Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2573(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0177/2012

Teksty złożone :

B7-0177/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0088

Teksty przyjęte
PDF 122kWORD 46k
Czwartek, 15 marca 2012 r. - Strasburg
Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji
P7_TA(2012)0088B7-0177/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wyniku wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2573(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, która weszła w życie w 1997 r., a następnie została przedłużona do czasu zastąpienia jej przez nową umowę,

–  uwzględniając trwające negocjacje dotyczące nowej umowy określającej nowe, kompleksowe ramy dla stosunków UE-Rosja, a także uwzględniając zainicjowane w 2010 r. partnerstwo na rzecz modernizacji,

–  uwzględniając swoje poprzednie sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji, a w szczególności rezolucję z dnia 16 lutego 2012 r.(1) w sprawie zbliżających się wyborów prezydenckich w Rosji, rezolucję z dnia 14 grudnia 2011 r.(2) w sprawie wyborów do Dumy Państwowej, a przede wszystkim zawarte w niej słowa krytyki w stosunku do przebiegu wyborów do Dumy, a także rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r.(3) w sprawie przygotowań do wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej w grudniu 2011 r.,

–  uwzględniając oświadczenie o wstępnych ustaleniach oraz wnioski OBWE/ODIHR, Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i PACE z dnia 5 marca 2012 r.,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 4 marca 2012 r. w sprawie wyborów prezydenckich w Rosji w dniu 4 marca 2012 r., a także jej przemówienia z dnia 14 grudnia 2011 r. w Strasburgu na temat szczytu UE-Rosja i z dnia 1 lutego 2012 r. w Brukseli na temat sytuacji politycznej w Rosji,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UE − jako strategiczny partner i sąsiad Rosji − ze szczególnym zainteresowaniem śledziła procedurę wyborczą, debatę publiczną oraz protesty, jakie szerzą się w Rosji w związku z wyborami do Dumy Państwowej w grudniu 2011 r. oraz wyborami prezydenckimi, przeprowadzonymi w dniu 4 marca 2012 r.;

B.  mając na uwadze, że wydarzenia w Federacji Rosyjskiej związane z przestrzeganiem i ochroną praw człowieka oraz przestrzeganiem wspólnie uzgodnionych zasad demokratycznych, przepisów i procedur wyborczych nadal dają poważne powody do niepokoju; mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jest pełnoprawnym członkiem Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i w związku z tym zobowiązała się do przestrzegania zasad demokracji i poszanowania praw człowieka;

C.  mając na uwadze, że w dniu 12 kwietnia 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że utrudnione procedury rejestracji partii politycznych w Rosji nie spełniają norm wyborczych określonych przez Radę Europy i OBWE; mając na uwadze, że restrykcje dotyczące rejestracji partii i kandydatów politycznych ograniczają polityczną rywalizację i pluralizm w Rosji;

D.  mając na uwadze, że pomimo niedawnych nieśmiałych inicjatyw usprawnienia ordynacji wyborczej ogólne zasady nadal są zbyt skomplikowane, a w niektórych przypadkach niejasne, co prowadzi do niespójnego stosowania podstawy prawnej;

E.  mając na uwadze, że władze rosyjskie próbowały zdyskredytować organizacje pozarządowe zaangażowane w obserwację wyborów, w szczególności stowarzyszenie Golos, które zostało wyeksmitowane ze swojej siedziby głównej w Moskwie oraz poddane zniesławiającej kampanii w środkach przekazu, mającej na celu zaszkodzenie jej reputacji, a jego biura regionalne zostały objęte kontrolą podatkową; mając na uwadze, że również niezależne środki przekazu zostały poddane silnej presji;

F.  mając na uwadze, że w oświadczeniu o wstępnych ustaleniach oraz we wnioskach OBWE/ODIHR, Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i PACE z dnia 5 marca 2012 r. stwierdzono, że w procedura wyborcza nie była wolna ani uczciwa, gdyż „silnie faworyzowała jednego kandydata” poprzez publiczne potępienie w procesie rejestracji potencjalnie konkurencyjnych kandydatów, nierówny i stronniczy sposób relacjonowania w mediach oraz korzystanie z zasobów państwowych na korzyść jednego kandydata;

G.  mając na uwadze, że poprzez liczne demonstracje odbywające się od czasu wyborów do Dumy w dniu 4 grudnia 2011 r. Rosjanie – w szczególności ci noszący białe wstążki – domagają się większej demokracji i gruntownej reformy systemu wyborczego;

1.  przyjmuje do wiadomości wynik wyborów prezydenckich w świetle wstępnych wniosków OBWE/ODIHR, a także wniosków krajowych podmiotów prowadzących obserwację, takich jak Golos, Grażdanin Nabludatel, Liga Wyborców oraz przedstawiciele partii politycznych;

2.  podkreśla konieczność krytycznego zaangażowania w dialog z Rosją, w poparciu dla planu modernizacji, obejmującego rozmowy na temat reform zarówno gospodarczych jak i politycznych celem wprowadzenia i realizacji reform zmierzających do uzupełnienia obecnych braków;

3.  stanowczo krytykuje uchybienia i nieprawidłowości w sposobie przygotowania i przeprowadzenia tych wyborów, a także fakt, że wybór głosujących był ograniczony; podkreśla, że rosyjskie środki przekazu nie przedstawiały podczas kampanii wyborczej w sposób zrównoważony informacji o wszystkich kandydatach, co narusza wymogi prawne; z zadowoleniem przyjmuje znaczące zaangażowanie obywateli w kampanię i apeluje o dokonanie kompleksowej i przejrzystej analizy wszystkich nieprawidłowości oraz wprowadzenie, wzmocnienie i wdrożenie zasad demokratycznych dla potrzeb przyszłych wyborów; ubolewa nad pozbawieniem wolności dziesiątek protestujących w ramach demonstracji na terytorium całej Rosji;

4.  zwraca się do prezydenta Miedwiewiewa, by zamienił słowo w czyn i dopilnował przyjęcia niezbędnych reform systemu politycznego; oczekuje, że nowy prezydent Federacji Rosyjskiej będzie gotów kontynuować przeprowadzanie zmian, głównie, jeśli chodzi o potrzebę uproszczenia zasad rejestracji partii politycznych; domaga się poważnego zaangażowania także w rozwiązanie problemów dotyczących wolności mediów oraz swobody zgromadzeń i wypowiedzi; przypomina o gotowości UE do współpracy z Rosją, także w ramach przewidzianych partnerstwem na rzecz modernizacji, aby zwiększyć poszanowanie praw człowieka i praw podstawowych, w odniesieniu do czego kluczową sprawą jest zwolnienie więźniów politycznych, oraz skuteczność niezależnego systemu państwa prawa w Rosji;

5.  zachęca władze rosyjskie oraz partie polityczne zasiadające w Dumie Państwowej, by ze względu na kompleksową reformę, przejrzystość i demokrację podjęły merytoryczny dialog z pro-demokratycznymi demonstrantami i opozycją; wzywa prezydenta elekta Władimira Putina do złagodzenia retoryki wymierzonej przeciwko demonstrantom i nawiązania z nimi szczerego dialogu na temat przyszłości kraju;

6.  zachęca poszczególne grupy rosyjskiej opozycji demokratycznej, aby ściślej zjednoczyły się wokół pozytywnego programu reform politycznych, oferując w ten sposób obywatelom Rosji wiarygodną alternatywę;

7.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję prezydenta Dmitrija Miedwiediewa o zleceniu prokuratorowi generalnemu zbadania zgodności z prawem 32 postępowań karnych, w tym uwięzienia Michaiła Chodorkowskiego; wzywa prezydenta elekta Władimira Putina do zlecenia podobnej rewizji sprawy Siergieja Magnitskiego;

8.  przyjmuje do wiadomości wstępne zatwierdzenie przez Dumę Państwową projektu ustaw prezydenckich mających na celu przeprowadzenie kompleksowych reform systemu politycznego, w tym uproszczenie zasad rejestracji partii politycznych oraz dostępu tych partii do wyborów; wzywa Dumę Państwową, by przy przyjmowaniu niezbędnych przepisów uwzględniała zmiany wspólnie przedłożone przez niezarejestrowane partie; oczekuje od wszystkich stron, że skorzystają z okazji, jaka nadarza się przed zaprzysiężeniem prezydenta elekta, i podejmą decyzję w sprawie kompleksowego pakietu reform obejmującego zmiany w prawie wyborczym; wyraża usilne życzenie, by wszystkie propozycje reform omawianych w grupie roboczej Miedwiewiewa zostały przyjęte i w pełni zrealizowane; jest przekonany, że nowa ordynacja wyborcza oraz rejestracja opozycyjnych partii politycznych powinny stanowić podstawę wolnych i uczciwych wyborów do Dumy Państwowej;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi i Federacji Rosyjskiej, a także Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0054.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0575.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0335.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności