Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2554(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0152/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2012 - 11.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0087

Приети текстове
PDF 293kWORD 51k
Четвъртък, 15 март 2012 г. - Страсбург
Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството
P7_TA(2012)0087RC-B7-0152/2012

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2012 г. относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 3, 4 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), членове 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 и 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(1),

–  като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки(2),

–  като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(3),

–  като взе предвид изявлението от 11 февруари 2012 г. на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг на уебсайта на PVV(4),

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в началото на февруари 2012 г. нидерландската Партия на свободата (PVV) откри гореща линия в интернет – „Meldpunt Midden en Oost Europeanen“, с която хората се призовават да съобщават за оплаквания, породени от „мащабната трудова миграция“ на „европейски граждани от Централна и Източна Европа“, по-специално поляци, румънци и българи; като има предвид, че хората биват питани, в частност, дали са се сблъсквали с проблеми, свързани с противообществено поведение, и дали са загубили своите работни места заради някой от тези граждани;

Б.  като има предвид, че свободното движение на граждани в Европейския съюз е залегнало в член 21 от ДФЕС, а свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз – в член 45 от ДФЕС;

В.  като има предвид, че правото на защита от дискриминация на основание националност е залегнало в член 18 от ДФЕС, а защитата от дискриминация на основание раса или етнически произход – в член 10 от ДФЕС;

Г.  като има предвид, че правото на свобода на мисълта е залегнало в член 10 от Хартата на основните права, а свободата на изразяване – в член 11 от въпросната харта;

Д.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на демокрацията и принципите на правовата държава, посочени в член 2 от ДЕС, както и на безусловното спазване на основните права и свободи, залегнало в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;

Е.  като има предвид, че държавите членки имат задължение да гарантират на всички граждани на ЕС, че не са обект на дискриминация или стигматизиране, когато живеят и работят в рамките на ЕС;

Ж.  като има предвид, че горещата линия на PVV открито подбужда към дискриминация срещу работници от Европейския съюз от страните от Централна и Източна Европа и създава разделение между общностите в нидерландското общество;

З.  като има предвид, че уебсайтът на PVV подкопава свободното движение на хора и правото на недискриминация съгласно Директива 2004/38/ЕО и съответните членове от Договора;

И.  като има предвид, че нидерландското правителство е подписало споразумение за парламентарна подкрепа с PVV, като по този начин може да разчита на мнозинство в нидерландския парламент;

Й.  като има предвид, че нидерландското правителство засега не е осъдило официално горещата линия на PVV;

К.  като има предвид, че откриването на тази гореща линия разпали ожесточени дебати в Нидерландия, а много политически партии, средствата за масово осведомяване, МСП и ръководители на други предприятия, водачи на гражданското общество и отделни граждани осъдиха инициативата на PVV; като има предвид, че се постави началото на много инициативи с противоположно послание, като например уебсайт за съобщаване на положителни преживявания, свързани с полски граждани;

Л.  като има предвид, че посланиците в Нидерландия на десет централно- и източноевропейски страни отправиха категорично възражение срещу уебсайта, заявявайки, че „той насърчава негативно възприемане на специфична група граждани на ЕС в рамките на нидерландското общество“;

М.  като има предвид, че според най-новите изследвания, проведени от университета „Erasmus“ в Ротердам(5), работниците мигранти от централно- и източноевропейските държави оказват значителен принос за нидерландската икономика и нидерландския пазар на труда;

Н.  като има предвид, че през последните години ангажираността в политиката на нидерландското правителство по отношение на европейската интеграция значително отслабна, както демонстрира позицията на настоящото нидерландско правителство по въпроси като разширяването на „Шенген“ и свободното движение на работници;

О.  като има предвид, че е налице реална опасност подобни горещи линии да бъдат открити и в други държави членки;

1.  Твърдо осъжда създадения от PVV уебсайт, тъй като той противоречи на основните европейски ценности, а именно човешко достойнство, свобода, равенство, спазване на принципите на правовата държава и зачитане на правата на човека, и застрашава да разруши самата основа на Съюза, изградена от плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и свободата на движение;

2.  Счита, че горещата линия на PVV е една злонамерена инициатива, насочена към създаването на разделение в обществото и извличането на политически активи за сметка на работниците от Централна и Източна Европа;

3.  Настойчиво призовава министър-председателя Mark Rutte да осъди от името на нидерландското правителство тази пагубна инициатива и лично да се дистанцира от нея; освен това подчертава задължението на всички правителства в ЕС да гарантират правата на свободно движение и недискриминация, като поради това призовава Европейския съвет да осъди официално горещата линия на PVV, тъй като тя подкопава тези права и представлява оскърбление за европейските ценности и принципи;

4.  Настоятелно призовава нидерландското правителство да не се преструва, че не забелязва политиката на Партията на свободата, която е в противоречие с основни ценности на ЕС;

5.  Призовава нидерландските власти да проверят дали тази инициатива е довела до подбуждане към омраза и дискриминация;

6.  Подчертава, че работниците от страните, присъединили се към ЕС през 2004 и 2007 г., оказаха положително въздействие върху икономиките на държавите членки, без да предизвикват сериозни смущения на техните пазари на труда, като допринесоха в значителна степен за постигането на устойчив икономически растеж в ЕС;

7.  Призовава нидерландското правителство да отговори незабавно на изпратените от Комисията писма относно планирано законодателство, което може да се окаже в нарушение на Директива 2004/38/EО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, и да предприеме последващи действия за изпълнение на исканията на Парламента, отправени в неговите резолюции;

8.  Призовава Комисията и Съвета да положат максимални усилия, за да спрат разпространяването на ксенофобски настроения, като изразените на този уебсайт, и да гарантират ефективното прилагане на рамковото решение относно расизма и ксенофобията във всички държави членки;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съвета на Европа и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.
(2) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
(3) ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(4) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm
(5) Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenie en Bulgarije in Den Haag. Sociale leefsituatie, arbeidpositie en toekomstperspectief, Prof. Godfried Engbersen, Afdeling Sociologie Universiteit Rotterdam.

Правна информация - Политика за поверителност