Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2888(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0129/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0129/2012

Συζήτηση :

PV 14/03/2012 - 7
CRE 14/03/2012 - 7

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.12
CRE 14/03/2012 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0085

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 398kWORD 115k
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη
P7_TA(2012)0085B7-0129/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2011/2888(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008 και κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/211/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους όρους που περιέχει η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση με τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη και με την οποία καταργείται η απόφαση 2006/55/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/426/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2011, για το διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, της 21ης Μαρτίου 2011, της 10ης Οκτωβρίου 2011 και της 5ης Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2011-2012» (COM(2011)0666) και την έκθεση προόδου του 2011 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη η οποία εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2011 (SEC(2011)1206),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 19-20 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στηρίζει σθεναρά μια κυρίαρχη και ενωμένη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της ΕΕ είναι να επιταχύνει την πρόοδο της χώρας όσον αφορά την προσχώρησή της στην ΕΕ ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του συνόλου των πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος αυτή απαιτεί λειτουργικά θεσμικά όργανα σε όλα τα επίπεδα και δέσμευση από τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η προοπτική προσχώρησής της στην ΕΕ είναι ένας από τους πιο ενωτικούς παράγοντες για τους πολίτες της χώρας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια ευθύνη για την επιτυχία της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ έχει η ίδια η δυνάμει υποψήφια χώρα και ότι οι προετοιμασίες θα πρέπει να γίνουν κυρίως από αυτούς που εκλέγονται από τον λαό και λογοδοτούν σε αυτόν, σύμφωνα με ένα κοινό όραμα, το οποίο να συμμερίζονται όλα τα μέρη, όσον αφορά τα πιεστικά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει προοπτική ένταξης στην ΕΕ μόνο ως ενιαία χώρα και ότι οι προσπάθειες υπονόμευσης των θεσμών του κράτους θα αποστερήσουν όλους τους πολίτες από τα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων κατόρθωσαν να συμφωνήσουν καταρχήν σχετικά με τη νέα κεντρική κυβέρνηση, η οποία στη συνέχεια συγκροτήθηκε ύστερα από πολιτικό τέλμα δεκαπέντε μηνών περίπου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό και θεσμικό αδιέξοδο εμπόδισε τη χώρα να προχωρήσει σε ιδιαίτερα αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα έφερναν τη χώρα πιο κοντά στην ΕΕ, και ιδίως όσον αφορά τομείς όπως η συγκρότηση κράτους, η διακυβέρνηση, η υλοποίηση του κράτους δικαίου, και η προσέγγιση των ευρωπαϊκών προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία κεντρικής κυβέρνησης έχει επηρεάσει επίσης την ικανότητα έγκρισης συνεκτικών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση παραμένει η κύρια μεταρρύθμιση για τη μετατροπή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε ένα αποτελεσματικό και πλήρως λειτουργικό κράτος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια χώρα με διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης χρειάζεται αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες και καλόπιστη συνεργασία προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά της για έκφραση ενιαίας άποψης· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι κανένας μηχανισμός συντονισμού δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αναγκαία πολιτική βούληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μπορεί να έχει απτά αποτελέσματα προς όφελος όλων των πολιτών, όπως φάνηκε από την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις απουσιάζει ο αναγκαίος συντονισμός·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι πολιτικής του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ με ενισχυμένες αρμοδιότητες (ΕΕΕΕ) και επικεφαλής της αντιπροσωπείας (ΕΑ) είναι η παροχή συμβουλών της ΕΕ, η διευκόλυνση της πολιτικής διαδικασίας και η διασφάλιση της συνέπειας και συνοχής της δράσης της Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολύπλοκη δομή του δικαστικού συστήματος, εξαιτίας της απουσίας ενός ανώτατου δικαστηρίου σε κρατικό επίπεδο, της ελλιπούς εναρμόνισης μεταξύ των τεσσάρων εσωτερικών δικαστικών συστημάτων, των πολιτικών επεμβάσεων στο δικαστικό σύστημα και των προκλήσεων όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατικού επιπέδου δικαστικών υπηρεσιών, υπονομεύει τη λειτουργία των δικαστικών αρχών και παρακωλύει τις προσπάθειες για μεταρρύθμιση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκροτήθηκε το 2003, παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2012 ενόψει της μετάβασης των μελλοντικών δραστηριοτήτων σε χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ και της δημιουργίας, εντός της υπηρεσίας του ΕΕΕΕ, μίας στρατηγικής συμβουλευτικής ιδιότητας στον τομέα της εφαρμογής του νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία- Ερζεγοβίνη παρέχει βοήθεια όσον αφορά τις δίκες για εγκλήματα πολέμου και τις προσφυγές που βρίσκονται εν εξελίξει και συνεργάζεται όσον αφορά τις υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά συνεχίζει να παρεμποδίζει την κοινωνικοοικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρό έγκλημα και κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι χώρα προέλευσης, διέλευσης και προορισμού όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων και ιδίως γυναικών και κοριτσιών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προοπτικών απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων, συνιστά εμπόδιο στην πρόοδο της χώρας, συμβάλλοντας στη δημιουργία κοινωνικής δυσαρέσκειας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής συνιστά προϋπόθεση για τη διαρκή ειρήνη και συμφιλίωση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τα Δυτικά Βαλκάνια·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  χαιρετίζει τη συγκρότηση νέας κρατικής κυβέρνησης μετά από συμφωνία των ηγετών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με μια σειρά σημαντικών θεμάτων· ζητεί πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας αυτής με αντιμετώπιση των ζητημάτων που εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 και του διορισμού διευθυντών σε κρατικές υπηρεσίες· ζητεί από την πολιτική ελίτ να στηριχθεί σε αυτές τις θετικές εξελίξεις, κάτι το οποίο μπορεί να δώσει περαιτέρω ώθηση στη διαδικασία της ενωσιακής ολοκλήρωσης, και να συμμετάσχει εκ νέου σε εποικοδομητικό διάλογο όσον αφορά και άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις·

2.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την περιορισμένη πρόοδο που έχει επιτύχει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως δυνάμει υποψήφια προς ένταξη χώρα στην πορεία της προς τη σταθεροποίηση και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη· πιστεύει, ωστόσο, ότι είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά την πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ, η οποία θα ωφελήσει τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, υπό την προϋπόθεση ότι η αποφασιστικότητα, η πολιτική ευθύνη, η νοοτροπία του συμβιβασμού και η κοινή θεώρηση του μέλλοντος της χώρας θα αποτελέσουν κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω δράσεις· ενθαρρύνει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να λάβουν περαιτέρω απτά μέτρα ώστε να επαναφέρουν σταθερά τη χώρα στην πορεία της προς την ΕΕ·

3.  υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς φορείς στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ότι οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της πορείας προς την ένταξη στην ΕΕ θα ωφελήσουν τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ότι εκείνοι έχουν την ευθύνη έναντι των πολιτών να επιτύχουν συμβιβασμούς, να συντονιστούν με αποτελεσματικό τρόπο και να συμφωνήσουν σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και να τις εφαρμόσουν· υπενθυμίζει ότι ένα λειτουργικό κράτος, καθώς και μια λειτουργική κεντρική κυβέρνηση και διοίκηση συνιστούν επίσης προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ, ζητεί από όλους τους πολιτικούς φορείς να προβούν στις αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές και σε άλλες βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να εστιάσουν στη δημιουργία των συνθηκών που είναι απαραίτητες για την έναρξη ισχύος της ΣΣΣ· τονίζει ότι η τοπική συμμετοχή και πολιτική δέσμευση συνιστούν προϋποθέσεις για την επιτυχία οποιασδήποτε χρηματοδοτικής βοήθειας από την ΕΕ· προς τούτο, καλεί τις αρχές της χώρας να συγκροτήσουν την απαραίτητη δομή για την αποκεντρωμένη διαχείριση του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι μηχανισμοί συντονισμού σχετικά με τον προγραμματισμό της μελλοντικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΠΒ·

4.  είναι πεπεισμένο ότι ενίσχυση του κεντρικού κράτους δεν σημαίνει την αποδυνάμωση των οντοτήτων, αλλά τη δημιουργία των συνθηκών για μια αποτελεσματική κεντρική διοίκηση ικανή να προετοιμάσει ολόκληρη την χώρα για την ένταξή της στην ΕΕ σε στενή συνεργασία με τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης· για αυτόν τον λόγο υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι διοικητικές ικανότητες σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης που ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ΕΕ, και να ενισχυθεί ο συντονισμός ανάμεσα στις εκάστοτε αρμόδιες αρχές σχετικά με τον προγραμματισμό της χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ και σχετικά με όλους τους τομείς που συνδέονται με τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ·

5.  καταδικάζει τη χρήση εμπρηστικής γλώσσας και ενεργειών, που υπονομεύουν τη διαδικασία της συμφιλίωσης μεταξύ των εθνοτήτων και τη λειτουργία των δομών του κράτους·

Ενίσχυση της παρουσίας της ΕΕ

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολική στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη δημιουργία της θέσης ενός εντεταλμένου της ΕΕ με ενισχυμένες αρμοδιότητες και διπλή εντολή, ως ΕΕΕΕ και ΕΑ· συγχαίρει τον ΕΕΕΕ/ΕΑ για τη στήριξή του προς την Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε θέματα που αφορούν την ΕΕ και για τη διευκόλυνση μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ με τοπική συμμετοχή· υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του ΕΕΕΕ/ΕΑ να βοηθήσει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να τοποθετήσουν την ατζέντα της ΕΕ στο επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας διασφαλίζοντας τη συνέπεια, τον συντονισμό και τη συνοχή της δράσης της Ένωσης· ζητεί από όλους τους πολιτικούς φορείς, σε αυτό το πλαίσιο, να συνεργαστούν στενά με τον ΕΕΕΕ· υπενθυμίζει την ανάγκη να υπάρξει ενισχυμένη παρουσία της ΕΕ μέσω σαφών και συνολικών στρατηγικών για τα διάφορα προβλήματα και, συγχρόνως, μέσω της σταθερής και συνεπούς υποστήριξης του ΕΕΕΕ/ΕΑ από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· παρατηρεί, από αυτή την άποψη, ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέσει επαρκή μέσα, συμπεριλαμβανομένης της στελέχωσης που θα επιτρέπει την παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να δοθεί στον ΕΕΕΕ/ΕΑ η δυνατότητα να επιτύχει τους απαραίτητους στόχους·

7.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει την ανάγκη και να βρει λύσεις σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος 5+2 σημείων του Διευθυντικού Σώματος του Συμβουλίου για την Εφαρμογή της Ειρήνης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κατάργηση του Γραφείου του Υπάτου Εκπροσώπου (OHR) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης για τις υποθέσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν δεν θα πρέπει να επηρεάσουν αρνητικά τη σταθερότητα της χώρας, τον ρυθμό και τα αποτελέσματα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων· υπενθυμίζει ότι οι αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει στο πλαίσιο αυτό να διευθετήσουν τα εκκρεμή ζητήματα της περιουσίας του δημοσίου και των ενόπλων δυνάμεων·

8.  σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική συμβολή της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) και της επιχείρησης Althea του EUFOR στη σταθερότητα και ασφάλεια στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ενισχυμένης συνολικής στρατηγικής για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· επαινεί τα επιτεύγματα της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει συμβάλει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς εκ μέρους των φορέων επιβολής της νομοθεσίας και του δικαστικού σώματος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία να παύσει η λειτουργία της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη του Ιουνίου 2012· υπενθυμίζει την ανάγκη για ομαλή μετάβαση του έργου της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέδια παροχής συνδρομής που χρηματοδοτούνται από το μέσο προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), και σε στρατηγικού χαρακτήρα φορέα με συμβουλευτικό ρόλο στον τομέα της εφαρμογής του νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης μέσα στο πλαίσιο του γραφείου του ΕΕΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την εκτελεστική στρατιωτική παρουσία της επιχείρησης Althea που στοχεύει στην υποστήριξη των προσπαθειών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να διατηρήσει το ασφαλές περιβάλλον στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης εντολής του ΟΗΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω τα προσόντα και ο επαγγελματισμός των δυνάμεων ασφαλείας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με στόχο να ενισχυθεί η τοπική συμμετοχή και ικανότητα·

Πολιτικά κριτήρια

9.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το κράτος θα πρέπει να έχει επαρκή νομοθετική δημοσιονομική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ·

10.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Φόρουμ Κοινοβουλευτικού Συντονισμού το οποίο θα ασχολείται με νομοθετικά θέματα ενσωμάτωσης στην ΕΕ σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και το οποίο θα συμβάλλει έτσι ώστε η ευρωπαϊκή ατζέντα να γίνει και εθνική· μολονότι δεν στάθηκε δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία σε σχέση με συγκεκριμένες συνταγματικές τροπολογίες, θεωρεί ότι η εργασία της Μεταβατικής Κοινής Επιτροπής συνιστά σημαντικό βήμα προς τα εμπρός καθώς για πρώτη φορά οι πολιτικοί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δημιούργησαν έναν θεσμοθετημένο τρόπο συζήτησης σχετικά με τις συνταγματικές τροπολογίες χωρίς την παρουσία της διεθνούς κοινότητας, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και με ανοιχτό και διαφανή τρόπο·

11.  ανησυχεί για το γεγονός ότι ο κοινωνικός διάλογος παραμένει ασθενής και ότι η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους γίνεται κατά τρόπο τυχαίο· προτρέπει τις κυβερνήσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, σε επίπεδο τόσο οντοτήτων όσο και Κράτους, να ενισχύσουν τη διοικητική ικανότητα για συνεργασία με τις ΜΚΟ και να παράσχουν μεγαλύτερη στήριξη για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη φιλοδοξία σε σχέση με την καθιέρωση κοινωνικού διαλόγου με τους αντίστοιχους εταίρους· τονίζει ότι πρέπει να διευκρινιστούν επακριβώς οι κανόνες για την αναγνώριση και καταγραφή των κοινωνικών εταίρων και ότι είναι ανάγκη να εγκριθεί νόμος σε κρατικό επίπεδο για την αντιπροσωπευτικότητά τους·

12.  επισημαίνει ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση αποτελεί την κύρια μεταρρύθμιση για τη μετατροπή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε ένα αποτελεσματικό και πλήρως λειτουργικό κράτος· καλεί στο πλαίσιο αυτό την κοινοβουλευτική επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις·

13.  επαναλαμβάνει τη έκκλησή του για επίτευξη συμφωνίας και για πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdić-Finci και με το άρθρο 2 της ΣΣΣ σύμφωνα με το οποίο απαιτείται ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι, πέρα από την υπόθεση Sejdić-Finci, προβάλλει η γενικότερη ανάγκη να τροποποιηθεί το σύνταγμα κατά τρόπο ώστε να προβλέπεται πιο πλουραλιστικός, δημοκρατικός και αποτελεσματικός τρόπος διακυβέρνησης και κρατική δομή·

14.  καλεί κάθε αρμόδια αρχή να διευκολύνει την αναθεώρηση της αντίστοιχης νομοθεσίας και να διασφαλίσει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, αμερόληπτου και αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος σύμφωνα με τα ενωσιακά και διεθνή πρότυπα ώστε να ενισχυθεί το κράτος δικαίου προς όφελος του συνόλου των πολιτών· χαιρετίζει το γεγονός ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος, μέσω του διαρθρωμένου διαλόγου σχετικά με τις δικαστικές αρχές, όσον αφορά την δημιουργία ισορροπίας ανάμεσα στις δικαστικές αρμοδιότητες ανάμεσα στο κράτος και τις οντότητες· ζητεί, ωστόσο, από την κυβέρνηση να εφαρμόσει με αποτελεσματικό τρόπο τη Στρατηγική Μεταρρύθμισης του Τομέα της Δικαιοσύνης και να αποτρέψει απόπειρες αποδυνάμωσης των δικαστικών οργάνων κρατικού επιπέδου όπως του Ανώτατου Δικαστικού και Εισαγγελικού Συμβουλίου (HJPC)·

15.  επαναλαμβάνει την έκκληση για ενδεχόμενη δημιουργία Ανωτάτου Δικαστηρίου, και για άλλα στρατηγικά και διαρθρωτικά ζητήματα που συνδέονται με την εναρμόνιση των τεσσάρων διαφορετικών νομικών συστημάτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνέπεια κατά την ανταλλαγή απόψεων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διαρθρωμένου Διαλόγου για τη Δικαιοσύνη· θεωρεί ότι, όπως αναφέρεται επίσης στη Στρατηγική Μεταρρύθμισης του Δικαστικού Τομέα, αυτά τα στρατηγικά θέματα πρέπει να εξετάζονται σε πνεύμα απόλυτης ευθύνης στο πλαίσιο μιας διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο σχετικά με τις προετοιμασίες για τον τερματισμό της διεθνούς εποπτείας της περιοχής του Μπρτσκο·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του νόμου περί απογραφής και από τα δύο σώματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, μετά από την πολιτική συμφωνία ανάμεσα στους ηγέτες των κομμάτων· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προβούν επειγόντως στις απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες καθώς τούτο συνιστά όχι μόνο σαφή προϋπόθεση για την προοπτική της προσχώρησης στη ΕΕ αλλά και σημαντικό στοιχείο για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας·

18.  επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την υποχρέωση να τεθεί σε εφαρμογή το παράρτημα VII της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον για την εξασφάλιση ασφαλούς επανόδου και δίκαιων, ολοκληρωμένων και βιώσιμων λύσεων για τους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας, τους πρόσφυγες και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από συγκρούσεις·

19.  ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να διερευνήσουν αποτελεσματικά και να ασκήσουν διώξεις όσον αφορά υποθέσεις διαφθοράς καθώς και να αυξήσουν τον αριθμό των καταδικασμένων δραστών· εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τις φιλοδοξίες για παρουσίαση ενός σχεδίου δράσης με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα· υπογραμμίζει την ανάγκη για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη νομοθεσία και τις πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς και την ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος που θα επιτρέπει στους πολίτες να καταγγέλλουν περιπτώσεις διαφθοράς· παροτρύνει επίσης την κυβέρνηση να αναπτύξει και να εφαρμόσει, εάν κριθεί αναγκαίο και με τη βοήθεια της ΕΕ, ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τις αστυνομικές δυνάμεις, τους εισαγγελείς, τους δικαστές και άλλες σχετικές αρχές, με τα οποία να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις τους γύρω από τη νομοθεσία και τις πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό των διευθυντών της υπηρεσίας πρόληψης της διαφθοράς και συντονισμού της καταπολέμησης της διαφθοράς και συγχρόνως υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη για παροχή των αναγκαίων χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία αυτή θα καταστεί πλήρως λειτουργική· ενθαρρύνει κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται για την υπογραφή, το συντομότερο δυνατόν, επιχειρησιακής συμφωνίας με την Europol·

21.  εκφράζει ανησυχία για τη μικρή πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες· παροτρύνει το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τις απαραίτητες νομοθετικές τροπολογίες με τις οποίες, μεταξύ άλλων, θα βελτιωθεί το σύστημα αναφοράς για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, θα αυξηθούν τα ποσοστά κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν παρανόμως και θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα δράσης των οικείων αρχών· ζητεί την ενδυνάμωση της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών με την ενίσχυση των διερευνητικών ικανοτήτων της· υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας φορέων για τη διαχείριση και τη συντήρηση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων·

22.  επισημαίνει ότι η απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων δεν οδήγησε σε αύξηση των αιτήσεων ασύλου από πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον χώρο Σένγκεν και στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία· επαινεί τις αρχές που καθιέρωσαν μηχανισμούς σε διμερές και πολυμερές επίπεδο για περιπτώσεις κατά τις οποίες μεμονωμένα κράτη μέλη παρατήρησαν προσωρινή αύξηση αιτήσεων ασύλου·

23.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προασπίσουν ενεργά και να προαγάγουν τα δικαιώματα όλων των ομάδων και ατόμων, που πρέπει να προστατεύονται από τις άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις και τη βία· επισημαίνει με ανησυχία ότι η εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων εξακολουθεί να είναι χαλαρή και ότι οι σχετικές νομικές διατάξεις παρουσιάζουν ελλείψεις· παροτρύνει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ευθυγραμμίσει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της χώρας με τα διεθνή πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ· καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενισχύσουν και να εμπλέξουν ενεργά την κοινωνία των πολιτών στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

24.  σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της στρατηγικής για τους Ρομά και των σχεδίων δράσης για τη στέγαση και την απασχόληση· ζητεί περαιτέρω προσπάθειες σε αυτούς τους τομείς, δεδομένου ότι ο πληθυσμός Ρομά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διακρίσεις και δύσκολες συνθήκες ζωής·

25.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την εμπορία ανθρώπων, να προβούν σε αποτελεσματική καταδίωξη των δραστών σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, να παράσχουν προστασία και αποζημιώσεις στα θύματα και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση προκειμένου να αποτραπεί η επαναθυματοποίησή τους από τις αρχές και την κοινωνία· ζητεί ενισχυμένη συνεργασία και εταιρική σχέση μεταξύ αρμόδιων αρχών στους διάφορους τομείς πολιτικής και ΜΚΟ της χώρας και της περιοχής· ζητεί την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με την εμπορία ανθρώπων μέσω της ανάπτυξης ειδικών συνεδριών κατάρτισης· ενθαρρύνει τη συνεχή στήριξη από την ΕΕ στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων και ζητεί στο ζήτημα αυτό στενότερη συνεργασία μεταξύ των ΓΔ Διεύρυνσης, ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων και του Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ·

26.  αναγνωρίζει ότι υπάρχουν οι νομικές διατάξεις που εγγυώνται τα δικαιώματα των γυναικών και της ισότητας των φύλων αλλά εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί μικρή μόνο πρόοδος στο πεδίο αυτό· καλεί την κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών τόσο στο πολιτικό γίγνεσθαι, όσο και στην αγορά εργασίας· ενθαρρύνει επιπλέον την κυβέρνηση να ενισχύσει την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των μεροληπτικών συνηθειών, παραδόσεων και στερεοτύπων που υπονομεύουν τα βασικά δικαιώματα των γυναικών·

27.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταπολεμήσουν τον εξτρεμισμό, το θρησκευτικό μίσος και τη βία σε στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα· ζητεί ευαισθητοποίηση, διερεύνηση και εξάλειψη των εξτρεμιστικών απειλών κάθε είδους από ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων·

28.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενδυναμώσουν τα ανεξάρτητα και πολύμορφα μέσα ενημέρωσης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και να επιτρέψουν στα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ελεύθερα πληροφορίες από όλα τα τμήματα της χώρας· εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη άσκηση πολιτικής πίεσης στα μέσα ενημέρωσης της χώρας όπως και για τις απειλές κατά των δημοσιογράφων· ζητεί εκτός από αυτό να εξεταστεί το ζήτημα του έντονου πολιτικού και εθνοτικού κατακερματισμού και της πόλωσης των μέσων ενημέρωσης·

Διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου

29.  συγχαίρει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο οντοτήτων για την άμεση και επαρκή ανταπόκρισή τους στα αιτήματα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ)·

30.  παροτρύνει κάθε αρμόδια αρχή να ενισχύσει τις ικανότητες των εισαγγελέων και των δικαστηρίων στη διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου σε όλη την επικράτεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ώστε να μειωθεί η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, να εξεταστεί η εφαρμοσιμότητα των διάφορων ποινικών κωδίκων, η ύπαρξη των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τις άνισες καταδίκες, και να επιταχυνθεί η πρόοδος όσον αφορά την προστασία των μαρτύρων και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τα εγκλήματα πολέμου· τονίζει ότι η διαδικασία για την παραπομπή των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου από τις δικαστικές αρχές σε επίπεδο κράτους σε άλλες αρμόδιες αρχές διασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων με διαφανή χαρακτήρα· καταδικάζει κάθε πολιτικά υποκινούμενη επίθεση σε αποφάσεις του δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν την άσκηση δίωξης σε υποθέσεις εγκλημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς και να διασφαλίσουν με επαρκή τρόπο τη δικαιοσύνη και την αποζημίωση των θυμάτων·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη μίας στρατηγικής υπέρ των θυμάτων σεξουαλικής βίας των εγκλημάτων πολέμου η οποία εγγυάται την ικανοποιητική αποκατάστασή τους και την οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξή τους, στρατηγική η οποία ενσωματώνει και τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες αρωγής στην ψυχική και σωματική υγεία· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αναπτύξουν προγράμματα και να δεσμεύσουν επαρκείς πόρους για την προστασία των μαρτύρων· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων δικαστικών οργάνων και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δίωξης υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου σεξουαλικής βίας τα οποία διεπράχθησαν στη διάρκεια του πολέμου· καλεί την Επιτροπή και άλλους διεθνείς δωρητές να υποστηρίξουν τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε αυτή την προσπάθεια με χρηματοπιστωτικούς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη υπέρ των θυμάτων σεξουαλικής βίας των εγκλημάτων πολέμου· παρατηρεί ότι το Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προσφύγων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης έχει αναλάβει, με την υποστήριξη του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) το έργο της ανάπτυξης της προαναφερθείσας στρατηγικής, με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων· παρατηρεί ότι η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας (RS) εκλήθη να ορίσει εκπροσώπους από τα αρμόδια υπουργεία της για να συμμετάσχουν, αλλά δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής· καλεί τις αρχές της RS να επιδοθούν ενεργητικά σε αυτή την καίρια προσπάθεια για υιοθέτηση και εφαρμογή της στρατηγικής·

32.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εξακολουθεί να μην διαθέτει κρατικές εγκαταστάσεις κράτησης για άτομα που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύλληψη του Radovan Stanković, του φυγάδα που είχε αποδράσει από τις φυλακές της Foča μετά την καταδίκη του σε εικοσαετή φυλάκιση από το κρατικό Δικαστήριο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που περιλαμβάνουν βιασμούς, υποταγή σε δουλεία και βασανιστήρια·

33.  ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν και να ολοκληρώσουν τη βιώσιμη επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων και να εγκρίνουν σχετική στρατηγική· ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν τις υποδομές για την επιτυχή επιστροφή τους· ενθαρρύνει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την υλοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης του Σεράγεβο για τους πρόσφυγες αντιμετωπίζοντας βασικές προκλήσεις όπως την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, εργασίας και κοινωνικών υπηρεσιών·

34.  στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τη σημασία του να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η στρατηγική για τη δράση εξάλειψης των ναρκών· υπογραμμίζει ότι ένας μελλοντικός νόμος σχετικά με τη δράση εξάλειψης των ναρκών πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ευθύνη για τη συλλογή κονδυλίων, τη διοικητική και διαχειριστική ικανότητα και τον συντονισμό των μέτρων για την εξουδετέρωση των ναρκών, όπως τονίζει η Επιτροπή·

35.  επισημαίνει την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ότι ο περί ιθαγένειας νόμος παραβιάζει το σύνταγμα· επαναλαμβάνει την έκκληση του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση για τροποποίηση της νομοθεσίας εντός έξι μηνών· ζητεί, ως ζήτημα κατεπείγοντος, την εφαρμογή της αποφάσεως του δικαστηρίου·

Εκπαίδευση

36.  ενώ παρατηρεί κάποια πρόοδο στη βελτίωση του γενικού πλαισίου εκπαίδευσης ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να βελτιώσει τον συντονισμό ανάμεσα στα 13 υπουργεία παιδείας και το Τμήμα Παιδείας στην περιοχή του Μπρτσκο, να μειώσει τον κατακερματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και να μειώσει τους αποκλεισμούς στα σχολεία·

37.  λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στη δημιουργία μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας, ζητεί από όλες τις κυβερνήσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις και να εξαλείψουν τον διαχωρισμό των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων (συστέγαση δύο σχολείων) αναπτύσσοντας κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και ενιαία μαθήματα σε όλη την επικράτεια της χώρας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο η στοχοθετημένη στήριξη από την ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό του συστήματος χωριστής εκπαίδευσης·

38.  ζητεί από τη νέα κυβέρνηση και από τις αρμόδιες αρχές σε επίπεδο οντότητας, καντονιού και περιοχής του Μπρτσκο, να δώσουν ώθηση στο σχέδιο δράσης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ρομά και να διασφαλίσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για την εφαρμογή του· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να βρουν τρόπους για τη εγγραφή στα ληξιαρχικά μητρώα όλων των παιδιών Ρομά κατά τη γέννησή τους έτσι ώστε να είναι δυνατό να εγγραφούν στο σχολείο·

39.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις της επαγγελματικής κατάρτισης έτσι ώστε να προσελκύσουν ξένες άμεσες επενδύσεις καθώς και για να διασφαλίσουν, επίσης, μεταξύ άλλων λόγω οικονομικής ανάγκης, ότι θα αρχίσει η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ότι θα καταστούν πλήρως λειτουργικές οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση πτυχίων και διπλωμάτων·

40.  ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι ενδιαφερόμενοι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να αξιοποιήσουν επιτέλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα προγράμματα εκπαιδευτικής κινητικότητας της ΕΕ στα οποία έχουν πρόσβαση από το 2007·

41.  καλεί τις αρχές να ρίξουν φως στο νομικό πλαίσιο για τους πολιτισμικούς φορείς, όπως το Εθνικό Μουσείο, η Εθνική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Ιστορίας και να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των φορέων αυτών·

Οικονομικό και κοινωνικό πεδίο

42.  επισημαίνει την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου με την αύξηση της ανεργίας ιδίως ανάμεσα στους νέους των ηλικιών από 18 έως 24 ετών· πιστεύει ότι η οικονομική ευμάρεια και η προοπτική εύρεσης εργασίας, ιδίως για τους νέους, έχουν ζωτική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας· καλεί τη νέα κυβέρνηση να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη η οποία παρεμποδίζεται από τη δυσκίνητη κυβερνητική δομή, την υπέρμετρη και ακριβή κυβερνητική γραφειοκρατία και τα μακροχρόνια προβλήματα του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς·

43.  ενθαρρύνει την κρατική και επιχειρηματική ηγεσία να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις καθώς η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκεται στην τελευταία θέση στην περιοχή όσον αφορά το επενδυτικό κλίμα·

44.  δέχεται με ικανοποίηση ην εφαρμογή του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις και τις προσπάθειες του Συμβουλίου Υπουργών και των Οντοτήτων για την παροχή μέτρων οικονομικής στήριξης υπέρ των επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ)· επίσης, υπογραμμίζει την ανάγκη να συσταθεί άμεσα ένα μητρώο σε κρατικό επίπεδο για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων και ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής των ΜΜΕ για ολόκληρη την χώρα το οποίο θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων ΜΜΕ·

45.  ζητεί από τη νέα κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των Οντοτήτων να αντιμετωπίσουν με συντονισμένο τρόπο τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, να διατηρήσουν υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές και να εγκρίνουν τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 και το γενικό πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές 2012-2014· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να επιταχυνθεί ο ρυθμός της οικονομικής αναδιάρθρωσης ιδίως στην Ομοσπονδία· καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει τον κατάλληλο προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση των επικείμενων δημοτικών εκλογών του 2012·

46.  ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την ένταξη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ώστε να προωθηθεί ένα ευνοϊκότερο κλίμα για τις επιχειρήσεις και τις ξένες επενδύσεις·

47.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να εργαστούν για να ολοκληρώσουν τον ενιαίο οικονομικό χώρο σε όλη την επικράτεια της χώρας ενισχύοντας τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών ανάμεσα στις κυβερνήσεις των οντοτήτων, εξαλείφοντας τα εμπόδια για τη δημιουργία ενός επαρκούς νομικού πλαισίου και δημιουργώντας ανταγωνισμό σε όλη την επικράτεια της χώρας·

48.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του νόμου περί κρατικών ενισχύσεων και από τα δύο σώματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· επισημαίνει ότι αυτός ο νόμος συνιστά μία ακόμη από τις απαιτήσεις, για να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η ΣΣΣ· καλεί τις αρχές να εγκρίνουν τους κανόνες εφαρμογής για αυτόν τον νόμο σύμφωνα με το κεκτημένο·

49.  ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής προστασίας και να δημιουργήσει πιο στοχευμένα κοινωνικά επιδόματα· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προσηλωθούν περισσότερο στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και ισότιμης μεταχείρισης των φύλων· θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο συντονισμός ανάμεσα στους τομείς της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας·

50.  ζητεί από την κρατική κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των Οντοτήτων να εξαλείψουν τα εμπόδια που οδηγούν στη χαμηλή κινητικότητα εργασίας στη χώρα εναρμονίζοντας τις διατάξεις των διαφορετικών νομοθεσιών όσον αφορά την εργασία, τις συντάξεις και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ανάμεσα στις Οντότητες και ανάμεσα στα καντόνια, ενθαρρύνοντας έτσι την αύξηση της κινητικότητας και τη δυνατότητα μεταφοράς των παροχών σε ολόκληρη τη χώρα·

51.  υπογραμμίζει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει κυρώσει τις μείζονες συμβάσεις για τα εργατικά δικαιώματα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), καθώς και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα εξακολουθούν να παραμένουν περιορισμένα και καλεί την κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενισχύσει περαιτέρω αυτά τα δικαιώματα και να εργασθεί με στόχο την εναρμόνιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου σε ολόκληρη την χώρα·

52.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει λεπτομερή οδικό χάρτη για την ενίσχυση της κινητικότητας και της πρόσβασης σπουδαστών, ασκουμένων και εργαζομένων στην αγορά εργασίας και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων για κυκλική μετανάστευση με σκοπό την εργασία·

Περιφερειακή συνεργασία

53.  συγχαίρει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τον ενεργητικό της ρόλο στη διαδικασία της δήλωσης του Σεράγεβο καθώς και όσον αφορά την έγκριση της κοινής δήλωσης των υπουργών εξωτερικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Σερβίας, της Κροατίας και του Μαυροβουνίου σχετικά με τον τερματισμό των μετεγκαταστάσεων και την παροχή μόνιμων λύσεων για τους ευάλωτους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους εντός της χώρας·

54.  χαιρετίζει τις προσπάθειες επίλυσης των εκκρεμών ζητημάτων ανάμεσα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και την Κροατία καθώς και το γεγονός ότι αυτές οι προσπάθειες έχουν ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες· ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, να εστιάσουν την προσοχή τους στην διμερή και περιφερειακή συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και της ασφάλειας·

55.  επισημαίνοντας ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Σερβία έχουν οικοδομήσει καλές σχέσεις γειτονίας, ζητεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να μην αναβάλλει την υπογραφή του πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου και να συνάψει στενότερη συνεργασία σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διμερή συμφωνία ανάμεσα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Σερβία σχετικά με τη συνεργασία που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου, της διακίνησης ναρκωτικών και ανθρωπίνων οργάνων, της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας·

56.  καλεί την κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και τις γειτονικές χώρες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση συνοριακών διαφορών με τους γείτονές της, είτε μέσω διμερών συμφωνιών, είτε με άλλα μέσα· τονίζει ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να επιλυθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη με αποφασιστικότητα, με πνεύμα καλής γειτονίας και σε συνάρτηση με τα συνολικά συμφέροντα της ΕΕ·

57.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ θα έχει και διμερείς επιπτώσεις, καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ευθυγραμμίσουν τη συναφή νομοθεσία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στα αντίστοιχα επίπεδα διακυβέρνησης με τη νομοθεσία της ΕΕ στους τομείς της κτηνιατρικής, φυτοϋγειονομικής και τροφικής ασφάλειας, καθώς και να βελτιώσουν ή να δημιουργήσουν τις αναγκαίες υποδομές σε διάφορα σημεία συνοριακής διέλευσης με την Κροατία έτσι ώστε να διευκολύνουν τους συνοριακούς ελέγχους που απαιτούνται από την ΕΕ·

58.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι η μόνη χώρα της περιοχής που δεν επιτρέπει την είσοδο πολιτών του Κοσσυφοπεδίου στο έδαφός της· παροτρύνει κατά συνέπεια τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να δέχονται τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου που επιθυμούν είσοδο στη χώρα, όπως κάνουν οι αρχές της Σερβίας και άλλων χωρών·

o
o   o

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης και Αντιπρόεδρο επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και των οντοτήτων της.

(1) ΕΕ L 80 της 19.3.2008, σ. 18.
(2) ΕΕ L 188 της 19.7.2011, σ. 30.
(3) EE C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 113.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου