Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2554(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0152/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/03/2012 - 11.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0087

Prijaté texty
PDF 211kWORD 51k
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg
Diskriminačné internetové stránky a reakcie vlády
P7_TA(2012)0087RC-B7-0152/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3, 4 a 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), články 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 a 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), Chartu základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov(2),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Viviane Redingovej z 11. februára 2012 o webovej stránke strany PVV(4),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže holandská Strana slobody PVV vytvorila na začiatku februára 2012 na internete horúcu linku s názvom Meldpunt Midden en Oost Europeanen, na ktorej vyzýva ľudí, aby hlásili sťažnosti vyplývajúce z „veľkej migrácie občanov krajín strednej alebo východnej Európy za prácou“, najmä Poliakov, Rumunov a Bulharov; keďže sa ľudí pýta najmä na to, či sa stretli s problémami súvisiacimi s protispoločenským správaním a či stratili zamestnanie na úkor niektorého z týchto občanov;

B.  keďže voľný pohyb občanov v rámci Európskej únie je zakotvený v článku 21 ZFEÚ a voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie v článku 45 ZFEÚ;

C.  keďže právo na ochranu pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti je zakotvené v článku 18 ZFEÚ a právo na ochranu pred diskrimináciou na základe rasového alebo etnického pôvodu v článku 10 ZFEÚ;

D.  keďže právo na slobodu myslenia je zakotvené v článku 10 Charty základných práv Európskej únie a právo na slobodu prejavu v článku 11 tejto charty;

E.  keďže Európska únia je založená na hodnotách demokracie a zásadách právneho štátu, ako je stanovené v článku 2 ZEÚ, a na bezpodmienečnom dodržiavaní základných práv a slobôd, ako je zakotvené v Charte základných práv Európskej únie a v EDĽP;

F.  keďže členské štáty majú voči všetkým občanom EÚ povinnosť zabezpečiť im, aby neboli diskriminovaní ani odsudzovaní nikde v Európe, kde žijú a pracujú;

G.  keďže horúca linka strany PVV otvorene podnecuje diskrimináciu pracovníkov z krajín strednej a východnej Európy, ktoré patria do EÚ, a vyvoláva rozpory medzi komunitami v holandskej spoločnosti;

H.  keďže webová stránka strany PVV porušuje zásadu voľného pohybu osôb a právo na nediskrimináciu zakotvené v smernici 2004/38/ES a v príslušných článkoch zmluvy;

I.  keďže holandská vláda podpísala so stranou PVV dohodu o parlamentnej podpore, a preto môže počítať s väčšinou v holandskom parlamente;

J.  keďže holandská vláda dosiaľ formálne neodsúdila horúcu linku strany PVV;

K.  keďže vytvorenie tejto horúcej linky vyvolalo v Holandsku búrlivú diskusiu a mnohé politické strany, médiá, vedúci predstavitelia malých a stredných podnikov a ďalších spoločností, vedúci predstavitelia občianskej spoločnosti a jednotliví občania odsúdili túto iniciatívu strany PVV; keďže bolo vytvorených veľa opačných iniciatív, napríklad webová stránka na informovanie o pozitívnych skúsenostiach s Poliakmi;

L.  keďže veľvyslanci desiatich krajín strednej a východnej Európy v Holandsku sa dôrazne ohradili proti tejto webovej stránke a uviedli, že „nabáda k negatívnemu vnímaniu osobitnej skupiny občanov EÚ v rámci holandskej spoločnosti“;

M.  keďže podľa poslednej štúdie vypracovanej Erazmovou univerzitou v Rotterdame(5) majú migrujúci pracovníci zo strednej a východnej Európy významný prínos pre holandské hospodárstvo a holandský trh práce;

N.  keďže oddanosť európskej integrácii v rámci politiky holandskej vlády sa za posledné roky značne znížila, čo dokazuje aj postoj súčasnej holandskej vlády k otázkam, ako je rozširovanie schengenského priestoru a voľný pohyb pracovníkov;

O.  keďže existuje reálne riziko, že podobné horúce linky vzniknú aj v ďalších členských štátoch;

1.  rozhodne odsudzuje webovú stránku, ktorú vytvorila strana PVV, pretože porušuje základné európske hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a predstavuje riziko zničenia samotnej podstaty Únie, ktorou je pluralita, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a sloboda pohybu;

2.  považuje horúcu linku strany PVV za pochybnú iniciatívu, ktorej cieľom je vyvolať rozpory v spoločnosti a získať politický prospech na úkor pracovníkov zo strednej a východnej Európy;

3.  dôrazne vyzýva premiéra Marka Rutteho, aby túto hanebnú iniciatívu v mene holandskej vlády odsúdil a dištancoval sa od nej; okrem toho zdôrazňuje povinnosť vlád všetkých členských štátov Európskej únie zaručovať právo na voľný pohyb a právo na nedisrimináciu, a preto vyzýva Európsku radu, aby formálne odsúdila horúcu linku strany PVV, pretože tieto práva porušuje a haní európske hodnoty a zásady;

4.  naliehavo vyzýva holandskú vládu, aby neprižmurovala oči nad politikami Strany slobody, ktoré sú v rozpore so základnými hodnotami EÚ;

5.  žiada holandské orgány, aby prešetrili, či táto iniciatíva vedie k podnecovaniu nenávisti a diskriminácie;

6.  zdôrazňuje, že pracovníci z krajín, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004 a 2007, mali pozitívny vplyv na ekonomiky členských štátov a nespôsobili vážne narušenie na ich trhoch práce, ale naopak vo významnej miere prispeli k trvalo udržateľnému hospodárskemu rastu v EÚ;

7.  vyzýva holandskú vládu, aby poskytla rýchlu odpoveď na list zaslaný Komisiou s ohľadom na plánované právne predpisy, ktoré sú pravdepodobne v rozpore so smernicou 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, a zaoberala sa požiadavkami vznesenými Parlamentom v jeho uzneseniach;

8.  vyzýva Komisiu a Radu, aby urobili všetko, čo je v ich silách na zastavenie šírenia xenofóbnych postojov, akými sú názory vyjadrované na tejto webovej stránke, a zabezpečili účinné vykonávanie rámcového rozhodnutia o boji proti rasizme a xenofóbii vo všetkých členských štátoch;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade Európy a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55.
(2) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
(3) Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
(4) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm
(5) Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenie en Bulgarije in Den Haag. Sociale leefsituatie, arbeidpositie en toekomstperspectief, Prof. Godfried Engbersen, Afdeling Sociologie Universiteit Rotterdam.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia