Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2011/2095(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0033/2012

Testi mressqa :

A7-0033/2012

Dibattiti :

PV 15/03/2012 - 6
CRE 15/03/2012 - 6

Votazzjonijiet :

PV 15/03/2012 - 11.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0086

Testi adottati
PDF 396kWORD 161k
Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2012 - Strasburgu
Ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050
P7_TA(2012)0086A7-0033/2012

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Marzu 2012 dwar Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 (2011/2095(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050” (COM(2011)0112) u d-dokumenti ta' ħidma li jakkumpanjawha (SEC(2011)0288) u (SEC(2011)0289),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Analiżi tal-alternattivi biex isir progress lil hinn mit-tnaqqis ta' 20% tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u l-valutazzjoni tar-riskju ta' rilaxx tal-karbonju” (COM(2010)0265) u d-dokument li jakkumpanjaha (SEC(2010)0650),

–  wara li kkunsidra l-proposti għat-tfassil mill-ġdid (COM(2011)0656) u l-emendar tad-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji (MiFID) (COM(2011)0652) u d-Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq (MAD) (COM(2011)0651) fir-rigward tal-kwoti tal-emissjonijiet skont l-ETS tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2011,

–  wara li kkunsidra l-pakkett dwar il-klima u l-enerġija tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tat-TFUE (il-“Klawsola Soċjali”),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għall-Agrikoltura u Iżvilupp Rurali (A7-0033/2012),

A.  billi madwar 90 firmatarju għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, inklużi l-ekonomiji emerġenti, li flimkien huma responsabbli għal aktar minn 80% tal-emissjonijiet globali, għamlu dikjarazzjonijiet unilaterali dwar l-objettivi għal tnaqqis kwantifikat tal-emissjonijiet prodotti mill-attività ekonomika kollha anke jekk dawn l-objettivi mhumiex legalment vinkolanti;

B.  billi l-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew iddikjaraw l-ambizzjoni tagħhom li jiżguraw livell ta' tnaqqis ta' 80 sa 95% fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra sal-2050;

C.  billi l-Unjoni Ewropea għandha tilħaq ftehim dwar miri speċifiċi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet biex tipprovdi l-bażi u l-qafas għall-atti leġiżlattivi neċessarji u għal miżuri oħra;

D.  billi l-Pjan Direzzjonali juri li l-objettiv attwali ta' tnaqqis ta' 20%, li l-parti l-kbira minnu jista' jinkiseb permezz ta' tnaqqis mhux domestiku, mhuwiex mezz kosteffikaċi li jwassal għal tnaqqis ta' 80% sal-2050 meta mqabbel mal-1990; billi t-tnaqqis ta' 80% hu l-minimu fit-tnaqqis ta' bejn it-80 u l-95% li l-IPCC qieset bħala neċessarju għall-pajjiżi industrijalizzati u li l-Kunsill Ewropew adotta bħala l-objettiv tal-UE għall-2050;

E.  billi l-industrija teħtieġ li jkollha stampa ċara dwar l-istrateġija tal-UE għal emissjonijiet baxxi ta' karbonju, appoġġjata wkoll miċ-ċertezza regolatorja, minn objettivi ambizzjużi u minn mekkaniżmi ta' finanzjament imfassla sew, bil-għan li jsiru investimenti ekoloġiċi fuq perjodu ta' żmien twil;

F.  billi hu fl-interess tal-Istati Membri li jnaqqsu d-dipendenza tagħhom fuq fornituri barranin tal-enerġija, speċjalment minn pajjiżi bi problemi politiċi,

G.  billi l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija kkalkulat li erbgħa minn kull ħamsa tat-total tal-emissjonijiet tas-CO2 permessi sal-2035 fix-Xenarju 450 huma diġà allokati mill-istokk kapitali eżistenti;

H.  billi hemm il-bżonn ta' valutazzjoni u ta' azzjoni kontra r-riskji li, fin-nuqqas ta' sforz globali suffiċjenti, l-isforzi interni jwasslu għal bidla fis-sehem tas-suq favur installazzjonijiet inqas effiċjenti, u għalhekk għal żieda globali ta' emissjonijiet, i.e. rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju;

I.  billi r-rapport Stern jikkalkola li l-ispejjeż tan-nuqqas ta' azzjoni fil-ħarsien tal-klima se jkun ekwivalenti għall-inqas għal madwar 5% tal-PDG globali kull sena;

J.  billi l-produzzjoni u l-konsum tal-bijomassa bħala sors ta' enerġija għadhom mhumiex definiti bħala newtrali fl-emissjonijiet tal-karbonju;

K.  billi l-aspetti soċjali jridu jiġu kkunsidrati permezz tal-istrument tal-“valutazzjoni tal-impatt soċjali”;

1.  Jirrikonoxxi l-benefiċċji għall-Istati Membri, u fejn meħtieġ, għar-reġjuni tagħhom, li jiżviluppaw ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; għaldaqstant japprova l-Pjan direzzjonali tal-Kummissjoni għal ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050, flimkien mal-perkors tiegħu, l-istadji speċifiċi għal tnaqqis tal-emissjonijiet domestiċi ta' 40%, 60% u 80% rispettivament għall-2030, l-2040 u l-2050, u l-firxiet ta' miri intermedjarji speċifiċi għas-settur, bħala l-bażi għat-tressiq ta' proposti leġiżlattivi u inizjattivi oħra dwar il-politika ekonomika u dik dwar il-klima; jirrikonoxxi li l-perkors u l-istadji huma bbażati fuq il-mudell PRIMES bil-għan li jippreparaw l-istrumenti leġiżlattivi u regolatorji neċessarji;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi tnaqqis temporanju tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra għall-2030 u l-2040, inklużi objettivi konkreti għal kull settur, flimkien ma' kalendarju ambizzjuż;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fi żmien sentejn tressaq il-miżuri neċessarji għall-kisba tal-objettivi tal-2030, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-potenzjal u l-kapaċitajiet nazzjonali partikolari, kif ukoll il-progress internazzjonali rigward l-azzjoni dwar il-klima;

4.  Iqis li għandhom ikunu implimentati miżuri b'mod koordinat, kosteffikaċi u effettiv, li jippermettu karatteristiċi speċifiċi għall-Istati Membri;

5.  Jitlob għal konsistenza akbar fost il-programmi u l-politiki Komunitarji sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-pjan direzzjonali u sabiex jiġi żgurat li l-prijoritajiet tiegħu jkunu integrati b'mod sħiħ fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid għall-2014-2020; jirrikonoxxi li biex tilħaq il-mira ta' 20% ta' effiċjenza enerġetika, l-UE trid tkun tista' tnaqqas l-emissjonijiet interni tagħha ta' CO b'25% jew aktar sal-2020, u li dan it-tnaqqis xorta waħda jkun kosteffettiv fit-triq li twassal għall-mira fuq terminu twil ta' żmien ta' tnaqqis ta' 80-95% ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra sal-2050 meta mqabbla mal-livelli tal-1990; jinnota li skont il-pjan direzzjonali, approċċ inqas ambizzjuż iwassal għal nefqa ferm akbar tul il-perjodu kollu; ifakkar, madankollu, li l-kosteffikaċja tal-investimenti għandha dejjem titkejjel fid-dawl tal-implikazzjonijiet baġitarji tal-Istati Membri;

6.  Ifakkar li fit-tħejjija għall-Konferenza ta' Durban dwar il-Klima, il-Parlament Ewropew sejjaħ sabiex l-objettiv ta' tnaqqis ta' CO ikun aktar minn 20% sal-2020;

7.  Jenfasizza li l-miri ċari tal-emissjonijiet se jistimulaw l-investimenti bikrija meħtieġa fir-R&Ż, għad-demostrazzjoni u t-tħaddim ta' tekonoloġiji b'emissjonijiet baxxi, u li huwa importanti ħafna li tiġi definita strateġija fit-tul li tiżgura li l-UE qiegħda fit-triq it-tajba biex tilħaq l-għan miftiehem tagħha ta' tnaqqis ta' emissjonijiet sal-2050;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta analiżi tal-kosteffettiv tat-twettiq tal-pjan propost fuq il-livell ta' Stat Membru, filwaqt li tikkunsidra ċ-ċirkustanzi nazzjonali li joħorġu minn żviluppi teknoloġiċi u ħtiġijiet ta' investimenti differenti (u l-aċċettabilità soċjali tagħhom) kif ukoll l-eżistenza ta' firxa wiesgħa ta' kundizzjonijiet globali possibbli;

9.  Jenfasizza li t-tranżizzjoni għal ekonomija b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju għandha potenzjal qawwi ta' ħolqien ta' impjiegi filwaqt li tiżgura tkabbir ekonomiku u tipprovdi vantaġġ kompetittiv għall-industrija Ewropea;

10.  Ifakkar li t-tranżizzjoni għal teknoloġiji nodfa tnaqqas drastikament it-tniġġiż tal-arja u għalhekk tiżgura benefiċċji sinifikanti fis-saħħa pubblika kif ukoll fl-ambjent.

Id-dimensjoni internazzjonali

11.  Jinnota li l-iżvilupp u l-applikazzjoni madwar id-dinja tat-teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju qegħdin jiżdiedu b'mod rapidu, u li hu essenzjali għall-kompetittività futura tal-Ewropa li jiżdiedu l-livelli ta' investiment fir-riċerka, fl-iżvilupp u fl-applikazzjoni fir-rigward ta' dawn it-teknoloġiji;

12.  Jinnota ċ-ċaqliq fl-innovazzjoni xjentifika u teknoloġika sostenibbli lil hinn mill-Ewropa lejn partijiet oħra tad-dinja, li tista' twassal biex l-UE titlef il-pożizzjoni teknoloġika ewlenija tagħha f'dan il-qasam u ssir importatur nett ta' dawn it-teknoloġiji u ta' prodotti relatati; jenfasizza, għalhekk, l-importanza tal-valur miżjud Ewropew fl-iżvilupp u l-produzzjoni domestika ta' teknoloġiji u prodotti, b'mod partikolari fl-effiċjenza enerġetika u s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli;

13.  Jenfasizza li ċ-Ċina qiegħda fuq quddiem f'termini ta' kapaċità ta' turbini tar-riħ installati, li l-produtturi Ċiniżi u Indjani huma fost l-akbar għaxar produtturi tat-turbini tar-riħ, u li ċ-Ċina u t-Tajwan bħalissa jimmanifatturaw il-parti l-kbira tal-panelli fotovoltajċi fid-dinja; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu passi biex jippromwovu fl-UE l-iżvilupp u l-produzzjoni ekoeffiċjenti ta' dawn it-teknoloġiji u ta' teknoloġiji ġodda u innovattivi li huma meħtieġa biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra;

14.  Jitlob sabiex l-UE jkompli jkollha rwol attiv fin-negozjati internazzjonali biex jiġi finalizzat ftehim ambizzjuż, komprensiv u legalment vinkolanti; jieħu nota tal-importanza li l-UE turi l-konvinzjonijiet tagħha u taġixxi bħal mudell fit-turija tal-benefiċċji u l-vijabilità tal-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; jilqa' r-riżultat tal-konferenza ta' Durban li fiha sar qbil dwar kalendarju ċar għat-tfassil ta' ftehim internazzjonali post 2012 u l-aċċettazzjoni li l-pajjiżi li huma l-aktar responsabbli għall-emissjonijiet, kemm jekk għandhom ekonomiji żviluppati jew li qed jiżviluppaw, iridu jadottaw miri ambizzjużi u suffiċjenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra;

15.  Jenfasizza li l-UE għandha tkompli taħdem b'mod kostruttiv fin-negozjati globali dwar il-klima u li jeħtieġ tiġi żviluppata aktar id-diplomazija Ewropea dwar il-klima, taħt il-kappa tal-SEAE;

16.  Jindika li l-isfida ewlenija biex naslu għal ekonomija sostenibbli b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju hi li jkun żgurat li l-politiki tat-tibdil fil-klima jiġu integrati fl-oqsma ewlenin kollha ta' attività relatati mal-enerġija, it-trasport, l-agrikultura, l-edukazzjoni, l-innovazzjoni, eċċ;

17.  Jenfasizza li d-dewmien biex tittieħed azzjoni globali u Ewropea dwar il-klima jwassal għal spejjeż akbar mhux biss biex tintlaħaq l-objettiv tal-2050, minħabba investimenti marbuta fi stokk ta' kapital b'livell għoli ta' karbonju u tagħlim teknoloġiku aktar bil-mod, iżda wkoll f'termini ta' telf tar-rwol ta' tmexxija innovattiva għall-UE fir-riċerka, fil-ħolqien tal-impjiegi u fl-iggwidar għal ekonomija sostenibbli u aktar ekoloġika; jirrimarka, barra minn hekk, li d-dewmien biex tittieħed azzjoni għall-2020 jikkomprometti l-potenzjal ta' tnaqqis għall-2030 u għas-snin ta' wara;

18.  Itenni li l-emissjonijiet kumulattivi huma deċiżivi għas-sistema klimatika; jinnota li anke bi tnaqqis ta' 30% fl-2020, 55% fl-2030, 75% fl-2040 u 90% fl-2050, l-UE xorta tkun għadha responsabbli għal madwar id-doppju tas-sehem tagħha per capita tal-baġit tal-karbonju globali kompatibbli mal-objettiv ta' 2°C, u li jekk it-tnaqqis tal-emissjonijiet idum ma jsir is-sehem kumulattiv jiżdied b'mod sinifikanti;

19.  Ifakkar li l-limitazzjoni fiż-żieda tat-temperatura globali għall-medja ta' 2°C mhix garanzija li se jiġu evitati impatti negattivi sinifikanti tal-klima;

Sistema għan-Negozjar ta' Emissjonijiet

20.  Jirrikonoxxi li s-Sistema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS) hija l-istrument prinċipali, għalkemmn mhux l-uniku, għat-tnaqqis tal-emissjonijiet industrijali u l-promozzjoni tal-investiment f'teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju; jinnota li huwa meħtieġ titjib addizzjonali tal-ETS; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jikkumplimentaw l-ETS tal-UE b'approċċ teknoloġiku u innovattiv sabiex jassigura t-tnaqqis sinifikanti meħtieġ;

21.  Jinnota li l-ETS tal-UE qed tiffunzjona kif maħsub, u li l-prezz aktar baxx tal-karbonju huwa r-riżultat ta' attività ekonomika mnaqqsa kif ukoll allowances disponibbli li huma ħafna ikbar mid-domanda; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li nuqqas ta' stimolu għal investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u riskji akbar marbuta mal-effiċjenza enerġetika joħolqu żvantaġġ lill-UE fir-rigward tal-kompetituri industrijali tagħha; jirrikonoxxi rapporti li l-prezz tal-karbonju mhux mistenni jitla' fin-nuqqas ta' tkabbir ferm ikbar jew aġġustament tal-ETS;

22.  Jirrikonoxxi l-fatt li l-prezz attwali tal-karbonju ma jinċentivax l-investimenti f'teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u għalhekk jagħti kontribut limitat biex jitnaqqsu l-emissjonijiet, filwaqt li hemm riskju li jżomm l-UE f'infrastrutturi b'użu intensiv tal-karbonju għall-għexieren ta' snin li ġejjin;

23.  Jenfasizza li l-politiki ta' mitigazzjoni u adattament għat-tibdil fil-klima ma jistgħux iserrħu biss fuq mekkaniżmi bbażati fuq is-suq,

24.  Jirrikonoxxi li l-ETS qed tesperjenza problemi li ma kinux orġinarjament antiċipati, u li l-eċċess li qed jakkumula ta' kwoti se jnaqqas l-inċentiv li jiġu promossi investimenti f'teknoloġiji bi ftit emissjonijiet ta' karbonju għal ħafna snin; jinnota li dan jipperikola l-effikaċja tal-ETS bħala l-mekkaniżmu prinċipali tal-UE biex jitnaqqsu l-emissjonijiet biex jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għal teknoloġiji li jikkompetu ma' xulxin, tingħata l-flessibilità lill-kumpaniji biex jiżviluppaw l-istrateġija ta' mitigazzjoni tagħhom stess u jiġu provduti miżuri speċifiċi biex tiġi miġġielda r-rilokazzjoni tal-karbonju,Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu:

   (a) il-preżentazzjoni malajr kemm jista' jkun ta' rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li għandu jeżamina, fost l-oħrajn, l-impatti fuq l-inċentivi għal investimenti f'teknoloġiji bi ftit emissjonijiet ta' karbonju u r-riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Qabel il-bidu tat-tielet fażi, il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, temenda r-regolament imsemmi fl-Artikolu 10(4) tad-Direttiva 2003/87/KE biex timplimenta miżuri xierqa li jistgħu jinkludu ż-żamma tal-ammont neċessarju ta' kwoti.
   (b) tipproponi leġiżlazzjoni kemm jista' jkun malajr li timmodifika r-rekwiżit annwali għal tnaqqis lineari ta' 1,74% sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-mira ta' tnaqqis tas-CO2 għall-2050;
   (c) it-twettiq u l-pubblikazzjoni ta' valutazzjoni tal-valur tal-istabbiliment ta' prezz ta' riżerva għall-irkant tal-kwoti;
   (d) tieħu passi biex iżżid id-dħul ta' informazzjoni relevanti u t-trasparenza tar-reġistru tal-iskema tan-negozjar tal-emissjonijiet sabiex jingħata lok għal monitoraġġ u valutazzjoni iktar effikaċi;
   (e) tkompli ttejjeb l-użu tal-mekkaniżmi ta' kumpens, pereżempju billi tillimita l-aċċess għal kumpens li jissussidja l-kompetituri industrijali tal-Ewropa, bħal fil-qasam tal-HFCs;
   (f) l-iżgurar madankollu li ebda minn dawn il-miżuri ma jkollhom l-effett li jnaqqsu l-livell ta' kwoti għal setturi li jistgħu jkunu suxxettibbli għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju skont id-Deċiżjoni tal-Parametru ta' Referenza (Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/278/UE);

25.  Jinnota li dawn il-miżuri se jżidu d-dħul mill-irkant għall-Istati Membri, ifakkar lill-gvernijiet li ma hemm l-ebda limitu fir-rigward tal-proporzjon ta' tali flus li jista' jintnefaq għal skopijiet relatati mal-klima, u jirrakkomanda li l-ammonti kkonċernati jintużaw biex jiġu promossi investimenti b'livelli baxxi ta' emissjonijiet ta' karbonju fl-industrija jew biex jitħeġġu mezzi oħrajn ta' ħolqien ta impjiegi bħal pereżempju billi jitnaqqsu t-taxxi imposti fuq ix-xogħol;

26.  Jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposti sal-aħħar tal-2013 biex ir-rekwiżit li l-kwoti tal-emissjonijiet jinxtraw permezz ta' rkant jiġi estiż għal dawk l-industriji li jużaw ħafna enerġija u li jaffaċċaw theddida minima minn kompetizzjoni barranija;

27.  Jirrikonoxxi li sabiex jinkisbu l-miri tal-Pjan Direzzjonali għal Livell Baxx ta' Emissjonijiet tal-Karbonju, trid tiġi aġġustata d-Deċiżjoni dwar il-Qsim tal-Isforz (Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill).

Ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju

28.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tippubblika dettalji tal-kontribuzzjoni reali tal-UE mill-1990 biex tnaqqas l-emissjonijiet globali tas-CO2, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-konsum tagħha ta' prodotti li issa qegħdin jiġu mmanufatturati xi mkien ieħor;

29.  Jinsisti li t-tranżizzjoni għal ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju għandha tiġi appoġġjata b'approċċ regolatorju raġonevoli u meqjus; jafferma li konformità ambjentali b'piż żejjed mil-lat amministrattiv u finanzjarju jkollha impatt sinifikanti fuq l-impjiegi u l-produzzjoni fis-setturi li jużaw ħafna enerġija, u żżid ir-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonjiet tal-karbonju, filwaqt li twassal ukoll biex in-negozji u b'hekk l-impjiegi jmorru barra mill-UE.

30.  Jaqbel mal-opinjoni tal-Kummissjoni li l-miżuri ta' aġġustament konfinali jew miżuri li jinkludu l-importazzjonijiet fl-ETS jeħtieġ ikunu kkombinati mal-irkant sħiħ għas-setturi kkonċernati; jistieden lill-Kummissjoni tipproduċi analiżi tas-setturi li għalihom l-allokazzjoni bla ħlas ta' allowances tonqos milli tevita r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi gwida lill-Istati Membri għall-adozzjoni ta' kwalunkwe miżura maħsuba biex tagħti kumpens lill-industriji fejn ikun ġie ppruvat li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għal spejjeż indiretti relatati mal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra kif previst fid-direttiva kemm jista' jkun malajr;

32.  Jitlob lill-Kummissjoni tipproduċi analiżi dwar in-nuqqas ta' kriterju ġeografiku fil-valutazzjoni tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għas-suq tal-elettriku fix-Xlokk tal-Ewropa;

33.  Jinnota li, skont il-konklużjoni tal-pjan direzzjonali, is-settur tal-enerġija għandu jelimina kważi kompletament l-emissjonijiet tal-karbonju sal-2050 (tnaqqis ta' 93% - 99% fl-emissjonijiet); madankollu jirrikonoxxi li minn perspettiva industrijali tal-UE, dawk li jagħmlu l-ewwel pass fit-teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet għandhom vantaġġ kompetittiv f'dinja b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju ta' llum u ta' għada; jinnota li t-tnaqqis tal-emissjonijiet għandu, għalhekk, jintlaħaq b'mod li ma jagħmilx ħsara lill-kompetittività tal-UE u li jindirizza r-riskju tar-rilokazzjoni tal-karbonju, partikolarment fis-setturi b'konsum għoli ta' enerġija;

Effiċjenza enerġetika

34.  Ifakkar li l-valutazzjonijiet attwali jindikaw li l-objettiv ta' titjib fl-effiċjenza enerġetika u ta' tnaqqis fl-użu tal-enerġija ta' 20% meta mqabbel mat-tbassir għall-2020 attwalment ma jidhirx li se jintlaħaq; jappella għal azzjoni rapida, ambizzjoni akbar u impenn politiku aktar b'saħħtu f'termini ta' kisba tal-miri tal-2020 u biex isir ippjanar lil hinn mill-2020, li jwassal biex jiġi attirat investiment xieraq; japprova l-konklużjoni tal-pjan direzzjonali tal-Kummissjoni li tagħraf li l-politiki tal-effiċjenza enerġetika huma essenzjali biex jitnaqqsu aktar l-emissjonijiet tal-karbonju; iqis għalhekk li ma għandhomx ikunu esklużi miri vinkolanti; jenfasizza li l-miżuri ta' effiċjenza enerġetika jgħinu fil-ħolqien tal-impjiegi, fl-iffrankar tal-enerġija, u sabiex jissaħħu s-sigurtà tal-provvista u l-kompetittività; jilqa' f'dan ir-rigward il-prijoritajiet stabbiliti mill-proposta għal Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika fis-setturi kollha, u partikolarment fil-bini permezz tar-rinnovazzjoni tal-bini eżistenti, b'enfasi b'mod partikolari fuq ir-rinnovazzjoni ta' bini pubbliku; jitlob biex jiżdiedu r-riżorsi u l-miżuri sabiex ikunu mobilizzati sorsi ġodda ta' fondi fuq livell Ewropew u nazzjonali, inkluż permezz ta' strumenti finanzjarji ġodda; jenfasizza l-importanza tal-investiment privat sabiex jingħelbu l-limitazzjonijiet baġitarji attwali fis-settur pubbliku;

35.  Jiddeplora n-nuqqas ta' miżuri biex jinqabad il-potenzjal tat-tnaqqis bi spiża negattiva tal-gassijiet b'effett ta' serra fl-effiċjenza tal-enerġija u tar-riżorsi u jitlob li jiġi aċċellerat ix-xogħol skont id-Direttiva tal-Ekodisinn (2009/125/KE), l-applikazzjoni stretta tal-prinċipju tal-anqas spiża taċ-ċiklu tal-ħajja jew li l-miżuri ta' implimentazzjoni jiġu stabbiliti fil-livell ta' dawk li qed jiksbu l-aħjar riżultati, kif ukoll li jiġu stabbiliti wkoll rekwiżiti minimi għall-prodotti li mhumiex tal-elettriku;

36.  Jitlob li x-xogħol skont id-Direttiva tal-Ekodisinn jinkludi t-tagħmir ta' tisħin, il-bojlers u l-materjal iżolanti, li jistgħu jiffaċilitaw it-tnaqqis fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi filwaqt li jippermettu riċiklaġġ ikbar, kif ukoll l-estensjoni u l-iżvilupp tar-rekwiżiti ta' tikkettar li jistgħu jgħinu lill-konsumaturi jieħdu deċiżjonijiet infurmati;

37.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Effiċjenza Enerġetika jiġi aġġornat b'miri vinkolanti li jinkludu firxa sħiħa ta' miżuri ġenwini u kkwantifikati tul il-katina tal-provvista tal-enerġija;

38.  Iqis li l-effiċjenza enerġetika hija l-istrument l-iktar effikaċi biex tiġi ammeljorata l-innovazzjoni teknoloġika industrijali u ssir kontribuzzjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ġenerali b'mod ekonomikament effiċjenti filwaqt li jiġu stimulati l-impjiegi. jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri fil-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika billi tistabbilixxi skemi ta' inċentivi fit-tul u stabbli għall-promozzjoni ta' teknoloġiji li jkunu l-iktar effikaċi mill-perspettiva tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji; jemmen li sabiex jinkiseb l-objettiv tal-effiċjenza enerġetika 2020, għandu jiġi garantit levell adegwat ta' armonizzazzjoni tal-istandards ta' effiċjenza Ewropej;

39.  Itenni l-importanza li jkunu provduti inċentivi għal investimenti pubbliċi u privati maħsuba għat-tfassil u l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jistgħu jiġu kkuppjati faċilment sabiex itejbu l-kwalità tal-iffrankar u l-effiċjenza enerġetika;

40.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, fil-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika, tistabbilixxi miżuri speċifiċi sabiex jiġu indirizzati l-inċentivi negattivi li jseħħu bejn il-konsumaturi u d-distributuri tal-enerġija;

41.  Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi mira fit-tul għat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija tal-istokk tal-bini tal-UE sal-2050;

42.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-UE u l-Istati Membri ma investewx biżżejjed f'miżuri biex inaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 jew biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika fl-oqsma tal-kostruzzjoni u t-trasport; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jallokaw aktar fondi għal miżuri li jżidu l-effiċjenza enerġetika tal-binjiet u ta' netwerks urbani ċentralizzati ta' tisħin u tkessiħ, kemm fil-kuntest tar-rieżami tal-Perspettiva Finanzjarja attwali kif ukoll fl-Oqsfa Finanzjarji Multiannwali ġejjiena;

L-enerġija rinnovabbli

43.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa politika dwar il-provvista tal-bijomassa biex tinkoraġġixxi l-produzzjoni u l-użu sostenibbli tal-bijomassa; jenfasizza li din għandha tinkludi kriterji ta' sostenibilità għal bijomassa differenti li tqis il-marka tal-karbonju matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' sorsi differenti, bi prijorità mogħtija għall-iżgurar tal-ewwel valur minn materja prima tal-bijomassa aktar milli l-użu tagħhom għall-enerġija; jinsisti li l-kisba tal-mira tal-UE marbuta mal-bijofjuwils ma tridx tolqot ħażin il-produzzjoni tal-ikel u tal-għalf jew twassal għal telf ta' bijodiversità;

44.  Jitlob għalhekk lill-Kummissjoni ssegwi approċċ usa' fir-rigward tal-kwistjoni tal-ILUC u tippromwovi protezzjoni adegwata tal-ambjent f'pajjiżi terzi affettwati mill-bidla fl-użu tal-art b'mod bilaterali u multilaterali sabiex jitqiesu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra attribwibbli għal bidliet fix-xejriet tal-użu tal-art; dan jista' jinkiseb permezz tal-introduzzjoni ta' rekwiżiti ta' sostenibilità addizzjonali għal ċerti kategoriji ta' bijofjuwils impurtati minn pajjiżi terzi;

45.  Jenfasizza l-importanza tat-teknoloġiji l-ġodda fl-iżvilupp ta' enerġiji rinnovabbli u tal-produzzjoni tal-bijoenerġija u jenfasizza li l-UE għandha tisfrutta kull innovazzjoni disponibbli sabiex tilħaq il-miri tagħha tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2;

46.  Jenfasizza r-rwol importanti tal-enerġija rinnovabbli, inklużi l-iżviluppi innovattivi f'dan il-qasam u jinsisti dwar l-urġenza li jinstabu soluzzjonijiet aħjar dwar kif jinħażnu dawn l-enerġiji, biex tikber l-effiċjenza tagħhom, u tkun żgurata trażmissjoni effiċjenti tal-enerġija, inklużi miżuri infrastrutturali xierqa; jirrikonoxxi l-progress sinifikanti li għamlu l-Istati Membri fl-iżvilupp tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli minn meta ġew stabbiliti miri vinkolanti għall-2020; jiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza li jitkompla dan l-approċċ u li jiġu stabbiliti aktar miri vinkolanti dwar l-enerġija rinnovabbli għall-2030, filwaqt li jitqiesu l-fattibilità u l-impatt makroekonomiku tagħhom; jirrimarka li din l-azzjoni tgħin biex jintlaħqu l-objettivi għall-2050, tagħti lill-industrija ċ-ċertezza tal-investiment li teħtieġ, tnaqqas sew l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, toħloq l-impjiegi, tippromwovi l-indipendenza enerġetika tal-UE, u tinkoraġġixxi leadership teknoloġika u l-innovazzjoni industrijali; jenfasizza li hu ferm importanti li jinżammu l-miri stabbiliti fil-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli biex jintlaħqu l-miri globali tal-UE sal-2050; iqis li l-Kummissjoni għandha tieħu miżuri fejn il-miri nazzjonali ma jintlaħqux;

47.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tiżgura li l-adozzjoni ta' tali miri ma tnaqqasx l-inċentivi għall-investiment f'forom oħrajn ta' ġenerazzjoni tal-enerġija b'livell baxx ta' karbonju;

48.  Jitlob lill-Kummissjoni biex, meta tkun qed tippubblika sa tmiem l-2012 ir-rapport meħtieġ tagħha dwar il-progress li qed jagħmel kull Stat Membru biex jilħaq ir-rekwiżiti legali fir-rigward tal-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli, flimkien ma' valutazzjoni dwar jekk il-miri 2020 humiex se jintlaħqu, tipproponi programm ta' azzjonijiet li se jittieħdu sabiex tiġi promossa l-konformità tal-Istati Membri li preżentament mhumiex fit-triq it-tajba biex jissodisfaw ir-rekwiżiti;

49.  Ifakkar li n-netwerks tal-elettriku se jkollhom jiġu aġġornati u żviluppati, b'mod partikolari biex jittrasportaw l-enerġija rinnovabbli prodotta f'żoni ta' potenzjal kbir, bħall-enerġija mir-riħ offshore fil-Baħar tat-Tramuntana u l-enerġija solari fin-Nofsinhar tal-Ewropa u biex jakkomodaw il-produzzjoni diċentralizzata tal-enerġija rinnovabbli;

50.  Jenfasizza li żieda fl-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi permezz, pereżempju, ta' riċiklaġġ tal-iskart, ġestjoni aħjar tal-iskart u bidla fl-imġiba, għandha rwol importanti ħafna biex jinkisbu l-objettivi strateġiċi tal-UE għal tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2;

51.  Jinnota li, bl-għarfien u t-tekniki dispobibbli llum il-ġurnata, l-ażjendi agrikoli diġà jistgħu jsiru awtosuffiċjenti fl-enerġija, bil-possibilità kemm li jżidu l-profitti kif ukoll li joħolqu gwadann ambjentali permezz tal-produzzjoni lokali tal-bijoenerġija mill-iskart organiku;

52.  Jinnota li, għal raġunijiet ta' użu effiċjenti ta' riżorsi, il-bdiewa għandhom jiġu inkoraġġuti jużaw aħjar il-potenzjal tal-bijogass u l-prodotti sekondarji tiegħu f'termini ta' sostituzzjoni tal-fertilizzanti;

53.  Jenfasizza, għal dan il-għan, l-importanza tal-ipproċessar tad-demel, li mhux biss jipprovdi enerġija rinnovabbli, iżda jnaqqas ukoll il-pressjoni ambjentali u huwa sostitut għall-fertilizzant artifiċjali fil-forma ta' konċentrati ta'minerali; jenfasizza f'dan ir-rigward, li jekk id-demel irid jiġi kkunsidrat bħala sors tal-enerġija, huwa essenzjali li d-demel ipproċessat jiġi rikonoxxut bħala sostitut għall-fertilizzant artifiċjali fid-Direttiva dwar in-Nitrati;

54.  Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm titjib fl-awtosuffiċjenza enerġetika tal-ażjendi agrikoli, permezz ta' inċentivi għall-enerġija rinnovabbli fuq il-post, bħat-turbini tar-riħ, il-pannelli solari u t-teknoloġija tal-bijofermentazzjoni, minħabba li dan inaqqas l-ispejjeż tal-produzzjoni u jżid il-vijabilità ekonomika, billi jipprovdi sors alterattiv ta' dħul għall-bdiewa;

Riċerka

55.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li Horizon 2020 u s-Sħubiji Ewropej għall-Innovazzjoni taħt l-Unjoni tal-Innovazzjoni jagħtu prijorità lill-bżonn li jiġu żviluppati t-tipi kollha ta' teknoloġiji b'emissjoni baxxa ta' karbonju, sabiex tingħata spinta lill-kompetittività tal-UE, ikunu promossi l-opportunitajiet ta' impjiegi ekoloġiċi u tinħoloq bidla fl-imġiba tal-konsumaturi;

56.  Jenfasizza li huma meħtieġa b'mod urġenti iktar finanzjament u sforzi ta' riċerka għall-iżvilupp u l-integrazzjoni ta' prattiki agrikoli effiċjenti fir-rigward tal-klima u li jużaw l-enerġija b'inqas intensità u metodi agrikoli li jniġġsu inqas u produzzjoni tal-enerġija iktar effiċjenti; jinnota barra minn hekk li diġà jeżistu alternattivi li jniġġsu inqas u li huma effiċjenti fl-użu tal-enerġija; jikkunsidra r-riċerka u l-iżvilupp f'dan il-qasam bħala parti essenzjali mill-implimentazzjoni sħiħa tal-pjan strateġiku tat-teknoloġija tal-enerġija, u li dan jitlob għal investiment addizzjonali; jenfasizza li jeħtieġ li jiġi żgurat, b'rabta ma' dan, li r-riżultati tar-riċerka jiġu tradotti fil-prattika fil-livell tal-kumpaniji; jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex tistabilixxi qafas ġdid tar-riċerka (Horizon 2020);

57.  Jitlob li l-appoġġ baġitarju jkun konsistenti mal-Eur 50 biljun meħtieġa minn sorsi pubbliċi u privati biex jiġi impimentat kompletament il-pjan SET;

58.  Jenfasizza l-importanza tar-R&Ż biex ikunu żviluppati teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet u effiċjenti fl-enerġija; jistieden lill-UE tieħu rwol ewlieni fir-riċerka ta' teknoloġiji favur l-ambjent u effiċjenti fl-enerġija u sabiex tiżviluppa kooperazzjoni xjentifika mill-qrib mas-sieħba internazzjonali tagħha, b'enfasi partikolari fuq teknoloġiji nodfa u sostenibbli li jwasslu biex jintlaħqu l-objettivi stabiliti għall-2020 fil-Pjan SET (li hi l-inizjattiva emblematika tal-UE għat-teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju); jenfasizza li għandhom jiżdiedu l-fondi għal kull tip ta' riċerka dwar l-enerġija skont l-inizjattiva Horizon 2020, partikolarment dawk dwar l-enerġija rinnovabbli; ifakkar li l-allokazzjonijiet finanzjarji attwali fil-qasam tal-enerġija jirrappreżentaw 0,5% biss tal-baġit tal-UE għall-2007-2013, u li dan mhux konformi mal-prijoritajiet politiċi tal-UE;

Il-qbid u l-ħżin tal-karbonju

59.  Jirrikonoxxi l-importanza li tiġi applikata t-teknoloġija tas-CCS, meta jkun fattibbli, biex jintlaħqu l-għanijiet għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' karbonju bl-inqas spiża possibbli, u jagħraf li d-dewmien proċedurali, in-nuqqasijiet finanzjarji kif ukoll in-nuqqas ta' impenn min-naħa ta' xi Stati Membri x'aktarx jisfratta l-kisba tal-ambizzjoni tal-Kunsill Ewropew li sal-2015 ikollu joperaw sa 12-il proġett ta' dimostrazzjoni tas-CCS; jitlob lill-Kummissjoni biex tippubblika Pjan ta' Azzjoni dwar is-CCS; jirrikonoxxi li s-CCS mhux se jkun xieraq fiċ-ċirkostanzi kollha, anke sal-2050, u jista' jkun limitat għal installazzjonijiet kbar u l-evitar ta' emissjonijiet mill-proċess industrijali; jitlob appoġġ fir-rigward ta' teknoloġiji rivoluzzjonarji f'oqsma oħrajn sabiex tiżdied l-effiċjenza enerġetika u jitnaqqas il-konsum tal-enerġija, biex jiġu pprovduti soluzzjonijiet oħrajn lil hinn mill-qafas tas-CCS;

60.  Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi li l-fondi li ma jintużawx għall-proġetti tas-CCS fil-Programm Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku jiġu riallokati favur proġetti ta' dimostrazzjoni alternattivi tas-CCS;

Pjanijiet direzzjonali nazzjonali u speċifiċi għas-settur

61.  Jinnota li l-ftehim ta' Cancún jipprevedi li l-pajjiżi żviluppati kollha għandhom jiżviluppaw strateġiji għal livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;

62.  Jilqa' l-produzzjoni ta' strateġiji għal livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju minn xi Stati Membri tal-UE iżda jitlob lill-Istati Membri kollha biex jipproduċu dawn l-istrateġiji mhux aktar tard minn Lulju 2013; jinsisti li l-Kummissjoni għandha tintroduċi proposti leġiżlattivi li jirrikjedu l-preparazzjoni tagħhom jekk sal-aħħar tal-2012 mhux l-Istati Membri kollha jkunu ħadu dan l-impenn;

63.  Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-adegwatezza ta' dawn il-pjanijiet fir-rigward tal-kontribut għall-objettiv ta' Cancún li ż-żieda fit-temperatura medja dinjija tinżamm taħt iż-2°C meta mqabbla mal-livelli preindustrijali;

64.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-pjanijiet direzzjonali nazzjonali u settorjali jkunu suġġetti għal skrutinju indipendenti sabiex jiġi evalwat jekk l-użu potenzjali tal-aqwa teknoloġiji disponibbli kienx meqjus bis-sħiħ u jekk l-ispejjeż proposti jkunux jaqblu mal-prattika miftiehma;

65.  Jistenna li l-Kummissjoni tqis bis-sħiħ il-pjanijiet direzzjonali meta tħejji inizjattivi politiċi, u li tenfasizza wkoll il-każijiet fejn is-setturi tal-industrija naqqsu milli jħejju dawn il-pjanijiet ta' azzjoni;

66.  Jitlob lill-gruppi industrijali relevanti biex jippreparaw pjanijiet direzzjonali speċifiċi għas-settur li jistabbilixxu kif l-objettivi tal-UE għal livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju jistgħu l-aħjar jintlaħqu, inklużi l-livelli ta' investiment meħtieġa u s-sorsi ta' ffinanzjar li jridu jiġu użati;

67.  Jistenna li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jappoġġjaw lis-setturi li ħejjew il-pjanijiet direzzjonali tagħhom, biex jiġu żviluppati aktar l-inizjattivi u s-sħubiji li jsegwu minnhom, għall-iżvilupp ta' teknoloġiji innovattivi biex jitnaqqsu l-livelli tal-karbonju ta' dawk l-industriji b'konsum intensiv tal-enerġija kkonċernati;

68.  Jistieden lill-Kummissjoni taġġorna l-previżjonijiet u l-pjan direzzjonali 2050 kull 3-5 snin, u jistedinha tintegra l-pjanijiet direzzjonali settorjali, reġjonali u tal-Istati Membri fil-verżjoni aġġornata tal-pjanijiet direzzjonali, il-mudelli u l-metodoloġiji tal-Kummissjoni użati għal dan il-għan u li jkunu totalment trasparenti;

69.  Jenfasizza li sabiex tinkiseb ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, jeħtieġ li jkun hemm użu aktar effiċjenti tar-riżorsi; għaldaqstant, iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw jew isaħħu l-istrateġiji eżistenti dwar l-effiċjenza fir-riżorsi, u jintegrawhom fil-politiki nazzjonali dwar it-tkabbir u l-impjiegi sal-2013;

Ġenerazzjoni tal-elettriku

70.  Ifakkar li d-domanda dinjija tal-enerġija primarja se tiżdied b'aktar minn 30% sal-2035, u b'hekk se żżid il-kompetizzjoni globali għar-riżorsi tal-enerġija;

71.  Isostni li l-Istati Membri għandu jkollhom l-usa' mezzi possibbli biex jiksbu ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell baxx ta' karbonju (inklużi sorsi ta' enerġija li jiġġeddu, enerġija nukleari, l-użu tat-teknoloġiji tal-qbid u l-ħżin tal-karbonju, u bijomassa prodotta b'mod sostenibbli) u li l-ebda minnhom m'għandu jkun eskluż mill-alternattivi disponibbli biex jintlaħqu dawn ir-rekwiżiti;

72.  Jistieden lill-Kummissjoni tkun partikolarment viġilanti fir-rigward ta' kwalunkwe rilokazzjoni tal-produzzjoni enerġetika barra mill-ETS tal-EU, filwaqt li tagħti attenzjoni partikolari lil dawk l-Istati Membri b'interkonnessjonijiet ma' pajjiżi barra mill-UE;

73.  Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-effettività tal-mekkaniżmi li jippermettu t-tħaddim tajjeb tas-suq tal-elettriku f'ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u, jekk ikun hemm bżonn, tressaq proposti leġiżlattivi biex ikun hemm integrazzjoni aktar mill-qrib mas-swieq transkonfinali tal-elettriku u għal miżuri oħra li jindirizzaw il-ħtieġa li jkun determinat il-bilanċ u d-disponibilità tal-kapaċità ta' ġenerazzjoni;

74.  Jistieden l-UE timpenja ruħha għad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija sal-2050;

75.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex jinvestu aktar fl-infrastruttura tal-enerġija meħtieġa biex issir it-tranżizzjoni għal ekonomija sostenibbli; jenfasizza li l-Ewropa għandha tkun fuq quddiem nett fl-iżvilupp ta' standards u teknoloġiji bl-internet interoperabbli relatati mal-enerġija u ta' applikazzjonijiet tal-ICT effiċjenti fl-enerġija, b'mod partikolari netwerks ta' distribuzzjoni intelliġenti, l-applikazzjoni sħiħa u fil-ħin ta' sistemi intelligenti fid-djar bħal miters intelliġenti mfassla biex minnhom jibbenefika l-konsumatur, kif ukoll l-immodernizzar u l-iżvilupp ta' supersistema ta' distribuzzjoni Ewropea u ta' infrastrutturi LNG; jenfasizza, fir-rigward tal-konnessjonijiet interreġjonali, il-ħtieġa li jitnieda pjan ta' investiment ibbażat l-aktar fuq il-Pakkett dwar l-Infrastrutturi Enerġetiċi tal-UE sabiex jiżgura d-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-provvista tal-enerġija; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi soluzzjonijiet prattiċi għall-integrazzjoni effiċjenti ta' ammonti kbar ta' sorsi rinnovabbli billi tippromwovi regoli tas-suq li jippermettu skambju internazzjonali tal-enerġija effiċjenti u trasparenti; jitlob, għalhekk, sabiex ikunu integrati u utilizzati b'mod rapidu s-swieq transkonfinali tal-elettriku; jirrikonoxxi l-ħtieġa urġenti ta' viżjoni fit-tul minħabba li hemm bżonn ħafna snin biex tinbena infrastruttura tal-enerġija fuq terminu twil ta' żmien; jilqa' l-enfasi li qed tingħata fuq l-infrastruttura tal-enerġija fil-proposta dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa;

76.  Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li l-objettiv attwali ta' 20% huwa msejjes fuq il-kontribut tal-enerġija nukleari fit-taħlita tal-enerġija f'għadd ta' Stati Membri; jinnota li l-pubblikazzjoni “World Energy Outlook 2011” tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija (IEA) tinkludi x-xenarju ridott fl-użu tan-nukleari, li juri li ż-żieda stmata ta' emissjonijiet dinjija ta' CO2 mis-settur tal-enerġija se tkun sostanzjalment ogħla f'tul ta' żmien medju minħabba żieda fl-użu tal-fjuwils fossili; itenni li d-deċiżjoni ta' xi Stati Membri li jagħlqu uħud mir-reatturi nukleari m'għandhiex isservi ta' ġustifikazzjoni biex inaqqsu l-livell ta' ambizzjoni fil-politiki attwali tagħhom dwar il-klima; jinnota li, skont l-IEA, il-kisba tal-mira ta' 2°C se tirrikjedi aċċelerazzjoni tal-iżvilupp u tal-użu ta' teknoloġiji tal-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju (CCS) kemm f'impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam kif ukoll dawk li jaħdmu bil-gass; jinnota, madankollu, li t-teknoloġija tas-CCS għadha fl-istadju ta' evalwazzjoni u fil-fażi prekummerċjali, għalhekk jeħtieġ li jiġu kkunsidrati wkoll xenarji alternattivi, bħal pereżempju xenarji ta' sorsi ta' rinnovabilità u ta' effiċjenza enerġetika kbar; għaldaqstant, jappella għal żieda fl-appoġġ għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi sabiex tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija u sabiex it-tkabbir ekonomiku jitqies separatament mill-konsum enerġetiku;

77.  Iqis li l-ilħuq ta' dawn l-objettivi sal-2050, mingħajr ma jiġu ppreġudikati t-taħlitiet differenti tas-sorsi tal-enerġija tal-Istati Membri, jista' jwassal għal tnaqqis fil-konsum, iżid is-sigurtà u l-affidabilità tal-provvista tal-enerġija u t-trażżin tal-volatilità tal-prezz tal-enerġija, u b'hekk jippermetti li jkun hemm prezzijiet tal-enerġija ġusti u kompetittivi għall-konsumaturi u l-impriżi u jtejjeb il-kompetittività u t-tkabbir tal-impjiegi fl-UE;

Industrija

78.  Jinsisti li l-appoġġ tal-UE għall-“ekonomija ekoloġika” għandu jagħraf l-importanza tal-investiment minn industriji eżistenti użat biex itejjeb b'mod sinifikanti l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 u biex jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija UE 2020 dwar il-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi; jenfasizza li ekonomija aktar ekoloġika għandha tappoġġja l-kompetittività u l-innovazzjoni fis-setturi kollha billi tiffoka fuq oqsma fejn it-titjib huwa aktar effiċjenti mil-lat ekonomiku u aktar effettiv mil-lat ambjentali;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni tesplora strumenti innovattivi ta' finanzjament għal investiment f'ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;

80.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jappoġġjaw il-ħolqien ta' ċentri innovattivi sabiex jiżviluppaw soluzzjonijiet reġjonali u nazzjonali;

Trasport

81.  Jappoġġja r-rekwiżit li l-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni għal Spazju Uniku Ewropew tat-Trasport inaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mit-trasport fl-UE b'60% sal-2050 meta mqabbla mal-livelli tal-1990; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tipproponi objettivi intermedji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet għas-settur sabiex tiżgura li tittieħed biżżejjed azzjoni fi stadju bikri;

82.  Jilqa' l-progress li sar mill-2007 “l hawn mill-manufatturi tal-vetturi rigward it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri, u jisħaq fuq l-importanza taż-żieda fir-ritmu għal aktar titjib fl-effiċjenza tal-fjuwil; jafferma li meta tkun qed tipprepara r-rieżami li ġej il-Kummissjoni għandha tipproponi modi kif tiżgura li l-medja tal-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi ġodda tilħaq il-mira maqbula għall-2020 ta' mhux aktar minn 95g/km sal-2020, jistieden lill-Kummissjoni tintensifika d-djalogu u l-kooperazzjoni mal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali sabiex tiżgura l-inklużjoni tas-settur tat-tbaħħir fl-impenji għat-tnaqqis tas-CO2;

83.  Ifakkar li, skont id-Direttiva 2009/29/KE, il-Kummissjoni meħtieġa tevalwa l-progress tal-IMO dwar l-emissjonijiet mit-tbaħħir sal-31 ta' Diċembru 2011; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi t-trasport marittimu fil-pjan direzzjonali u, fin-nuqqas ta' ftehim internazzjonali li jnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra mit-tbaħħir, tipproponi leġiżlazzjoni sabiex dawn l-emissjonijiet ikunu inklużi fl-impenji tal-Komunità bil-għan li l-att propost jidħol fis-seħħ fl-2013;

84.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti biex ittejjeb l-effiċjenza tal-fjuwil tal-vetturi tqal tal-ġarr tal-merkanzija u, fir-reviżjoni tagħha tal-leġiżlazzjoni dwar l-emissjonijiet minn vetturi kummerċjali ħfief, maħsuba għall-2013, tqis aktar il-ħtieġa li jittejjeb l-iffrankar tal-fjuwil sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-impriżi marbuta maż-żidiet fil-prezzijiet tal-fjuwil;

85.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi, lil min jixtri kwalunkwe tip ta' vettura tal-passiġġieri jew tal-ġarr tal-merkanzija, ċarezza akbar dwar l-effiċjenza tal-fjuwil tagħhom u biex tressaq proposti, li ilhom għal żmien mistennija, għal riforma tad-Direttiva dwar l-Ittikkettar, li għandha tinkludi l-forom kollha tal-promozzjoni għall-bejgħ;

86.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi immedjati biex tiżgura li ċ-ċikli ta' testijiet użati biex jivvalutaw l-emissjonijiet minn karozzi ġodda jirriflettu bi preċiżjoni r-realtajiet tal-użu ta' dawn il-vetturi f'kundizzjonijiet normali ta' sewqan;

87.  Jagħraf l-isforzi li qed jitwettqu minn xi Stati Membri biex iwaqqfu infrastrutturi għall-iċċarġjar mill-ġdid/l-għoti tal-fjuwil biex jippromwovu l-użu ta' karozzi tal-elettriku u karozzi b'emissjonijiet baxxi ħafna ta' karbonju, u jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti biex tiffissa rekwiżiti minimi f'kull Stat Membru sabiex twaqqaf netwerk fuq skala Ewropea;

88.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu bħala prijorità, bil-għan li jnaqqsu l-emissjonijiet niġġiesa mit-trasport, l-investiment fl-iżvilupp ta' netwerk pan-Ewropew tal-enerġija intelliġenti li jkun jista' jiġbor l-enerġija ġġenerata fil-livell lokali u reġjonali inkluż minn sorsi rinnovabbli u li jgħin l-iżvilupp tal-infrastruttura meħtieġa għall-użu ta' vetturi elettriċi;

89.  Jikkunsidra li jeħtieġ ikun hemm qalba kulturali lejn modi aktar sostenibbli tat-trasport; għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħeġġu forom ġodda ta' investiment, sabiex jiffaċilitaw il-qalba modali lejn modi ta' trasport li jirrispettaw aktar l-ambjent, u biex inaqqsu l-ħtieġa tat-trasport, fost l-oħrajn, billi japplikaw l-IT u permezz ta' ppjanar spazjali;

90.  Jenfasizza li l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni tat-trasport fil-prezzijiet tat-trasport, f'termini tal-livell ta' tniġġis, hija sfida ewlenija biex jiġu inċentivati l-iffrankar tal-enerġija u l-effiċjenza enerġetika, u li ż-żieda mil-lat ta' prestazzjoni twassal għal għażla tal-modi tat-trasport li tirrispetta l-ambjent;

91.  Jitlob li l-konsistenza fil-prijoritajiet tal-Pjan Direzzjonali tkun żgurata fir-rigward tal-investimenti ġodda maħsuba għall-infrastruttura tat-trasport, u jfakkar li hemm ir-riskju li l-Eur 1,5 triljun fuq iż-żewġ deċennji li ġejjin bejn l-2010 u l-2030, rikjesti mill-Kummissjoni, ma jispiċċawx destinati għal prijoritajiet xierqa ta' emissjonijiet baxxi tal-karbonju; jenfasizza għalhekk il-bżonn ta' baġit infrastrutturali tal-UE li jkun “ekoloġiku”, speċjalment fir-rigward tal-Fondi Strutturali u l-Fond ta' Koeżjoni;

92.  Jilqa' l-linji gwida ġodda proposti għan-Netwerks Trans-Ewropew tat-Trasport u l-importanza mogħtija lill-iżvilupp ta' kuriduri ferrovjarji għall-passiġġieri u għall-merkanzija; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta, mill-aktar fis, strateġija għall-użu ta' fjuwils alternattivi u teknoloġiji ġodda fit-trasport; iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw urġentement il-miżuri tal-Ajru Uniku Ewropew u, għaldaqstant, itejbu l-effiċjenza tal-operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-ajruplani u tat-traffiku;

93.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni dwar l-avjazzjoni fl-ETS;

Agrikoltura

94.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miżuri speċifiċi biex jonqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u tippromwovi gwadanji fl-effiċjenza mill-użu tal-art agrikola u jitnaqqas l-użu ta' fertizzanti bbażati fuq fjuwils fossils, filwaqt li tqis partikolarment ir-rwol tal-agrikultura bħala produttur tal-ikel (aktar milli fjuwil); hu tal-opinjoni wkoll li l-bdiewa fuq skala iżgħar jistgħu jeħtieġu taħriġ u assistenza teknika f'dan il-qasam; jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex iżżid ir-riċerka dwar il-funzjonament ta' tipi differenti ta' agrikoltura u prattiki agroambjentali effettivi, bir-rispett dovut għall-kundizzjonjiet klimatiċi dominanti;

95.  Jemmen li l-agrikoltura tinsab f'pożizzjoni tajba biex tagħti kontribut kbir biex tittratta t-tibdil fil-klima u toħloq impjiegi ġodda permezz tat-tkabbir ekoloġiku; jinnota li t-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fis-settur agrikolu huwa ta' vantaġġ għal kulħadd billi jsaħħaħ il-vijabilità ekonomika u agronomika tal-bdiewa fuq perjodu twil ta' żmien; jitlob l-inklużjoni ta' miri għall-użu tal-enerġija sostenibbli fil-PAK;

96.  Jenfasizza li l-PAK wara l-2013 mistennija tkabbar il-kontribut imsemmi hawn fuq; jirrikonoxxi li l-agrikoltura diġà naqqset l-emissjonijiet tagħha b'mod sostanzjali permezz tat-titjib fl-effiċjenza tal-produzzjoni; jinnota, madankollu, li fuq perjodu twil, il-potenzjal għat-tnaqqis tal-emmissjoni tal-agrikoltura huwa sostanzjali (sal-2050, is-settur tal-agrikoltura se jkun jista' jnaqqas l-emissjonijiet li mhumiex tas-CO2 b'bejn 42% u 49% meta mqabbla mal-livelli tal-1990), iżda jista' jitqies pjuttost limitat meta mqabbel ma' setturi oħra; jenfasizza li l-pajjiżi kollha li għandhom l-ogħla emissjonijiet, għandhom jagħtu kontribuzzjoni adegwata;

97.  Jappoġġa l-komponent ekoloġiku tal-PAK biex jopera bħala skema ta' inċentivar madwar l-UE bil-għan li żżid l-effiċjenza mil-lat nutrittiv, enerġetiku u klimatiku, billi jsir fokus partikolari fuq il-qbid tal-karbonju fil-ħamrija, fuq it-tnaqqis ulterjuri tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u fuq titjib tal-ġestjoni tan-nutrijenti; l-għanijiet ta' din l-iskema jkunu li tiġi żgurata l-kompetittività tal-irziezet u s-sigurtà tal-ikel fuq perjodu twil permezz ta' ġestjoni aktar effikaċi tar-riżorsi naturali limitati;

98.  Jitlob il-miżuri neċessarji, inklużi l-finanzjament tar-riċerka, l-isforzi edukattivi, l-appoġġ fl-investiment u inizjattivi oħra abbażi ta' inċentivi, li għandhom jiġu implimentata fil-PAK, sabiex jappoġġaw u jippermettu l-użu ta' residwu agrikolu u tal-forestrija fil-produzzjoni tal-enerġija sostenibbli;

99.  Ifakkar li l-prattiki mtejba tal-agrikoltura u l-forestrija għandhom iżidu l-kapaċità tas-settur li jżomm u jaqbad il-karbonju fil-ħamrija u l-foresti; fl-istess ħin jenfasizza li l-maġġoranza tas-sidien tal-foresti huma wkoll bdiewa; jenfasizza, barra minn hekk, l-għan tal-UE li tnaqqas id-deforestazzjoni li qed isseħħ madwar id-dinja, partikolarment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u li twaqqaf it-telf globali tal-foresti sa mhux aktar tard mill-2030;

100.  Jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati miżuri u/jew mekkaniżmi xierqa li jippermettu r-rikonoxximent finanzjarju reali tar-rwol tal-agrikoltura u l-forestrija fiż-żamma tal-karbonju;

101.  Jenfasizza li l-użu sostenibbli tal-foresti jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 u li għalhekk huwa neċessarju li jittieħdu miżuri skont it-tieni pilastru tal-politika agrikola, sabiex tkun tista' ssir il-ġestjoni tal-foresti anke f'postijiet diffiċli;

102.  Jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni speċjali għat-tisġir, bħala l-uniku mod naturali biex jiżdiedu l-assorbenti tal-karbonju u bħala sors ta' injam għall-bijoenerġija;

103.  Jitlob strateġija għall-użu tal-art tal-UE, it-tibdil fl-użu tal-art u l-foresterija (LULUCF), filwaqt li jiġu żgurati l-permanenza u l-integrità ambjentali tal-kontribut tas-settur għat-tnaqqis tal-emissjonijiet; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiżviluppaw il-politiki nazzjonali tagħhom biex jilħqu l-potenzjal ta' mitigazzjoni tas-setturi LULUCF rispettivi tagħhom, fir-rispett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, peress li dan jista' jgħin biex tinkiseb esperjenza siewja; jenfasizza l-ħtieġa li jsir investiment fir-riċerka xjentifika dwar il-kapaċità ta' ħżin u l-emissjonijiet mill-attivitajiet ta' LULUCF;

104.  Jikkunsidra li l-kompetittività fit-tul tista' tinkiseb biss permezz ta' ekosistemi agrikoli b'saħħithom u bijoloġikament diversi li jifilħu għall-klima u billi wieħed jieħu ħsieb kif xieraq ir-riżorsi naturali limitati, bħall-ħamrija, l-ilma u l-art;

105.  Jenfasizza li l-ħarsien, l-apprezzament u r-restawr tal-bijodiversità u tas-servizzi ekosistemiċi huma fundamentali sabiex tinkiseb ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;

106.  Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tenfasizza l-integrazzjoni tal-klima sabiex tinħoloq koerenza bejn il-politiki, inklużi l-industrija, ir-riċerka, l-enerġija, il-bijodiversità, il-kummerċ, l-iżvilupp, l-agrikoltura, l-innovazzjoni, it-trasport, il-benessri tal-annimali u l-istrateġija Ewropa 2020; jemmen li l-ġestjoni strateġika soda tal-potenzjal tas-settur agrikolu, tqiegħed lill-Ewropa fid-direzzjoni t-tajba sabiex issir attur kompetittiv fl-ekonomiji globali, b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, tal-ġejjieni;

107.  Jenfasizza li l-katina tal-ikel għandha titqassar u ssir iktar trasparenti u li għandu jitħeġġeġ il-konsum ta' ikel prodott lokalment, kif ukoll l-appoġġ tas-swieq lokali u reġjonali, sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet relatati mat-trasport tal-produzzjoni agrikola; jenfasizza li r-rilokazzjoni tal-produzzjoni u l-ipproċessar multifunzjonali tal-Ewropa għal pajjiżi li mhumiex fl-UE jkollha impatt negattiv fuq il-valur miżjud Ewropew u fuq l-għanijiet b'rabta mal-klima;

108.  Jemmen li permezz tal-ġestjoni aħjar tal-għalf tal-annimali, inklużi prodotti tar-raba' li fihom il-proteini f'raba' li jinħadem b'sistema ta' rotazzjoni u ż-żieda fid-diversità tal-prodotti tar-raba' li fihom il-proteini f'taħlitiet ta' mergħat permanenti, sabiex jitkabbar aktar għalf tal-annimali fuq il-post, tista' titnaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-għalf tal-annimali li jġibu magħhom “spiża” kbira mil-lat ta' karbonju; jemmen li dan jista' jnaqqas ukoll l-ispejjeż relatati mal-għalf tal-annimali għall-bdiewa, u jirriżulta f'ġestjoni aħjar tal-ħamrija, billi jżid iż-żamma tal-ilma tal-ħamrija, u jnaqqas ukoll is-suxxettibilità għall-infestazzjonijiet;

Il-finanzjament

109.  Jappoġġa l-proposti magħmula mill-Kummissjoni għall-Qafas Finanzjarju Multiannwali 2014-2020 biex tipprovdi finanzjament maħsub għaż-żieda fl-investiment u biex tippromwovi l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju; iħaddan l-intenzjoni li tintegra l-finanzjament relatat mal-klima tat-total tal-MFF u talloka 20% tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) għall-enerġija rinnovabbli u għall-investimenti fl-effiċjenza enerġetika, filwaqt li jinsisti li din għandha tkun immonitorjata b'mod effettiv; jirrakkomanda li l-Kummissjoni għandha tiżgura li jsir użu partikulari minn dan il-finanzjament sabiex jiġu megħjuna dawk l-Istati Membri li għandhom potenzjal kbir li jnaqqsu l-emissjonijiet sa aktar mill-objettivi eżistenti iżda li m'għandhomx il-kapaċità li jagħmlu l-investimenti meħtieġa;

110.  Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi kkunsidrata l-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali fit-tfassil ta' politiki li jiżguraw u jappoġġaw l-investimenti inizjali li jikkontribwixxu biex jiżdiedu s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli b'mod li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-enerġija fuq terminu twil ta' żmien u titjieb l-effiċjenza enerġetika fl-oqsma tal-provvista u t-trasport tal-enerġija;

111.  Ifakkar li l-ispejjeż ekonomiċi fuq żmien fit-tul minħabba nuqqas ta' interventi biex jevitaw it-tibdil fil-klima huma ferm akbar mill-ispejjeż fuq żmien qasir ta' azzjonijiet sodi u deċiżivi meħuda issa;

112.  Jittama li jkunu stabbiliti b'ħeffa objettivi settorjali konkreti u li jistgħu jitkejlu biex jitħeġġu l-investituri privati u tinħoloq klima ta' fiduċja u ta' kooperazzjoni fosthom, waqt li jkun promoss l-aħjar użu tal-fondi Ewropej; jenfasizza li l-enerġija rinnovabbli, l-innovazzjoni u l-iżvilupp u l-użu tal-aħħar teknoloġiji jistgħu jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u, fl-istess ħin, jikkonvinċu lill-imsieħba tal-UE madwar id-dinja li t-tnaqqis fl-emissjonijiet hu fattibbli mingħajr ma tintilef il-kompetittività jew jitqiegħed fil-periklu il-ħolqien tal-impjiegi; iqis li hu essenzjali li l-Ewropa u l-Istati Membri tagħha jagħtu l-eżempju billi jwaqqfu sistema ta' investiment f'teknoloġiji ġodda, efficjenti fl-enerġija u b'livell baxx ta' karbonju; jitlob sabiex ikunu infurzati skemi ta' finanzjament eżistenti ħalli jintlaħqu l-objettivi tal-pjan direzzjonali, kif ukoll biex immedjatament isiru diskussjonijiet dwar l-istrumenti finanzjarji li jeħtieġ li jiġu utilizzati, u biex jiġu faċilitati sinerġiji aħjar bejn l-iskemi nazzjonali ta' finanzjament u dawk Ewropej; jemmen li skemi ta' finanzjament minn diversi sorsi jistgħu jkunu strumenti effettivi; jenfasizza r-rwol importanti tal-fondi tal-politika reġjonali u ta' koeżjoni bħala l-istrument ewlieni għall-miżuri ta' kofinanzjament reġjonali li jwasslu għal tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx tal-karbonju; iqis li, għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, parti sinifikanti tal-finanzjament għandha tiġi allokata biex jintlaħqu l-objettivi għall-pjan direzzjonali tal-2050;

113.  Jinnota li, minħabba l-prezz baxx tal-karbonju, l-irkant tal-kwoti tal-ETS mhuwiex se jimmobilizza r-riżorsi għal investimenti fil-klima kif mistenni, ifakkar li tal-anqas 50% tad-dħul mill-bejgħ tal-kwoti jrid jiġi investit mill-ġdid f'azzjoni favur il-klima kemm fl-UE kif ukoll fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni timmoniterja attivament l-infiq ta' dan id-dħul mill-Istati Membri u ta' kull sena tirrapportah lill-Parlament; jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu effettiv mid-dħul mill-bejgħ tal-kwoti sabiex jippromwovu r-R&Ż (riċerka u żvilupp) u l-innovazzjoni bil-għan li jiksbu tnaqqis fuq żmien fit-tul fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra;

114.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex, mill-2013, tiġbor informazzjoni dwar l-użu ta' fondi ġejjin mill-bejgħ ta' kwoti tal-ETS, u tippubblika rapport annwali li jqabbel kemm kull Stat Membru jkun uża dawn il-fondi biex jippromwovi l-iżvilupp ta' teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u mezzi oħrajn biex jitrażżnu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra;

115.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi li l-Istati Membri jagħtu perċentwali tal-fondi ġejjin mill-bejgħ tal-kwoti biex jipprovdu finanzjament addizzjonali lill-UE sabiex jappoġġjaw l-innovazzjoni permezz tal-pjan SET jew permezz ta' inizjattivi ekwivalenti;

116.  Jistieden lill-Kummissjoni tesplora u tikkunsidra sorsi kumplimentari u innovattivi ta' finanzjament, inkluż l-użu potenzjali ta' fondi għall-iżvilupp reġjonali, sabiex tippromwovi aktar l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;

117.  Jisħaq fuq il-bżonn urġenti li jiġu ttrattati s-sussidji li huma ta' dannu għall-ambjent fil-qafas tal-Pjan Direzzjonali; jappella għal azzjoni kkoordinata bil-għan li, sal-2020, tidentifika u tneħħi gradwalment is-sussidji li huma ta' ħsara għall-ambjent, sabiex tkun ta' sostenn għall-konsolidazzjoni baġitarja u t-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika, qabel l-aħħar tal-2013, komunikazzjoni li tindika l-mezzi kollha li bihom il-baġit tal-UE jintuża biex jiġi ġġustifikat l-appoġġ finanzjarju, dirett jew permezz tal-Istati Membri, għall-attivitajiet li jmorru kontra l-objettivi tal-Pjan Direzzjonali tagħha dwar Ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;

118.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu spinta favur implimentazzjoni aktar rapida tal-ftehim tal-G-20 dwar it-tneħħija tas-sussidji tal-fjuwils fossili; jenfasizza li, sabiex jinkiseb l-effett mixtieq, l-implimentazzjoni trid tkun ikkoordinata fuq livell internazzjonali;

Miżuri addizzjonali

119.  Jitlob lill-Kummissjoni tressaq qabel tmiem l-2012 proposti ambizzjużi biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-metan, tal-karbonju iswed u tal-gassijiet fluworinati;

120.  Ifakkar il-potenzjal tal-injam bħala sostitut għal materjali ferm intensivi fil-karbonju, fost l-oħrajn fis-settur tal-bini, u jappella biex titwaqqaf ġerarkija ċara tal-użu ta' injam prodott b'mod sostenibbli, sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-objettivi dwar il-klima kif ukoll ta' effiċjenza tar-riżorsi; iqis li bijoenerġija sostenibbli tista' tinkiseb mill-iskart, minn xi residwi u mill-prodotti sekondarji industrijali, sakemm ikun hemm biżżejjed salvagwardji kontra t-telf tal-karbonju fil-ħamrija u tal-bijodiversità, kif ukoll l-emissjonijiet indiretti li jirriżultaw mill-ispostament ta' użi oħrajn tal-istess materjal;

121.  Ifakkar li l-kostruzzjoni għandha impatt ekoloġiku kbir minħabba li tikkonsma kwantitajiet kbar ta' riżorsi naturali u ta' enerġija li ma jiġġeddux u hija responsabbli għal emissjonijiet sostanzjali tas-CO2; ifakkar li l-użu tal-materjali li jiġġeddu għall-bini jnaqqas il-konsum tar-riżorsi naturali u l-ħsara ambjentali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex tqis aħjar in-natura ta' emissjonijiet baxxi u ta' effiċjenza enerġetika tal-materjali tal-bini matul iċ-ċiklu kollu ta' ħajjithom, u tippromwovi l-użu ta' materjali sostenibbli mil-lat ekoloġiku, li jiġġeddu u b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, bħall-injam, fil-bini; ifakkar li l-injam jassorbi l-karbonju waqt li jikber, biex b'hekk ikun materjal newtru mil-lat tal-karbonju;

o
o   o

122.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Avviż legali - Politika tal-privatezza