Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2888(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0129/2012

Ingivna texter :

B7-0129/2012

Debatter :

PV 14/03/2012 - 7
CRE 14/03/2012 - 7

Omröstningar :

PV 14/03/2012 - 9.12
CRE 14/03/2012 - 9.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0085

Antagna texter
PDF 229kWORD 73k
Onsdagen den 14 mars 2012 - Strasbourg
2011 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina
P7_TA(2012)0085B7-0129/2012

Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2012 om 2011 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (2011/2888(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, som undertecknades den 16 juni 2008 och ratificerades av samtliga EU-medlemsstater och Bosnien och Hercegovina,

  med beaktande av rådets beslut 2008/211/EG av den 18 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Bosnien och Hercegovina och om upphävande av beslut 2006/55/EG(1),

–  med beaktande av rådets beslut 2011/426/Gusp av den 18 juli 2011 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina(2),

–  med beaktande av rådets slutsatser om Bosnien och Hercegovina av den 21 mars 2011, den 10 oktober 2011 och den 5 december 2011,

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Strategi för utvidgningen och huvudfrågorna 2011–2012” (COM(2011)0666) och 2011 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina, som antogs den 12 oktober 2011 (SEK(2011)1206),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 juni 2010 om situationen i Bosnien och Hercegovina(3),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från det trettonde interparlamentariska mötet mellan Europaparlamentet och Bosnien och Hercegovinas parlamentariska församling, som hölls i Bryssel den 19–20 december 2011,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen fortsätter att engagera sig starkt för ett självständigt och enat Bosnien och Hercegovina. Ett av de grundläggande målen för EU:s politik är att påskynda landets framsteg på vägen mot ett EU-medlemskap och därmed hjälpa till att förbättra livskvaliteten, till gagn för alla medborgare. För dessa framsteg krävs fungerande institutioner på alla nivåer och åtaganden av landets politiska ledare.

B.  Bosnien och Hercegovinas framtid ligger i Europeiska unionen och utsikterna till ett EU-medlemskap är en av de mest enande faktorerna bland människorna i landet.

C.  Huvudansvaret för en framgångsrik anslutningsprocess ligger hos detta potentiella kandidatland, och förberedelserna bör framför allt göras av dem som är valda av och ansvariga inför medborgarna. Förberedelserna bör också bygga på en gemensam syn på landets akuta politiska, ekonomiska och sociala problem. Bosnien och Hercegovina har endast som ett enat land utsikter att bli medlem i EU, och undergrävandet av statliga institutioner kommer att hindra alla medborgare från att dra nytta av de fördelar som EU-integrationen medför.

D.  Ledarna för de politiska partierna har lyckats nå principiell enighet om en ny nationell regering, som därefter inrättats efter ett cirka femton månader långt politiskt dödläge.

E.  Det politiska och institutionella dödläget har hindrat landet från att fullfölja mycket angelägna reformer som har som mål att föra landet närmare EU, särskilt på viktiga områden som gäller till exempel nationsbyggande, styrelseskick, tillämpning av rättsstatsprincipen och tillnärmning till EU-normer. Avsaknaden av en nationell regering har också påverkat möjligheterna att anta en konsekvent ekonomisk politik och finanspolitik.

F.  En konstitutionell reform är fortfarande den viktigaste förutsättningen för att Bosnien och Hercegovina ska kunna omvandlas till en verklig och fullt funktionsduglig stat.

G.  I ett land med olika styrelsenivåer krävs stor samordning mellan de olika aktörerna och det behövs ett ärligt samarbete för att öka landets förmåga att föra fram ett samstämt budskap. Dock kan inga samordningsmekanismer ersätta välbehövlig politisk vilja. Samarbete kan leda till märkbara resultat, till gagn för alla medborgare, vilket liberaliseringen av viseringsbestämmelserna har visat, även om den samordning som krävs fortfarande saknas på många områden.

H.  De politiska mål som har satts upp av EU:s särskilda representant och delegationschef syftar till att erbjuda EU:s råd och underlätta den politiska processen samt att se till att unionens åtgärder är konsekventa och samstämmiga.

I.  Rättssystemets invecklade struktur, med avsaknad av en statlig högsta domstol, brist på harmonisering mellan de fyra interna jurisdiktionerna, politisk inblandning i rättssystemet samt ifrågasättande av befogenheterna hos de rättsliga organen på statlig nivå, undergräver rättsväsendets funktionssätt och hämmar reformansträngningar.

J.  EU:s polisuppdrag som inrättades 2003 har förlängts fram till den 30 juni 2012 i väntan på att framtida verksamhet ska övergå till EU-instrument och på att en strategisk rådgivning för brottsbekämpning och straffrätt ska inrättas inom EU:s särskilda representants kontor.

K.  Bosnien och Hercegovina bistår med hjälp i de pågående krigsförbrytarrättegångarna och överklagandena och samarbetar när det gäller överförda mål.

L.  Korruption fortsätter att allvarligt störa den socioekonomiska och politiska utvecklingen i landet.

M.  Människohandel är ett allvarligt brott och en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. Bosnien och Hercegovina är ursprungs-, transit- och destinationsland för människohandel, särskilt handel med kvinnor och flickor.

N.  Dåliga utsikter att få jobb, särskilt bland ungdomar, hindrar landets utveckling och bidrar till socialt missnöje.

O.  Samarbete med andra länder i regionen är en förutsättning för varaktig fred och försoning i Bosnien och Hercegovina och på västra Balkan.

Allmänna kommentarer

1.  Europaparlamentet välkomnar bildandet av en ny nationell regering sedan ledarna för de politiska partierna kommit överens om en rad viktiga frågor. Dessa överenskommelser måste genomföras fullt ut genom att väntande ärenden behandlas, inklusive antagande av 2012 års statsbudget och utnämning av direktörer till de statliga organen. Parlamentet uppmanar den politiska eliten att bygga vidare på denna positiva utveckling, som kan ge ökad kraft till EU-integrationsprocessen, och återuppta en konstruktiv dialog även när det gäller andra viktiga reformer.

2.  Europaparlamentet oroas över att Bosnien och Hercegovina, som ett potentiellt kandidatland för EU-medlemskap, endast har gjort små framsteg på vägen mot stabilisering och socioekonomisk utveckling. Parlamentet anser dock att en utveckling mot EU-integration till gagn för medborgarna i Bosnien och Hercegovina är möjlig, förutsatt att man låter beslutsamhet, politisk ansvarsfullhet, kompromissvilja samt en gemensam syn på landets framtid utgöra vägledande principer för vidare åtgärder. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att vidta fler konkreta åtgärder för att på allvar styra in landet på vägen mot EU igen.

3.  Europaparlamentet påminner alla politiska aktörer i Bosnien och Hercegovina om att reformer på vägen mot EU-integration ska gynna människorna i Bosnien och Hercegovina och att det är deras ansvar gentemot medborgarna att nå kompromisser, att effektivt samordna och att enas om och genomföra reformer. Parlamentet påminner om att en fungerande stat och en fungerande nationell regering och förvaltning även är förutsättningar för att en ansökan om EU-medlemskap ska godkännas. Parlamentet uppmanar alla politiska aktörer att genomföra nödvändiga konstitutionella förändringar, andra viktiga reformer och fokusera på att uppfylla villkoren för att stabiliserings- och associeringsavtalet ska kunna träda i kraft. Parlamentet betonar att lokalt egenansvar och politiskt engagemang är förutsättningar för att det finansiella stödet från EU ska bli meningsfullt. Parlamentet uppmanar därför landets myndigheter att inrätta de strukturer som behövs för en decentraliserad förvaltning av instrumentet för stöd inför anslutningen. Parlamentet betonar behovet av förstärkta samordningsmekanismer för planering av framtida ekonomiskt EU-stöd, särskilt inom ramen för föranslutningsinstrumentet.

4.  Europaparlamentet är övertygat om att en förstärkt centralmakt inte försvagar entiteterna, utan skapar förutsättningar för en effektiv central förvaltning som i nära samarbete med olika styrande instanser klarar att förbereda hela landet för en anslutning till EU. Parlamentet betonar därför vikten av att förstärka den administrativa förmågan på alla styrelsenivåer som har att göra med EU-relaterade frågor och av att förbättra samordningen mellan respektive myndigheter inom de sektorer som är relevanta för införlivandet av EU-lagstiftningen.

5.  Europaparlamentet fördömer förekomsten av provocerande språkbruk och handlingar, som undergräver utvecklingen mot försoning mellan olika etniska grupper och mot en fungerande statsstruktur.

Ökad EU-närvaro

6.  Europaparlamentet välkomnar EU:s övergripande strategi för Bosnien och Hercegovina, bland annat att EU:s närvaro i Bosnien och Hercegovina stärks genom tillsättandet av en EU-representant som har större ansvar och dubbla funktioner som både EU:s särskilda representant och EU:s delegationschef. EU:s särskilda representant/delegationschef förtjänar beröm för att han stöder Bosnien och Hercegovina i EU-relaterade frågor och underlättar lokalt egenansvar i EU-integrationsprocessen. Parlamentet ger EU:s särskilda representant/delegationschef sitt fulla stöd i hans strävanden att hjälpa myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att göra EU-agendan till en hjärtesak i den politiska processen genom att garantera långsiktighet, samordning och konsekvens i EU:s åtgärder. Parlamentet uppmanar alla politiska aktörer att i detta hänseende ha ett nära samarbete med EU:s särskilda representant/delegationschef. EU:s ökade närvaro måste tillämpas genom klara och övergripande strategier för de olika problemen och samtidigt genom bestämt och konsekvent stöd från alla EU-medlemsstater till EU:s särskilda representant och delegationschef. Parlamentet noterar i detta hänseende att EU måste anslå tillräckliga medel, inklusive personal, så att man kan närvara i hela landet, för att göra det möjligt för EU:s särskilda representant/delegationschef att uppnå de mål som behövs.

7.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att inse nödvändigheten av, och hitta vägar för, genomförande av de fem mål och två villkor som fastställts av det fredsgenomförande rådets ledning för att bana väg för en stängning av den höga representantens kontor i syfte att lämna plats för ökat lokalt egenansvar och större ansvar för Bosnien och Hercegovinas egna affärer, samtidigt som man måste komma ihåg att dessa åtgärder inte får inverka negativt på landets stabilitet eller takten och resultaten för de så välbehövliga reformerna. Parlamentet påminner om att Bosnien och Hercegovinas myndigheter i detta sammanhang måste lösa kvarstående frågor vad gäller statlig egendom och försvarsmateriel.

8.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse det betydelsefulla bidraget från Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) och från den militära insatsen Eufor Althea till arbetet med att skapa ett stabilt och säkert Bosnien och Hercegovina, och anser att de utgör viktiga beståndsdelar i EU:s förstärkta övergripande strategi för Bosnien och Hercegovina. Parlamentet berömmer Europeiska unionens polisuppdrags insatser och bidrag till den kamp mot organiserad brottslighet och korruption som förs av de brottsbekämpande myndigheterna och rättsväsendet i Bosnien och Hercegovina, och noterar överenskommelsen att låta polisuppdraget avslutas i juni 2012. Parlamentet påminner om behovet av en ordnad övergång av polisuppdragets arbete till stödprojekt finansierade av föranslutningsinstrumentet och till inrättande av en strategisk rådgivande funktion avseende brottsbekämpning och straffrätt inom den särskilda representantens kontor. Parlamentet välkomnar Altheas verkställande militära roll som ett stöd för Bosnien och Hercegovina i ansträngningarna för att upprätthålla en trygg och säker miljö under ett förnyat FN-mandat. Parlamentet betonar behovet av ytterligare förbättrad kompetens och professionalism inom Bosnien och Hercegovinas säkerhetsstyrkor i syfte att förbättra det lokala egenansvaret och kapaciteten.

Politiska kriterier

9.  Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt att staten bör ha tillräcklig makt över lagstiftning och budget samt vederbörliga befogenheter inom den verkställande och dömande makten för att kunna uppfylla EU:s anslutningskriterier.

10.  Europaparlamentet välkomnar initiativet om det parlamentariska samordningsforumet, som behandlar lagstiftningsfrågor angående EU-integration på olika styrnivåer och som bör bidra till att den europeiska agendan blir en nationell angelägenhet. Parlamentet anser att den gemensamma interimskommitténs arbete är ett stort framsteg även om man inte har lyckats enas om konkreta konstitutionella förändringar. För första gången har politikerna i Bosnien och Hercegovina nämligen lyckats hitta ett institutionaliserat sätt att föra ett öppet och insynsvänligt samtal om konstitutionella förändringar, utan det internationella samfundets närvaro och med engagemang från civilsamhället.

11.  Det är oroande att dialogen mellan arbetsmarknadens parter fortfarande är svag och att samrådet med arbetsmarknadens parter sker slumpartat. Europaparlamentet uppmanar de styrande i Bosnien och Hercegovina, såväl på entitetsnivå som på statsnivå, att stärka sin administrativa förmåga till samarbete med icke-statliga organisationer och att ge fortsatt stöd till utvecklingen av civilsamhället genom att engagera sig mer för att inleda en social dialog med relevanta partner. Parlamentet understryker att man behöver förtydliga reglerna för erkännande och registrering av arbetsmarknadens parter och anta den nationella lagen om arbetsmarknadens parters representativitet.

12.  Europaparlamentet noterar att en konstitutionell reform fortfarande är den viktigaste förutsättningen för att Bosnien och Hercegovina ska kunna övergå i en verklig och fullt funktionsduglig stat. Parlamentet uppmanar parlamentsutskottet att lägga fram konkreta förslag i detta syfte.

13.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att nå en överenskommelse och att fullt ut följa Europadomstolens dom i Sejdić-Finci-målet och artikel 2 i stabiliserings- och associeringsavtalet, vilken ålägger stater att respektera demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Parlamentet påminner om att det förutom Sejdić-Finci-målet finns ett allmänt behov av att genomföra konstitutionella förändringar så att styrelseformer och statsstruktur blir mer pluralistisk, demokratisk och effektiv.

14.  Europaparlamentet uppmanar alla behöriga myndigheter att underlätta en översyn av lagstiftningen och att garantera inrättande av ett oberoende, opartiskt och effektivt rättsväsende som följer EU:s standarder och internationella standarder, i syfte att stärka rättsstaten till gagn för alla medborgare. Parlamentet välkomnar att man genom en strukturerad dialog om rättsväsendet har gjort vissa framsteg på vägen mot ett balanserat förhållande mellan statens respektive entiteternas rättsliga befogenheter. Parlamentet uppmanar dock regeringen att effektivt genomföra strategin för reform av rättsväsendet och att förebygga försök att försvaga nationella rättsliga institutioner, till exempel det höga domar- och åklagarrådet.

15.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att eventuellt inrätta en högsta domstol och önskar att andra strategiska och strukturella frågor som har att göra med en harmonisering av Bosnien och Hercegovinas fyra olika rättssystem konsekvent ska tas upp i den diskussion som hålls inom ramen för den strukturerade dialogen om rättsväsendet. Parlamentet anser, vilket även påpekas i reformstrategin för rättsväsendet, att dessa strategiska frågor bör diskuteras i en anda av fullständigt ansvarstagande i samband med en process för författningsreformer.

16.  Europaparlamentet välkomnar framstegen i förberedelserna för att den internationella övervakningen av Brĉkodistriktet ska kunna upphöra.

17.  Europaparlamentet välkomnar att båda kamrarna i Bosnien och Hercegovinas parlamentariska församling har antagit lagen om folkräkning till följd av den politiska överenskommelsen mellan partiledarna. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att snabbt genomföra nödvändiga tekniska förberedelser eftersom folkräkning inte bara är en uppenbar förutsättning för att landet ska kunna ansluta sig till EU, utan också grundläggande för landets socioekonomiska utveckling.

18.  Europaparlamentet påminner i detta hänseende om skyldigheten att genomföra bilaga VII till Daytonavtalet för att kunna garantera internflyktingar, flyktingar och andra personer som är drabbade av konflikten ett hållbart återvändande samt rättvisa, övergripande och varaktiga lösningar.

19.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att på ett effektivt sätt utreda och väcka åtal i korruptionsfall samt att få fler förövare dömda. Parlamentet välkomnar initiativen till en handlingsplan för att bekämpa korruption i den offentliga förvaltningen. Parlamentet framhåller behovet av att öka allmänhetens medvetenhet om lagstiftning och praxis avseende korruption, och nödvändigheten av att införa ett system som gör det möjligt för medborgare att anmäla korruptionsfall. Parlamentet uppmanar också regeringen att, om nödvändigt med hjälp av EU, utveckla och genomföra speciella utbildningsprogram för poliser, åklagare, domare och andra berörda myndigheter i syfte att öka deras medvetenhet och deras kunskaper om antikorruptionslagstiftning och antikorruptionspraxis.

20.  Europaparlamentet välkomnar utnämningen av direktörerna för byrån för förebyggande av korruption och samordning av kampen mot korruption, och understryker samtidigt det akuta behovet av att bistå med nödvändiga finansiella och mänskliga resurser för att se till att denna byrå fungerar fullt ut. Parlamentet uppmuntrar alla ansträngningar för att underteckna ett operativt avtal med Europol så snart som möjligt.

21.  Europaparlamentet oroas över de fåtaliga framstegen när det gäller penningtvätt. Det bosniska parlamentet uppmanas att genomföra nödvändiga lagändringar som bland annat kan förbättra rapporteringen av misstänkta banktransaktioner, öka beslagen av olagligt erhållna tillgångar och förbättra effektiviteten hos behöriga myndigheter. Parlamentet efterlyser en förstärkning av finansunderrättelseenheten genom att dess brottsutredningskapacitet ökas. Det är viktigt att strukturer för förvaltning och underhåll av beslagtagna tillgångar inrättas.

22.  Europaparlamentet noterar att liberaliseringen av viseringsbestämmelserna inte har resulterat i en ökning av antalet asylansökningar från medborgare av Bosnien och Hercegovina i Schengenområdet, Bulgarien och Rumänien. Parlamentet berömmer myndigheterna för att ha inrättat instrument på bi- och multilateral nivå för fall där enskilda medlemsstater har kunnat se en tillfällig ökning av antalet asylansökningar.

23.  Europaparlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovinas myndigheter att aktivt skydda och främja alla gruppers och enskildas rättigheter, så att de skyddas mot direkt eller indirekt diskriminering och våld. Parlamentet noterar med oro att genomförandet av antidiskrimineringslagen fortfarande är svagt och att den nuvarande lagstiftningen brister. Bosnien och Hercegovinas regering och parlament uppmanas att anpassa landets rättsliga och institutionella system till EU:s standarder och internationella standarder för hbt-personers rättigheter. Bosnien och Hercegovinas myndigheter uppmanas att förstärka och aktivt involvera det civila samhället i utformningen och genomförandet av politiken för mänskliga rättigheter.

24.  Europaparlamentet noterar de framsteg som har gjorts i genomförandet av strategin för romer och handlingsplanerna för romer när det gäller bostäder och sysselsättning. Parlamentet efterlyser ytterligare ansträngningar på detta område, eftersom den romska befolkningen fortfarande utsätts för diskriminering och lever under svåra förhållanden.

25.  Europaparlamentet understryker behovet av att effektivt bekämpa människohandel i samarbete med det internationella samfundet, lagföra förövarna, erbjuda offren skydd och ersättning samt skapa ökad medvetenhet för att de drabbade inte ska göras till offer på nytt av myndigheter och samhälle. Parlamentet efterlyser ett ökat samarbete och partnerskap mellan behöriga myndigheter inom olika politikområden och icke-statliga organisationer i landet och i regionen. Parlamentet efterlyser ökad medvetenhet kring människohandel inom poliskåren i Bosnien och Hercegovina genom utveckling av särskilda utbildningsprogram. Parlamentet uppmuntrar EU:s fortsatta stöd inom området för människohandel, och efterlyser ett nära samarbete i denna fråga mellan GD Utvidgning, GD Inrikes frågor och EU:s samordnare för kampen mot människohandel.

26.  Europaparlamentet är medvetet om att det finns lagstiftning som ska garantera kvinnors rättigheter och jämställdhet, men oroas över att endast begränsade framsteg har gjorts på detta område. Parlamentet uppmanar regeringen i Bosnien och Hercegovina att sträva efter ökat kvinnligt deltagande på den politiska arenan och arbetsmarknaden. Parlamentet uppmuntrar dessutom regeringen att ge ökat stöd till verksamhet och initiativ som har som mål att bekämpa diskriminerande sedvänjor, traditioner och fördomar som undergräver kvinnors grundläggande rättigheter.

27.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att bekämpa extremism, religiöst hat och våld i nära samarbete med det internationella samfundet. Parlamentet önskar att man ska vara medveten om och försöka utreda och undanröja alla slags extremisthot inom hela västra Balkan.

28.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att stärka oberoende och mångsidiga medier som är fria från politisk inblandning samt att låta medierna fritt rapportera från samtliga områden i landet. Parlamentet beklagar att det fortfarande utövas politiska påtryckningar på landets medier och att hot mot journalister fortfarande förekommer. Parlamentet uppmanar vidare myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att ta upp frågan om den betydande politiska och etniska fragmenteringen samt polariseringen av medierna.

Hanteringen av krigsförbrytelser

29.  Europaparlamentet berömmer myndigheterna i Bosnien och Hercegovina för att på både nationell nivå och entitetsnivå ha svarat snabbt och tillfredsställande på kraven från Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty).

30.  Europaparlamentet uppmanar alla behöriga myndigheter att stärka kapaciteten för hantering av krigsförbrytelser vid åklagarmyndigheter och domstolar över hela Bosnien och Hercegovina, att minska den stora mängden obehandlade krigsförbrytarärenden, att granska tillämpningen av olika straffrättsliga lagar med orättvisa domar som resultat, samt att påskynda framstegen när det gäller vittnesskydd och genomförandet av den nationella strategin för krigsförbrytelser. Parlamentet understryker att processen att hänskjuta krigsförbrytarfall från det nationella rättsväsendet till andra behöriga instanser måste garanteras genom att man fastställer objektiva och insynsvänliga kriterier. Parlamentet fördömer alla typer av politiskt motiverade attacker mot domar avkunnade av domstolen i Bosnien och Hercegovina i mål om krigsförbrytelser. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att påskynda åtalen i fall som gäller sexualbrott begångna under kriget samt att på ett tillfredsställande sätt garantera att rättvisa skipas och att offren får upprättelse.

31.  Europaparlamentet välkomnar utarbetandet av en strategi som riktar in sig på offer för krigsförbrytelser med sexuellt våld, där offren direkt ges upprättelse samt ekonomiskt, socialt och psykologiskt stöd, inklusive den bästa psykologiska och fysiska vård som går att få. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att utveckla program och avsätta tillräckliga resurser för att skydda vittnen. Parlamentet betonar i detta sammanhang att det behövs bättre samordning mellan rättsväsendets olika organ och snabbare lagföring av sexualbrott begångna i samband med kriget. Kommissionen och andra internationella givare uppmanas att stödja Bosnien och Hercegovinas myndigheter i denna strävan genom att bistå med ekonomiska resurser och expertkunskap till förmån för offer för krigsförbrytelser med sexuellt våld. Parlamentet noterar att Bosnien och Hercegovinas ministerium för mänskliga rättigheter och flyktingfrågor med stöd av FN:s befolkningsfond har fått i uppgift att utveckla den ovan nämnda strategin genom att inrätta en expertgrupp. Parlamentet noterar att Republika Srpska har tillfrågats om att utse deltagande representanter från sitt behöriga ministerium, men ännu inte gjort detta. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Republika Srpska att aktivt engagera sig i dessa avgörande ansträngningar för att anta och genomföra strategin.

32.  Europaparlamentet oroas över att Bosnien och Hercegovina fortfarande saknar en särskild statlig fängelseanläggning som kan inhysa fångar som är dömda för grova brott, inklusive krigsförbrytelser. Parlamentet välkomnar tillfångatagandet av Radovan Stanković, som rymde från ett fängelse i Foča efter att ha dömts av Bosnien och Hercegovinas statliga domstol till 20 års fängelse för brott mot mänskligheten, inklusive våldtäkt, förslavning och tortyr.

33.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att främja och fullfölja en hållbar strategi för återvändande flyktingar och internt fördrivna personer och att anta en lämplig strategi för detta. Parlamentet uppmanar starkt de lokala myndigheterna att se till att det finns en infrastruktur som möjliggör ett lyckat återvändande. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att vidta ytterligare åtgärder när det gäller processen för att genomföra Sarajevoförklaringen om flyktingar, genom att ta itu med de största utmaningarna såsom att kunna erbjuda sjukvård, sysselsättning och sociala tjänster.

34.  Europaparlamentet påminner i detta hänseende om vikten av att fullt ut genomföra minröjningsstrategin. Parlamentet understryker att en framtida lag om åtgärder mot minor på ett tillfredsställande sätt måste inkludera kapitalanskaffning, förvaltnings- och styrningskapacitet samt samordning av minröjningsåtgärder, i enlighet med kommissionens önskemål.

35.  Europaparlamentet noterar utslaget från Bosnien och Hercegovinas författningsdomstol om att lagen om medborgarskap bryter mot författningen. Parlamentet upprepar uppmaningen från författningsdomstolen till den parlamentariska församlingen att ändra lagen inom ett halvår. Parlamentet önskar att domen omedelbart ska verkställas.

Utbildning

36.  Europaparlamentet noterar att det har gjorts vissa framsteg när det gäller att förbättra de allmänna utbildningsramarna, men uppmanar den nya regeringen att bland annat förbättra samordningen av de 13 utbildningsministerierna och utbildningsdepartementet i Brcko-distriktet, minska uppdelningen av utbildningssystemet samt arbeta för en mer inkluderande skola.

37.  Med tanke på den livsviktiga roll som utbildning spelar för att skapa ett multietniskt samhälle, uppmanar Europaparlamentet alla myndigheter i Bosnien och Hercegovina att främja ett inkluderande icke-diskriminerande utbildningssystem och att undanröja segregeringen av olika etniska grupper (”två skolor under samma tak”) genom att utarbeta gemensamma utbildningsprogram och inrätta integrerade klasser över hela landet. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om riktat EU-stöd skulle kunna vara till hjälp för att avskaffa det segregerade utbildningssystemet.

38.  Europaparlamentet uppmanar den nya regeringen och de behöriga myndigheterna på entitets- och kantonnivå samt i Brcko-distriktet att påskynda handlingsplanen för romernas utbildningsbehov och se till att tillräckliga finansiella medel avsätts för genomförandet. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att finna metoder för att genomföra födelseregistrering av alla romska barn så att de ska kunna skrivas in i skolan.

39.  Europaparlamentet betonar vikten av en allmän förbättring av utbildningssystemet för att kunna tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att dels ta itu med bristen på yrkesutbildningar för att locka utländska direktinvesteringar, dels se till att ackrediteringen av utbildningsinstitutionerna påbörjas, inte minst för att det är nödvändigt för ekonomin. De byråer som sysslar med erkännande av utbildningsbevis måste också fungera fullt ut.

40.  Europaparlamentet uppmanar den nya regeringen att vidta nödvändiga åtgärder för att berörda intressenter i Bosnien och Hercegovina äntligen ska kunna utnyttja möjligheten att delta i EU:s utbildningsrelaterade utbytesprogram, som har varit öppna för dem sedan 2007.

41.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att bringa klarhet i den rättsliga ramen för kulturinstitutioner som till exempel Nationalmuseet, Nationalbiblioteket och Historiska museet, samt att se till att dessa institutioner bevaras.

Ekonomiska och sociala frågor

42.  Europaparlamentet noterar att levnadsvillkoren har försämrats och arbetslösheten har ökat, särskilt bland ungdomar mellan 18 och 24 år. Parlamentet är övertygat om att ekonomiskt välstånd och goda möjligheter till arbete, särskilt för unga, är avgörande för den fortsatta utvecklingen i landet. Parlamentet uppmanar den nya regeringen att påskynda den ekonomiska tillväxten som har hindrats på grund av den tungrodda statliga förvaltningen, en överdrivet stor och dyr byråkratisk regeringsapparat och långvariga problem med organiserad brottslighet och korruption.

43.  Europaparlamentet uppmuntrar statliga ledare och företagsledare att göra sitt yttersta för att återfå investerarnas förtroende och att skapa en företagarvänlig miljö, eftersom Bosnien och Hercegovina har halkat ner till sista plats bland länderna i regionen vad gäller investeringsklimat.

44.  Europaparlamentet välkomnar genomförandet av småföretagsakten och ansträngningarna från ministerrådets och entiteternas sida att ge ekonomiska stödverktyg till små och medelstora företag. Parlamentet understryker också behovet av att omedelbart upprätta ett nationellt register för att få fram företagsstatistik samt ett enda system för registrering av små och medelstora företag i hela landet, vilket kommer att underlätta spridningen av små och medelstora företag.

45.  Europaparlamentet uppmanar den nya regeringen att på ett samordnat sätt behandla konsekvenserna av den ekonomiska krisen, att främja en god finanspolitik samt att anta 2012 års statsbudget och den globala ramen för finanspolitiken 2012–2014. Parlamentet anser att det är viktigt att dra upp tempot i den ekonomiska omstruktureringen, särskilt i Federationen Bosnien och Hercegovina. Parlamentet uppmanar regeringen att se till att budgeten för de kommande kommunalvalen 2012 är tillräcklig.

46.  Europaparlamentet uppmanar den nya regeringen att inrikta sina ansträngningar på de reformer som är nödvändiga för Bosnien och Hercegovinas anslutning till Världshandelsorganisationen, i syfte att främja ett ännu bättre företagsklimat och utländska investeringar.

47.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till alla inblandade parter att arbeta för ett enhetligt ekonomiskt område i hela landet genom att stärka samordningen av den ekonomiska politiken mellan de olika entiteternas regeringar, få bort hinder för rättsliga ramar och främja konkurrens i hela landet.

48.  Europaparlamentet välkomnar att båda kamrarna i Bosnien och Hercegovinas parlamentariska församling har antagit lagen om statligt stöd. Parlamentet noterar att ett antagande av lagen är ett av kraven för att stabiliserings- och associeringsavtalet ska kunna träda i kraft. Parlamentet uppmanar myndigheterna att anta lagens genomförandebestämmelser i linje med EU:s regelverk.

49.  Europaparlamentet uppmanar den nya regeringen att utveckla ett effektivt och hållbart socialförsäkringssystem och rikta de sociala förmånerna på ett bättre sätt. Parlamentet uppmanar också myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att göra ett tydligare åtagande avseende politiken för sysselsättning, social sammanhållning och jämställdhet. Parlamentet anser att det är absolut nödvändigt att förbättra samordningen mellan utbildning och arbetsmarknad för att kunna tillgodose behoven på arbetsmarknaden.

50.  Europaparlamentet uppmanar den nationella regeringen och entiteternas regeringar att undanröja de hinder som bidrar till den låga rörligheten hos arbetskraften i landet genom att harmonisera arbetslagstiftningen, pensionssystemen och socialförsäkringssystemen i entiteterna och även i kantonerna, och därigenom uppmuntra till större rörlighet och överföring av sociala förmåner i hela landet.

51.  Europaparlamentet betonar att Bosnien och Hercegovina har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) viktigaste arbetsrättsliga konventioner och Europeiska sociala stadgan i dess reviderade form. Parlamentet uppmärksammar att arbetstagares och fackföreningars rättigheter fortfarande är begränsade, och uppmanar regeringen i Bosnien och Hercegovina att fortsätta att stärka dessa rättigheter samt att arbeta för en harmonisering av de rättsliga ramarna på detta område i hela landet.

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om en detaljerad färdplan för att öka studenters, praktikanters och arbetstagares rörlighet och tillgång till arbetsmarknaden och utbildningstjänsterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive program för cirkulär arbetsmigration.

Regionalt samarbete

53.  Europaparlamentet berömmer Bosnien och Hercegovina för dess proaktiva roll i processen för att genomföra Sarajevoförklaringen, liksom för att ha antagit den gemensamma förklaringen från utrikesministrarna i Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kroatien och Montenegro om att upphöra med befolkningsomflyttningar och erbjuda sårbara flyktingar och internflyktingar långsiktiga lösningar.

54.  Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna för att lösa de kvarstående frågorna mellan Bosnien och Hercegovina, Serbien och Kroatien, och gläds över att dessa ansträngningar har intensifierats under de senaste månaderna. Parlamentet uppmuntrar alla parter, inklusive myndigheterna i Bosnien och Hercegovina, att särskilt rikta in sig på bilateralt och regionalt samarbete inom området rättvisa och säkerhet.

55.  Europaparlamentet noterar att Bosnien och Hercegovina och Serbien har lyckats upprätta goda grannförbindelser, men uppmanar ändå Bosnien och Hercegovina att inte skjuta upp undertecknandet av protokollet om utbyte av bevismaterial när det gäller krigsförbrytelser, samt att stärka samarbetet inom detta känsliga område. Parlamentet välkomnar emellertid det bilaterala avtalet mellan Bosnien och Hercegovina och Serbien när det gäller informationsutbytet i kampen mot organiserad brottslighet, smuggling av och handel med droger och mänskliga organ, olaglig migration samt terrorism.

56.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Bosnien och Hercegovina och grannländerna att göra allt de kan för att lösa gränskonflikter med sina grannar, antingen genom bilaterala avtal eller med hjälp av andra medel. Parlamentet betonar att bilaterala frågor måste lösas av de berörda parterna, med beslutsamhet, i en anda av god grannsämja och med hänsyn till EU:s övergripande intressen.

57.  Kroatiens anslutning till EU kommer även att få bilaterala konsekvenser och Europaparlamentet uppmanar därför myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att vidta alla nödvändiga åtgärder för att på respektive myndighetsnivå anpassa sin lagstiftning till EU-lagstiftningen inom det veterinärmedicinska och fytosanitära området och avseende livsmedelssäkerhet, samt att förbättra den befintliga infrastrukturen eller bygga ny sådan vid ett antal gränsövergångar till Kroatien, för att kunna underlätta de gränskontroller som krävs av EU.

58.  Europaparlamentet är oroat över att Bosnien och Hercegovina är det enda land i regionen som inte tillåter medborgare i Kosovo inresa. Parlamentet uppmanar därför myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att i likhet med Serbien och andra länder godta de resehandlingar som Kosovos medborgare behöver för att resa in i landet.

o
o   o

59.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen och regeringarna och parlamenten i Bosnien och Hercegovina och dess entiteter.

(1) EUT L 80, 19.3.2008, s. 18.
(2) EUT L 188, 19.7.2011, s. 30.
(3) EUT C 236 E, 12.8.2011, s. 113.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy