Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2554(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0152/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 15/03/2012 - 11.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0087

Elfogadott szövegek
PDF 123kWORD 49k
2012. március 15., Csütörtök - Strasbourg
Diszkriminatív internetes oldalak és a kormányok válaszai
P7_TA(2012)0087RC-B7-0152/2012

Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3., 4. és 6. cikkére, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 2., 3., 4., 9., 10., 18., 19., 20., 21., 26., 45., 49., 56., 67., 83., és 258. cikkére, az Európai Unió Alapjogi Chartájára és az emberi jogok európai egyezményére (EJEE),

–  tekintettel a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló, 2008. november 28-i 2008/913/IB tanácsi kerethatározatra(1),

–  tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(2),

–  tekintettel a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvre(3),

–  tekintettel Viviane Redingnek, a Bizottság alelnökének a PVV által indított weboldalról szóló, 2012. február 11-i nyilatkozatára(4),

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2012 február elején a holland Szabadságpárt (PVV) „Meldpunt Midden en Oost Europeanen” elnevezéssel internetes forródrótot indított, és arra hívta fel a polgárokat, hogy jelentsék be a „közép- és kelet-európai”, elsősorban lengyel, román és bolgár „munkaerő tömeges bevándorlásával” kapcsolatos panaszaikat; mivel arra kérik a polgárokat, hogy írják meg, tapasztaltak-e antiszociális magatartással kapcsolatos problémákat, és elvesztették-e munkájukat a fent említett állampolgárok miatt;

B.  mivel az EUMSZ 21. cikke rögzíti a polgárok Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogát, az EUMSZ 45. cikke pedig a munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogát;

C.  mivel az EUMSZ 18. cikke kimondja az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés elleni védelemhez való jogot, az EUMSZ 10. cikke pedig rögzíti a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés elleni védelemhez való jogot;

D.  mivel az Alapjogi Charta 10. cikke rögzíti a gondolatszabadsághoz való jogot, 11. cikke pedig a véleménynyilvánítás szabadságát;

E.  mivel az Európai Unió az EUSZ 2. cikkében foglaltak szerint a demokrácia és a jogállamiság értékein, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az EJEE-ben rögzített alapvető jogok és szabadságok kétségbevonhatatlan tiszteletben tartásán alapul;

F.  mivel a tagállamok kötelessége, hogy garantálják minden uniós polgár számára, hogy nem éri őket hátrányos megkülönböztetés vagy megbélyegzés, bárhol is élnek vagy vállalnak munkát Európában;

G.  mivel a PVV forródrótja nyíltan felbujt a közép- és kelet-európai országokból érkező európai uniós munkavállalókkal szembeni hátrányos megkülönböztetésre, és megosztottságot teremt a holland társadalom közösségei között;

H.  mivel a PVV által indított weboldal veszélyezteti a személyek szabad mozgását és a megkülönböztetésmentességhez való jogot, amelyek a 2004/38/EK irányelven és a Szerződések vonatkozó cikkein alapulnak;

I.  mivel a holland kormány parlamenti támogatási megállapodást kötött a PVV-vel, és ennek köszönhetően számíthat többségre a holland parlamentben;

J.  mivel a holland kormány mindeddig nem ítélte el hivatalosan a PVV forródrótját;

K.   mivel e weboldal létrehozása heves vitát váltott ki Hollandiában, és számos politikai párt, médiaorgánum, kis- és középvállalkozás és más vállalat vezetője, civil társadalmi vezető és magánszemély ítélte el a PVV kezdeményezését; mivel számos ellenkezdeményezést indítottak, például egy olyan weboldalt, amelyen a lengyel emberekkel kapcsolatos pozitív tapasztalatokról lehet beszámolni;

L.  mivel tíz közép- és kelet-európai ország hollandiai nagykövetei erőteljes tiltakozásukat fejezték ki a weboldallal szemben, kijelentve, hogy az „negatív képet sugall a holland társadalom számára az uniós polgárok egy meghatározott csoportjáról”;

M.  mivel a rotterdami Erasmus Egyetemen készített legfrissebb tanulmányok(5) szerint a Közép- és Kelet-Európából érkezett migráns munkavállalók jelentős mértékben hozzájárulnak a holland gazdaság és a holland munkaerőpiac teljesítményéhez;

N.  mivel a holland kormányzati politika korábbi elkötelezettsége az európai integráció mellett az utóbbi évek folyamán jelentősen mérséklődött, ami a jelenlegi holland kormány bizonyos kérdésekben – például a schengeni térség bővítése és a munkavállalók szabad mozgása tekintetében – képviselt álláspontjában is megnyilvánul;

O.  mivel fennáll a valós kockázata annak, hogy más tagállamokban is hasonló forródrótokat indítanak;

1.  határozottan elítéli a PVV által indított weboldalt, mivel az ellentétes az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának alapvető európai értékeivel, továbbá az Európai Unió lényegi alapja – azaz a pluralizmus, a megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, a szolidaritás és a szabad mozgás – lerombolásának kockázatát hordozza.

2.  úgy ítéli meg, hogy a PVV forródrót rosszindulatú kezdeményezés, amely társadalmi megosztottságot kíván teremteni, és politikai előnyre akar szert tenni a kelet- és közép-európai munkavállalók kárára;

3.  nyomatékosan felszólítja Mark Rutte miniszterelnököt, hogy a holland kormány nevében ítélje el ezt a sajnálatos kezdeményezést, és határolja el magát tőle; hangsúlyozza továbbá, hogy az Európai Unió valamennyi kormányának kötelessége biztosítani a szabad mozgáshoz és a megkülönböztetésmentességhez fűződő jogokat, és ezért felszólítja az Európai Tanácsot, hogy hivatalosan ítélje el a PVV forródrótját, mivel az aláássa az említett jogokat, és ellentétes az európai értékekkel és alapelvekkel;

4.  felszólítja a holland kormányt, hogy ne hunyjon szemet a Szabadságpárt által folytatott, az EU alapvető értékeivel ellentétben álló politikák felett;

5.  felszólítja a holland hatóságokat annak kivizsgálására, hogy ez a kezdeményezés gyűlöletkeltéshez és hátrányos megkülönböztetéshez vezetett-e;

6.  hangsúlyozza, hogy az EU-hoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozó országokból érkező munkavállalók pozitív hatást gyakoroltak a tagállamok gazdaságaira, nem okoztak komoly zavarokat munkaerőpiacaikon, sőt, komoly hozzájárulást tettek a fenntartható gazdasági növekedéshez az EU-ban;

7.  kéri a holland kormányt, hogy mihamarabb adjon választ a Bizottság levelére azon tervezett jogszabály tárgyában, amely sértheti az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvet, és hogy tegyen eleget a Parlament által az állásfoglalásaiban kifejezésre juttatott elvárásoknak;

8.  felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést a többek között a nevezett weboldalon is megnyilvánuló idegengyűlölő magatartásformák terjedésének megfékezése érdekében, valamint biztosítsák a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározat hatékony végrehajtását valamennyi tagállamban;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 328., 2008.12.6., 55. o.
(2) HL L 158., 2004.4.30., 77. o.
(3) HL L 180., 2000.7.19., 22. o.
(4) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm
(5) Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenie en Bulgarije in Den Haag. Sociale leefsituatie, arbeidpositie en toekomstperspectief, Prof. Godfried Engbersen, Afdeling Sociologie Universiteit Rotterdam.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat