a slobodne cestovať na území troch krajín len s preukazom totožnosti; nabáda na rozšírenie iniciatívy na ostatné krajiny v regióne;

65.  víta, že krajina sa na medzinárodnej úrovni zapája do niektorých dôležitých aktivít, ako je účasť na misii Európskej únie v Bosne a Hercegovine (EUFOR Althea), jej predsedníctvo v rámci procesu európskej spolupráce 2012 – 2013, ako aj plnú spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY);

o
o   o

66.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu krajiny.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia