Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0177/2012

Ingivna texter :

B7-0177/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0088

Antagna texter
PDF 117kWORD 38k
Torsdagen den 15 mars 2012 - Strasbourg
Resultatet av presidentvalet i Ryssland
P7_TA(2012)0088B7-0177/2012

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2012 om resultatet av presidentvalet i Ryssland (2012/2573(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen som trädde i kraft 1997 och som har förlängts i väntan på att ersättas av ett nytt avtal,

–  med beaktande av de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal som ska skapa en ny heltäckande ram för förbindelserna mellan EU och Ryssland, och av partnerskapet för modernisering som lanserades 2010,

–  med beaktande av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland, i synnerhet resolutionerna av den 16 februari 2012 om det förestående presidentvalet i Ryssland(1), av den 14 december 2011 om resultatet av valet till duman(2), i synnerhet dess kritik av hur valet till statsduman genomfördes, och av den 7 juli 2011 om förberedelserna inför valet till ryska statsduman i december 2011(3),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 5 mars 2012 från OSSE/ODIHR, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling om preliminära iakttagelser och slutsatser,

–  med beaktande av uttalandet av den 4 mars 2012 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om presidentvalet i Ryssland den 4 mars 2012 samt hennes tal i Strasbourg den 14 december 2011 om toppmötet mellan EU och Ryssland och i Bryssel den 1 februari 2012 om den politiska situationen i Ryssland,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU, som är en strategisk partner och direkt granne till Ryssland, har med särskilt intresse följt valprocessen, den offentliga debatten och de utbredda, pågående protesterna i Ryssland i samband med valet till statsduman i december 2011 och presidentvalet den 4 mars 2012.

B.  Utvecklingen i Ryssland ger fortfarande anledning till stor oro när det gäller respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna samt respekten för gemensamt överenskomna demokratiska principer, valbestämmelser och förfaranden. Ryssland är fullvärdig medlem av Europarådet och OSSE och har således förbundit sig att respektera principerna om demokrati och mänskliga rättigheter.

C.  Den 12 april 2011 underkände Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna det tungrodda förfarandet för registrering av politiska partier i Ryssland, ett förfarande som inte är förenligt med de valnormer som Europarådet och OSSE har fastställt. Genom att begränsa registreringen av politiska partier och kandidater minskas den politiska konkurrensen och mångfalden i Ryssland.

D.  Visserligen har begränsade åtgärder nyligen vidtagits för att förbättra vallagarna, men de allmänna bestämmelserna är fortfarande extremt komplicerade och vaga, vilket i vissa fall leder till en inkonsekvent tillämpning av den rättsliga grunden.

E.  De ryska myndigheterna försökte diskreditera icke-statliga organisationer som deltog i valövervakningen, särskilt organisationen Golos, som vräktes från sitt huvudkontor i Moskva och utsattes för en förtalskampanj i medierna. Samtidigt blev Golos regionala kontor föremål för skatteutredningar. Även oberoende medier utsattes för allvarliga påtryckningar.

F.  I det gemensamma uttalandet av den 5 mars 2012 från OSSE/ODIHR, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling om preliminära iakttagelser och slutsatser, fastställs att valrörelsen varken var fri eller rättvis, eftersom den var kraftigt snedvriden till förmån för en kandidat på grund av underkännande av andra potentiella kandidater under registreringsprocessen, orättvis och snedvriden mediebevakning och användandet av statliga resurser till förmån för en kandidat.

G.  Med de många demonstrationer som har ägt rum sedan valet till duman den 4 december 2011 har det ryska folket, särskilt de demonstranter som kallas ”vita banden”, visat att man vill ha mer demokrati och en genomgripande reform av valsystemet.

1.  Europaparlamentet noterar resultatet av presidentvalet i ljuset av slutsatserna från OSSE/ODIHR och inhemska valövervakningsorganisationer, till exempel Golos, Grazjdanin Nabljudatel och Väljarnas förbund samt företrädare för politiska partier.

2.  Europaparlamentet understryker behovet av ett kritiskt engagemang för Ryssland och ger sitt fulla stöd till moderniseringsplanerna, som omfattar dialog om såväl ekonomiska som politiska reformer i syfte att åtgärda rådande brister.

3.  Europaparlamentet kritiserar skarpt bristerna och oegentligheterna vid förberedelserna och genomförandet av detta val samt det faktum att väljarnas valmöjligheter begränsades. Parlamentet betonar att rysk tv och radio inte hade någon balanserad bevakning av alla kandidater under valkampanjen, vilket strider mot de rättsliga kraven. Parlamentet välkomnar det breda samhällsengagemanget i kampanjen och efterlyser en heltäckande och öppen analys av alla oegentligheter och införande, förstärkning och genomförande av demokratiska regler inför framtida val. Parlamentet beklagar djupt interneringen av dussintals demonstranter över hela Ryssland.

4.  Europaparlamentet uppmanar President Medvedev att låta ord följas av handling och se till att de nödvändiga reformerna av det politiska systemet genomförs, samt förväntar sig att Rysslands nya president fortsätter reformarbetet och bland annat genomför den nödvändiga förenklingen av reglerna om partiregistrering. Parlamentet efterlyser även ett seriöst åtagande om att även ta itu med problemen med mediefrihet samt förenings- och yttrandefrihet. Parlamentet bekräftar att EU är redo att samarbeta med Ryssland, även inom ramen för partnerskapet för modernisering, för att öka respekten för mänskliga och grundläggande rättigheter, där frisläppandet av politiska fångar är en nyckelfråga, och skapa ett effektivare, oberoende rättstatssystem i Ryssland.

5.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna och de politiska partier som är representerade i statsduman att föra en meningsfull dialog med demonstranterna för demokrati och oppositionen för att värna om omfattande reformer, öppenhet och demokrati. Parlament uppmanar den blivande presidenten Vladimir Putin att tona ner sin retorik mot demonstranterna och istället föra en ärlig dialog om landets framtid med dem.

6.  Europaparlamentet uppmanar de olika demokratiska oppositionsgrupperna i Ryssland att enas kring ett positivt program för politiska reformer för att erbjuda de ryska medborgarna ett trovärdigt alternativ.

7.  Europaparlamentet välkomnar president Dmitrij Medvedevs beslut att beordra riksåklagaren att undersöka lagligheten i 32 brottmål, däribland fängslandet av Michail Chodorkovskij. Parlamentet uppmanar den tillträdande presidenten, Vladimir Putin, att beordra en liknande granskning av fallet Sergej Magnitskij.

8.  Europaparlamentet noterar statsdumans första godkännande av presidentens lagförslag om genomgripande förändringar av det politiska systemet, däribland förenkling av reglerna om partiregistrering och partiernas deltagande i val. Parlamentet uppmanar duman att beakta de ändringar som har lämnats in gemensamt av oregistrerade partier när den antar de nödvändiga lagarna, Parlamentet förväntar sig att alla parter utnyttjar möjligheten att besluta om ett genomgripande reformpaket, som även inkluderar förändringar i vallagen, innan den nyvalda presidenten tillträder. Parlamentet understryker sin stora önskan om att se framgångsrika resultat och om att alla reformförslag som Medvedevs arbetsgrupp håller på att diskutera ska genomföras fullt ut. Parlamentet är övertygat om att en ny vallag och en registrering av politiska oppositionspartier bör utgöra en grund för fria och rättvisa val till duman.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0054.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0575.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0335.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy