Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2554(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0152/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/03/2012 - 11.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0087

Vedtagne tekster
PDF 22kWORD 47k
Torsdag den 15. marts 2012 - Strasbourg
Diskriminerende internetsteder og myndighedernes reaktioner
P7_TA(2012)0087RC-B7-0152/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2012 om diskriminerende internetsteder og indgriben fra regeringens side (2012/2554(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, 3, 4 og 6 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), artikel 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 og 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention (EMK),

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(2),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(3),

–  der henviser til erklæringen af 11. februar 2012 fra Kommissionens næstformand, Viviane Reding, om PVV's websted(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at PVV (Det Nederlandske Frihedsparti) i begyndelsen af februar 2012 åbnede en internet-hotline kaldet »Meldpunt Midden en Oost Europeanen«, som opfordrede folk til at indberette klager over den »massive indvandring af arbejdskraft« fra lande i Central- eller Østeuropa, navnlig fra Polen, Rumænien og Bulgarien; der henviser til, at der navnlig spørges til, om folk har oplevet problemer vedrørende asocial adfærd, og om de har mistet deres arbejde til borgere fra disse lande;

B.  der henviser til den frie bevægelighed for borgerne i Den Europæiske Union som fastsat i artikel 21 i TEUF og til arbejdstagernes frie bevægelighed inden for Den Europæiske Union som fastsat i artikel 45 i TEUF;

C.  der henviser til, at retten til beskyttelse mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet er fastsat i artikel 18 i TEUF, og at retten til beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse er fastsat i artikel 10 i TEUF;

D.  der henviser til retten til at tænke frit som fastsat i artikel 10 i chartret om grundlæggende rettigheder og til retten til ytringsfrihed som fastsat i artikel 11;

E.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på demokratiske værdier og retsstatsprincippet som fastsat i artikel 2 i TEU og på ubetinget respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som er stadfæstet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i den europæiske menneskerettighedskonvention;

F.  der henviser til, at medlemsstaterne er forpligtede over for alle EU-borgere til at sikre, at de ikke forskelsbehandles eller stigmatiseres, når de bor og arbejder i EU;

G.  der henviser til, at PVV's hotline åbent tilskynder til forskelsbehandling af EU-arbejdstagere fra lande i Central- og Østeuropa og skaber splittelse i lokalsamfundene i Nederlandene;

H.  der henviser til, at PVV's websted underminerer den frie bevægelighed for personer og retten til ikke-forskelsbehandling på grundlag af direktiv 2004/38/EF og de relevante artikler i traktaterne;

I.  der henviser til, at den nederlandske regering har indgået en parlamentarisk støtteaftale med PVV og dermed kan regne med et flertal i det nederlandske parlament;

J.  der henviser til, at den nederlandske regering hidtil ikke formelt har fordømt PVV's hotline;

K.  der henviser til, at oprettelsen af denne internet-hotline har givet anledning til en voldsom debat i Nederlandene, og mange politiske partier, medier, SMV'er og andre virksomhedsledere, civilsamfundsledere og privatpersoner har fordømt PVV's initiativ; der henviser til, at der er blevet iværksat mange modinitiativer, såsom en internetside, hvor det er muligt at indberette positive oplevelser med polakker;

L.  der henviser til, at ambassadørerne fra ti central- og østeuropæiske lande i Nederlandene kraftigt har protesteret over webstedet under henvisning til, at det bidrager til en negativ opfattelse af særlige grupper af EU-borgere i det nederlandske samfund;

M.  der henviser til, at vandrende arbejdstagere fra de central- og østeuropæiske lande ifølge de seneste undersøgelser fra Erasmus-universitetet i Rotterdam(5) yder et væsentligt bidrag til den nederlandske økonomi og det nederlandske arbejdsmarked;

N.  der henviser til, at den nederlandske regerings politik om europæisk integration er blevet betydeligt nedprioriteret i de seneste år, hvilket tydeligt ses af den nuværende nederlandske regerings holdning til spørgsmål såsom Schengen-udvidelse og arbejdstageres frie bevægelighed;

O.  der henviser til, at der er en reel risiko for, at lignende hotlines oprettes i andre medlemsstater;

1.  fordømmer på det skarpeste den hjemmeside, som PVV har oprettet, idet den strider mod de grundlæggende europæiske værdier, nemlig den menneskelige værdighed, frihed, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, og idet den kan ødelægge selve grundlaget for Unionen, som er pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og fri bevægelighed;

2.  mener, at PVV's hotline er et ondsindet initiativ, der har til formål at skabe splittelse i samfundet og opnå politisk gevinst på bekostning af arbejdstagere fra Central- og Østeuropa;

3.  opfordrer på det kraftigste premierminister Mark Rutte til på vegne af den nederlandske regering at fordømme og tage afstand fra dette forkastelige initiativ; understreger endvidere, at alle EU-medlemsstaters regeringer er forpligtede til at garantere retten til fri bevægelighed og ikke-diskrimination, og opfordrer derfor Det Europæiske Råd til at fremsætte en formel fordømmelse af PVV's hotline, eftersom den undergraver disse rettigheder og er en hån mod de europæiske værdier og principper;

4.  opfordrer indtrængende den nederlandske regering til ikke at vende det blinde øje til PVV's politikker, som strider imod EU's grundlæggende værdier;

5.  opfordrer de nederlandske myndigheder til at undersøge, om dette initiativ har resulteret i tilskyndelse til had og forskelsbehandling;

6.  understreger, at arbejdstagere fra de lande, der tiltrådte EU i 2004 og 2007, har haft en positive virkning på medlemsstaternes økonomier og har ikke forårsaget alvorlige forstyrrelser på arbejdsmarkederne, men tværtimod har ydet et betydeligt bidrag til den vedvarende økonomiske vækst i EU;

7.  opfordrer den nederlandske regering til hurtigt at besvare skrivelserne fra Kommissionen vedrørende planlagt lovgivning, som muligvis er i strid med direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, og til at følge op på de anmodninger, Parlamentet har fremsat i sine resolutioner;

8.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at gøre deres yderste for at bremse udbredelsen af fremmedfjendske holdninger som de, der kommer til udtryk på dette websted, og til at sikre en effektiv gennemførelse af rammeafgørelsen om racisme og fremmedhad i alle medlemsstater;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Europarådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.
(2) EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(3) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
(4) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm
(5) Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenie en Bulgarije in Den Haag. Sociale leefsituatie, arbeidpositie en toekomstperspectief, Prof. Godfried Engbersen, Afdeling Sociologie Universiteit Rotterdam.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik