Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2888(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0129/2012

Predkladané texty :

B7-0129/2012

Rozpravy :

PV 14/03/2012 - 7
CRE 14/03/2012 - 7

Hlasovanie :

PV 14/03/2012 - 9.12
CRE 14/03/2012 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0085

Prijaté texty
PDF 406kWORD 104k
Streda, 14. marca 2012 - Štrasburg
Správa o rozšírení týkajúca sa Bosny a Hercegoviny
P7_TA(2012)0085B7-0129/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2012 o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2011 (2011/2888(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na druhej strane, ktorá bola podpísaná 16. júna 2008 a ktorú ratifikovali všetky členské štáty EÚ aj Bosna a Hercegovina,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/211/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v európskom partnerstve s Bosnou a Hercegovinou a o zrušení rozhodnutia 2006/55/ES(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/426/SZBP z 18. júla 2011, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Bosne a Hercegovine(2),

–  so zreteľom na závery Rady týkajúce sa Bosny a Hercegoviny z 21. marca 2011, 10. októbra 2011 a 5. decembra 2011,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 – 2012 (COM(2011)0666) a na správu o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2011, prijatú 12. októbra 2011 (SEC(2011)1206),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o situácii v Bosne a Hercegovine(3),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie z 13. medziparlamentnej schôdze Európskeho parlamentu a Parlamentného zhromaždenia Bosny a Hercegoviny, ktorá sa konala v Bruseli 19. – 20. decembra 2011,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia naďalej podporuje zvrchovanú a zjednotenú Bosnu a Hercegovinu; keďže jedným zo základných politických cieľov EÚ je urýchliť pokrok tejto krajiny na ceste k členstvu v EÚ, a tým prispieť k zlepšeniu kvality života všetkých jej občanov; keďže tento pokrok si vyžaduje funkčné inštitúcie na všetkých úrovniach a záväzky vedúcich politických predstaviteľov krajiny;

B.  keďže budúcnosť Bosny a Hercegoviny je v Európskej únii a keďže vyhliadka na členstvo v EÚ je jedným z najviac zjednocujúcich faktorov medzi ľuďmi tejto krajiny;

C.  keďže hlavnú zodpovednosť za úspešný proces pristúpenia k EÚ nesie táto potenciálna kandidátska krajina a na prípravách by sa mali podieľať predovšetkým volení zástupcovia krajiny, ktorí sa zodpovedajú priamo občanom, pričom by sa malo vychádzať zo spoločného postoja k naliehavým politickým, hospodárskym a sociálnym problémom krajiny; keďže Bosna a Hercegovina má vyhliadky na členstvo v EÚ len ako jednotný štát a snaha o oslabenie štátnych inštitúcií oberie všetkých občanov o výhody, ktoré by mohli mať z integrácie do EÚ;

D.  keďže predstavitelia politických strán sa dokázali v zásade dohodnúť na novej štátnej vláde, ktorá bola po patovej situácii trvajúcej približne pätnásť mesiacov vytvorená;

E.  keďže bezvýchodisková politická a inštitucionálna situácia zabránila krajine pokračovať vo veľmi potrebných reformách zameraných na priblíženie krajiny k EÚ, najmä pokiaľ ide o kľúčové oblasti, ako je budovanie štátu, správa vecí verejných a uplatňovanie zásady právneho štátu, ako aj v približovaní sa k európskym normám; keďže neexistencia štátnej vlády tiež ovplyvnila schopnosť prijímať súdržné hospodárske a fiškálne politiky;

F.  keďže ústavná reforma je naďalej kľúčovou reformou potrebnou na transformáciu Bosny a Hercegoviny na efektívny a plne funkčný štát;

G.  keďže v krajine s rôznymi úrovňami správy je nevyhnutná úzka koordinácia medzi jednotlivými subjektmi a potrebná skutočná spolupráca na to, aby sa zlepšila schopnosť vystupovať jednotne; keďže však žiadny mechanizmus koordinácie nemôže nahradiť takú potrebnú politickú vôľu; keďže spolupráca môže priniesť hmatateľné výsledky v prospech všetkých občanov, ako to dokazuje liberalizácia vízového režimu, hoci v mnohých prípadoch potrebná koordinácia chýba;

H.  keďže politickým cieľom osobitného zástupcu EÚ a vedúceho delegácie s posilnenými právomocami je poskytnúť asistenciu EÚ a uľahčiť politický proces, ako aj zabezpečiť súdržnosť a jednotnosť opatrení Únie;

I.  keďže zložitá štruktúra súdneho systému s chýbajúcim celoštátnym najvyšším súdom, chýbajúca harmonizácia medzi štyrmi vnútornými jurisdikciami, politické zásahy do justičného systému a výzvy v oblasti právomocí justičných agentúr na celoštátnej úrovni oslabujú fungovanie súdnictva a brzdia reformné úsilie;

J.  keďže policajná misia EÚ vytvorená v roku 2003 bola predĺžená do 30. júna 2012 v záujme prechodu na financovanie budúcich činností z nástrojov Spoločenstva a vytvorenia strategickej poradnej kapacity v oblasti presadzovania práva a trestnej justície v rámci úradu osobitného zástupcu EÚ;

K.  keďže Bosna a Hercegovina poskytuje pomoc v súvislosti s prebiehajúcimi súdnymi procesmi a žalobami týkajúcimi sa vojnových zločinov a spolupracuje pri riešení postúpených prípadov;

L.  keďže korupcia naďalej vážne ohrozuje sociálno-ekonomický a politický rozvoj krajiny;

M.  keďže obchodovanie s ľuďmi je vážnym zločinom a hrubým porušením ľudských práv; keďže Bosna a Hercegovina je krajina pôvodu, tranzitu i určenia v prípade obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a dievčatami;

N.  keďže chýbajúce vyhliadky na prácu, najmä medzi mladými ľuďmi, brzdia pokrok krajiny a prispievajú k sociálnej nespokojnosti;

O.  keďže spolupráca s ostatnými krajinami v regióne je základným predpokladom trvalého mieru a zmierenia medzi Bosnou a Hercegovinou a západným Balkánom;

Všeobecné poznámky

1.  víta vytvorenie novej štátnej vlády na základe dohody medzi predstaviteľmi politických strán týkajúcej sa celého radu dôležitých otázok; žiada, aby sa táto dohoda plne uplatnila tým, že sa vyriešia pretrvávajúce problémy vrátane schválenia štátneho rozpočtu na rok 2012 a vymenovania riaditeľov štátnych agentúr; vyzýva politickú elitu, aby využila tento pozitívny vývoj, ktorý môže byť ďalším podnetom pre proces integrácie do EÚ, a aby obnovila konštruktívny dialóg o ďalších dôležitých reformách;

2.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Bosna a Hercegovina ako potenciálna kandidátska krajina na členstvo v EÚ dosiahla v oblasti stabilizácie a sociálno-hospodárskeho rozvoja len obmedzený pokrok; zastáva však názor, že pokrok na ceste k integrácii do EÚ v prospech všetkých občanov Bosny a Hercegoviny je možný, pokiaľ budú hlavnými zásadami pri vykonávaní ďalších opatrení odhodlanosť, politická zodpovednosť, kultúra kompromisu a spoločná predstava o budúcnosti krajiny; nabáda orgány Bosny a Hercegoviny, aby podnikli ďalšie konkrétne kroky, aby sa krajina rozhodným spôsobom vrátila na cestu do EÚ;

3.  pripomína všetkým politickým subjektom, že reformy na ceste k integrácii do EÚ sú prospešné pre občanov Bosny a Hercegoviny a že je ich povinnosťou voči občanom dosiahnuť kompromisy, účinne koordinovať a dohodnúť reformy a zaviesť ich do praxe; pripomína, že funkčný štát, ako aj funkčná štátna vláda a správa sú tiež podmienkami schválenia žiadosti o členstvo v EÚ; naliehavo vyzýva všetky politické subjekty, aby vykonali nevyhnutné ústavné zmeny, realizovali ďalšie kľúčové reformy a zamerali sa na vytváranie podmienok na vstúpenie dohody o stabilizácii a pridružení do platnosti; zdôrazňuje, že zodpovednosť na miestnej úrovni a politické odhodlanie sú základnými predpokladmi úspechu akejkoľvek finančnej podpory EÚ; preto vyzýva orgány krajiny, aby vytvorili potrebnú štruktúru pre decentralizované riadenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA); zdôrazňuje, že je potrebné posilniť mechanizmus koordinácie v oblasti plánovania budúcej finančnej pomoci EÚ, najmä v rámci programu IPA;

4.  je pevne presvedčený, že posilnenie centralizovaného štátu neznamená oslabenie entít, ale vytvorenie podmienok pre účinnú ústrednú správu, schopnú pripraviť celú krajinu na pristúpenie k EÚ v úzkej spolupráci medzi rôznymi úrovňami správy; preto zdôrazňuje, že je potrebné posilniť administratívne kapacity na všetkých úrovniach verejnej správy, ktoré sa zaoberajú záležitosťami spojenými s EÚ, ako aj koordináciu medzi príslušnými orgánmi pri plánovaní finančnej pomoci EÚ a vo všetkých odvetviach relevantných pre transpozíciu právnych predpisov EÚ;

5.  odsudzuje štvavé vyjadrenia a kroky, ktoré oslabujú proces medzietnického zmierenia a fungovanie štátnych štruktúr;

Posilnenie zastúpenia EÚ

6.  víta celkovú stratégiu EÚ týkajúcu sa Bosny a Hercegoviny vrátane posilneného zastúpenia EÚ v tejto krajine vytvorením funkcie zástupcu EÚ s posilnenými právomocami, ktorý vykonáva dve funkcie – funkciu osobitného zástupcu EÚ i vedúceho delegácie; vyzdvihuje zásluhy osobitného zástupcu EÚ/vedúceho delegácie pri podpore Bosny a Hercegoviny v otázkach týkajúcich sa EÚ a pri uľahčovaní procesu integrácie do EÚ na miestnej úrovni; plne podporuje snahu osobitného zástupcu EÚ/vedúceho delegácie, pokiaľ ide o pomoc orgánom Bosny a Hercegoviny pri začleňovaní programu EÚ do centra politického procesu, a to zaručením konzistentnosti, koordinácie a koherentnosti krokov Únie; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva všetky politické subjekty, aby pracovali v úzkom partnerstve s osobitným zástupcom EÚ; pripomína potrebu rozšíriť zastúpenie EÚ prostredníctvom jasných a komplexných stratégií v rôznych problematických oblastiach a súčasne prostredníctvom pevnej a súdržnej podpory osobitného zástupcu EÚ/vedúceho delegácie poskytovanej všetkými členskými štátmi EÚ; v tejto súvislosti poznamenáva, že EÚ musí prideliť dostatočné prostriedky vrátane personálu a umožniť mu zastúpenie v celej krajine, aby osobitný zástupca EÚ/vedúci delegácie mohol dosiahnuť požadované ciele;

7.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby zvážilo, či je potrebný Úrad vysokého predstaviteľa, a aby našlo spôsob vykonávania programu 5+2 riadiaceho výboru Rady pre nastolenie mieru, ktorým by sa pripravilo jeho zrušenie s cieľom zaistiť väčšiu iniciatívu a zodpovednosť na miestnej úrovni v oblasti vnútorných záležitostí Bosny a Hercegoviny, pričom je potrebné pamätať na to, že takéto kroky by nemali mať vplyv na stabilitu krajiny, tempo a výsledky veľmi potrebných reforiem; pripomína, že orgány Bosny a Hercegoviny musia v tejto súvislosti vyriešiť pretrvávajúce problémy s majetkom štátu a vojenského majetku;

8.  s uspokojením berie na vedomie významný prínos policajnej misie EÚ a operácie EUFOR Althea z hľadiska stability a bezpečnosti Bosny a Hercegoviny a považuje ich za dôležité prvky posilnenej všeobecnej stratégie EÚ pre Bosnu a Hercegovinu; oceňuje výsledky policajnej misie EÚ, ktorá prispela k boju orgánov presadzovania práva a súdnictva Bosny a Hercegoviny proti organizovanému zločinu a korupcii; berie na vedomie dohodu o ukončení policajnej misie EÚ na konci júna 2012; pripomína potrebu usporiadaného presunu práce policajnej misie EÚ na asistenčné projekty financované prostredníctvom IPA, ako aj na strategickú poradnú službu v oblastiach presadzovania práva a trestného súdnictva v rámci úradu osobitného zástupcu EÚ; víta výkonnú vojenskú úlohu operácie Althea pri podpore úsilia Bosny a Hercegoviny o zachovanie istého a bezpečného prostredia v rámci obnoveného mandátu OSN; zdôrazňuje, že je nutné vyvinúť väčšie úsilie o zlepšenie zručností a profesionality bezpečnostných síl Bosny a Hercegoviny s cieľom posilniť miestnu zodpovednosť a kapacitu;

Politické kritériá

9.  pripomína svoje stanovisko, že štát by mal disponovať dostatočnými legislatívnymi, rozpočtovými, výkonnými a súdnymi právomocami na to, aby bol schopný splniť kritériá pre vstup do EÚ;

10.  víta iniciatívu parlamentného koordinačného fóra, ktoré sa zaoberá legislatívnymi otázkami začlenenia do EÚ na rôznych úrovniach verejnej správy a ktoré by malo prispieť k tomu, aby sa európsky program stal vnútroštátnym programom; hoci zatiaľ nebolo možné dosiahnuť žiadnu dohodu, pokiaľ ide o konkrétne zmeny v ústave, považuje prácu dočasného spoločného výboru za významný krok vpred po tom, čo politici Bosny a Hercegoviny po prvýkrát ustanovili inštitucionálnu formu diskusie o ústavných zmenách bez prítomnosti medzinárodného spoločenstva a za účasti občianskej spoločnosti otvoreným a pre verejnosť transparentným spôsobom;

11.  je znepokojený tým, že sociálny dialóg je naďalej slabý a konzultácie so sociálnymi partnermi sú nepravidelné; naliehavo žiada vlády Bosny a Hercegoviny na úrovni entít, ako aj vládu na najvyššej úrovni, aby posilnili administratívnu kapacitu na spoluprácu s MVO a zabezpečili ďalšiu podporu rozvoju občianskej spoločnosti zvyšovaním jej ambícií pri nadväzovaní sociálneho dialógu s relevantnými partnermi; zdôrazňuje, že pravidlá uznávania a registrácie sociálnych partnerov sa musia vyjasniť a že je potrebné prijať celoštátny zákon o reprezentatívnosti sociálnych partnerov;

12.  konštatuje, že reforma ústavy je naďalej kľúčovou reformou pre transformáciu Bosny a Hercegoviny na účinný a plne funkčný štát; vyzýva parlamentný výbor, aby v tomto smere priniesol konkrétne návrhy;

13.  pripomína svoju výzvu, aby sa dosiahla dohoda a plný súlad s rozhodnutím EDĽP vo veci Sejdič a Finci, ako aj s článkom 2 dohody o stabilizácii a pridružení, ktorý vyžaduje dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv; pripomína, že okrem veci Sejdić a Finci je tiež potrebné celkovo zmeniť ústavu tak, aby umožňovala pluralistickejší, demokratickejší a efektívnejší spôsob vládnutia a pluralistickejšiu, demokratickejšiu a efektívnejšiu štruktúru štátu;

14.  vyzýva všetky zodpovedné orgány, aby napomáhali revíziu príslušných právnych predpisov a zabezpečili vytvorenie nezávislého, nestranného a účinného súdneho systému v súlade s normami EÚ a medzinárodnými normami s cieľom posilniť právny štát v prospech všetkých občanov; víta skutočnosť, že sa prostredníctvom štruktúrovaného dialógu o justícii a zaistení rovnováhy medzi súdnymi právomocami štátu a entít dosiahol určitý pokrok; naliehavo však vyzýva vládu, aby účinne vykonávala stratégiu reformy súdnictva a aby zabránila pokusom o oslabenie justičných inštitúcií na celoštátnej úrovni, napríklad Vysokej rady súdnictva a prokuratúry;

15.  opakuje svoju výzvu na prípadné vytvorenie najvyššieho súdu a na to, aby sa ďalšie strategické a štrukturálne otázky súvisiace s harmonizáciou štyroch rozličných právnych systémov Bosny a Hercegoviny riešili dôsledne v rámci diskusie, ktorá prebieha ako súčasť štruktúrovaného dialógu o justícii; nazdáva sa, že tak, ako sa uvádza aj v stratégii reformy odvetvia spravodlivosti, o týchto strategických otázkach by sa malo diskutovať s vedomím plnej zodpovednosti v rámci procesu ústavnej reformy;

16.  víta pokrok v súvislosti s prípravami na ukončenie medzinárodného dohľadu nad dištriktom Brčko;

17.  víta prijatie zákona o sčítaní ľudu obomi komorami Parlamentného zhromaždenia Bosny a Hercegoviny v nadväznosti na dosiahnutie politickej dohody medzi predstaviteľmi strán, vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby bezodkladne vykonali potrebné technické prípravy, pretože tento krok je nielen jednoznačným predpokladom možnosti vstupu do EÚ, ale je tiež nevyhnutný pre hospodársky a sociálny rozvoj krajiny;

18.  v tejto súvislosti pripomína povinnosť zaviesť do praxe prílohu VII Daytonskej mierovej dohody s cieľom zabezpečiť udržateľný návrat a tiež spravodlivé, komplexné a trvalé riešenie pre vnútorne presídlené osoby, utečencov a iné osoby postihnuté konfliktom;

19.  vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby účinne vyšetrovali a súdne stíhali prípady korupcie a aby zvýšili počet odsúdených páchateľov; víta snahu zaviesť akčný plán na boj proti korupcii vo verejnej službe; zdôrazňuje potrebu zvyšovania informovanosti verejnosti o protikorupčných právnych predpisoch a postupoch, ako aj potrebu zaviesť systém, ktorý umožní občanom oznamovať prípady korupcie; naliehavo tiež žiada vládu, aby prípadne aj s pomocou EÚ vytvorila a zaviedla osobitné programy odbornej prípravy pre policajné sily, prokurátorov, sudcov a iné relevantné orgány, ktoré zvýšia ich informovanosť a znalosti v oblasti protikorupčných právnych predpisov a postupov;

20.  víta vymenovanie riaditeľov agentúry pre prevenciu korupcie a koordináciu boja proti korupcii a zároveň zdôrazňuje naliehavú potrebu poskytnúť nevyhnutné finančné a ľudské zdroje s cieľom zabezpečiť, aby sa táto agentúra stala plne funkčnou; podporuje každé úsilie o čo najrýchlejšie podpísanie operačnej dohody s Europolom;

21.  je znepokojený malým pokrokom dosiahnutým v oblasti prania špinavých peňazí; naliehavo žiada Parlament, aby prijal potrebné legislatívne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré okrem iného zlepšia oznamovanie podozrivých bankových transakcií, zvýšia mieru zadržiavania aktív získaných trestnou činnosťou a zlepšia efektívnosť príslušných orgánov; vyzýva na posilnenie finančnej spravodajskej služby zvýšením jej vyšetrovacích kapacít; zdôrazňuje význam vytvorenia štruktúr pre správu a uchovávanie zadržaných aktív;

22.  konštatuje, že liberalizácia vízového režimu neviedla k zvýšeniu počtu žiadateľov o azyl z Bosny a Hercegoviny v schengenskom priestore a v Bulharsku a Rumunsku; vyjadruje uznanie orgánom za zavedenie mechanizmov na dvojstrannej a mnohostrannej úrovni pre prípady dočasného zvýšenia počtu žiadostí o azyl v jednotlivých členských štátoch;

23.  vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby aktívne chránili a presadzovali práva všetkých skupín a jednotlivcov, ktorí by mali byť chránení pred priamou alebo nepriamou diskrimináciou a násilím; so znepokojením konštatuje, že uplatňovanie antidiskriminačného zákona je naďalej slabé a že právne ustanovenia nezodpovedajú potrebám; naliehavo žiada vládu a parlament Bosny a Hercegoviny, aby právny a inštitucionálny rámec tejto krajiny uviedli do súladu s normami EÚ a medzinárodnými normami v oblasti práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov; vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby posilnili občiansku spoločnosť a aby ju aktívne začlenili do navrhovania a uplatňovania politík v oblasti ľudských práv;

24.  berie na vedomie pokrok, ktorý sa dosiahol pri plnení rómskej stratégie a akčného plánu pre bývanie a zamestnanosť; žiada, aby sa aj naďalej vyvíjalo úsilie v týchto oblastiach, pretože rómske obyvateľstvo naďalej čelí diskriminácii a ťažkým životným podmienkam;

25.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom účinne bojovalo proti obchodovaniu s ľuďmi, aby sa stíhali páchatelia, aby sa obetiam poskytovala ochrana a odškodnenie a aby sa zvyšovala informovanosť s cieľom zabrániť tomu, aby sa tieto osoby opätovne stali obeťami vinou orgánov a spoločnosti; žiada, aby sa posilnila spolupráca a partnerstvo medzi príslušnými orgánmi v rôznych oblastiach politiky a MVO v krajine a regióne; vyzýva na zvýšenie informovanosti policajných síl Bosny a Hercegoviny o obchodovaní s ľuďmi organizovaním osobitných školení; nabáda EÚ, aby poskytovala trvalú podporu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, a požaduje úzku spoluprácu v tejto oblasti medzi GR ELARG, GR HOME a koordinátorom EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi;

26.  uznáva, že ustanovenia právnych predpisov zaručujúce práva žien a rodovú rovnosť existujú, je však znepokojený tým, že sa v tejto oblasti dosiahol len obmedzený pokrok; naliehavo žiada vládu Bosny a Hercegoviny, aby sa snažila o zvýšenie prítomnosti žien v politickej sfére i na pracovnom trhu; okrem toho nabáda vládu, aby zvýšila podporu činností a iniciatív zameraných na boj proti diskriminačným zvykom, tradíciám a stereotypom, ktoré oslabujú základné práva žien;

27.  vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby v úzkej spolupráci s medzinárodným spoločenstvom bojovali proti extrémizmu, náboženskej neznášanlivosti a násiliu; požaduje informovanosť o všetkých možných hrozbách extrémizmu každého druhu v celom regióne západného Balkánu a ich vyšetrenie a odstránenie;

28.  vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby posilňovali nezávislé a rôznorodé médiá, ktoré nie sú pod politickým vplyvom, a aby médiám umožnili podávať slobodne správy zo všetkých častí krajiny; vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcim politickým nátlakom na médiá v krajine, ako aj nad vyhrážkami namierenými proti novinárom; ďalej naliehavo vyzýva na riešenie otázok rozsiahlej politickej a etnickej fragmentácie a polarizácie médií;

Riešenie otázky vojnových zločinov

29.  vyjadruje uznanie orgánom Bosny a Hercegoviny tak na štátnej úrovni, ako aj na úrovni entít za rýchle a primerané vybavovanie žiadostí Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu;

30.  naliehavo vyzýva všetky príslušné orgány, aby posilnili kapacity prokuratúr a súdov v Bosne a Hercegovine v súvislosti s riešením otázky vojnových zločinov, znížili veľký počet nevyriešených prípadov vojnových zločinov, zaoberali sa otázkou uplatniteľnosti rôznych trestných poriadkov, v dôsledku čoho dochádza k rozdielnym rozsudkom, a aby urýchlili pokrok v oblasti ochrany svedkov a vykonávania národnej stratégie týkajúcej sa vojnových zločinov; zdôrazňuje, že proces postúpenia prípadov vojnových zločinov súdnymi orgánmi na úrovni štátu iným príslušným orgánom sa musí zabezpečiť prostredníctvom uplatnenia objektívnych a transparentných kritérií; odsudzuje všetky politicky motivované útoky na rozhodnutia súdu Bosny a Hercegoviny v prípadoch, ktoré sa týkajú vojnových zločinov; vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby urýchlili stíhanie sexuálnych trestných činov spáchaných počas vojny a aby vhodným spôsobom zabezpečili prístup obetí k spravodlivosti a k odškodneniu;

31.  víta vypracovanie stratégie zameranej na obete vojnových zločinov v oblasti sexuálneho násilia, ktorá má obetiam priamo poskytovať primerané odškodnenie a hospodársku, sociálnu a psychologickú podporu vrátane dostupných služieb na najvyššej úrovni v oblasti podpory duševného a telesného zdravia; vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby vytvorili programy na ochranu svedkov a vyčlenili na ne primerané množstvo prostriedkov; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zlepšiť koordináciu medzi rozličnými justičnými orgánmi a urýchliť trestné stíhanie v prípadoch sexuálnych vojnových zločinov spáchaných počas vojny; vyzýva Komisiu a iných medzinárodných darcov, aby podporovali orgány Bosny a Hercegoviny v tomto úsilí finančnými prostriedkami a odbornými znalosťami zameranými na obete vojnových zločinov v oblasti sexuálneho násilia; berie na vedomie, že úlohou vypracovať uvedenú stratégiu a zriadiť odbornú pracovnú skupinu na tento účel bolo Ministerstvo Bosny a Hercegoviny pre ľudské práva a utečencov, ktoré má podporu UNFPA; poukazuje na to, že Republika srbská bola vyzvaná, aby vymenovala zástupcov z jej príslušných ministerstiev do tejto skupiny, ale dosiaľ tak neurobila; vyzýva orgány Republiky srbskej, aby sa aktívne zapájali do tohto dôležitého úsilia s cieľom prijať a vykonávať túto stratégiu;

32.  je znepokojený tým, že Bosna a Hercegovina ešte stále nemá celoštátne väzenské zariadenie pre väzňov usvedčených z vážnych zločinov vrátane trestných činov spojených s vojnou; víta zadržanie Radovana Stankovića, väzňa, ktorý utiekol z väznice Foča po tom, ako ho Štátny súd Bosny a Hercegoviny usvedčil zo zločinov proti ľudskosti vrátane znásilnenia, zotročovania a mučenia a odsúdil na 20 rokov odňatia slobody;

33.  vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby podporovali a ukončili trvalý návrat utečencov a vnútorne presídlených osôb a tiež prijali príslušnú stratégiu; dôrazne nabáda miestne orgány, aby zaistili infraštruktúru pre ich úspešný návrat; povzbudzuje orgány Bosny a Hercegoviny, aby vyvíjali ďalšie úsilie v procese vykonávania sarajevského vyhlásenia o utečencoch tým, že sa budú zaoberať kľúčovými otázkami, ako sú poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zamestnanosť a sociálne služby;

34.  v tejto súvislosti pripomína dôležitosť plnohodnotného zavedenia akčnej stratégie pre oblasť mín; zdôrazňuje, že je potrebné, aby budúci zákon o boji proti mínam primerane riešil zodpovednosť v oblasti získavania prostriedkov, administratívne a riadiace kapacity a koordináciu opatrení na odmínovanie, ako to zdôrazňuje Komisia;

35.  berie na vedomie rozhodnutie Ústavného súdu Bosny a Hercegoviny o tom, že zákon o občianstve je v rozpore s ústavou; opakuje výzvu ústavného súdu adresovanú parlamentnému zhromaždeniu, aby zákon do polroka zmenilo; vyzýva na urýchlené vykonanie rozhodnutia súdu;

Vzdelávanie

36.  hoci berie na vedomie určitý pokrok v zdokonaľovaní všeobecného vzdelávacieho rámca, vyzýva okrem iného novú vládu, aby zlepšila koordináciu medzi 13 ministerstvami vzdelávania a Odborom pre vzdelávanie dištriktu Brčko, obmedzila fragmentáciu vzdelávacieho systému a zaistila, aby boli školy inkluzívnejšie;

37.  vzhľadom na zásadnú úlohu vzdelávania pri vytváraní tolerantnej multietnickej spoločnosti naliehavo vyzýva všetky vlády v Bosne a Hercegovine, aby presadzovali inkluzívny a nediskriminačný vzdelávací systém a odstránili segregáciu rôznych etnických skupín (dve školy pod jednou strechou) vytvorením spoločného vzdelávacieho programu a integrovaných tried v celej krajine; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či by cielená podpora zo strany EÚ mohla pomôcť pri odstraňovaní segregácie vo vzdelávacom systéme;

38.  naliehavo vyzýva novú vládu a príslušné orgány na úrovni entít, kantónov a dištriktu Brčko, aby pokročili vo svojom akčnom pláne týkajúcom sa vzdelávacích potrieb Rómov a zabezpečili primerané finančné zdroje na jeho vykonávanie; vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby našli spôsob registrácie všetkých rómskych detí pri narodení s cieľom umožniť im zapísať sa do školy;

39.  zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť celkovú kvalitu vzdelávania zodpovedajúcu potrebám pracovného trhu; vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby riešili nedostatky v oblasti odbornej prípravy s cieľom získať priame zahraničné investície, ako aj zabezpečiť, aby sa, okrem iného z dôvodu hospodárskej nevyhnutnosti, začala akreditácia vzdelávacích inštitúcií a aby sa agentúry zaoberajúce sa uznávaním dosiahnutého vzdelania a diplomov stali plne funkčnými;

40.  naliehavo vyzýva novú vládu, aby podnikla potrebné kroky a zabezpečila, aby mali príslušné zainteresované strany v Bosne a Hercegovine konečne príležitosť zúčastniť sa na programoch Európskej únie týkajúcich sa mobility na účely vzdelávania, ktoré sú im k dispozícii od roku 2007;

41.  vyzýva verejné orgány, aby objasnili právny rámec kultúrnych inštitúcií, ako je národné múzeum, národná knižnica a historické múzeum, a aby zabezpečili zachovanie týchto inštitúcií;

Hospodárske a sociálne otázky

42.  berie na vedomie, že spolu s rastom nezamestnanosti, najmä medzi mladými vo veku 18 až 24 rokov, sa zhoršujú životné podmienky; je pevne presvedčený, že hospodárska prosperita a vyhliadky na pracovné miesta, najmä u mladých ľudí, sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj krajiny; žiada novú vládu, aby urýchlila hospodársky rast, ktorý bol spomalený ťažkopádnou vládnou štruktúrou, nadmernou a nákladnou vládnou byrokraciou a dlhodobými problémami s organizovaným zločinom a korupciou;

43.  nabáda predstaviteľov štátu a podnikateľskej sféry, aby vynaložili maximálne úsilie na obnovenie dôvery investorov a vytvorili priaznivé podnikateľské prostredie, keďže Bosna a Hercegovina sa zaradila na posledné miesto v regióne, pokiaľ ide o investičné prostredie;

44.  víta realizáciu iniciatívy Small Business Act (Zákon o malých podnikoch) a úsilie Rady ministrov a entít o zabezpečenie opatrení finančnej podpory pre malé a stredné podniky (MSP); zdôrazňuje tiež potrebu okamžite zriadiť celoštátny register na vytváranie podnikateľských štatistík a jednotný systém registrácie MSP pre celú krajinu, ktorý uľahčí ich zakladanie;

45.  naliehavo vyzýva novú vládu a vlády entít, aby koordinovaným spôsobom riešili otázku vplyvu hospodárskej krízy, zachovali zdravé fiškálne politiky a prijali štátny rozpočet na rok 2012 a všeobecný fiškálny rámec na obdobie 2012 – 2014; domnieva sa, že je dôležité zrýchliť tempo hospodárskej reštrukturalizácie, a to najmä vo federácii; vyzýva vládu, aby zabezpečila primeraný rozpočet pre nadchádzajúce komunálne voľby v roku 2012;

46.  naliehavo žiada novú vládu, aby svoje úsilie zamerala na reformy potrebné na vstup Bosny a Hercegoviny do Svetovej obchodnej organizácie s cieľom presadzovať ešte pozitívnejšiu podnikateľskú klímu a zahraničné investície;

47.  pripomína svoju výzvu, aby sa všetky zainteresované strany usilovali o dokončenie jednotného hospodárskeho priestoru v celej krajine posilnením koordinácie hospodárskej politiky medzi vládami jednotlivých entít, odstránením prekážok, ktoré bránia vytvoreniu vhodného právneho rámca, a zavedením hospodárskej súťaže v celej krajine;

48.  víta prijatie zákona o štátnej pomoci obomi komorami parlamentného zhromaždenia Bosny a Hercegoviny; konštatuje, že tento zákon je jednou z podmienok nadobudnutia účinnosti dohody o stabilizácii a pridružení; vyzýva verejné orgány, aby prijali vykonávacie predpisy tohto zákona v súlade s acquis;

49.  vyzýva novú vládu, aby vytvorila efektívny a udržateľný systém sociálnej ochrany a zlepšila cielené prideľovanie sociálnych dávok; vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby sa viac angažovali v oblasti politík zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a rodovej rovnosti; domnieva sa, že je nevyhnutné zlepšiť koordináciu medzi odvetvím vzdelávania a pracovným trhom, aby vzdelávanie lepšie zodpovedalo potrebám pracovného trhu;

50.  vyzýva štátnu vládu a vlády jednotlivých entít, aby odstránili prekážky, ktoré prispievajú k nízkej pracovnej mobilite v krajine, a to harmonizáciou ustanovení rôznych pracovno-právnych predpisov, ako aj dôchodkových systémov a systémov sociálneho zabezpečenia medzi jednotlivými entitami a tiež medzi kantónmi, čím by podporili väčšiu mobilitu a prenositeľnosť dávok v celej krajine;

51.  zdôrazňuje, že Bosna a Hercegovina ratifikovala významné dohovory Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v pracovno-právnej oblasti, ako aj revidovanú Európsku sociálnu chartu; upozorňuje na skutočnosť, že pracovné a odborové práva sú stále obmedzené, a vyzýva vládu Bosny a Hercegoviny, aby tieto práva ešte viac rozšírila a aby sa v tomto smere snažila o harmonizáciu právneho rámca v celej krajine;

52.  vyzýva Komisiu, aby navrhla podrobný plán zvyšovania mobility študentov, účastníkov odborného vzdelávania a pracovníkov a zlepšovania ich prístupu na pracovný trh a k vzdelávacím službám v Európskom hospodárskom priestore vrátane programov v oblasti kyvadlovej migrácie za prácou;

Regionálna spolupráca

53.  vyjadruje uznanie Bosne a Hercegovine za jej aktívnu úlohu v procese vykonávania sarajevského vyhlásenia, ako aj pri prijímaní spoločného vyhlásenia ministrov zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny, Srbska, Chorvátska a Čiernej Hory o ukončení presídľovania a poskytnutí trvalých riešení pre zraniteľných utečencov a vnútorne presídlené osoby;

54.  víta úsilie o vyriešenie pretrvávajúcich problémov medzi Bosnou a Hercegovinou, Srbskom a Chorvátskom a skutočnosť, že toto úsilie sa za posledných pár mesiacov zintenzívnilo; vyzýva všetky strany vrátane orgánov Bosny a Hercegoviny, aby venovali osobitnú pozornosť dvojstrannej a regionálnej spolupráci v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti;

55.  berie na vedomie, že Bosna a Hercegovina nadviazala so Srbskom dobré susedské vzťahy, a zároveň vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby neodkladala podpísanie protokolu o výmene dôkazov v prípadoch vojnových zločinov a aby nadviazala užšiu spoluprácu v tejto citlivej oblasti; víta však dvojstrannú dohodu medzi Bosnou a Hercegovinou a Srbskom o spolupráci, ktorá sa týka výmeny informácií v oblasti boja proti organizovanému zločinu, pašovaniu a obchodovaniu s drogami a ľudskými orgánmi, nelegálnej migrácii a terorizmu;

56.  vyzýva vládu Bosny a Hercegoviny a susedné krajiny, aby vyvinuli maximálne úsilie na vyriešenie sporov o hranice so svojimi susedmi, a to buď prostredníctvom dvojstranných dohôd, alebo inými prostriedkami; zdôrazňuje, že dvojstranné problémy musia zainteresované strany vyriešiť razantne, v dobrom susedskom duchu a pri zohľadnení celkových záujmov EÚ;

57.  vzhľadom na to, že pristúpenie Chorvátska k EÚ bude mať tiež dvojstranný dosah, vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby vyvinuli maximálne úsilie o zosúladenie príslušných právnych predpisov Bosny a Hercegoviny na jednotlivých úrovniach vlády s predpismi EÚ v oblasti veterinárstva, fytosanitárnej oblasti a oblasti bezpečnosti potravín a aby zlepšili alebo vybudovali potrebnú infraštruktúru na niekoľkých hraničných priechodoch s Chorvátskom s cieľom uľahčiť vykonávanie hraničných kontrol, ktoré vyžaduje EÚ;

58.  je znepokojený nad skutočnosťou, že Bosna a Hercegovina je jedinou krajinou, ktorá nepovoľuje vstup občanov Kosova na svoje územie; preto naliehavo vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby uznali potrebné cestovné doklady občanov Kosova na vstup do krajiny, ako to urobilo Srbsko a iné krajiny;

o
o   o

59.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii a vládam a parlamentom Bosny a Hercegoviny a jej entitám.

(1) Ú .v. EÚ L 80, 19.3.2008, s. 18.
(2) Ú .v. EÚ L 188, 19.7.2011, s. 30.
(3) Ú .v. EÚ C 236 E, 12.8.2011, s. 113.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia