Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2554(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0152/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2012 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0087

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 289kWORD 53k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις
P7_TA(2012)0087RC-B7-0152/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 4, και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα άρθρα 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 και 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του ποινικού δικαίου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, κ. Viviane Reding, στις 11 Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τον δικτυακό τόπο PVV(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις αρχές Φεβρουαρίου 2012, το Ολλανδικό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) έθεσε σε λειτουργία μια διαδικτυακή γραμμή επικοινωνίας με την ονομασία «Meldpunt Midden en Oost Europeanen», όπου καλεί τους πολίτες να διατυπώνουν καταγγελίες που προκύπτουν από τη «μαζική μετανάστευση εργαζομένων» από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, και ιδίως Πολωνών, Ρουμάνων και Βουλγάρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες ερωτώνται, συγκεκριμένα, αν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς και αν έχασαν τη θέση εργασίας τους διότι αντικαταστάθηκαν από πολίτες των χωρών αυτών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενσωματωμένη στο άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο άρθρο 45 της ΣΛΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην προστασία από διακρίσεις για λόγους εθνικότητας είναι ενσωματωμένο στο άρθρο 18 της ΣΛΕΕ και της προστασίας από διακρίσεις για λόγους φυλετικής ή εθνικής καταγωγής στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης είναι ενσωματωμένο στο άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης στο άρθρο 11 του ίδιου Χάρτη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιωμένη στις αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς και στον απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως ορίζεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ΕΣΔΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση, απέναντι σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, να αποτρέπουν την εφαρμογή διακρίσεων ή τον στιγματισμό τους, οπουδήποτε αυτοί κατοικούν και εργάζονται στην Ευρώπη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραμμή επικοινωνίας PVV προτρέπει ανοικτά σε διακρίσεις εναντίον εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και γίνεται πρόξενος διαφορών μεταξύ κοινοτήτων στην ολλανδική κοινωνία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικτυακός τόπος του PVV υπονομεύει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και το δικαίωμα στη μη εφαρμογή διακρίσεων, κατά την έννοια της οδηγίας 2004/38/ΕΚ και των σχετικών άρθρων των Συνθηκών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών έχει υπογράψει μια συμφωνία κοινοβουλευτικής υποστήριξης με το PVV, αποκτώντας έτσι την πλειοψηφία στο ολλανδικό κοινοβούλιο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών δεν έχει καταδικάσει επίσημα τον δικτυακό τόπο του PVV·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη λειτουργίας αυτής της γραμμής επικοινωνίας πυροδότησε έναν έντονο διάλογο στις Κάτω Χώρες και ότι πολλές πολιτικές ομάδες, μέσα ενημέρωσης, διευθυντές μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων, ηγετικά στελέχη της κοινωνίας των πολιτών και μεμονωμένοι πολίτες καταδίκασαν την πρωτοβουλία του PVV· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ξεκίνησαν πολλές αντίθετου χαρακτήρα πρωτοβουλίες, όπως ένας δικτυακός τόπος για την κατάθεση θετικών εμπειριών με Πολωνούς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρέσβεις δέκα χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στις Κάτω Χώρες εξέφρασαν σοβαρές αντιρρήσεις για αυτόν τον δικτυακό τόπο, δηλώνοντας ότι «ενθαρρύνει την αρνητική αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης ομάδας πολιτών χωρών της ΕΕ μέσα στην ολλανδική κοινωνία'·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες του Πανεπιστημίου Erasmus του Ρότερνταμ(5), οι μετανάστες εργαζόμενοι από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν σημαντική συμβολή στην οικονομία των Κάτω Χωρών και στην ολλανδική αγορά εργασίας·

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι προσήλωση της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών στην ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει σημαντικά περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, όπως αποδεικνύει η θέση της σημερινής κυβέρνησης της χώρας σε θέματα όπως η διεύρυνση του χώρου Σένγκεν και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να εμφανιστούν τέτοιοι δικτυακοί τόποι και σε άλλα κράτη μέλη·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τον δικτυακό τόπο που έθεσε σε λειτουργία το PVV, διότι είναι αντίθετος στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και διότι απειλεί να καταστρέψει την ίδια τη βάση της Ένωσης, δηλαδή την πολυφωνία, τη μη εφαρμογή διακρίσεων, την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ελευθερία μετακίνησης·

2.  θεωρεί τη γραμμή επικοινωνίας του PVV μια κακοπροαίρετη πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία ρωγμών στην κοινωνία και την προσπόριση πολιτικού οφέλους εις βάρος των εργαζομένων από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη·

3.  καλεί τον Πρωθυπουργό κ. Mark Rutte να καταδικάσει εκ μέρους της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών αυτή την κάκιστη πρωτοβουλία και να διαχωρίσει την θέση του από αυτήν· τονίζει, ακόμη, την υποχρέωση όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγγυώνται τα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της μη εφαρμογής διακρίσεων και, συνεπώς, καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταδικάσει επισήμως τη γραμμή επικοινωνίας του PVV, η οποία υπονομεύει τα δικαιώματα αυτά και αποτελεί προσβολή για τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές·

4.  προτρέπει την κυβέρνηση των Κάτω Χωρών να μην αδιαφορεί για τις πολιτικές του Κόμματος της Ελευθερίας που έρχονται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ·

5.  καλεί τις ολλανδικές αρχές να εξετάσουν εάν η πρωτοβουλία αυτή συνιστά υποκίνηση του μίσους και της εφαρμογής διακρίσεων·

6.  τονίζει ότι οι εργαζόμενοι από τις χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007 είχαν θετική επίδραση στις οικονομίες των κρατών μελών και δεν προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στις αγορές εργασίας τους, είχαν όμως σημαντική συμβολή στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ·

7.  καλεί την κυβέρνηση των Κάτω Χωρών να απαντήσει γρήγορα στις επιστολές της Επιτροπής σχετικά με νομοσχέδια που ενδέχεται να παραβαίνουν την οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους να μετακινούνται και να εγκαθίστανται ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, και να δώσει συνέχεια στα αιτήματα που έχει διατυπώσει το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του·

8.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να πράξουν ό,τι τους είναι δυνατό για να σταματήσουν τη διάδοση ξενοφοβικών τάσεων, όπως αυτές που εκφράζονται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, και να εξασφαλίσουν την ουσιαστική εφαρμογή της απόφασης πλαισίου για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία σε όλα τα κράτη μέλη·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.
(2) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
(3) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(4) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm
(5) Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenie en Bulgarije in Den Haag. Sociale leefsituatie, arbeidpositie en toekomstperspectief, Prof. Godfried Engbersen, Afdeling Sociologie Universiteit Rotterdam.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου