Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0177/2012

Indgivne tekster :

B7-0177/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0088

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 43k
Torsdag den 15. marts 2012 - Strasbourg
Resultatet af præsidentvalget i Rusland
P7_TA(2012)0088B7-0177/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2012 om resultatet af præsidentvalget i Rusland (2012/2573(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation, som trådte i kraft i 1997 og er blevet forlænget, indtil den kan erstattes af en ny aftale,

–  der henviser til de igangværende forhandlinger om en ny omfattende rammeaftale for forbindelserne mellem EU og Rusland og til partnerskabet for modernisering, der blev indledt i 2010,

–  der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland, navnlig beslutningerne af 16. februar 2012(1) om det forestående præsidentvalg i Rusland, af 14. december 2011(2) om resultatet af valget til Dumaen, navnlig kritikken af valgets gennemførelse, samt af 7. juli 2011(3) om forberedelserne til valget til den russiske Statsduma i december,

–  der henviser til den fælles erklæring af 5. marts 2012 fra OSCE/ODIHR, OSCE's Parlamentariske Forsamling og Europarådets Parlamentariske Forsamling om foreløbige resultater og konklusioner,

–  der henviser til erklæringen af 4. marts 2012 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om præsidentvalget i Rusland den 4. marts 2012 samt hendes taler af 14. december 2011 i Strasbourg vedrørende topmødet mellem EU og Rusland og af 1. februar 2012 i Bruxelles vedrørende den politiske situation i Rusland,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU i sin egenskab af Ruslands strategiske partner og umiddelbare nabo med særlig stor interesse har fulgt valgprocessen samt den offentlige debat og de udbredte fortsatte protester i Rusland mod valget til Statsdumaen i december og præsidentvalget, der blev afholdt den 4. marts 2012;

B.  der henviser til, at udviklingen i Den Russiske Føderation fortsat vækker betydelig bekymring, hvad angår respekt for og beskyttelse af menneskerettigheder og overholdelse af fælles demokratiske principper, valgregler og procedurer; der henviser til, at Den Russiske Føderation er fuldgyldigt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og derfor har forpligtet sig til at overholde principperne om demokrati og respekt for menneskerettighederne;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 12. april 2011 fastslog, at de besværlige procedurer for registrering af politiske partier i Rusland er i uoverensstemmelse med de valgstandarder, som Europarådet og OSCE har fastlagt; der henviser til, at begrænsningerne med hensyn til registrering af politiske partier og kandidater indskrænker den politiske konkurrence og pluralismen i Rusland;

D.  der henviser til, at de generelle regler – til trods for de begrænsede initiativer, der for nylig er taget med henblik på at forbedre valglovene – fortsat er alt for indviklede og i nogle tilfælde uklare og fører til en uensartet anvendelse af retsgrundlaget;

E.  der henviser til, at de russiske myndigheder forsøgte at forkætre ikke-statslige organisationer, der var involveret i valgobservationer, og navnlig Golos, der blev sat ud fra sit hovedkontor i Moskva og udsat for en mediekampagne, der havde til formål at skade organisationens renomme, ligesom dens regionale afdelinger blev underkastet skatteundersøgelser; der henviser til, at uafhængige medier også blev sat under hårdt pres;

F.  der henviser til, at den fælles erklæring af 5. marts 2012 fra OSCE/ODIHR, OSCE's Parlamentariske Forsamling og Europarådets Parlamentariske Forsamling om foreløbige resultater og konklusioner anførte, at valgprocessen hverken havde været fri eller retfærdig, men tværtimod havde været »alvorligt skævvredet til fordel for én kandidat« grundet fordømmelser af mulige modkandidater under processen med at registrere kandidater, ulige og partisk mediedækning samt anvendelse af statslige ressourcer til fordel for én kandidat;

G.  der henviser til, at den russiske befolkning, og navnlig de demonstranter, der bar hvide armbind, gennem en række massedemonstrationer siden valget til Dumaen den 4. december 2011 har udtrykt deres ønske om mere demokrati og en omfattende reform af valgsystemet;

1.  noterer sig resultatet af præsidentvalget i lyset af de foreløbige konklusioner fra OSCE/ODIHR såvel som fra de indenlandske observationsorganisationer, f.eks. Golos, Grazhdanin Nabludatel, Vælgernes Liga og repræsentanter for de politiske partier;

2.  understreger nødvendigheden af en kritisk dialog med Rusland – samtidig med at der gives fuld opbakning til moderniseringsdagsordenen, der indbefatter dialog om såvel økonomiske som politiske reformer med henblik på at indføre og implementere reformer, som kan tackle de eksisterende svagheder;

3.  kritiserer på det kraftigste manglerne og uregelmæssighederne i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af dette valg samt den omstændighed, at vælgernes valgmuligheder var begrænsede; fremhæver, at de russiske audiovisuelle medier ikke foretog en afbalanceret dækning af alle kandidaterne under valgkampen, hvilket er i modstrid med lovens krav; glæder sig over det betydelige medborgerlige engagement i kampagnen og opfordrer til omfattende og gennemsigtige analyser af alle uregelmæssigheder og indførelse, styrkelse og gennemførelse af demokratiske regler for kommende valg; beklager tilbageholdelsen af dusinvis af demonstranter over hele Rusland under protestdemonstrationer;

4.  anmoder præsident Medvedev om at sætte handling bag ordene og sikre vedtagelsen af de nødvendige reformer af det politiske system, og forventer, at den nye russiske præsident er villig til at føre dem videre, herunder den stærkt nødvendige forenkling af reglerne vedrørende registrering af politiske partier; opfordrer til, at der udvises seriøs vilje til også at tage fat på problemerne med mediefrihed og forsamlings- og ytringsfrihed; gentager, at EU er parat til at samarbejde med Rusland, bl.a. inden for rammerne af partnerskabet for modernisering, for at forbedre respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder, i hvilken forbindelse frigivelsen af politiske fanger er et centralt punkt, og effektiviteten af et uafhængigt retsstatssystem i Rusland;

5.  opfordrer de russiske myndigheder og de politiske partier, der er repræsenteret i Statsdumaen, til at indlede en meningsfuld dialog med dem, der demonstrerer for demokrati, og med oppositionen til fordel for en omfattende reform, gennemsigtighed og demokrati; opfordrer den kommende præsident, Vladimir Putin, til at nedtone sin retorik over for demonstranterne og gå i oprigtig dialog med dem om landets fremtid;

6.  tilskynder de forskellige russiske demokratiske oppositionsgrupper til at gå tættere sammen om et positivt program for politiske reformer og dermed give Ruslands borgere et troværdigt alternativ;

7.  glæder sig over, at præsident Dmitrij Medvedev har pålagt generalanklageren at undersøge legaliteten af 32 straffesager, herunder fængslingen af Mikhail Khodorkovskij; opfordrer den kommende præsident, Vladimir Putin, til at beordre en tilsvarende undersøgelse af Sergej Magnitskij-sagen;

8.  bemærker Statsdumaens foreløbige godkendelse af præsidentens lovforslag, som sigter mod omfattende ændringer i det politiske system, herunder en forenkling af reglerne vedrørende registrering af politiske partier og deres adgang til at opstille ved valgene; opfordrer indtrængende Statsdumaen til i forbindelse med vedtagelsen af de nødvendige love at tage hensyn til ændringsforslag, der stilles af de ikke-registrerede partier i fællesskab; forventer, at alle parter benytter lejligheden inden indsættelsen af den kommende præsident til at træffe afgørelse om en omfattende reformpakke, der bl.a. indeholder ændringer af valgloven; udtrykker et stærkt ønske om at se et vellykket resultat og fuldstændig gennemførelse af alle de reformforslag, der er under drøftelse i Medvedevs arbejdsgruppe; er af den overbevisning, at den nye valglov og registreringen af politiske oppositionspartier bør skabe et grundlag for frie og demokratiske valg til Statsdumaen;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0054.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0575.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0335.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik