Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2888(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0129/2012

Внесени текстове :

B7-0129/2012

Разисквания :

PV 14/03/2012 - 7
CRE 14/03/2012 - 7

Гласувания :

PV 14/03/2012 - 9.12
CRE 14/03/2012 - 9.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0085

Приети текстове
PDF 404kWORD 110k
Сряда, 14 март 2012 г. - Страсбург
Доклад относно Босна и Херцеговина във връзка с разширяването
P7_TA(2012)0085B7-0129/2012

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2012 г. относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2011 г. (2011/2888(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, подписано на 16 юни 2008 г. и ратифицирано от всички държави членки на ЕС и от Босна и Херцеговина,

–  като взе предвид Решение 2008/211/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското партньорство с Босна и Херцеговина, и за отмяна на Решение 2006/55/EО(1),

–  като взе предвид Решение 2011/426/ОВППС на Съвета от 18 юли 2011 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Босна и Херцеговина от 21 март 2011 г., 10 октомври 2011 г. и 5 декември 2011 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2011‐2012 г.“ (COM(2011)0666) и доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2011 г., приет на 12 октомври 2011 г. (SEC(2011)1206),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно положението в Босна и Херцеговина(3),

–  като взе предвид съвместната декларация от 13-та междупарламентарно заседание между Европейския парламент и парламента на Босна и Херцеговина, проведено на 19 и 20 декември 2011 г. в Брюксел,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз продължава твърдо да подкрепя суверенна и единна Босна и Херцеговина; като има предвид, че една от основните цели на политиката на ЕС е да ускори напредъка на страната към членство в ЕС и по този начин да подпомогне подобряването на качеството на живот в полза на всички граждани; като има предвид, че този напредък изисква функциониращи институции на всички равнища и ангажираност на политическите лидери в страната;

Б.  като има предвид, че бъдещето на Босна и Херцеговина е в Европейския съюз, и като има предвид, че перспективата за членство в ЕС е един от най-обединяващите фактори сред хората в страната;

В.  като има предвид, че основната отговорност за успешен процес на присъединяване към ЕС се поема от потенциалната страна кандидатка и подготвителните действия следва да се осъществяват преди всичко от тези, които са избрани от гражданите и са отговорни пред тях, както и в съответствие със споделено общо виждане относно неотложните политически, икономически и социални проблеми на страната; като има предвид, че Босна и Херцеговина има перспектива за членство в ЕС само като единна държава, и като има предвид, че подкопаването на държавните институции ще лиши всички граждани от ползите, които биха спечелили от интеграцията към ЕС;

Г.  като има предвид, че лидерите на политическите партии успяха да постигнат принципно съгласие относно новото правителство на държавата, което беше съставено след продължилата около петнадесет месеца политическа безизходица;

Д.  като има предвид, че политическата и институционална безизходица попречи на страната да проведе така необходимите реформи, насочени към сближаването ѝ с ЕС, по-специално в ключови области, свързани с държавното изграждане, управлението, принципите на правовата държава и сближаването с европейските стандарти; като има предвид, че липсата на правителство на държавно равнище се отрази също така и на способността за приемане на съгласувани икономически и фискални политики;

Е.  като има предвид, че конституционната реформа остава ключовата реформа за превръщането на Босна и Херцеговина в ефективна и напълно функционираща държава;

Ж.  като има предвид, че в страна с различни равнища на управление се изисква да има силна координация между отделните участници и е необходимо лоялно сътрудничество, за да се подобри нейната способност да говори с един глас; като има предвид, че въпреки това нито един координационен механизъм не може да замести така необходимата политическа воля; като има предвид, че сътрудничеството може да доведе до видими резултати в полза на всички граждани, както например беше демонстрирано при либерализирането на визовия режим, въпреки че в много от случаите липсва необходимата координация;

З.  като има предвид, че целите на политиката на специалния представител на ЕС със засилени функции и ръководител на делегацията на ЕС са да предоставя съвети от страна на ЕС и да подпомага политическия процес, както и да осигурява съгласуваност и последователност на действията на Съюза;

И.  като има предвид, че сложната структура на съдебната система при отсъствие на Държавен върховен съд, липса на хармонизация между четирите вътрешни юрисдикции, политическо вмешателство в съдебната система и оспорвани правомощия на държавните съдебни агенции подкопават функционирането на съдебната власт и възпрепятстват усилията за реформи;

Й.  като има предвид, че полицейската мисия на ЕС, създадена през 2003 г., е удължена до 30 юни 2012 г., с оглед прехода на бъдещите дейности към финансиране чрез инструменти на Общността и учредяването на стратегически консултативен орган в областта на правоприлагането и наказателното правосъдие към службата на специалния представител на ЕС;

К.  като има предвид, че Босна и Херцеговина предоставя помощ по отношение на текущи съдебни дела и обжалвания, свързани с военни престъпления, и че сътрудничи във връзка с прехвърлени дела;

Л.  като има предвид, че корупцията продължава сериозно да вреди на социално-икономическото и политическото развитие на страната;

М.  като има предвид, че трафикът на хора представлява тежко престъпление и грубо нарушение на правата на човека; като има предвид, че Босна и Херцеговина е държава на произход, транзит и местоназначение на трафик с хора, особено жени и момичета;

Н.  като има предвид, че липсата на перспективи за работа, особено сред младите хора, възпрепятства напредъка на страната, с което допринася за социално недоволство;

О.  като има предвид, че сътрудничеството с други страни в региона е предварително условие за установяването на траен мир и помирение в Босна и Херцеговина и на Западните Балкани;

Общи бележки

1.  Приветства формирането на ново правителство на държавата като следствие от споразумението на лидерите на политическите партии по редица важни въпроси; призовава за цялостно прилагане на това споразумение чрез разрешаване на нерешените въпроси, включително приемането на държавния бюджет за 2012 година и назначаването на директори на държавните агенции; призовава политическия елит да се опира на това положително развитие, което може да даде допълнителен тласък на процеса на интеграция с ЕС, и да се ангажира отново с конструктивен диалог и по други важни реформи;

2.  Изразява загриженост относно ограничения напредък, постигнат от Босна и Херцеговина като потенциална страна ‐ кандидатка за членство в ЕС, по пътя ѝ към стабилизиране и социално-икономическо развитие; счита, че въпреки това е възможен напредък в посока интеграция на Босна и Херцеговина към ЕС в полза на нейните граждани, при условие че решителността, политическата отговорност, културата на постигане на компромиси и общото виждане за бъдещето на страната стоят в основата на ръководните ѝ принципи за по-нататъшни действия; насърчава органите в Босна и Херцеговина да предприемат по-нататъшни конкретни стъпки, за да върнат страната твърдо на пътя към ЕС;

3.  Припомня на всички участници в политическия процес в Босна и Херцеговина, че реформите по пътя към интеграция към ЕС са в полза на хората в Босна и Херцеговина и че тяхната отговорност пред гражданите е да постигат компромиси, да осъществяват ефективна координация, да сключват споразумения за реформите и да ги осъществяват; припомня, че функционираща държава, както и функциониращо държавно правителство и администрация, са също условия за успешното кандидатстване за членство в ЕС; призовава настоятелно всички участници в политическия процес да предприемат необходимите конституционни изменения и да проведат други ключови реформи, както и да се съсредоточат върху създаването на условия за влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране; подчертава, че местната съпричастност и политическата ангажираност са предпоставки за успеха на всяка финансова помощ от страна на Европейския съюз; за тази цел призовава компетентните органи на държавата да създадат необходимата структура за децентрализираното управление (DIS) на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП); подчертава, че е необходимо да бъдат засилени механизмите за координация на програмирането на бъдещото финансово подпомагане от страна на ЕС, по-конкретно в рамките на програмата за ИПП;

4.  Изразява твърдо убеждение, че укрепването на централното държавно равнище не означава отслабване на федеративните единици, а създаване на условия за ефективна централна администрация, която да е в състояние да подготви цялата страна за присъединяване към ЕС в тясно сътрудничество между различните равнища на управление; поради това подчертава необходимостта от засилване на административния капацитет на всички нива на управление, които се занимават с въпроси, свързани с ЕС, както и координацията между съответните органи при програмирането на финансовото подпомагане от ЕС и във всички сектори, свързани с транспонирането на законодателството на ЕС;

5.  Осъжда използването на подстрекателски език и действия, които подкопават процеса на междуетническо помирение и функционирането на държавните структури;

Засилено присъствие на ЕС

6.  Приветства цялостната стратегия на ЕС спрямо Босна и Херцеговина, включително засилването на присъствието на ЕС в страната посредством създаването на длъжността представител на ЕС със засилени функции, който съвместява два мандата ‐ специален представител на ЕС и ръководител на делегацията на ЕС; поздравява специалния представител на ЕС/ръководител на делегацията на ЕС за предоставянето на подкрепа на Босна и Херцеговина относно въпросите, свързани с ЕС, и подпомагането на подкрепен от ангажимент на местно равнище процес на интеграция към ЕС; подкрепя напълно специалния представител на ЕС/ръководител на делегацията на ЕС в неговата цел да подпомогне органите на Босна и Херцеговина да поставят програмата, свързана с ЕС, в центъра на политическия процес чрез гарантиране на последователност, координация и съгласуваност на действията на Съюза; във връзка с това настоятелно призовава всички участници в политическия процес да работят в тясно партньорство със специалния представител на ЕС; припомня необходимостта от осъществяване на засиленото присъствие на ЕС чрез ясни и всеобхватни стратегии за различните проблеми и в същото време чрез твърда и съгласувана подкрепа на специалния представител на ЕС/ръководител на делегацията на ЕС от страна на всички държави ― членки на ЕС; отбелязва в този контекст, че ЕС трябва да отдели достатъчни средства, включително за персонал, така че да може да присъства в цялата държава и специалният представител на ЕС/ръководител на делегацията на да може да постигне необходимите цели;

7.  Приканва международната общност да обмисли необходимостта и да намери решения за изпълнение на програмата „5+2“ на ръководния комитет на Съвета за прилагане на мирното споразумение, с което да се създадат предпоставки за разпускане на службата на върховния представител, за да се даде възможност за по-голяма степен на местна ангажираност и отговорност за собственото положение в Босна и Херцеговина, като има предвид, че подобни действия не следва да се отразяват отрицателно върху стабилността в държавата или върху темпа и резултата от така необходимите реформи; припомня, че органите в Босна и Херцеговина трябва в този контекст да разрешат нерешените въпроси, свързани с държавната собственост и със собствеността на въоръжените сили;

8.  Отбелязва със задоволство значителния принос на полицейската мисия на ЕС (ПМЕС) и на операцията EUFOR Althea за установяването на стабилност и сигурност в Босна и Херцеговина и счита, че това са важни елементи от цялостната засилена стратегия на ЕС по отношение на Босна и Херцеговина; приветства постиженията на полицейската мисия на Европейския съюз в приноса ѝ за борбата срещу организираната престъпност и корупцията, водена от правоприлагащите агенции и съдебната система на Босна и Херцеговина; отбелязва споразумението за закриване на ПМЕС до края на юни 2012 г.; припомня необходимостта от плавен преход на работата на ПМЕС към проекти за помощ, финансирани от ИПП, както и към стратегически консултативен орган в областта на правоприлагането и наказателното правосъдие в службата на специалния представител на Европейския съюз; приветства военната роля с изпълнителен характер на Althea, която подкрепя усилията на Босна и Херцеговина да поддържа обстановка на безопасност и сигурност в рамките на подновен мандат на ООН; подчертава, че трябва да се направи повече за по-нататъшно повишаване на уменията и професионализма на силите за сигурност на Босна и Херцеговина с оглед укрепване на местната ангажираност и капацитет;

Политически критерии

9.  Изразява отново своята позиция, че държавата следва да разполага с достатъчни законодателни, бюджетни, изпълнителни и съдебни правомощия, за да бъде в състояние да изпълни условията за присъединяване към ЕС;

10.  Приветства инициативата за създаване на парламентарен форум за координация, който да се занимава със законодателните въпроси, свързани с интеграцията към ЕС на различните равнища на управление, и който следва да допринася за превръщането на европейската програмата в национална програма; въпреки че все още не е възможно постигането на споразумение за конкретни изменения на конституцията, счита, че работата на временната съвместна комисия е значителен напредък, тъй като за първи път политиците на Босна и Херцеговина установиха институционализиран начин за разискване на конституционни изменения без присъствието на международната общност и с участието на гражданското общество по един отворен и прозрачен за широката общественост начин;

11.  Изразява загриженост, че социалният диалог остава слаб, а консултациите със социалните партньори ‐ нередовни; настоятелно призовава правителствата на Босна и Херцеговина както на равнището на федеративните единици, така и на държавно равнище да подсилят административния капацитет за сътрудничество с неправителствените организации и да осигурят по-нататъшна подкрепа за развитието на гражданското общество чрез повишаване на техните амбиции за установяване на социален диалог със съответните партньори; подчертава, че правилата за признаване и регистриране на социални партньори трябва да бъдат изяснени и трябва да бъде приет закон на държавно равнище за представителност на социалните партньори;

12.  Отбелязва, че конституционната реформа остава ключовата реформа за превръщането на Босна и Херцеговина в ефективна и напълно функционираща държава; призовава парламентарната комисия да направи конкретни предложения в това отношение;

13.  Изразява отново своя призив за постигане на споразумение и за цялостно изпълнение на решението на Европейския съд по правата на човека по случая Sejdić-Finci и на член 2 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране, в който се изисква спазване на демократичните принципи и правата на човека; припомня, че освен случая Sejdić-Finci, е необходимо като цяло да се промени конституцията по начин, който предоставя възможност за по-плуралистичен, демократичен и ефективен начин на управление и държавна структура;

14.  Призовава всички компетентни органи да улеснят преразглеждането на съответното законодателство и да гарантират утвърждаването на независима, безпристрастна и ефективна съдебна система в съответствие със стандартите на ЕС и международните стандарти и с цел укрепване на правовата държава в полза на всички граждани; приветства постигането на известен напредък, чрез структурирания диалог относно съдебната система, в посока създаване на баланс между съдебната власт на държавно равнище и на равнище федеративни единици; настоятелно призовава правителството обаче да прилага ефективно Стратегията за реформа в сектора на правосъдието и да предотвратява опитите за отслабване на държавните съдебни институции като Висшия съдебен и прокурорски съвет;

15.  Отново призовава за това, евентуалното създаване на върховен съд и други стратегически и структурни въпроси във връзка с хармонизацията на четирите различни правни системи на Босна и Херцеговина да бъдат разгледани последователно по време на дебата, провеждан в рамката на структурирания диалог относно правосъдието; счита, че както се посочва и в стратегията за реформа в сектора на правосъдието, тези стратегически въпроси следва да се обсъждат в дух на пълна отговорност в контекста на процес на конституционна реформа;

16.  Приветства напредъка, отбелязан с оглед подготовката за приключване на международното наблюдение на областта Бръчко;

17.  Приветства приемането на Закона за преброяването на населението от двете камари на парламента на Босна и Херцеговина след постигането на политическото споразумение между партийните лидери; призовава органите на Босна и Херцеговина да извършат незабавно необходимата техническа подготовка, тъй като това изискване е не само ясно предварително условие за перспективата за присъединяване към ЕС, но е и същностно за социално-икономическото развитие на страната;

18.  В това отношение повтаря задължението за прилагане на Приложение VII от Дейтънското мирно споразумение, за да се гарантира устойчиво връщане, справедливи, всеобхватни и трайни решения за вътрешно разселените, бегълците и други лица, засегнати от конфликта;

19.  Призовава органите на Босна и Херцеговина ефективно да разследват и преследват случаите на корупция, както и да увеличат броя на осъдените извършители; приветства амбициите за създаване на план за действие за борба с корупцията в държавните служби; подчертава необходимостта от повишаване на обществената информираност относно антикорупционното законодателство и практики, както и необходимостта от прилагане на система, която ще позволи на гражданите да докладват за случаи на корупция; също така настоятелно призовава правителството, ако е необходимо със съдействието на ЕС, да разработи и проведе специални програми за обучение на полицейските сили, прокурорите, съдиите и други съответни органи, което ще повиши тяхната осведоменост и познания относно антикорупционното законодателство и практики;

20.  Приветства назначаването на директорите в Агенцията за превенция на корупцията и координация на борбата срещу корупцията и същевременно подчертава неотложната необходимост от осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси, за да се гарантира, че Агенцията ще стане напълно функционална; насърчава всички усилия за подписване на оперативно споразумение с ЕВРОПОЛ във възможно най-кратки срокове;

21.  Изразява загриженост поради слабия напредък в областта на прането на пари; настоятелно призовава Парламента да приеме необходимите законодателни изменения, които, наред с другото, ще подобрят докладването на съмнителни банкови трансакции, ще увеличат равнището на изземване на активи, придобити по престъпен начин, и ще повишат ефективността на съответните органи на властта; призовава за укрепване на Отдела за финансово разузнаване чрез увеличаване на неговия капацитет за разследване; подчертава важността на създаването на структури за управление и поддръжка на иззетите активи;

22.  Отбелязва, че либерализирането на визовия режим не е довело до увеличение на заявленията за убежище от граждани на Босна и Херцеговина в Шенгенското пространство и България и Румъния; поздравява органите на властта за създадените механизми на двустранно и многостранно равнище за случаите, при които в отделни държави членки се е наблюдавало временно увеличаване на заявленията за убежище;

23.  Призовава органите в Босна и Херцеговина активно да защитават и насърчават правата на всички групи и индивиди, които следва да бъдат защитавани от пряка или непряка дискриминация и насилие; отбелязва със загриженост, че все още слабо се прилага антидискриминационното законодателство и че правните разпоредби са недостатъчни; настоятелно призовава правителството и парламента на Босна и Херцеговина да приведат правната и институционалната рамка на страната в съответствие с европейските и международните стандарти за правата на ЛГБТ; призовава органите на властта на Босна и Херцеговина да укрепят гражданското общество и активно да го включат в изготвянето и прилагането на политики в областта на правата на човека;

24.  Отбелязва напредъка, постигнат при изпълнението на стратегията за ромите и плановете за действие относно жилищното настаняване и заетостта; призовава за по-нататъшни усилия в тези области, тъй като ромското население продължава да се сблъсква с дискриминация и трудни условия на живот;

25.  Подчертава необходимостта от ефективна борба с трафика на хора в сътрудничество с международната общност, ефективно съдебно преследване на извършителите, предоставяне на защита и компенсации на жертвите и повишаване равнището на осведоменост, за да се предотврати повторното им превръщане в жертва, този път на органите и обществото; призовава за засилено сътрудничество и партньорство между компетентните органи в различни области на политиките и НПО от страната и региона; призовава за повишаване осведомеността на полицейските сили на Босна и Херцеговина по отношение на трафика на хора чрез разработването на специални обучения; насърчава непрекъснатата подкрепа от страна на ЕС в областта на трафика на хора и изисква тясно сътрудничество по този въпрос между ГД „Разширяване“, ГД „Вътрешни работи“ и координатора на ЕС за борба с трафика на хора;

26.  Признава, че има въведени правни разпоредби, гарантиращи правата на жените и равенство между половете, но изразява загриженост, че е постигнат само ограничен напредък в тази област; настоятелно призовава правителството на Босна и Херцеговина да се стреми към по-голямо участие на жените както на политическата арена, така и на пазара на труда; освен това насърчава правителството да увеличи подкрепата за дейности и инициативи, насочени към борба с дискриминационните обичаи, традиции и стереотипи, които подронват основните права на жените;

27.  Призовава органите на Босна и Херцеговина да се борят с екстремизма, религиозната омраза и насилието в тясно сътрудничество с международната общност; призовава за осведоменост за екстремистките заплахи от всякакъв вид в целия регион на Западните Балкани и за тяхното разследване и елиминиране;

28.  Призовава органите на Босна и Херцеговина да укрепят независимите и разнообразни средства за масово осведомяване, в чиято работа да няма политическа намеса, и да им осигурят възможност да отразяват свободно събития от всички части на страната; изразява съжаление във връзка с продължаващия политически натиск върху средствата за масово осведомяване в страната, както и със заплахите, насочени към журналисти; настоятелно призовава освен това да се вземат мерки по отношение на въпроса за голямата политическа и етническа фрагментация и поляризация на средствата за масово осведомяване;

Решаване на въпроса с военните престъпления

29.  Поздравява органите на Босна и Херцеговина както на държавно равнище, така и на равнище федеративни единици, за бързия и адекватен отговор на исканията на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ);

30.  Призовава настоятелно всички компетентни органи да засилят капацитета на прокуратурите и съдилищата в цяла Босна и Херцеговина по отношение на делата за военни престъпления, с цел да се намали големият брой натрупани дела за военни престъпления, да се заемат с въпроса за приложимостта на различни наказателни кодекси, което води до неравностойни присъди, и да ускорят напредъка в областта на защитата на свидетели и на прилагането на Националната стратегия за военните престъпления; подчертава, че процесът на препращане на дела за военни престъпления от съдебните органи на държавно равнище към други компетентни инстанции трябва да се гарантира чрез прилагането на обективни и прозрачни критерии; осъжда всякакви атаки по политически подбуди срещу решенията на Съда на Босна и Херцеговина по дела за военни престъпления; призовава органите на Босна и Херцеговина да ускорят наказателното преследване по случаите на сексуални престъпления, извършени по време на войната, както и адекватно да осигурят правосъдие и компенсация за жертвите;

31.  Призовава за разработването на стратегия, насочена към жертвите на военни престъпления, свързани със сексуално насилие, целяща да се предоставят пряко на жертвите подходящи обезщетения, икономическа, социална и психологическа подкрепа, включително услуги на възможно най-високото постижимо равнище за подкрепа, свързана с умственото и физическото здраве; призовава органите на Босна и Херцеговина да разработят програми и да заделят достатъчно средства за защита на свидетелите; в тази връзка подчертава необходимостта от подобряване на координацията между различните съдебни органи и от ускоряване на прокурорските производства в случаи на военни престъпления от сексуален характер, извършени по време на войната; призовава Комисията и другите международни донори да подкрепят органите на Босна и Херцеговина в тези усилия с финансови средства и експертен опит, като набелязват за цел подпомагането на жертвите на военни престъпления, свързани със сексуално насилие; отбелязва, че на Министерството за правата на човека и за бежанците в Босна и Херцеговина е поверена задачата с подкрепата на ФНООН да разработи гореспоменатата стратегия чрез създаването на експертна работна група; отбелязва, че Република Сръбска (РС) е била поканена да определи представители от компетентните си министерства за участие, но до момента не го е направила; призовава органите на РС активно да участват в това ключово усилие за приемане и прилагане на стратегията;

32.  Изразява загриженост, че в Босна и Херцеговина все още липсва център за задържане на държавно равнище, който може да приеме затворници, осъдени за тежки престъпления, включително военни престъпления; приветства залавянето на Радован Станкович ‐ беглеца, който избяга от затвора Фоча, след като беше признат за виновен от Държавния съд на Босна и Херцеговина и осъден на 20 години затвор за престъпления срещу човечеството, включително изнасилване, поробване и изтезание;

33.  Призовава органите на Босна и Херцеговина да насърчават и да доведат до край устойчивото завръщане на бежанци и вътрешно разселени лица, както и да приемат съответна стратегия; силно насърчава местните органи да осигурят инфраструктурата, необходима за успешното завръщане; насърчава органите на Босна и Херцеговина да полагат допълнителни усилия за изпълнението на процеса, чието начало беше поставено с декларацията от Сараево по отношение на бежанците, като вземат мерки за преодоляването на ключови предизвикателства като осигуряването на здравеопазване, заетост и социални услуги;

34.  Припомня в този контекст значението на пълното прилагане на Стратегията за действие в областта на мините; подчертава необходимостта от бъдещ закон относно действията срещу мините, който адекватно да разглежда отговорностите за набиране на средства, както и административния и управленския капацитет и координация на мерките за разминиране, както беше изтъкнато от Комисията;

35.  Отбелязва решението на Конституционния съд на Босна и Херцеговина, че Законът за гражданството е в нарушение на Конституцията; повтаря призива на Конституционния съд към парламента за изменение на този закон в рамките на половин година; призовава за спешно изпълнение на съдебното решение;

Образование

36.  Отбелязва наличието на известен напредък в подобряването на общата рамка за образованието, но призовава новото правителство, наред с другото, да подобри координацията между 13-те министерства на образованието и Департамента по образование в областта Бръчко, да намали фрагментацията на образователната система и да направи училищата по-приобщаващи;

37.  Като отчита жизненоважната роля на образованието за създаването на толерантно мултиетническо общество, настоятелно призовава всички правителства в Босна и Херцеговина да насърчават приобщаваща, недискриминираща образователна система, и да премахнат сегрегацията на различните етнически групи (две училища под един покрив), като разработват общи образователни програми и интегрирани класове в цялата страна; призовава Комисията да проучи дали целенасочена подкрепа от страна на ЕС би могла да спомогне за премахване на сегрегацията в образователната система;

38.  Призовава настоятелно новото правителство и компетентните органи на равнище федеративни единици, кантони и област Бръчко да увеличат усилията си по плана за действие относно образователните потребности на ромите и да осигурят подходящи финансови ресурси за неговото изпълнение; призовава органите на Босна и Херцеговина да намерят начини за регистрация при раждането на всички деца от ромски произход, за да могат всички те да се запишат в училище;

39.  Подчертава необходимостта от подобряване на качеството на образованието като цяло, което да отговори на потребностите на пазара на труда; призовава органите на Босна и Херцеговина да преодолеят пропуските на професионалното обучение, за да привличат преки чуждестранни инвестиции, както и да гарантират, също поради икономическа необходимост, наред с други причини, че ще започне акредитирането на образователни институции и че агенциите, отговарящи за признаването на образователните степени и дипломи, ще започнат да работят пълноценно;

40.  Настоятелно призовава новото правителство да инициира необходимите стъпки, така че съответните заинтересовани страни в Босна и Херцеговина най-накрая да използват възможността да участват в програмите за мобилност в областта на образованието на Европейския съюз, които са отворени за тях от 2007 г.;

41.  Призовава органите да хвърлят светлина върху правната рамка за културни институции, като Националния музей, Националната библиотека и Историческия музей, и да гарантират запазването на тези институции;

Икономически и социални въпроси

42.  Отбелязва влошаването на жизнения стандарт при увеличаваща се безработица, по-специално сред младите хора на възраст между 18 и 24 години; категорично счита, че икономическият просперитет и перспективата за работни места, особено за младите хора, са от ключово значение за по-нататъшното развитие на страната; приканва новото правителство да ускори икономическия растеж, спъван от тежката структура на управление, прекомерно голямата и скъпа правителствена бюрокрация и отдавна съществуващите проблеми с организираната престъпност и корупцията;

43.  Насърчава държавните и стопанските ръководители да положат всички усилия, за да възстановят доверието на инвеститорите и да създадат среда, благоприятстваща стопанската дейност, тъй като Босна и Херцеговина се нарежда на последно място в региона по отношение на инвестиционния климат;

44.  Приветства прилагането на Закона за малките предприятия и усилията на Съвета на министрите и федеративните единици да осигурят мерки за финансова подкрепа на малките и средните предприятия (МСП); също така подчертава необходимостта от незабавното създаване на държавен регистър за изготвянето на стопански статистически данни и на единна система за регистрация на МСП за цялата страна, което ще улесни увеличаването на броя на МСП;

45.  Призовава настоятелно новото правителство и правителствата на федеративните единици координирано да вземат мерки по отношение на въздействието на икономическата криза, да поддържат стабилна фискална политика, както и да приемат държавния бюджет за 2012 г. и Общата фискална рамка за периода 2012‐2014 г.; счита за важно да се ускорят темповете на икономическо преструктуриране, особено във Федерацията; призовава правителството да осигури подходящ бюджет за предстоящите общински избори през 2012 г.;

46.  Настоятелно призовава новото правителство да съсредоточи усилията си върху реформите, необходими за присъединяването на Босна и Херцеговина към Световната търговска организация, с цел насърчаване на един още по-положителен стопански климат и на чуждестранните инвестиции;

47.  Повтаря своя призив към всички ангажирани страни да работят за постигането на единна икономическа зона в страната, като засилят координацията на икономическата политика между правителствата на федеративните единици, като премахнат пречките пред една адекватна правна рамка и като създадат условия за конкуриране в рамките на цялата страна;

48.  Приветства приемането на Закона за държавната помощ от двете камари на парламента на Босна и Херцеговина; отбелязва, че този закон е едно от изискванията, за да се даде възможност на Споразумението за стабилизиране и асоцииране да влезе в сила; призовава органите да приемат правила за прилагането на този закон в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

49.  Приканва новото правителство да разработи ефективна и устойчива система за социална защита, както и да подобри целевото насочване на социалните помощи; призовава органите на Босна и Херцеговина да се ангажират в по-голяма степен с политиките на заетост, социално сближаване и равенство между мъжете и жените; счита за съществено да се подобри координацията между секторите на образованието и на пазара на труда, за да се посрещат по-добре нуждите на пазара на труда;

50.  Призовава правителствата на държавно равнище и на равнище федеративни единици да премахнат пречките, които допринасят за слабата мобилност на работна сила в страната, като хармонизират разпоредбите на различните законодателства в областта на трудовото право и системите за пенсионно и социално осигуряване между федеративните единици, както и между кантоните, като по-този начин насърчат по-голяма мобилност и възможност за прехвърляне на обезщетенията в цялата страна;

51.  Подчертава, че Босна и Херцеговина е ратифицирала основните конвенции за трудовите права на Международната организация на труда (МОТ), както и преразгледаната Европейска социална харта; насочва вниманието към факта, че трудовите и синдикалните права все още продължават да бъдат ограничени, и призовава правителството на Босна и Херцеговина допълнително да укрепи тези права и да работи за хармонизирането на правната рамка в това отношение в цялата страна;

52.  Призовава Комисията да предложи подробна пътна карта за повишаване на мобилността и достъпа на студенти, стажанти и работници до пазара на труда и до образователните услуги в Европейското икономическо пространство, включително програми за циркулярна трудова миграция;

Регионално сътрудничество

53.  Приветства Босна и Херцеговина за нейната активна роля в процеса, чието начало бе поставено с Декларацията от Сараево, както и при приемането на съвместната декларация на външните министри на Босна и Херцеговина, Сърбия, Хърватия и Черна гора относно приключването на презаселването и осигуряването на трайни решения за бежанците в уязвимо положение и за вътрешно разселените лица;

54.  Приветства усилията за решаване на неуредените въпроси между Босна и Херцеговина, Сърбия и Хърватия и изразява задоволство, че тези усилия се засилиха през последните няколко месеца; насърчава всички страни, включително органите на Босна и Херцеговина, да обръщат специално внимание на двустранното и регионалното сътрудничество в областта на правосъдието и сигурността;

55.  Призовава Босна и Херцеговина ‐ като отбелязва, че тази страна и Сърбия са установили добросъседски отношения ‐ да не отлага подписването на протокола за обмен на доказателства по дела за военни престъпления и да установи по-тясно сътрудничество в тази деликатна област; приветства обаче двустранното споразумение между Босна и Херцеговина и Сърбия за сътрудничество по отношение на обмена на информация в борбата срещу организираната престъпност, контрабандата и трафика на наркотици и човешки органи, незаконната миграция и тероризма;

56.  Призовава правителството на Босна и Херцеговина и съседните страни да направят всичко възможно, за да разрешат граничните спорове със своите съседи чрез двустранни споразумения или чрез други средства; подчертава, че двустранните въпроси трябва да бъдат уредени от засегнатите страни чрез проявата на решимост, в дух на добросъседство и като се вземат предвид общите интереси на ЕС;

57.  Приканва органите на Босна и Херцеговина ‐ като се има предвид, че присъединяването на Хърватия към ЕС ще има и двустранни последици ‐ да положат всички възможни усилия, за да приведат в съответствие приложимото законодателство на Босна и Херцеговина на съответните управленски равнища със законодателството на ЕС в областта на ветеринарната, фитосанитарната и хранителната безопасност, както и да осъвременят или да изградят необходимата инфраструктура на ред гранични контролно-пропускателни пунктове с Хърватия, за да улеснят граничния контрол, който се изисква от ЕС;

58.  Изразява загриженост, че Босна и Херцеговина е единствената държава в региона, която не позволява влизането на граждани на Косово; поради това настоятелно призовава ораните на Босна и Херцеговина да приемат необходимите пътни документи на гражданите на Косово за влизане в страната, както това се прави от Сърбия и от други държави;

o
o   o

59.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на Босна и Херцеговина и нейните федеративни единици.

(1) OВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 18.
(2) OВ L 188, 19.7.2011 г., стр. 30.
(3) OВ С 236 Е, 12.8.2011 г., стр. 113.

Правна информация - Политика за поверителност