Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2888(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0129/2012

Texte depuse :

B7-0129/2012

Dezbateri :

PV 14/03/2012 - 7
CRE 14/03/2012 - 7

Voturi :

PV 14/03/2012 - 9.12
CRE 14/03/2012 - 9.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0085

Texte adoptate
PDF 319kWORD 107k
Miercuri, 14 martie 2012 - Strasbourg
Raportul privind extinderea pentru Bosnia și Herțegovina
P7_TA(2012)0085B7-0129/2012

Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2012 referitoare la raportul pe 2011 privind progresele Bosniei și Herțegovina (2011/2888(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și asociere (ASA) dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la 16 iunie 2008 și ratificat de toate statele membre ale UE și de Bosnia și Herțegovina,

–  având în vedere Decizia 2008/211/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în Parteneriatul european cu Bosnia și Herțegovina și de abrogare a Deciziei 2006/55/CE(1),

–  având în vedere Acțiunea comună 2011/426/PESC a Consiliului din 18 iulie 2011 de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene în Bosnia-Herțegovina(2),

–  având în vedere Concluziile Consiliului privind Bosnia și Herțegovina din 21 martie 2011, 10 octombrie 2011 și 5 decembrie 2011,

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări 2011-2012” (COM(2011)0666) și raportul pe 2011 privind progresele Bosnia și Herțegovina, adoptat la 12 octombrie 2011 (SEC(2011)1206),

–  având în vedere rezoluția sa din 17 iunie 2010 referitoare la situația din Bosnia și Herțegovina(3),

–  având în vedere Declarația comună a celei de-a 13-a Reuniuni interparlamentare a Parlamentului European și Adunării Parlamentare a Bosniei și Herțegovina, organizate la Bruxelles, la 19-20 decembrie 2011,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană își menține angajamentul ferm pentru unitatea și suveranitatea Bosniei și Herțegovina (BiH); întrucât unul dintre obiectivele politice de bază ale UE este accelerarea progreselor acestei țări pe calea aderării la UE, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții pentru toți cetățenii; întrucât acest progres necesită instituții funcționale la toate nivelurile și angajamentul liderilor politici ai țării;

B.  întrucât viitorul BiH se află în Uniunea Europeană și întrucât perspectiva aderării la UE este unul din factorii cei mai unificatori ai populației țării;

C.  întrucât responsabilitatea principală pentru reușita procesului de aderare la UE revine acestei țări potențial candidate, iar pregătirile trebuie realizate în primul rând de către cei aleși și răspunzători în fața cetățenilor, urmând o viziune comună asupra problemelor presante - politice, economice și sociale - ale țării; întrucât BiH are perspective de aderare la UE numai ca o singură țară și întrucât subminarea instituțiilor statului îi va priva pe toți cetățenii de șansa de a beneficia de integrarea în UE;

D.  întrucât liderii partidelor politice au reușit să ajungă, în principiu, la un acord cu privire la un nou guvern central, care a și fost constituit după un impas ce a durat în jur de cincisprezece luni;

E.  întrucât din cauza blocajului politic și instituțional această țară nu a putut realiza reforme absolut necesare, având drept scop apropierea de UE, în special în domeniile esențiale precum cele legate de consolidarea statului, guvernanță, realizarea statului de drept și convergența cu standardele europene; întrucât absența unui guvern central a afectat, de asemenea, capacitatea de a adopta politici economice și fiscale coerente;

F.  întrucât reforma constituțională rămâne principala reformă pentru transformarea BiH într-un stat eficient și pe deplin funcțional;

G.  întrucât, într-o țară în care există niveluri diferite de guvernare, este necesară o coordonare puternică între actori și o cooperare sinceră, pentru a consolida capacitatea acesteia de a transmite un mesaj unitar; întrucât, cu toate acestea, nici un mecanism de coordonare nu poate ține locul voinței politice, care este indispensabilă; întrucât cooperarea poate da rezultate concrete pentru cetățeni, cum s-a întâmplat în cazul liberalizării vizelor, însă în multe cazuri lipsește coordonarea necesară;

H.  întrucât Reprezentanța specială consolidată a UE (RSUE) și șeful delegației (ȘD) au ca obiective politice oferirea unei consilieri din partea UE și facilitarea procesului politic, precum și asigurarea consecvenței și coerenței acțiunilor Uniunii;

I.  întrucât structura complexă a sistemului judiciar, în absența unei Curți Supreme la nivel de stat, lipsa de armonizare între cele patru jurisdicții interne, imixtiunea politică în sistemul judiciar și provocările la adresa competențelor agențiilor judiciare la nivel național, subminează funcționarea sistemului judiciar și împiedică eforturile de reformă;

J.  întrucât activitatea Misiunii de Poliție a UE, înființată în 2003, a fost prelungită până la 30 iunie 2012 cu scopul de a garanta tranziția viitoarelor activități către finanțarea prin instrumentele europene și a crea o capacitate de consultanță strategică în domeniul aplicării legii și a justiției penale în cadrul mandatului RSUE;

K.  întrucât BiH își oferă sprijinul în procedurile din prima și a doua instanță aflate în curs legate de crimele de război și cooperează în privința cazurilor transferate;

L.  întrucât corupția continuă să afecteze în mod grav dezvoltarea socio-economică și politică a țării;

M.  întrucât traficul de persoane este o infracțiune gravă și o încălcare flagrantă a drepturilor omului; întrucât BiH este o țară de origine, de tranzit și de destinație pentru traficul de ființe umane, în special femei și fete;

N.  întrucât lipsa perspectivelor de locuri de muncă, în special în rândul tinerilor, frânează progresul țării, contribuind la acumularea nemulțumirilor sociale;

O.  întrucât cooperarea cu alte țări din regiune este o condiție esențială pentru o pace și o reconciliere durabile în BiH și în Balcanii de Vest,

Observații generale

1.  salută formarea unui nou guvern central în urma acordului încheiat de liderii partidelor politice cu privire la o gamă largă de probleme importante; solicită implementarea integrală a acordului și rezolvarea unor probleme care mai subzistă, inclusiv adoptarea bugetului de stat pe 2012 și numirea directorilor pentru agențiile de stat; solicită elitei politice să profite de această evoluție pozitivă, care poate oferi un impuls suplimentar procesului de integrare europeană, și să reia dialogul constructiv și cu privire la alte reforme importante;

2.  își exprimă îngrijorarea cu privire la progresele limitate realizate de BiH, ca potențială țară candidată la aderarea la UE, în materie de stabilizare și dezvoltare socio-economică; consideră, cu toate acestea, că progresul către integrarea în UE este posibil, în interesul cetățenilor BiH, cu condiția ca acțiunile viitoare să se bazeze, ca principii directoare, pe fermitate, responsabilitate politică, o cultură a compromisului și o viziune comună asupra viitorului țării; încurajează autoritățile din BiH să adopte măsuri concrete suplimentare pentru a-și relansa traseul european;

3.  reamintește tuturor actorilor politici din Bosnia și Herțegovina faptul că reformele în vederea integrării în UE urmează să aducă beneficii cetățenilor din BiH, precum și faptul că lor le revine responsabilitatea față de cetățeni de a încheia compromisuri, de a coordona în mod eficient, de a conveni asupra reformelor și de a pune în aplicare aceste reforme; menționează că un stat, un guvern și o administrație de stat funcționale constituie, de asemenea, condiții necesare pentru obținerea statutului de țară candidată la aderarea la UE; solicită tuturor actorilor politici să facă schimbările constituționale necesare, să continue restul reformelor importante și să se concentreze asupra creării condițiilor pentru intrarea în vigoare a ASA; subliniază faptul că asumarea de responsabilități la nivel local și angajamentul politic local constituie condiții indispensabile pentru obținerea unei asistențe financiare din partea UE; solicită, așadar autorităților țării să creeze structura necesară pentru gestionarea descentralizată a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA); subliniază că trebuie să se consolideze mecanismele de coordonare ale programării viitoarei asistențe financiare, mai ales în cadrul programului IPA;

4.  este ferm convins că o consolidare a statului la nivel central nu presupune fragilizarea entităților existente, ci înseamnă crearea condițiilor pentru o administrație centrală eficientă, capabilă să pregătească întreaga țară pentru aderarea la UE, în strânsă colaborare cu diferitele nivelurile de guvernare; subliniază, așadar, necesitatea îmbunătățirii capacităților administrative la toate nivelurile de guvernare responsabile de chestiunile legate de UE, precum și a coordonării între autoritățile respective în ceea ce privește programarea asistenței financiare din partea UE și în toate sectoarele importante pentru transpunerea legislației UE;

5.  condamnă utilizarea limbajului și acțiunilor provocatoare, care subminează procesul de reconciliere interetnică și funcționarea structurilor statului;

O prezență mai pregnantă a UE

6.  salută strategia generală a UE în privința BiH, inclusiv consolidarea prezenței UE în BiH prin crearea unei reprezentanțe consolidate a UE care dispune un dublu mandat, acționând atât ca RSUE, cât și ca ȘD; felicită RSUE/ȘD pentru susținerea acordată BiH în chestiunile legate de UE și pentru facilitarea unui proces de integrare în UE apropriat la nivel local; susține întru totul RSUE/ȘD în ambițiile sale de a ajuta autoritățile BiH să plaseze agenda UE în centrul procesului politic, prin asigurarea consecvenței, a coordonării și a coerenței acțiunilor UE; solicită tuturor actorilor politici să conlucreze îndeaproape, în această privință, cu RSUE; reamintește necesitatea de a asigura prezența consolidată a UE prin intermediul unor strategii clare și cuprinzătoare privind diferite probleme și, totodată, printr-un sprijin ferm și coerent acordat de toate statele membre ale UE pentru RSUE/ȘD; observă, în acest sens, că UE trebuie să aloce mijloace suficiente, inclusiv în materie de personal, pentru a-i permite reprezentanței să fie prezentă în întreaga țară, astfel încât RSUE/ȘD să reușească să îndeplinească obiectivele urmărite;

7.  invită comunitatea internațională să acorde atenție necesității și elaborării de soluții pentru implementarea Agendei 5+2 a Consiliului director pentru implementarea păcii, pentru a pregăti desființarea Biroului Înaltului Reprezentant (OHR) și să găsească soluții pentru a permite creșterea gradului responsabilizare și responsabilitate la nivel local pentru problemele BiH, ținând seama de faptul că orice astfel de măsuri nu ar trebui să influențeze negativ stabilitatea țării, ritmul și rezultatul reformelor atât de necesare; reamintește că autoritățile BiH trebuie, în acest context, să rezolve problemele care mai persistă încă în ceea ce privește proprietatea și protecția proprietății;

8.  observă cu satisfacție contribuția semnificativă a Misiunii de poliție a UE (MPUE) și a Operațiunii Althea a EUFOR la stabilitatea și securitatea BiH și consideră că acestea reprezintă elemente importante ale strategiei generale consolidate a UE pentru BiH; salută realizările EUPM, care și-a adus contribuția în lupta autorităților de aplicare a legii și a celor judiciare din BiH împotriva crimei organizate și a corupției; ia act ia act de acordul de a închide EUPM până la sfârșitul lunii iunie 2012; reamintește necesitatea unei tranziții ordonate a activității EUPM către proiecte de asistență finanțate de IPA, precum și către o capacitate consultativă strategică în domeniul aplicării legii și a justiției penale în cadrul Biroului RSUE; salută rolul militar executiv al operațiunii Althea în susținerea eforturilor BiH de menținere a unui climat de siguranță si securitate, sub un mandat reînnoit din partea ONU; subliniază că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a consolida aptitudinile și profesionalismul forțelor de securitate ale BiH, cu scopul de a consolida responsabilizarea și capacitatea la nivel local;

Criterii politice

9.  își menține poziția că statul ar trebui să dispună de suficientă putere legislativă, bugetară, executivă și judiciară pentru a putea îndeplini criteriile de aderare la UE;

10.  salută inițiativa Forumului de coordonare parlamentară, referitoare la diferite chestiuni legate de integrarea europeană la diferite niveluri de guvernare, care ar trebui să contribuie la transformarea agendei europene într-o agendă națională; consideră că, deși nu s-a putut ajunge încă la un acord privind modificări concrete ale constituției, activitatea Comitetului comun interimar reprezintă un important progres, întrucât, pentru prima dată, oamenii politici din BiH au stabilit un mod instituționalizat de discutare a amendamentelor constituționale, fără a fi necesară prezența comunității internaționale, dar cu implicarea societății civile și într-o manieră deschisă și transparentă față de populație;

11.  este preocupat de faptul că dialogul social este limitat, iar consultarea partenerilor sociali este aleatorie; îndeamnă guvernele BiH, atât la nivelul ambelor entități, cât și la nivelul statului să consolideze capacitatea administrativă de cooperare cu ONG-urile și să ofere sprijin suplimentar pentru dezvoltarea societății civile prin creșterea ambițiilor lor în ceea ce privește stabilirea unui dialog social cu partenerii relevanți; subliniază că normele de recunoaștere și de înregistrare a partenerilor sociali trebuie clarificate și că trebuie adoptată o legislație la nivel statal privind reprezentativitatea partenerilor sociali;

12.  ia act de faptul că reforma constituțională rămâne principala reformă pentru transformarea BiH într-un stat eficient și pe deplin funcțional; invită comisia parlamentară să prezinte propuneri concrete în acest sens;

13.  reiterează solicitarea de a se încheia un acord și de a respecta pe deplin hotărârea CEDO în cauza Sejdić-Finci, precum și articolul 2 din ASA, care impun respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului; reamintește că, pe lângă cauza Sejdic-Finci, există, de asemenea, o necesitate generală de a modifica constituția într-un mod care permite o modalitate de guvernare și o structură de stat mai pluraliste, democratice și eficiente;

14.  solicită tuturor autorităților competente să faciliteze revizuirea legilor respective și să asigure independența, imparțialitatea și eficiența sistemului judiciar, în conformitate cu standardele UE și cu cele internaționale, pentru a consolida statul de drept, spre binele cetățenilor; salută faptul că au fost realizate câteva progrese, printr-un dialog structurat dedicat sistemului judiciar, în ceea ce privește crearea unui echilibru între competențele judiciare de la nivel statal și cele de la nivelul entităților; solicită, cu toate acestea, guvernului să pună efectiv în aplicare strategia de reformă a sectorului judiciar și să prevină încercările de a slăbi instituțiile judiciare de la nivel statal, precum Consiliul superior al magistraturii și al ministerului public (HJPC);

15.  reiterează solicitarea privind posibila înființarea a unei curți supreme, precum rezolvarea altor chestiuni strategice și structurale legate de armonizarea celor patru sisteme juridice diferite ale BiH, în dezbaterea ce are loc în cadrul Dialogului structurat pe teme de justiție; consideră că, după cum s-a afirmat și în Strategia de reformă a sectorului justiției, aceste chestiuni strategice ar trebui discutate cu responsabilitate deplină în contextul procesului de reformă constituțională;;

16.  salută progresele realizate în pregătirea pentru încheierea supervizării internaționale a districtului Brcko;

17.  salută adoptarea legii recensământului de către cele două camere ale Adunării Parlamentare a BiH, în urma acordului politic dintre liderii partidelor; invită autoritățile BiH să realizeze de urgență pregătirile tehnice necesare, întrucât acest lucru nu reprezintă doar o condiție necesară evidentă pentru perspectiva aderării la UE, ci este și esențial pentru dezvoltarea socioeconomică a țării;

18.  reamintește, în acest sens, obligația de a pune în aplicare anexa VII la Acordul de pace de la Dayton, pentru a asigura returnarea sustenabilă, soluții corecte, complete și durabile pentru persoanele strămutate intern, pentru refugiați și alte persoane afectate de conflicte;

19.  solicită autorităților BiH să ancheteze efectiv și să deschidă urmăririle în cazurile de corupție, pentru a condamna cât mai mulți vinovați; salută ambiția de a lansa un plan de acțiune pentru combaterea corupției în funcțiile publice; subliniază necesitatea creșterii gradului de conștientizare publică în ceea ce privește legislația și practicile de combatere a corupției, precum și necesitatea de a pune în aplicare un sistem care va permite cetățenilor să raporteze cazurile de corupție; de asemenea, îndeamnă guvernul, dacă este necesar, cu asistență din partea UE, să dezvolte și să pună în aplicare programe speciale de instruire pentru forțele de poliție, procurori, judecători și alte autorități competente, care vor crește gradul acestora de conștientizare și de cunoștințe despre legislația și practicile de combatere a corupției;

20.  salută numirea directorilor Agenției pentru prevenirea corupției și coordonare a combaterii acesteia și subliniază, totodată, necesitatea stringentă de a aloca resursele financiare și umane necesare pentru a asigur operaționalitatea completă a Agenției; încurajează depunerea tuturor eforturilor pentru semnarea unui acord operațional cu EUROPOL cât mai curând posibil;

21.  este preocupat de progresele limitate înregistrate în domeniul spălării banilor; îndeamnă Parlamentul să adopte modificările legislative necesare care, printre altele, vor îmbunătăți raportarea tranzacțiilor bancare suspecte, vor crește ratele de confiscare a bunurilor dobândite ilegal și vor crește eficiența autorităților relevante; solicită consolidarea Departamentului de informații financiare prin creșterea capacităților sale de investigare; subliniază importanța stabilirii structurilor pentru gestionarea și întreținerea bunurilor sechestrate;

22.  constată că liberalizarea vizelor nu a condus la o creștere a cererilor de azil din partea cetățenilor din Bosnia și Herțegovina în Spațiul Schengen și în Bulgaria și România; felicită autoritățile pentru instituirea de mecanisme la nivel bilateral și multilateral pentru cazurile în care statele membre au înregistrat o creștere temporară a cererilor de azil;

23.  invită autoritățile BiH să protejeze și să promoveze în mod activ drepturile tuturor grupurilor și persoanelor care ar trebui să beneficieze de protecție împotriva discriminării și a violenței directe sau indirecte; constată cu îngrijorare faptul că implementarea legislației privind combaterea discriminării este în continuare redusă și că dispozițiile legale sunt departe de a răspunde nevoilor; îndeamnă guvernul și parlamentul BiH să alinieze cadrul juridic și instituțional al țării la standardele UE și la standardele internaționale privind drepturile LGBT; solicită autorităților din BiH să consolideze societatea civilă și să o implice activ în elaborarea și implementarea politicilor privind drepturile omului;

24.  remarcă progresele realizate în implementarea Strategiei pentru romi și a planurilor de acțiune privind locuințele și ocuparea forței de muncă; solicită depunerea unor eforturi suplimentare în aceste domenii, populația romă continuând să fie discriminată și să trăiască în condiții dificile;

25.  subliniază necesitatea unei combateri eficiente a traficului de ființe umane în cooperare cu comunitatea internațională, să sancționeze infractorii, să ofere protecție și compensații victimelor și să crească gradul de conștientizare pentru a preveni revictimizarea de către autorități și societate; solicită consolidare cooperării și a parteneriatului între autoritățile responsabile în diferite domenii de politici și ONG-urile din țară și din regiune; solicită o mai bună sensibilizare a forțelor de poliție din BiH în ceea ce privește traficul de ființe umane, prin organizarea de sesiuni de pregătire speciale; încurajează sprijinul continuu acordat de UE în domeniul traficului de ființe umane și solicită o cooperare strânsă în acest sens între DG ELARG, DG HOME și coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane;

26.  recunoaște că dispozițiile legale care garantează drepturile femeii și egalitatea de gen sunt în vigoare, dar este îngrijorat de faptul că au fost realizate doar progrese limitate în acest domeniu; îndeamnă guvernul BiH să depună eforturi în vederea participării mai mari a femeilor, atât în arena politică, cât și pe piața forței de muncă; încurajează, de asemenea, guvernul să mărească sprijinul pentru activitățile și inițiativele care vizează combaterea obiceiurilor, a tradițiilor și a stereotipurilor discriminatorii, care subminează drepturile de bază ale femeilor;

27.  solicită autorităților din BiH să combată extremismul, ura religioasă și violența, în strânsă colaborare cu comunitatea internațională; face apel la sensibilizare, la investigarea și eliminarea oricăror amenințări extremiste în întreaga regiune a Balcanilor de Vest;

28.  invită autoritățile din Bosnia și Herțegovina să consolideze independența și diversitatea mass-media, fără ingerințe politice, și să-i permită să relateze în mod liber din toate zonele țării; regretă presiunea politică continuă asupra mass-media din această țară, precum și amenințările la adresa jurnaliștilor; solicită, în plus, soluționarea problemei fragmentării accentuate, politice și etnice, și a polarizării presei;

Condamnarea crimelor de război

29.  felicită autoritățile BiH de la nivel statal și de la nivelul entităților pentru reacția promptă și adecvată la solicitările Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII);

30.  solicită tuturor autorităților competente să consolideze capacitățile parchetelor și ale instanțelor judecătorești din BiH în procedurile pentru crime de război, să reducă marile întârzieri în cauzele legate de crime de război, să se ocupe de problema aplicabilității diferitelor coduri penale, care determină condamnări neuniforme, și să accelereze progresele în ceea ce privește protecția martorilor și implementarea Strategiei naționale privind crimele de război; subliniază că trimiterea cauzelor privind crimele de război de la nivelul judiciar statal la instanțele competente trebuie susținută prin aplicarea unor criterii obiective și transparente; condamnă orice atacuri motivate politic cu privire la hotărârile Curții BiH în cauzele legate de crime de război; solicită autorităților BiH să accelereze urmărirea penală în cauzele legate de crime sexuale comise în timpul războiului și să se asigure în mod corespunzător că victimelor li se face dreptate și li se acordă reparații;

31.  salută dezvoltarea unei strategii care vizează victimele violenței sexuale în timpul războiului, pentru a oferi în mod direct victimelor reparații adecvate, precum și sprijin economic, social și psihologic, inclusiv servicii de îngrijire de cea mai înaltă calitate în domeniul sănătății mentale și fizice; solicită autorităților din BiH să dezvolte programe și să aloce resurse adecvate pentru protecția martorilor; subliniază, în acest context, necesitatea de a îmbunătăți coordonarea între diferitele organe judiciare și de a accelera procedurile de urmărire penală în cazul infracțiunilor sexuale comise în timpul războiului; invită Comisia și alți donatori internaționali să sprijine autoritățile din BiH în acest demers cu resurse financiare și expertiză care vizează victimele violenței sexuale în timpul războiului; constată că Ministerului pentru drepturile omului și refugiași din BiH, sprijinit de UNFPA, i s-a încredințat sarcina de a elabora strategia menționată mai sus, prin constituirea unui grup de experți; ia act de faptul că Republica Srpska (RS) a fost invitată să desemneze un reprezentant din cadrul ministerelor sale de resort pentru a participa, dar nu a făcut acest lucru până în momentul de față; solicită autorităților din RS să se implice activ în acest efort crucial de adoptare și implementare a strategiei;

32.  este preocupat de faptul că BiH nu are încă un centru de detenție la nivel statal, care să poată găzdui deținuții condamnați pentru infracțiuni grave, inclusiv crime de război; salută capturarea lui Radovan Stanković, fugarul care a evadat din închisoarea Foča după ce a fost judecat de către Curtea de Stat a Bosniei și Herțegovina și condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității, inclusiv viol, sclavie și tortură;

33.  solicită autorităților BiH să promoveze și să finalizeze în mod sustenabil întoarcerea definitivă a refugiaților și a persoanelor strămutate intern, precum și să adopte o strategie în această privință; încurajează puternic autoritățile locale să asigure infrastructura necesară pentru reușita acestui proces; încurajează autoritățile BiH să-și continue acțiunile de implementare ale Procesului Declarației de la Sarajevo privind refugiații, ocupându-se de probleme esențiale, precum asigurarea de îngrijiri medicale, locuri de muncă și servicii sociale;

34.  reamintește, în acest context, importanța aplicării integrale a Strategiei de acțiune pentru deminare; subliniază că o lege viitoare privind acțiunile antimine trebuie să abordeze în mod adecvat responsabilitățile în ceea ce privește strângerea de fonduri, capacitatea administrativă și de gestionare și coordonarea măsurilor de deminare, după cum a subliniat Comisia;

35.  ia act de hotărârea Curții Constituționale a Bosniei și Herțegovina potrivit căreia legea privind cetățenia încalcă Constituția; reiterează apelul Curții Constituționale către Adunarea Parlamentară privind modificarea legii în termen de o jumătate de an; solicită punerea în aplicare a hotărârii Curții ca o chestiune de urgență;

Educația

36.  constată că s-au realizat unele progrese în îmbunătățirea cadrului general al educației, însă solicită noului guvern, printre altele, să amelioreze coordonarea între cele 13 ministere ale educației și Departamentul pentru educație din districtul Brcko, să reducă fragmentarea sistemului de învățământ și să confere școlilor un caracter mai incluziv;

37.  solicită tuturor guvernelor din BiH, ținând seama de rolul vital al educației în crearea unei societăți multietnice, să promoveze un sistem de educație incluziv și nediscriminatoriu și să elimine segregarea diferitelor grupuri etnice (două școli care funcționează în aceeași clădire), elaborând programe comune de învățământ și creând clase integrate în toată țara; invită Comisia să examineze dacă sprijinul specific al UE ar putea contribui la încetarea sistemului de învățământ separat;

38.  solicită noului guvern și autorităților competente la nivel de entitate, la nivel cantonal și la nivelul districtului Brcko să accelereze planul de acțiune privind necesitățile educaționale ale romilor și să aloce resurse financiare adecvate pentru implementarea acestuia; solicită autorităților BiH să caute modalități de înregistrare a nașterii tuturor copiilor romi, pentru ca aceștia să poată fi înscriși la școală;

39.  subliniază necesitatea creșterii calității generale a educației, adaptând-o la cererea de pe piața muncii; solicită autorităților BiH să remedieze deficiențele înregistrate în formarea profesională, pentru a atrage investiții străine directe, și să asigure - inclusiv din rațiuni de ordin economic - începerea acreditărilor instituțiilor de învățământ și funcționarea deplină a agențiilor care se ocupă de recunoașterea diplomelor;

40.  solicită noului guvern să ia măsurile necesare pentru ca actorii relevanți din BiH să profite în cele din urmă de oportunitatea de a participa la programele educaționale de mobilitate ale Uniunii Europene, care au fost deschise pentru aceștia din 2007;

41.  invită autoritățile să aducă clarificări cu privire la cadrul juridic pentru instituțiile culturale precum Muzeul Național, Biblioteca Națională și Muzeul de Istorie, și să se asigure că aceste instituții sunt menținute;

Chestiuni economice și sociale

42.  constată scăderea nivelului de trai, odată cu creșterea ratei șomajului, în special în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani; este ferm convins că prosperitatea economică și perspectivele de angajare, în special pentru tineri, constituie elemente esențiale pentru dezvoltarea țării; invită noul guvern să accelereze creșterea economică, care a fost frânată de structura greoaie de guvernare, de birocrația guvernamentală excesiv de numeroasă și de costisitoare, precum și de problemele persistente cauzate de criminalitatea organizată și corupție;

43.  încurajează statul și liderii mediului de afaceri să facă tot posibilul pentru a recâștiga încrederea investitorilor și a crea un mediu atrăgător pentru afaceri, BiH ajungând pe ultimul loc în regiune în privința climatului propice investițiilor;

44.  salută punerea în aplicare a „Small Business Act”, precum și eforturile Consiliului de Miniștri și ale entităților de a asigura măsuri pentru susținerea financiară a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri); subliniază, de asemenea, necesitatea creării imediate a unui registru la nivel statal pentru realizarea de statistici economice, precum și a unui sistem unic de înregistrare a IMM-urilor pentru întreaga țară, care va facilita creșterea numărului de IMM-uri;

45.  solicită noului guvern și guvernelor entităților să se ocupe în mod coordonat de efectele crizei financiare, să aplice politici fiscale solide și să adopte bugetul de stat pe 2012 și cadrul global pentru politicile fiscale pentru perioada 2012-2014; consideră că este important să accelereze ritmul restructurării economice, în special în Federație; invită guvernul să asigure un buget adecvat pentru viitoarele alegeri municipale din 2012;

46.  îndeamnă noul guvern să își concentreze eforturile asupra reformelor necesare pentru aderarea BiH la Organizația Mondială a Comerțului, pentru a promova un climat al afacerilor și mai pozitiv și investițiile străine;

47.  își reiterează solicitarea ca toți actorii implicați să acționeze în vederea finalizării zonei economice unice la nivelul țării, consolidând coordonarea politicilor economice între guvernele entităților, eliminând impedimentele pentru un cadru juridic adecvat și făcând posibilă concurența în întreaga țară;

48.  salută adoptarea legii ajutoarelor de stat de către ambele camere ale Adunării Parlamentare a BiH; constată că această lege este una dintre condițiile pentru intrarea în vigoare a ASA; solicită autorităților să adopte normele de punere în aplicare a prezentei legi, în conformitate cu acquis-ul;

49.  invită noul guvern să dezvolte un sistem de protecție socială eficient și sustenabil și să îmbunătățească direcționarea prestațiilor sociale; invită autoritățile din Bosnia și Herțegovina să-și asume un angajament mai ferm în materie de politici de ocupare a forței de muncă, coeziune socială și egalitate de gen; consideră că, pentru a răspunde adecvat cererii de pe piața muncii, este esențială ameliorarea coordonării între educație și piața muncii;

50.  solicită guvernului central și guvernelor entităților să elimine obstacolele care determină o mobilitate scăzută a forței de muncă în țară, prin armonizarea dispozițiilor legislațiilor diferite ale entităților și cantoanelor din domeniul muncii, pensiilor și securității sociale, încurajând astfel creșterea mobilității și transferabilitatea beneficiilor în întreaga țară;

51.  subliniază faptul că BiH a ratificat principalele convenții privind drepturile lucrătorilor ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), precum și Carta socială europeană revizuită; atrage atenția asupra faptului că drepturile lucrătorilor și drepturile sindicale sunt în continuare limitate și solicită guvernului BiH să consolideze mai mult aceste drepturi și să depună eforturi pentru armonizarea cadrului juridic în acest sens, în întreaga țară;

52.  invită Comisia să propună o foaie de parcurs detaliată pentru a crește mobilitatea și accesul studenților, al stagiarilor și al lucrătorilor pe piața forței de muncă și la serviciile educaționale în Spațiul Economic European, inclusiv programe de migrație circulară pentru muncă;

Cooperare regională

53.  felicită BiH pentru rolul său dinamic în Procesul Declarației de la Sarajevo și în adoptarea Declarației comune a Miniștrilor de externe ai BiH, Serbia, Croația și Muntenegru privind încetarea deplasărilor forțate și găsirea unei soluții de durată pentru refugiații și persoanele strămutate intern aflați într-o situație vulnerabilă;

54.  salută eforturile de soluționare a problemelor restante între BiH, Serbia și Croația și este mulțumit de faptul că aceste eforturi s-au intensificat în ultimele câteva luni; încurajează toate părțile, inclusiv autoritățile BiH, să acorde o atenție specială cooperării bilaterale și regionale în domeniile justiției și securității;

55.  solicită BiH, ținând seama de faptul că BiH și Serbia au stabilit relații bune de vecinătate, să nu amâne semnarea protocolului privind schimbul de probe în cauzele legate de crime de război și să coopereze mai strâns în acest domeniu sensibil; salută, cu toate acestea, acordul bilateral dintre BiH și Serbia privind cooperarea prin schimbul de informații în cadrul luptei împotriva crimei organizate, contrabandei, traficului de droguri și de organe umane, migrației ilegale și terorismului;

56.  invită guvernul BiH și țările vecine să facă tot posibilul pentru a soluționa disputele de frontieră cu vecinii lor, fie prin intermediul acordurilor bilaterale, fie prin alte mijloace; subliniază faptul că problemele bilaterale trebuie soluționate de către părțile implicate, cu determinare, într-un spirit de bună vecinătate și ținând seama de interesele generale ale UE;

57.  invită autoritățile BiH - dat fiind faptul că aderarea Croației la UE va avea și implicații bilaterale - să ia toate măsurile necesare pentru a alinia legislația relevantă a BiH de la toate nivelurile de guvernare cu legislația UE în domeniul veterinar, fitosanitar și al siguranței alimentare, precum și să modernizeze sau să construiască infrastructura necesară într-o serie de puncte de trecere a frontierei cu Croația, pentru a facilita controlul frontierelor impus de UE;

58.  își exprimă preocuparea în legătură cu faptul că BiH este singura țară din regiune care nu permite intrarea cetățenilor din Kosovo în BiH; îndeamnă, așadar, autoritățile din BiH să accepte documentele de călătorie necesare ale cetățenilor din Kosovo care doresc să intre în țară, după cum procedează și Serbia și alte țări;

o
o   o

59.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afacerile externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor Bosniei și Herțegovina și ale entităților sale.

(1) JO L 80 19.3.2008, p. 18.
(2) JO L 188 19.7.2011, p. 30.
(3) JO C 236 E, 12.8.2011, p. 113.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate