Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2095(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0033/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0033/2012

Συζήτηση :

PV 15/03/2012 - 6
CRE 15/03/2012 - 6

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2012 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0086

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 435kWORD 168k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
Ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050
P7_TA(2012)0086A7-0033/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 (2011/2095(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας (SEC(2011)0288) και (SEC(2011)0289),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20 % μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα» (COM(2010)0265) και το συνοδευτικό έγγραφο (SEC(2010)0650),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις αναδιατύπωσης (COM(2011)0656) και τροποποίησης της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) (COM(2011)0652) και της οδηγίας για τις καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά (MAD) (COM(2011)0651) όσον αφορά τα επίπεδα εκπομπών για το σχέδιο ΣΕΕ της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 ΣΛΕΕ (κοινωνική ρήτρα),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0033/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 90 συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, περιλαμβανομένων των αναδυόμενων οικονομιών, που είναι από κοινού υπεύθυνα για πάνω από το 80 % των παγκόσμιων εκπομπών, έκαναν μονομερείς δηλώσεις για ποσοτικοποιημένους, σε κλίμακα ολόκληρης της οικονομίας στόχους μείωσης των εκπομπών, έστω και όχι δεσμευτικούς νομικά,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν δηλώσει τη φιλοδοξία τους να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο 80 έως 95 % για τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμφωνήσει επί συγκεκριμένων στόχων για μειώσεις των εκπομπών προκειμένου να παράσχει τη βάση και το πλαίσιο για τις απαραίτητες νομοθετικές πράξεις και άλλα μέτρα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας δείχνει ότι ο τρέχων στόχος του 20 % για το 2020, πάνω από το ήμισυ του οποίου θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη βοήθεια μη εγχώριων αντισταθμίσεων, δεν ακολουθεί μια αποδοτική από πλευράς κόστους πορεία για μία μείωση της τάξης του 80 % το 2050 σε σύγκριση με το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του 80 % είναι το κατώτερο σημείο της περιοχής 80-95 % την οποία η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) έκρινε απαραίτητη για τις εκβιομηχανισμένες χώρες και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε ως στόχο για την ΕΕ για το 2050,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία πρέπει να έχει σαφή εικόνα σχετικά με τη στρατηγική της Ευρώπης για τα χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, που να στηρίζεται σε κανονιστική ασφάλεια, φιλόδοξους στόχους και καλά σχεδιασμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης προκειμένου να πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες πράσινες επενδύσεις,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών να μειώσουν την εξάρτησή τους από αλλοδαπούς προμηθευτές ενέργειας, ιδίως από χώρες με πολιτικά προβλήματα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει υπολογίσει ότι τα τέσσερα πέμπτα των συνολικών συνδεόμενων με την ενέργεια εκπομπών CO2 που επιτρέπονται έως το 2035, σύμφωνα με το Σενάριο 450, έχουν ήδη καλυφθεί από τον υφιστάμενο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εκτιμηθούν και να καταπολεμηθούν οι κίνδυνοι ότι, ελλείψει επαρκούς παγκόσμιας προσπάθειας, η εγχώρια δράση θα οδηγήσει σε μετατόπιση μεριδίων της αγοράς προς λιγότερο αποδοτικές εγκαταστάσεις αλλού, και συνεπώς σε αυξημένες εκπομπές παγκοσμίως, δηλ. σε διαρροή άνθρακα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Stern εκτιμά πως το κόστος τής αδράνειας όσον αφορά την προστασία του κλίματος θα είναι ισοδύναμο με την απώλεια τουλάχιστον του 5 % του παγκόσμιου ΑΕΠ ετησίως,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή και η χρήση βιομάζας ως πηγής ενέργειας δεν έχει, εξ ορισμού, ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα,

ΙΑ.  επισημαίνοντας ότι οι κοινωνικές πτυχές πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν μέσω της «εκτίμησης κοινωνικών επιπτώσεων»,

1.  αναγνωρίζει, για τα κράτη μέλη, και, όπου αρμόζει, για τις περιφέρειές τους, τα οφέλη της ανάπτυξης μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· ως εκ τούτου, προσυπογράφει τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050, καθώς επίσης και τη χάραξη της πορείας του, τα συγκεκριμένα ορόσημα για τις εγχώριες μειώσεις εκπομπών της τάξεως του 40 %, 60 % και 80 % για το 2030, 2040 και 2050 αντίστοιχα, και το φάσμα των οροσήμων ανά τομέα, ως βάση για να προταθούν νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες οικονομικής πολιτικής και πολιτικής για το κλίμα· αναγνωρίζει ότι η χάραξη πορείας και τα ορόσημα βασίζονται στα μοντέλα PRIMES με στόχο την εκπόνηση των απαραίτητων νομοθετικών και ρυθμιστικών μέσων·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει την ενδιάμεση μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 και το 2040, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων στόχων για κάθε τομέα, μαζί με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα·

3.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει εντός των επόμενων δύο ετών τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του 2030, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εθνικές ικανότητες και δυνατότητες, καθώς και τη διεθνή πρόοδο σχετικά με την κλιματική δράση·

4.  θεωρεί ότι τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν με συντονισμένο, οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των κρατών μελών·

5.  ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κοινοτικών προγραμμάτων και πολιτικών για να επιτευχθούν οι στόχοι του χάρτη πορείας και να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων του στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020· αναγνωρίζει ότι η επίτευξη του στόχου της ενεργειακής απόδοσης του 20 % θα επιτρέψει στην ΕΕ να μειώσει τις εσωτερικές της εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 25 % το 2020 και ότι αυτή η μείωση εξακολουθεί να κινείται αποδοτικά από οικονομική άποψη προς τον μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80-95 % σε σχέση με τα επίπεδα 1990· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας, μια λιγότερο φιλόδοξη πορεία θα κατέληγε σε σημαντικά υψηλότερο κόστος για το σύνολο της περιόδου· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η αποδοτικότητα των επενδύσεων από πλευράς κόστους θα πρέπει πάντα να υπολογίζεται σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών·

6.  υπενθυμίζει ότι ενόψει της διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Ντέρμπαν, το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της αύξησης του στόχου για τη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από το 20 % μέχρι το 2020·

7.  τονίζει ότι σαφείς στόχοι εκπομπών θα τονώσουν τις αρχικές επενδύσεις που απαιτούνται για την έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη και την εφαρμογή των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών, και θεωρεί ότι ο καθορισμός μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής έχει μεγάλη σημασία ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να πετύχει τον συμφωνημένο στόχο της για μείωση των εκπομπών έως το 2050·

8.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ανάλυση κόστους-οφέλους ως προς την συμμόρφωση με την προτεινόμενη πορεία σε επίπεδο κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη συνθήκες σε εθνικό επίπεδο που προκύπτουν από διαφορετικές τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και αναγκαίες επενδύσεις (και την συνακόλουθη κοινωνική αποδοχή τους), καθώς και την ύπαρξη ενός ευρύτερου φάσματος πιθανών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο·

9.  υπογραμμίζει ότι η μετακίνηση προς μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών θα ενείχε σημαντική δυναμική δημιουργίας πρόσθετων θέσεων απασχόλησης, ενώ θα εξασφάλιζε οικονομική μεγέθυνση και θα προσέφερε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία·

10.  υπενθυμίζει ότι η μετάβαση στις καθαρές τεχνολογίες θα μειώσει δραστικά την ατμοσφαιρική ρύπανση και ως εκ τούτου θα παρέχει σημαντικά οφέλη τόσο στον τομέα της υγείας όσο και του περιβάλλοντος·

Η διεθνής διάσταση

11.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα αυξάνεται ταχύτατα σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι είναι απαραίτητο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο μέλλον να αυξηθούν αυτές οι επενδύσεις, στην έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σε σχέση με τις τεχνολογίες αυτές·

12.  υπογραμμίζει τη μετατόπιση της βιώσιμης επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας από την Ευρώπη προς άλλα μέρη του κόσμου, εξαιτίας της οποίας η ΕΕ ενδέχεται να χάσει το τεχνολογικό της προβάδισμα στον τομέα αυτό και να καταστεί καθαρός εισαγωγέας αυτών των τεχνολογιών και των σχετικών τελικών προϊόντων· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για την ανάπτυξη και εγχώρια παραγωγή τεχνολογιών και προϊόντων, ιδίως ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

13.  τονίζει ότι η Κίνα έχει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία όσον αφορά την εγκατεστημένη δυναμικότητα αιολικών πάρκων, ότι κινέζοι και ινδοί παραγωγοί είναι μεταξύ των δέκα κορυφαίων κατασκευαστών ανεμογεννητριών και ότι η Κίνα και η Ταϊβάν κατασκευάζουν επί του παρόντος τους περισσότερους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες στον κόσμο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προώθηση της οικολογικά αποδοτικής ανάπτυξης και παραγωγής, στην ΕΕ, αυτών των τεχνολογιών και των νέων καινοτόμων τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

14.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, προκειμένου να οριστικοποιηθεί μια φιλόδοξη, σφαιρική και νομικά δεσμευτική συμφωνία· παρατηρεί ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να επιδείξει τις πεποιθήσεις της και να ενεργήσει ως πρότυπο που θα καταδείξει τα οφέλη και τη βιωσιμότητα της οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· χαιρετίζει την έκβαση της διάσκεψης του Ντέρμπαν κατά το ότι συμφωνήθηκε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση διεθνούς συμφωνίας πέρα του 2012 και έγινε δεκτό ότι οι μεγάλοι εκπομποί, είτε είναι αναπτυσσόμενες είτε αναπτυγμένες οικονομίες, πρέπει να εγκρίνουν φιλόδοξους και επαρκείς στόχους για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου·

15.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί εποικοδομητικά στο πλαίσιο των παγκόσμιων διαπραγματεύσεων για το κλίμα και ότι η ευρωπαϊκή διπλωματία στον τομέα αυτό πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης·

16.  επισημαίνει ότι η σημαντικότερη πρόκληση μιας βιώσιμης οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών είναι να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή ενσωματώνονται σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας που αφορούν την ενέργεια, τις μεταφορές, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την καινοτομία κ.λπ.·

17.  τονίζει ότι η καθυστέρηση της ανάληψης δράσης σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του κλίματος θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος, όχι μόνο για την επίτευξη του στόχου για το 2050 εξαιτίας των δεσμευμένων επενδύσεων σε κεφαλαιακό εξοπλισμό υψηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και της βραδύτερης τεχνολογικής εκμάθησης, αλλά επίσης επειδή η ΕΕ θα χάσει τον καινοτόμο ηγετικό ρόλο στον τομέα της έρευνας, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του προσανατολισμού προς μια πιο πράσινη, αειφόρο οικονομία· υπογραμμίζει επιπλέον ότι η καθυστερημένη ανάληψη δράσης για το 2020 θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του δυναμικού μείωσης από το 2030 και στο εξής·

18.  επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για το κλιματικό σύστημα·. επισημαίνει ότι ακόμη και με μια πορεία μείωσης της τάξης του 30 % το 2020, 55 % το 2030, 75 % το 2040 και 90 % το 2050, η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το κατά κεφαλήν μερίδιό της επί του παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα που είναι συμβατός με το στόχο των 2°C, και ότι η καθυστέρηση της μείωσης των εκπομπών αυξάνει σημαντικά το σωρευτικό μερίδιο·

19.  υπενθυμίζει ότι ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε μια μέση τιμή 2°C δεν αποτελεί εγγύηση για την αποφυγή σημαντικών δυσμενών κλιματικών επιπτώσεων·

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών

20.  αναγνωρίζει ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ) αποτελεί το βασικό, αν και όχι το μόνο, μέσο μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και προώθησης των επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του ΣΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν το ΣΕΕ της ΕΕ με τεχνολογική και καινοτόμο προσέγγιση, ώστε να επέλθουν οι σημαντικές μειώσεις που απαιτούνται·

21.  επισημαίνει ότι οι το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ λειτουργεί ως έχει σχεδιαστεί, και ότι η χαμηλότερη τιμή του άνθρακα είναι αποτέλεσμα της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας και του γεγονότος ότι τα διαθέσιμα δικαιώματα υπερβαίνουν κατά πολύ τη ζήτηση· εκφράζει ανησυχία ότι η έλλειψη κινήτρων για επενδύσεις χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση δημιουργεί τον κίνδυνο να φέρει την ΕΕ σε μειονεκτική θέση απέναντι στους βιομηχανικούς ανταγωνιστές της· αναγνωρίζει τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η τιμή του άνθρακα δεν αναμένεται να αυξηθεί εάν δεν υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη ή τροποποίηση του ΣΕΕ·

22.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η παρούσα τιμή του άνθρακα δεν θα αποτελέσει κίνητρο για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και επομένως θα διαδραματίσει πολύ περιορισμένο ρόλο στην προώθηση της μείωσης των εκπομπών, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος, τις επόμενες δεκαετίες, να εγκλωβιστεί η ΕΕ σε υποδομές έντασης ανθρακούχων εκπομπών·

23.  τονίζει ότι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και οι πολιτικές προσαρμογής δεν μπορούν να επαφίενται μόνο σε μηχανισμούς που βασίζονται στην αγορά·

24.  αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αντιμετωπίζει προβλήματα που αρχικά δεν είχαν προβλεφθεί και ότι το συσσωρευόμενο πλεόνασμα δικαιωμάτων θα συμπιέζει επί πολλά χρόνια στο μέλλον το κίνητρο για προώθηση επενδύσεων σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές· παρατηρεί ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ ως του βασικού μηχανισμού της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών με τρόπο που να δημιουργεί ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για ανταγωνιζόμενες τεχνολογίες, να παρέχει στις εταιρείες την ευελιξία να αναπτύσσουν δικές τους στρατηγικές μετριασμού και να προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της διαρροής άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα προκειμένου να διορθωθούν οι αδυναμίες του ΣΕΕ και να του επιτραπεί να λειτουργήσει όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

   α) παρουσίαση, το ταχύτερο δυνατό, έκθεσης προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα εξετάζει, μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο στα κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Πριν από την έναρξη της τρίτης φάσης, η Επιτροπή, εφόσον αρμόζει, τροποποιεί τον κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 10(4) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ώστε να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν την παρακράτηση της απαραίτητης ποσότητας δικαιωμάτων·
   β) πρόταση της νομοθεσίας προκειμένου να τροποποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η απαίτηση ετήσιας γραμμικής μείωσης της τάξεως του 1,74 %, κατά τρόπο ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του στόχου μείωσης CO2 για το 2050·
   γ) εκπόνηση και δημοσίευση εκτίμησης σχετικά με τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης μιας οριακής τιμής για τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων·
   δ) λήψη μέτρων για την απόκτηση περισσότερων συναφών πληροφοριών και για μεγαλύτερη διαφάνεια του μητρώου ΣΕΕ, προκειμένου να είναι εφικτή η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και αξιολόγηση·
   ε) περαιτέρω βελτίωση της χρήσης αντισταθμιστικών μηχανισμών, για παράδειγμα με περιορισμό της πρόσβασης σε αντισταθμιστικά οφέλη που ενισχύουν βιομηχανικούς ανταγωνιστές στην Ευρώπη, όπως στον τομέα των υδροφθορανθράκων (HFC)·
   στ) εξασφάλιση ότι, παρά ταύτα, κανένα από τα εν λόγω μέτρα δεν θα έχουν ως συνέπεια να μειώσουν τον επίπεδο δικαιωμάτων σε τομείς που ενδέχεται να είναι επιρρεπείς σε διαρροή άνθρακα σύμφωνα με την απόφαση περί δεικτών αναφοράς (Απόφαση 2011/278/EΕ της Επιτροπής)·

25.  σημειώνει ότι αυτά τα μέτρα θα αυξήσουν τα έσοδα από πλειστηριασμούς για τα κράτη μέλη, υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις ότι δεν υφίστανται περιορισμοί στο ποσοστό αυτών των εσόδων που μπορεί να αφιερωθεί σε περιβαλλοντικές δράσεις και συνιστά τα ποσά αυτά να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση επενδύσεων σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές στη βιομηχανία ή για την ενθάρρυνση άλλων τρόπων δημιουργίας θέσεων εργασίας, π.χ. με μείωση της φορολόγησης της εργασίας·

26.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις μέχρι το τέλος του 2013 για την επέκταση της απαίτησης αγοράς δικαιωμάτων μέσω της διαδικασίας πλειστηριασμού στις ενεργοβόρες βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν μόνο ελάχιστη απειλή από τον διεθνή ανταγωνισμό·

27.  αναγνωρίζει ότι, για την επίτευξη των στόχων του χάρτη πορείας για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, πρέπει να αναπροσαρμοστεί η απόφαση για τον επιμερισμό της προσπάθειας (απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)·

Διαρροή άνθρακα

28.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματική συνεισφορά της ΕΕ στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2 από το 1990, λαμβάνοντας υπόψη την εκ μέρους της κατανάλωση προϊόντων τα οποία πλέον κατασκευάζονται αλλού·

29.  επιμένει ότι η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα πρέπει να συνοδεύεται από μια εύλογη και μετρήσιμη κανονιστική προσέγγιση· επιβεβαιώνει ότι η διοικητικά και οικονομικά επαχθής συμμόρφωση επηρεάζει σημαντικά την απασχόληση και την παραγωγή σε ενεργοβόρους τομείς, και αυξάνει τον κίνδυνο για διαρροή άνθρακα, ενώ παράλληλα εξωθεί επιχειρήσεις και συνεπώς θέσεις εργασίας εκτός της ΕΕ·

30.  συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι τα μέτρα τελωνειακής ρύθμισης ή τα μέτρα συμπερίληψης εισαγωγών στο ΣΕΕ πρέπει να συνδυαστούν με πλήρη δημοπράτηση στους σχετικούς τομείς και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ανάλυση των τομέων για τους οποίους η ελεύθερη κατανομή δικαιωμάτων δεν επιτυγχάνει να αποτρέψει τη διαρροή άνθρακα·

31.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει το συντομότερο δυνατόν καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που έχουν ως στόχο να αποζημιώσουν βιομηχανίες οι οποίες εκτίθενται αποδεδειγμένα σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, όπως προβλέπεται στην οδηγία·

32.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει ανάλυση για την απουσία γεωγραφικών κριτηρίων στην αξιολόγηση της διαρροής άνθρακα όσον αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης·

33.  σημειώνει το συμπέρασμα του χάρτη πορείας ότι ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να έχει απαλλαγεί σχεδόν πλήρως από τον άνθρακα έως το 2050 (μείωση εκπομπών 93 %-99 %)· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι από την άποψη της βιομηχανίας της ΕΕ, οι πρωτεργάτες του τομέα των τεχνολογιών χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σημερινό και αυριανό κόσμο των χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, οι μειώσεις εκπομπών θα πρέπει να επιτευχθούν κατά τρόπο που δεν θα επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ιδίως στους τομείς ενεργειακής έντασης·

Ενεργειακή απόδοση

34.  υπενθυμίζει τις υφιστάμενες αξιολογήσεις που υποδεικνύουν ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της χρήσης ενέργειας κατά 20 % σε αντιπαραβολή με τις προβλέψεις για το 2020 δεν βρίσκονται στο σωστό δρόμο· ζητεί ταχεία δράση, πιο φιλόδοξη αντιμετώπιση και ισχυρότερη πολιτική δέσμευση για την επίτευξη των στόχων του 2020 και θεώρηση των πραγμάτων με προοπτική πέρα από το 2020, ώστε να προσελκυσθούν οι δέουσες επενδύσεις· προσυπογράφει το συμπέρασμα που περιλαμβάνεται στο χάρτη πορείας της Επιτροπής ότι δηλαδή οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών άνθρακα· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι δεν θα πρέπει να αποκλείονται οι δεσμευτικοί στόχοι· τονίζει ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξοικονόμηση πόρων και στην αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανταγωνιστικότητας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προτεραιότητες που ορίζει η προτεινόμενη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς, και ειδικά στα κτίρια μέσω της ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων, που θα εστιάζει στο στόχο της ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων· ζητεί αύξηση των πόρων και των μέτρων για την κινητοποίηση νέων πηγών χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με νέα μέσα χρηματοδότησης· τονίζει τη σημασία που έχουν οι ιδιωτικές επενδύσεις για να ξεπεραστούν οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί περιορισμοί στο δημόσιο τομέα·

35.  θλίβεται για την απουσία μέτρων που θα αποτυπώνουν τη δυνατότητα για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με αρνητικό κόστος, που υπάρχει στην ενεργειακή απόδοση και την αποτελεσματική χρήση των πόρων και ζητεί την επίσπευση του έργου στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό, την αυστηρή εφαρμογή της αρχής του ελάχιστου κόστους στη διάρκεια του κύκλου ζωής ή τη λήψη μέτρων εφαρμογής τα οποία θα προσεγγίζουν το επίπεδο εκείνων με τις καλύτερες επιδόσεις, καθώς επίσης τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για μη ηλεκτρικά προϊόντα·

36.  ζητεί οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό να περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό θέρμανσης, τους λέβητες και τα μονωτικά υλικά, προωθώντας ενδεχομένως τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων, αυξάνοντας παράλληλα την ανακύκλωση, καθώς και την επέκταση και κατάρτιση απαιτήσεων σήμανσης που μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις·

37.  τονίζει την ανάγκη για ενημέρωση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση με δεσμευτικούς στόχους που περιλαμβάνουν μια πλήρη σειρά αυθεντικών, ποσοτικοποιημένων μέτρων στην αλυσίδα ενεργειακού εφοδιασμού·

38.  θεωρεί ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι το πιο αποτελεσματικό όργανο για την αναβάθμιση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη συνολική μείωση των εκπομπών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, τονώνοντας παράλληλα την απασχόληση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω της θέσπισης σταθερών μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κινήτρων, τα οποία προάγουν πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες από άποψη κόστους/οφέλους· πιστεύει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ενεργειακής αποδοτικότητας του 2020, θα πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις για την επαρκή εναρμόνιση των ευρωπαϊκών προτύπων αποδοτικότητας·

39.  επαναλαμβάνει τη σημασία της παροχής κινήτρων για την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εύκολα αναπαραγόμενων τεχνολογιών που θα βελτιώνουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση·

40.  καλεί την Επιτροπή, όταν προάγει την ενεργειακή αποδοτικότητα, να θεσπίζει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αντίστροφων κινήτρων που ανακύπτουν μεταξύ των καταναλωτών και των εταιρειών διανομής ενέργειας·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει ένα μακροπρόθεσμο στόχο για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων στην ΕΕ μέχρι το 2050·

42.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν έχουν επενδύσει επαρκώς σε μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 ή για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν αυξημένη χρηματοδότηση σε μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των κεντρικών δικτύων αστικής θέρμανσης και ψύξης, τόσο στο πλαίσιο της επισκόπησης της τρέχουσας δημοσιονομικής προοπτικής, όσο και στα μελλοντικά πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια·

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

43.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια πολιτική εφοδιασμού για τη βιομάζα ούτως ώστε να ενθαρρύνει τη βιώσιμη παραγωγή και χρήση βιομάζας· τονίζει ότι αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κριτήρια βιωσιμότητας για διάφορα είδη βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κύκλου ζωής του άνθρακα από διάφορες πηγές, με προτεραιότητα στην εξασφάλιση καταρχάς αξίας από τις πρώτες ύλες της βιομάζας αντί να χρησιμοποιείται αυτή για ενέργεια· επιμένει ότι η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα δεν πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών ή να οδηγεί σε απώλεια βιοποικιλότητας·

44.  συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει μια ευρύτερη προσέγγιση στο θέμα της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης και να προωθήσει την επαρκή προστασία του περιβάλλοντος σε τρίτες χώρες που πλήττονται από αλλαγή της χρήσης γης, διμερώς και πολυμερώς, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται σε αλλαγές της χρήσης της γης· τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της εισαγωγής επιπρόσθετων απαιτήσεων βιωσιμότητας σε ορισμένες κατηγορίες βιοκαυσίμων που εισάγονται από τρίτες χώρες·

45.  τονίζει τη σημασία των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην παραγωγή βιοενέργειας, και υπογραμμίζει ότι η ΕΕ οφείλει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες καινοτομίες προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2·

46.  υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένων των καινοτόμων εξελίξεων στον τομέα αυτό, και την επείγουσα ανάγκη για αποτελεσματικότερες λύσεις για την αποθήκευση, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσής τους, καθώς επίσης και για τη διασφάλιση της αποδοτικής μεταφοράς της ενέργειας, περιλαμβανομένων των κατάλληλων μέτρων για τις υποδομές· αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων για το 2020· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η διατήρηση αυτής της προσέγγισης και η θέσπιση περαιτέρω δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων και των μακροοικονομικών επιπτώσεων που έχει η ενέργεια αυτή· επισημαίνει ότι η δράση αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του 2050, θα δώσει στη βιομηχανία την επενδυτική ασφάλεια που χρειάζεται, θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, θα προαγάγει την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ και θα τονώσει το τεχνολογικό προβάδισμα και τη βιομηχανική καινοτομία· τονίζει ότι η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ για το 2050· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μέτρα, εάν δεν επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι·

47.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι η υιοθέτηση του εν λόγω στόχου δεν μειώνει τα κίνητρα για επενδύσεις σε άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές·

48.  καλεί την Επιτροπή, όταν δημοσιεύσει πριν από το τέλος του 2012 την απαραίτητη έκθεση προόδου όλων των κρατών μελών για την επίτευξη των νομικών απαιτήσεων που αφορούν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, μαζί με μια αξιολόγηση για το κατά πόσο θα επιτευχθούν οι στόχοι του 2020, να προτείνει την ανάληψη ενός προγράμματος δράσεων για την προαγωγή της συμμόρφωσης των κρατών μελών που έχουν παρεκκλίνει της πορείας εκπλήρωσης των απαιτήσεων·

49.  υπενθυμίζει ότι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αναβαθμιστούν και να αναπτυχθούν για να μεταφέρουν κυρίως την ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται σε περιοχές με μεγάλο δυναμικό, όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα και η ηλιακή ενέργεια στη νότια Ευρώπη, και να επιτρέψουν την αποκεντρωμένη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας·

50.  τονίζει ότι η αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω, παραδείγματος χάρη, της καλύτερης διαχείρισης των απορριμμάτων και της αλλαγής συμπεριφοράς, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης των στρατηγικών στόχων της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO2·

51.  θεωρεί, ήδη με τις σημερινές γνώσεις και τις τεχνικές, ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να καταστούν αυτάρκεις σε ενέργεια βασιζόμενες στη δυνατότητα να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να δημιουργήσουν περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της τοπικής παραγωγής βιοενέργειας από οργανικά απόβλητα·

52.  παρατηρεί ότι, για λόγους αποδοτικής χρήσης των πόρων, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι γεωργοί ώστε να αξιοποιούν καλύτερα το δυναμικό του βιοαερίου και των υποπροϊόντων του βιοαερίου στην προσπάθεια αντικατάστασης των λιπασμάτων·

53.  τονίζει σχετικά πόσο σημαντική είναι η επεξεργασία της κοπριάς, η οποία δεν παρέχει μόνο ανανεώσιμη ενέργεια αλλά μειώνει επιπλέον το περιβαλλοντικό κόστος και αποτελεί υποκατάστατο τεχνητού λιπάσματος υπό την μορφή ορυκτών συμπυκνωμάτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, αν η κοπριά θεωρηθεί ενεργειακή πηγή, τότε είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί η επεξεργασμένη κοπριά ως υποκατάστατο τεχνητού λιπάσματος στο πλαίσιο της οδηγίας για τα νιτρικά άλατα·

54.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής αυτάρκειας των εκμεταλλεύσεων, μέσω κινήτρων για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας εντός της εκμετάλλευσης, όπως για παράδειγμα με ανεμογεννήτριες, ηλιακούς θερμοσυσσωρευτές και τεχνολογία βιοαντίδρασης, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να αυξηθεί η οικονομική τους βιωσιμότητα με την παροχή μιας εναλλακτικής πηγής εσόδων στους γεωργούς·

Έρευνα

55.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να προωθηθούν οι ευκαιρίες για πράσινες θέσεις εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών·

56.  τονίζει ότι απαιτούνται επειγόντως αυξημένες ερευνητικές προσπάθειες και αυξημένοι χρηματοδοτικοί πόροι προκειμένου να διαμορφωθούν και να ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές εκείνες οι γεωργικές πρακτικές, οι οποίες ενδείκνυνται σε σχέση με το κλίμα, είναι λιγότερο ενεργοβόρες και συντελούν σε μια αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας·· σημειώνει εξάλλου ότι ήδη υφίστανται εναλλακτικές λύσεις χαμηλής μόλυνσης και υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας· εκτιμά ότι η έρευνα και η ανάπτυξη του τομέα αυτού αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την ενεργειακή τεχνολογία και θεωρεί συνεπώς ότι πρόσθετες επενδύσεις επιβάλλονται· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει απαραιτήτως να ληφθεί μέριμνα ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να μεταφράζονται σε πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων. επικροτεί εξάλλου την πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση ενός νέου πλαισίου έρευνας (Horizon 2020)·

57.  ζητεί η στήριξη του προϋπολογισμού να είναι ανάλογη των 50 δισεκατομμυρίων EUR που πρέπει να αντληθούν από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως το σχέδιο ΣΕΤ·

58.  τονίζει τη σημασία της Ε&Α για την ανάπτυξη τεχνολογιών ενεργειακά αποδοτικών και με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα· ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην έρευνα των φιλικών προς το κλίμα και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και να αναπτύξει στενή επιστημονική συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της, με ιδιαίτερη έμφαση στις καθαρές και βιώσιμες τεχνολογίες που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2020 στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ (της εμβληματικής πρωτοβουλίας της ΕΕ για τις τεχνολογίες με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών)· τονίζει ότι πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια για κάθε είδους ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020», ιδίως για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει ότι οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας συνιστούν μόνο το 0,5 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013, και ότι αυτό δεν αντιστοιχεί στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ·

Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

59.  αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής, όπου είναι εφικτό, τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και αναγνωρίζει το γεγονός ότι διαδικαστικές καθυστερήσεις και χρηματοδοτικά ελλείμματα, καθώς και η έλλειψη δέσμευσης εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών είναι πιθανό να εμποδίσουν την επίτευξη της φιλοδοξίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπάρχουν μέχρι και 12 σχέδια επίδειξης CCS σε λειτουργία έως το 2015· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει ένα σχέδιο δράσης CCS· αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία CCS δεν θα είναι κατάλληλη για όλες τις περιστάσεις, ακόμα και το 2050, και ότι δεν αποκλείεται να περιοριστεί σε μεγάλες εγκαταστάσεις και στην αποφυγή εκπομπών από βιομηχανικές διεργασίες· ζητεί την υποστήριξη πρωτοποριακών τεχνολογιών σε άλλους τομείς, προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και να παρασχεθούν λύσεις εκτός του CCS·

60.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την ανακατανομή των κονδυλίων για έργα CCS που δεν δαπανήθηκαν εκτός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Οικονομικής Ανάκαμψης σε εναλλακτικά έργα επίδειξης CCS·

Εθνικοί και τομεακοί χάρτες πορείας

61.  σημειώνει ότι η συμφωνία του Κανκούν προβλέπει ότι όλες οι αναπτυγμένες χώρες θα αναπτύξουν στρατηγικές χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών∙

62.  επικροτεί τη χάραξη στρατηγικών χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ, αλλά καλεί όλα τα κράτη μέλη να καταρτίσουν παρόμοιες στρατηγικές εν ευθέτω χρόνω∙ επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να απαιτηθεί η προετοιμασία τους, εάν έως το τέλος του 2012 δεν έχουν αναλάβει όλα τα κράτη μέλη τέτοια δέσμευση·

63.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την καταλληλότητα αυτών των σχεδίων ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου του Κανκούν για διατήρηση της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα∙

64.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εθνικοί και τομεακοί χάρτες πορείας υποβάλλονται σε έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο έχει ληφθεί πλήρως υπόψη η πιθανή χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας και ότι το προτεινόμενο κόστος συμφωνεί με την συμφωνηθείσα πρακτική∙

65.  αναμένει από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της τους χάρτες πορείας κατά την προετοιμασία πρωτοβουλιών πολιτικής, καθώς και να επισημάνει τις περιπτώσεις όπου βιομηχανικοί τομείς δεν έχουν καταρτίσει τέτοια σχέδια δράσης∙

66.  καλεί τους σχετικούς κλάδους της βιομηχανίας να καταρτίσουν τομεακούς χάρτες πορείας οι οποίοι θα καθορίζουν τον τρόπο βέλτιστης υλοποίησης των στόχων χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων επιπέδων επενδύσεων και των πηγών χρηματοδότησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν·

67.  αναμένει από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τους τομείς που έχουν δημιουργήσει χάρτες πορείας προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω οι πρωτοβουλίες και οι συνεργασίες που προκύπτουν από αυτούς, για την ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών ώστε να απαλλαγούν οι εν λόγω ενεργοβόρες βιομηχανίες από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα∙

68.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιεί τον χάρτη πορείας για το 2050 και τις προβλέψεις κάθε 3 με 5 χρόνια και να ενσωματώνει χάρτες πορείας κατά τομέα, περιφέρεια και κράτος μέλος στην επικαιροποιημένη έκδοση των χαρτών πορείας της, φροντίζοντας ώστε τα υποδείγματα και οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό να χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια∙

69.  τονίζει ότι μια πολύ πιο αποδοτική χρήση των πόρων είναι σημαντική για την επίτευξη οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών∙ επομένως, παρακινεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τις υφιστάμενες στρατηγικές για αποδοτικότητα στη χρήση πόρων και να τις ενσωματώσουν στις εθνικές πολιτικές για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας έως το 2013·

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

70.  υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 30 % έως το 2035, αυξάνοντας έτσι τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τους ενεργειακούς πόρους·

71.  υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τα μέγιστα δυνατά μέσα για την επίτευξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών (συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πυρηνικής ενέργειας, χρήσης τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και βιώσιμα παραγόμενης βιομάζας) και ότι κανένα μέσο δεν πρέπει να αποκλείεται από το εύρος επιλογών που είναι διαθέσιμες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων∙

72.  ζητεί από την Επιτροπή να επαγρυπνεί ιδιαίτερα σε σχέση με τυχόν διαρροή παραγωγής ενέργειας εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ), εστιάζοντας την προσοχή της σε κράτη μέλη που έχουν διασυνδέσεις με χώρες εκτός της ΕΕ∙

73.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και, αν κρίνεται απαραίτητο, να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για στενότερη ενσωμάτωση των διασυνοριακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και για τη λήψη άλλων μέτρων ώστε να καλυφθεί η ανάγκη για καθορισμό της ισορροπίας και της διαθεσιμότητας της ικανότητας παραγωγής ενέργειας∙

74.  καλεί την ΕΕ να δεσμευτεί στην απαλλαγή του τομέα της ενέργειας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050·

75.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επενδύσουν περισσότερους πόρους στις ενεργειακές υποδομές οι οποίες είναι αναγκαίες για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· τονίζει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να βρεθεί στην εμπροσθοφυλακή της ανάπτυξης προτύπων και διαλειτουργικών διαδικτυακών τεχνολογιών για την ενέργεια και ενεργειακά αποδοτικών εφαρμογών ΤΠΕ, συγκεκριμένα όσον αφορά τα έξυπνα δίκτυα, την πλήρη και έγκαιρη ανάπτυξη έξυπνων οικιακών συστημάτων, όπως έξυπνων μετρητών, σχεδιασμένων για την εξυπηρέτηση του καταναλωτή, και τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού υπερδικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου· τονίζει, όσον αφορά τις διαπεριφερειακές συνδέσεις, την ανάγκη δρομολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου βασισμένου κυρίως στη δέσμη μέτρων για τις ενεργειακές υποδομές της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να προτείνει πρακτικές λύσεις για την αποδοτική ενσωμάτωση μεγάλων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη θέσπιση κανόνων που θα επιτρέπουν την αποδοτική και διαφανή ανταλλαγή ενέργειας σε διεθνές επίπεδο· ζητεί, επομένως, την άμεση ολοκλήρωση και χρήση των διασυνοριακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας· αναγνωρίζει ότι απαιτείται επειγόντως μια μακροπρόθεσμη θεώρηση δεδομένου ότι η κατασκευή ενεργειακών υποδομών μεγάλης διάρκειας ζωής είναι χρονοβόρα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση στις ενεργειακές υποδομές στο πλαίσιο της προτεινόμενης διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη'·

76.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο τρέχων στόχος του 20 % βασίζεται στη συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα ορισμένων κρατών μελών· σημειώνει ότι οι Παγκόσμιες Ενεργειακές Προοπτικές του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) για το 2011 περιλαμβάνουν ένα σενάριο μικρότερης χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, στο οποίο η προβλεπόμενη αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών CO2 από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής θα ήταν σημαντικά υψηλότερη μεσοπρόθεσμα λόγω της αυξημένης χρήσης ορυκτών καυσίμων· επαναλαμβάνει ότι τι η απόφαση ορισμένων κρατών μελών να διακόψουν τη λειτουργία των υφιστάμενων πυρηνικών αντιδραστήρων τους δεν πρέπει να χρησιμεύει ως δικαιολογία για λιγότερο φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, η επίτευξη του στόχου των 2°C θα απαιτούσε ταχύτερη ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν τόσο με γαιάνθρακα όσο και με φυσικό αέριο· παρατηρεί, ωστόσο, ότι η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστικό και προεμπορικό στάδιο, άρα θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια, όπως σενάρια μεγαλύτερης χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης· επομένως, ζητεί μεγαλύτερη υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοπόρων τεχνολογιών προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση και να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από την κατανάλωση ενέργειας·

77.  εκτιμά ότι η επίτευξη των στόχων αυτών έως το 2050, χωρίς να προδικάζονται τα ενεργειακά μείγματα των κρατών μελών, ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης, αύξηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του ενεργειακού εφοδιασμού και συγκράτηση της αστάθειας της τιμής της ενέργειας, παρέχοντας έτσι δίκαιες και ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την αύξηση της απασχόλησης·

Βιομηχανία

78.  επιμένει ότι η στήριξη της ΕΕ προς την «πράσινη οικονομία» πρέπει να αναγνωρίζει τη σημασία των επενδύσεων από τις υφιστάμενες βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την προώθηση σημαντικών μειώσεων της χρήσης των πόρων και των εκπομπών CO2 και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι μια πιο πράσινη οικονομία πρέπει να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία σε όλους τους τομείς εστιάζοντας σε σημεία όπου οι βελτιώσεις είναι πιο αποδοτικές από οικονομικής άποψης και πιο αποτελεσματικές από περιβαλλοντικής άποψης·

79.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη χρήση καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων για επενδύσεις σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών·

80.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τη δημιουργία καινοτομικών συσπειρώσεων για την ανάπτυξη περιφερειακών και εθνικών λύσεων·

Μεταφορές

81.  στηρίζει την απαίτηση του «Χάρτη Πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών» της Επιτροπής για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά 60 % έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 στην ΕΕ· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να παρουσιάσει προσωρινούς στόχους μείωσης των εκπομπών στον τομέα αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αναλαμβάνεται εγκαίρως επαρκής δράση·

82.  επικροτεί την πρόοδο η οποία έχει σημειωθεί από τους κατασκευαστές οχημάτων από το 2007 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων και τονίζει τη σημασία της επίσπευσης περαιτέρω βελτιώσεων της αποδοτικότητας των καυσίμων· βεβαιώνει ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επικείμενης αναθεώρησής της, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει τρόπους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο μέσος όρος εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων ανταποκρίνεται στον συμφωνημένο στόχο για εκπομπές που δεν υπερβαίνουν τα 95 g/km έως το 2020· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση και πλήρης ένταξη του ναυτιλιακού τομέα στις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών CO2·

83.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή είχε την υποχρέωση να αξιολογήσει την πρόοδο του ΔΝΟ σχετικά με τις εκπομπές από τη ναυτιλία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με την οδηγία 2009/29/ΕΚ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο χάρτη πορείας της τις θαλάσσιες μεταφορές και, σε απουσία διεθνούς συμφωνίας για τον περιορισμό των εκπομπών από τη ναυτιλία, να προτείνει νομοθεσία έτσι ώστε·

84.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των καυσίμων βαρέων φορτηγών οχημάτων και, κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας το 2013 σχετικά με τις εκπομπές από ελαφρά εμπορικά οχήματα, να λάβει περισσότερο υπόψη την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας των καυσίμων ώστε να μειωθούν τα έξοδα των επιχειρήσεων λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων·

85.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει στους αγοραστές όλων των τύπων επιβατικών και φορτηγών οχημάτων μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την αποδοτικότητα των καυσίμων τους και να υποβάλει τις από καιρό αναμενόμενες προτάσεις για αναθεώρηση της οδηγίας περί επισήμανσης που πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές προώθησης πωλήσεων·

86.  καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κύκλοι δοκιμών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των εκπομπών από νέα αυτοκίνητα αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πραγματική χρήση αυτών των οχημάτων υπό φυσιολογικές συνθήκες οδήγησης·

87.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένα κράτη μέλη προκειμένου να δημιουργήσουν υποδομές επαναφόρτισης/ανεφοδιασμού καυσίμων για να προωθήσουν τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις σε κάθε κράτος μέλος ώστε να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο·

88.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα, με στόχο τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών των μεταφορών, την πραγματοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού έξυπνου δικτύου ενέργειας που θα μπορεί να αξιοποιεί την ενέργεια που παράγεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και θα συμβάλει στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων·

89.  θεωρεί ότι απαιτείται πολιτιστική αλλαγή προς πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς· επομένως, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν νέες μορφές επενδύσεων τόσο για να διευκολυνθεί η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών προς πιο φιλικούς για το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς όσο και για να μειωθεί η ανάγκη για μεταφορές, μεταξύ άλλων, εφαρμόζοντας τεχνολογίες των πληροφοριών και μέσω της χωροταξίας·

90.  τονίζει ότι η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών και η ενσωμάτωσή του στις τιμές των υπηρεσιών μεταφοράς, κλιμακούμενου κατά το επίπεδο ρύπανσης, συνιστά σημαντική πρόκληση για την τόνωση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, των οποίων οι αυξημένες αποδόσεις θα οδηγήσουν σε φιλική προς το περιβάλλον επιλογή τρόπου μεταφοράς·

91.  ζητεί να εξασφαλιστεί η συνοχή των προβλεπόμενων νέων επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών με τις προτεραιότητες του Χάρτη Πορείας, δεδομένου ότι το ποσό των 1,5 τρισεκατομμυρίων EURπου ζήτησε η Επιτροπή εντός των επόμενων δύο δεκαετιών μεταξύ 2010-2030 κινδυνεύει να μην διοχετευτεί σε κατάλληλες προτεραιότητες για χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών· τονίζει, κατά συνέπεια, ότι υπάρχει ανάγκη να «πρασινίσει» ο προϋπολογισμός υποδομών της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής·

92.  επικροτεί τις προτεινόμενες νέες κατευθυντήριες γραμμές για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και τη σημασία που δίνεται στην ανάπτυξη σιδηροδρομικών αξόνων για επιβάτες και φορτία· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατόν, μια στρατηγική για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και νέων τεχνολογιών στις μεταφορές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θέσουν επειγόντως σε ισχύ τα μέτρα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και να βελτιώσουν έτσι την αποδοτικότητα των λειτουργιών διαχείρισης κυκλοφορίας και αεροσκαφών·

93.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη νομοθεσία σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕΕ)∙

Γεωργία

94.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να προωθήσει τα οφέλη αποδοτικότητας από τη χρήση γεωργικής γης, και επίσης να μειώσει τη χρήση λιπασμάτων που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον ρόλο της γεωργίας ως παραγωγού ειδών διατροφής (και όχι καυσίμων)· είναι επίσης της άποψης ότι οι γεωργοί μικρότερης κλίμακας ενδέχεται να χρειάζονται κατάρτιση και τεχνική βοήθεια σε αυτό τον τομέα· καλεί επίσης την Επιτροπή να εντείνει την έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των διαφόρων τύπων γεωργίας και τις αποτελεσματικές αγροπεριβαλλοντικές πρακτικές, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες·

95.  πιστεύει ότι η γεωργία είναι σαφώς σε θέση να συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της πράσινης ανάπτυξης· σημειώνει ότι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον γεωργικό τομέα συνιστά μια κατάσταση επωφελή για όλους διότι αυξάνει τη μακροπρόθεσμη οικονομική και καλλιεργητική βιωσιμότητα των αγροτών· ζητεί η ΚΓΠ να περιλάβει στόχους για την αξιοποίηση της βιώσιμης ενέργειας·

96.  τονίζει ότι στο πλαίσιο της ΚΓΠ μετά το 2013 αναμένεται η ενίσχυση της παραπάνω συνεισφοράς· αναγνωρίζει ότι η γεωργία έχει ήδη μειώσει σημαντικά τις εκπομπές της χάρη στην βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής· παρατηρεί εντούτοις ότι, μακροπρόθεσμα, η δυνατότητα μείωσης των εκπομπών στη γεωργία είναι μεν σημαντική (ο γεωργικός τομέας θα είναι σε θέση, μέχρι το 2050, να μειώσει τις λοιπές εκπομπές πλην του CO2 σε ποσοστά που θα κυμανθούν μεταξύ 42 % και 49 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990) αλλά μπορεί να θεωρηθεί μάλλον περιορισμένη σε σύγκριση με άλλους τομείς· τονίζει ότι όλες οι χώρες που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τις εκπομπές πρέπει να συμβάλουν καταλλήλως·

97.  υποστηρίζει το ποσοστό της ΚΓΠ που είναι συνδεδεμένο με τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό να χρησιμοποιείται ως ευρωπαϊκό σύστημα παροχής κινήτρων με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας θρεπτικών ουσιών, ενέργειας και κλίματος εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αύξηση της παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος, στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση της διαχείρισης θρεπτικών ουσιών· οι στόχοι αυτού του συστήματος θα είναι η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των αγροκτημάτων και η μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια μέσω μιας αποτελεσματικότερης διαχείρισης περιορισμένων φυσικών πόρων·

98.  ζητεί να εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοδότησης της έρευνας, των ενεργειών στο χώρο της κατάρτισης, της επενδυτικής βοήθειας και λοιπών πρωτοβουλιών που βασίζονται στην παροχή κινήτρων, μέτρα τα οποία μπορούν να στηρίξουν και να καταστήσουν δυνατή τη χρήση καταλοίπων της γεωργίας και της δασοκομίας στην παραγωγή βιώσιμης ενέργειας·

99.  υπενθυμίζει ότι βελτιωμένες γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές αναμένεται να αυξήσουν την ικανότητα του τομέα για διακράτηση και απομόνωση άνθρακα σε εδάφη και δάση· τονίζει συγχρόνως ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δασών είναι ταυτόχρονα γεωργοί· επισημαίνει επιπλέον τον στόχο της ΕΕ να μειώσει την αποψίλωση των δασών που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως δε στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να ανακόψει την παγκόσμια απώλεια δασικής κάλυψης έως το 2030 το αργότερο·

100.  τονίζει τη σημασία που έχει η διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων και/ή μηχανισμών ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματική οικονομική αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουν η γεωργία και η δασοκομία στη διατήρηση του άνθρακα·

101.  τονίζει ότι η βιώσιμη χρήση των δασών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να ληφθούν μέτρα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της γεωργικής πολιτικής προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση των δασών ακόμα και σε δύσκολες τοποθεσίες·

102.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αναδάσωση ως το μοναδικό μέσο για τη φυσιολογική αύξηση της δεξαμενής άνθρακα και της πηγής ξυλείας για βιοενέργεια·

103.  ζητεί τη θέσπιση μιας στρατηγικής για τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης της γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF) στην ΕΕ, διασφαλίζοντας τη μονιμότητα και την περιβαλλοντική ακεραιότητα της συνεισφοράς του τομέα στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις εθνικές πολιτικές τους ώστε να πραγματώσουν το δυναμικό μετριασμού των αντίστοιχων τομέων LULUCF τους, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας· υπογραμμίζει την ανάγκη επενδύσεων στην επιστημονική έρευνα σχετικά με τη δυναμικότητα αποθήκευσης και τις εκπομπές από δραστηριότητες LULUCF·

104.  θεωρεί ότι μπορούμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα μόνο εάν διαθέτουμε υγιή και βιολογικώς διαφορετικά αγρο-οικοσυστήματα, τα οποία θα είναι ανθεκτικά στο κλίμα, και εφόσον λάβουμε την δέουσα μέριμνα για τους περιορισμένους και πεπερασμένους φυσικούς πόρους που είναι το έδαφος, το νερό και η γη·

105.  τονίζει ότι η προστασία, η αποτίμηση και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών·

106.  τονίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να δώσει έμφαση στην ενσωμάτωση της παραμέτρου του κλίματος σε όλα τα πεδία πολιτικής με στόχο την συνεκτικότητα μεταξύ τομέων όπως η βιομηχανία, η έρευνα, η ενέργεια, η βιοποικιλότητα, το εμπόριο, η ανάπτυξη, η γεωργία, η καινοτομία, οι μεταφορές και η στρατηγική Ευρώπη 2020· εκτιμά εξάλλου ότι η χρηστή και στρατηγική διαχείριση του δυναμικού του γεωργικού τομέα μπορεί να βάλει την Ευρώπη στο σωστό δρόμο ώστε να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό παράγοντα στην παγκόσμια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών του αύριο·

107.  τονίζει ότι η διατροφική αλυσίδα πρέπει να συντομευτεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και επισημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση τοπικά παραγόμενων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των τοπικών και περιφερειακών αγορών, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές που σχετίζονται με τη μεταφορά των γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι η μετεγκατάσταση των ευρωπαϊκών υποδομών πολυλειτουργικής παραγωγής και μεταποίησης προς τρίτες χώρες θα είχε αρνητικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και στους στόχους για το κλίμα·

108.  θεωρεί ότι η καλύτερη διαχείριση των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε αμειψισπορές και της αύξησης της ποικιλίας πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε μεικτούς διαρκείς βοσκοτόπους, προκειμένου να φυτρώνουν πιο πολλές ζωοτροφές εντός της εκμετάλλευσης, έχει τη δυνατότητα να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ζωοτροφών με υψηλό κόστος άνθρακα· πιστεύει επίσης ότι θα ήταν έτσι δυνατή η μείωση του κόστους των ζωοτροφών για τους γεωργούς με αποτέλεσμα τη καλύτερη διαχείριση του εδάφους, μέσω της αυξημένης παρακράτησης νερού στο έδαφος, καθώς και τη μείωση της ευπάθειας στα παράσιτα·

Χρηματοδότηση

109.  υποστηρίζει τις προτάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή για την παροχή χρηματοδότησης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 με αποκλειστικό σκοπό την αύξηση των επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης και της εφαρμογής τεχνολογιών χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· στηρίζει την πρόθεση προσαρμογής της σχετικής με το κλίμα χρηματοδότησης του συνολικού ΠΔΠ, καθώς και την πρόθεση διάθεσης του 20 % του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, επιμένοντας στην αποτελεσματική παρακολούθηση αυτής· συνιστά να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι γίνεται συγκεκριμένη χρήση αυτής της χρηματοδότησης προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια σε κράτη μέλη με υψηλό δυναμικό μείωσης των εκπομπών σε επίπεδα χαμηλότερα από τους υφιστάμενους στόχους, τα οποία κράτη μέλη όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις·

110.  τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα οικονομική κρίση στον σχεδιασμό πολιτικών οι οποίες θα διασφαλίσουν και θα υποστηρίξουν αρχικές επενδύσεις που συμβάλλουν στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος μακροπρόθεσμα και να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση στους τομείς της παροχής ενέργειας και των μεταφορών·

111.  υπενθυμίζει ότι το μακροπρόθεσμο οικονομικό κόστος της μη ανάληψης δράσης για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής ξεπερνά κατά πολύ το βραχυπρόθεσμο κόστος της λήψης δραστικών και αποφασιστικών μέτρων στην παρούσα φάση·

112.  επιθυμεί να καθοριστούν γρήγορα συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι για κάθε τομέα, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι ιδιώτες επενδυτές και να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ τους, με παράλληλη προώθηση της καλύτερης χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων· τονίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η καινοτομία και η ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, ταυτόχρονα, στο να πειστούν οι εταίροι της ΕΕ παγκοσμίως ότι οι μειώσεις των εκπομπών είναι εφικτές χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας ή διακινδύνευση της δημιουργίας θέσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαίο να αποτελέσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παράδειγμα προς μίμηση δημιουργώντας ένα σύστημα για την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· ζητεί την ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων χρηματοδότησης προκειμένου να υποστηριχθούν οι στόχοι του χάρτη πορείας, καθώς και την ταχεία δρομολόγηση συζητήσεων για τα χρηματοδοτικά μέσα που θα πρέπει να αναπτυχθούν και την προώθηση καλύτερων συνεργειών μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών συστημάτων χρηματοδότησης· πιστεύει ότι τα συστήματα χρηματοδότησης από πολλούς πόρους μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των κονδυλίων των περιφερειακών ταμείων και της πολιτικής για τη συνοχή ως κύριου μέσου συγχρηματοδότησης περιφερειακών παρεμβάσεων για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· θεωρεί ότι σημαντικό ποσοστό της χρηματοδότησης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να διατεθεί για την επίτευξη των στόχων του χάρτη πορείας για το 2050·

113.  σημειώνει ότι, λόγω των χαμηλών τιμών του άνθρακα, ο πλειστηριασμός των δικαιωμάτων εκπομπών του ΣΕΕ δεν θα κινητοποιήσει τους πόρους για κλιματικές επενδύσεις όπως αναμένεται· υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον το 50 % των εσόδων πλειστηριασμού πρέπει να επενδύονται εκ νέου σε δράση για το κλίμα τόσο στην ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες και προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διάθεση των εσόδων αυτών εκ μέρους των κρατών μελών και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό σε ετήσια βάση στο Κοινοβούλιο· εκτιμά ότι στην τρίτη φάση τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την αποδοτική χρήση των εσόδων των πλειστηριασμών προκειμένου να προαγάγουν την Ε&Α και την καινοτομία με στόχο τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

114.  ζητεί από την Επιτροπή, από το 2013, να αντιπαραβάλλει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που προκύπτουν από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών του ΣΕΕ και να δημοσιεύει σε ετήσια βάση μια έκθεση, συγκρίνοντας το βαθμό στον οποίο κάθε κράτος μέλος κάνει χρήση αυτών των χρημάτων για την προώθηση της ανάπτυξης τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και άλλων μέσων περιστολής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

115.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει στα κράτη μέλη να διαθέτουν μέρος των κεφαλαίων που προκύπτουν από τους πλειστηριασμούς για την παροχή πρόσθετης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης υπέρ της υποστήριξης της καινοτομίας μέσω του ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών ή ισοδύναμων πρωτοβουλιών·

116.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να εξετάσει συμπληρωματικές και καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη και η εφαρμογή τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

117.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων εντός του πλαισίου του χάρτη πορείας· ζητεί συντονισμένη δράση με στόχο τον προσδιορισμό και τη σταδιακή κατάργηση όλων των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων έως το 2020, προκειμένου να υποστηριχθεί η δημοσιονομική εξυγίανση και η μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, έως το τέλος του 2013, ανακοίνωση στην οποία να αναφέρει όλα τα μέσα με τα οποία χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ, προκειμένου να δικαιολογηθεί η οικονομική ενίσχυση, άμεσα ή μέσω των κρατών μελών, δραστηριοτήτων που αντιβαίνουν προς τους στόχους του χάρτη πορείας για χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών·

118.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση για την ταχύτερη υλοποίηση της συμφωνίας της G-20 σχετικά με την κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων· τονίζει ότι, για να επιτύχει τον επιθυμητό αντίκτυπο, η υλοποίηση αυτή πρέπει να είναι συντονισμένη σε διεθνές επίπεδο·

Συμπληρωματικά μέτρα

119.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως το τέλος του 2012, φιλόδοξες προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, αιθάλης και φθοριούχων αερίων·

120.  υπενθυμίζει ότι το ξύλο έχει το δυναμικό να αντικαταστήσει υλικά με υψηλή ένταση άνθρακα, μεταξύ άλλων, στον τομέα των κατασκευών και ζητεί να θεσπιστεί σαφής ιεραρχία στη χρήση των βιώσιμα υλοτομημένων δέντρων προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή με τους στόχους που αφορούν το κλίμα και την αποδοτικότητα των πόρων· θεωρεί ότι η βιώσιμη βιοενέργεια μπορεί να προέλθει από απόβλητα, ορισμένα υπολείμματα και βιομηχανικά υποπροϊόντα, με την προϋπόθεση ότι έχουν οριστεί επαρκή μέτρα διασφάλισης έναντι της απώλειας διοξειδίου του άνθρακα από το έδαφος και της βιοποικιλότητας, καθώς και έναντι έμμεσων εκπομπών λόγω μετατόπισης άλλων χρήσεων του ίδιου υλικού·

121.  υπενθυμίζει ότι οι κατασκευές έχουν μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα καθώς καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και ενέργειας και ευθύνονται για σημαντικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· υπενθυμίζει ότι η χρήση ανανεώσιμων υλικών κατασκευής περιορίζει την κατανάλωση φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος· συνεπώς, προτρέπει την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη τις χαμηλές εκπομπές και την ενεργειακή αποδοτικότητα των υλικών κατασκευής καθ' όλο τον κύκλο ζωής τους και να προωθήσει τη χρήση οικολογικά βιώσιμων και ανανεώσιμων υλικών χαμηλών εκπομπών στις κατασκευές, όπως το ξύλο· υπενθυμίζει ότι κατά την ανάπτυξή του το ξύλο δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα, καθιστώντας το κατ' επέκταση ένα υλικό με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα·

o
o   o

122.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου