Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2554(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0152/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2012 - 11.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0087

Antagna texter
PDF 120kWORD 43k
Torsdagen den 15 mars 2012 - Strasbourg
Diskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner
P7_TA(2012)0087RC-B7-0152/2012

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2012 om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2, 3, 4 och 6 i fördraget om Europeiska unionen (FEU), artiklarna 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 och 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier(2),

–  med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung(3),

–  med beaktande av uttalandet av den 11 februari 2012 från vice ordföranden för kommissionen, Viviane Reding, om PVV:s webbplats(4),

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I början av februari 2012 lanserade det nederländska Frihetspartiet (Partij voor de Vrijheid, PVV) en internettjänst ”Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, där man uppmanar människor att rapportera klagomål till följd av massarbetsinvandringen av medborgare från Central- och Östeuropa, särskilt polacker, rumäner och bulgarer. Människor tillfrågas särskilt om de har upplevt problem i form av antisociala beteenden och om de har förlorat sitt arbete till någon av dessa medborgare.

B.  Den fria rörligheten för personer inom Europeiska unionen fastställs i artikel 21, och den fria rörligheten för arbetstagare inom Europeiska unionen i artikel 45 i EUF-fördraget.

C.  Förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet står inskrivet i artikel 18, och förbudet mot diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung i artikel 10 i EUF-fördraget.

D.  Rätten till tankefrihet fastställs i artikel 10, och rätten till yttrandefrihet i artikel 11 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

E.  Enligt artikel 2 i EU-fördraget ska Europeiska unionen bygga på värdena demokrati och rättsstaten, och på entydig respekt för de grundläggande rättigheterna och friheterna, såsom fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

F.  Medlemsstaterna är skyldiga att se till att ingen EU-medborgare som bor eller arbetar inom unionen diskrimineras eller stämplas.

G.  PVV:s tjänst uppmanar öppet till diskriminering av arbetstagare från central- och östeuropeiska länder och skapar motsättningar inom det nederländska samhället.

H.  PVV:s webbplats undergräver den fria rörligheten för personer och rätten till icke-diskriminering, vilka fastställts i direktiv 2004/38/EG och relevanta fördragsartiklar.

I.  Den nederländska regeringen har ingått en uppgörelse om parlamentariskt stöd med PVV och kan därför räkna med att få majoritet i det nederländska parlamentet.

J.  Den nederländska regeringen har än så länge inte formellt fördömt PVV:s tjänst.

K.  Lanseringen av denna tjänst utlöste en intensiv debatt i Nederländerna och många politiska partier, medier, små och medelstora företag samt andra företagsledare och ledare i det civila samhället har fördömt PVV:s initiativ. Många motåtgärder har vidtagits, t.ex. en webbplats där man kan rapportera om positiva erfarenheter av polacker.

L.  Tio central- och östeuropeiska länders ambassadörer i Nederländerna har framfört starka invändningar mot webbplatsen och konstaterat att den uppmuntrar till en negativ uppfattning om en viss grupp av EU-medborgare i det nederländska samhället.

M.  Enligt de senaste studierna från Erasmus-universitet i Rotterdam(5) bidrar inflyttade arbetstagare från Central- och Östeuropa i hög grad till den nederländska ekonomin och till den nederländska arbetsmarknaden.

N.  Den nederländska regeringens politiska bidrag till den europeiska integrationen har minskat avsevärt de senaste åren, vilket framgår av den nuvarande regeringens ståndpunkt i frågor såsom Schengenutvidgningen och öppnandet av arbetsmarknaderna.

O.  Det finns en reell risk att liknande internettjänster lanseras i andra medlemsstater.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt PVV:s webbplats eftersom den strider mot grundläggande europeiska värden som mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet, rättstaten och respekten för mänskliga rättigheter och hotar att rasera själva grunden för unionen, som utgörs av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och rörelsefrihet.

2.  Europaparlamentet anser att PVV:s internettjänst är ett fientligt initiativ avsett att skapa motsättningar i samhället och vinna politiskt stöd på bekostnad av arbetstagare från Central- och Östeuropa.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den nederländska premiärministern Rutte att på den nederländska regeringens vägnar fördöma och ta avstånd från detta beklagliga initiativ. Parlamentet understryker dessutom att alla regeringar i Europeiska unionen är skyldiga att trygga rätten till fri rörlighet och icke-diskriminering och uppmanar därför Europeiska rådet att formellt fördöma PVV:s internettjänst eftersom den undergräver dessa rättigheter och strider mot europeiska värden och principer.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den nederländska regeringen att inte blunda för Frihetspartiets politik, vilken strider mot EU:s grundläggande värderingar.

5.  Europaparlamentet uppmanar de nederländska myndigheterna att utreda om detta initiativ har gett upphov till hat eller provokationer.

6.  Europaparlamentet betonar att arbetstagare från de länder som gick med i EU 2004 och 2007 har varit till nytta för medlemsstaternas ekonomi och inte orsakat några allvarliga störningar på deras arbetsmarknader, utan avsevärt bidragit till fortgående ekonomisk tillväxt inom EU.

7.  Europaparlamentet uppmanar den nederländska regeringen att snabbt svara på kommissionens skrivelser om planerad lagstiftning som eventuellt strider mot direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier samt att vidta åtgärder utgående från de begäranden som parlamentet framfört i sina resolutioner.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att göra sitt yttersta för att stoppa spridningen av främlingsfientliga åsikter av det slag som framförts på denna webbplats och se till att rambeslutet om rasism och främlingsfientlighet genomförs effektivt i alla medlemsstater.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europarådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 328, 6.12.2008, s. 55.
(2) EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
(3) EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
(4) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm
(5) Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenie en Bulgarije in Den Haag. Sociale leefsituatie, arbeidpositie en toekomstperspectief, prof. Gotfried Engbersen, sociologiska institutionen vid Rotterdams universitet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy