Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2552(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0130/2012

Predkladané texty :

B7-0130/2012

Rozpravy :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Hlasovanie :

PV 15/03/2012 - 11.7
CRE 15/03/2012 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0091

Prijaté texty
PDF 292kWORD 59k
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg
Šieste svetové fórum o vode
P7_TA(2012)0091B7-0130/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o šiestom svetovom fóre o vode, ktoré sa bude konať 12. – 17. marca 2012 v Marseille (2012/2552(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na šieste svetové fórum o vode, ktoré sa bude konať 12. – 17. marca 2012 v Marseille,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenia z piatich predchádzajúcich svetových fór o vode, ktoré sa konali v Marakeši (1997), Haagu (2000), Kjóte (2003), Mexiku City (2006) a Istanbule (2009),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 64/292 z 28. júla 2010 o práve ľudí na vodu a sanitáciu a na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva č. 15/9 z 30. septembra 2010 o práve ľudí na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu a na prístup k nim,

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu Organizácie Spojených národov z 8. septembra 2000, v ktorej sú vymedzené miléniové rozvojové ciele ako ciele spoločne dohodnuté medzinárodným spoločenstvom na odstránenie chudoby a v ktorej sa stanovuje do roku 2015 zníženie počtu ľudí, ktorí nemajú stály prístup k bezpečnej pitnej vode a základným sanitačným zariadeniam, o polovicu,

–  so zreteľom na tretiu správu OSN o stave svetových vodných zdrojov s názvom Voda v meniacom sa svete,

–  so zreteľom na uznesenie o znečisťovaní vody prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ v Budapešti (16. – 18. mája 2011),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva(1) (rámcová smernica o vode),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2011 o vypracovaní spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20)(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2009 o vode vzhľadom na piate svetové fórum o vode, ktoré sa konalo 16. – 22. marca 2009(3) v Istanbule, a na uznesenie z 15. marca 2006 o štvrtom svetovom fóre o vode v Mexiko City (16. – 22. marca 2006)(4),

–  so zreteľom na ústnu otázku týkajúcu sa šiesteho svetového fóra o vode, ktoré sa koná v Marseille dňa 12. – 17. marca 2012, predloženú Komisii (O-000013/2012 – B7-0101/2012),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže takmer polovica obyvateľstva rozvojového sveta nemá prístup k sanitačným zariadeniam a viac ako 800 miliónov ľudí stále používa pitnú vodu z nebezpečných zdrojov a keďže nepostačujúci prístup k bezpečnej vode a sanitačným službám spolu s nedostatočnou hygienou zapríčiňuje ročne smrť viac ako 2,5 milióna detí,

B.  keďže vodné hospodárstvo má priamy vplyv na ľudské zdravie, výrobu energie, poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť a účinné vodné hospodárstvo je základným predpokladom zníženia chudoby,

C.  keďže odlesňovanie, urbanizácia, nárast počtu obyvateľstva, biologické a chemické znečisťovanie a zmena klímy vyvolávajú stále väčší tlak na dostupnosť a kvalitu bezpečných a istých zdrojov vody a zároveň zvyšujú riziká vzniku extrémnych javov súvisiacich s vodou, voči ktorým sú chudobné skupiny obyvateľstva najzraniteľnejšie a najťažšie sa im prispôsobujú,

D.  keďže vodné zdroje sú z geografického hľadiska rozdelené veľmi nerovnomerne a často sa najlepšie spravujú prostredníctvom viacúrovňového riadenia, ktoré zdôrazňuje úlohu regionálnych a miestnych orgánov,

E.  keďže Parlament vo svojich uzneseniach o štvrtom a piatom svetovom fóre o vode vyzval Komisiu a Radu, aby nabádali miestne orgány v EÚ, aby časť poplatkov vybraných od používateľov za dodávky vody a sanitačné služby venovali na decentralizované opatrenia v rámci spolupráce; a keďže tieto požiadavky ani napriek skutočnosti, že prijatie opatrení v tejto oblasti by viedlo k zlepšeniu prístupu k vode a sanitácii pre najchudobnejších ľudí, neviedli k uskutočneniu žiadnych krokov,

F.  keďže systémy vodohospodárskej infraštruktúry sú v rozvojových krajinách často nedostačujúce a v rozvinutých krajinách zastarané,

G.  keďže vďaka novému technologickému rozvoju sa môže dosiahnuť vyššia efektívnosť pri používaní vody a jej vyššia udržateľnosť, čo možno využiť najmä v prospech rozvojových krajín,

H.  keďže v rámcovej smernici o vode bol vytvorený rámec na ochranu a obnovu čistej vody v EÚ a na zabezpečenie jej dlhodobého a udržateľného používania,

I.  keďže dobrý stav vôd sa dá najlepšie dosiahnuť znížením odpadu, emisií a únikov znečisťujúcich látok do životného prostredia,

J.  keďže navrhované nové rámce EÚ v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti v kontexte stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu podporujú uplatňovanie environmentálnych a klimatických hľadísk,

K.  keďže svetové fórum o vode, ktoré sa koná každé tri roky, predstavuje jedinečnú platformu, v rámci ktorej sa môžu stretnúť zástupcovia vodohospodárstva, ako aj politici a subjekty prijímajúce rozhodnutia zo všetkých oblastí sveta, aby diskutovali a snažili sa nájsť riešenia týkajúce sa bezpečnosti vôd,

L.  keďže šieste svetové fórum o vode, ktorého téma znie Čas pre riešenia, určilo 12 kľúčových priorít v rámci opatrení týkajúcich sa vody, ktoré sú rozdelené do troch strategických smerov, a to zabezpečiť dobré podmienky pre všetkých, prispieť k hospodárskemu rozvoju a zabezpečiť, aby planéta zostala modrá, ako aj tri podmienky dosiahnutia úspechu,

Zabezpečiť dobré podmienky pre všetkých

1.  vyhlasuje, že voda je spoločným bohatstvom ľudstva, a preto by nemala byť zdrojom nezákonných ziskov, a prístup k vode by mal byť základným a univerzálnym právom; víta skutočnosť, že OSN uznala právo ľudí na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu ako právo, ktoré vychádza z práva na primeranú životnú úroveň; žiada, aby sa vyvinulo všetko úsilie potrebné na to, aby sa do roku 2015 zaručil najchudobnejším obyvateľom prístup k pitnej vode;

2.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoj záväzok plne dosiahnuť miléniové rozvojové ciele OSN v oblasti vody a sanitácie a aby tiež zohľadnili relevantné výsledky konferencie o udržateľnom rozvoji Rio+20; zdôrazňuje, že rozprava na svetovom fóre o vode by sa mala zamerať na stratégie a riešenia pre poľnohospodársky a hospodársky pokrok, ktorý môže zabezpečiť vysokú úroveň dostupnosti a kvality vody;

3.  zdôrazňuje, že je potrebné prijať konkrétne záväzky na podporu a ochranu vodných zdrojov najmä v súvislosti s nadchádzajúcou konferenciou Rio+20;

4.  považuje verejné zdravie a ochranu životného prostredia za prioritu každej politiky v oblasti riadenia vodných zdrojov; zdôrazňuje, že ochrana zdrojov pitnej vody má z hľadiska ľudského zdravia zásadnú úlohu; žiada naplánovanie a vykonávanie opatrení v oblasti vody na úrovni povodí, ktoré by sa vzťahovali na celý kolobeh vody; poukazuje na to, že znečisťovanie vody by sa malo riešiť pri zdroji obmedzením množstva nebezpečných látok, ktoré sa dostávajú do životného prostredia a do zón so zdrojmi pitnej vody; žiada uplatňovanie zásady, podľa ktorej znečisťovateľ platí;

5.  zdôrazňuje úlohu vody pre mier a spoluprácu; žiada, aby sa uzatvorili a vykonávali medzinárodné dohody o spoločnom riadení cezhraničných zdrojov povrchovej a podzemnej vody, ktoré by spojili obyvateľstvo a správne orgány s cieľom zabezpečiť udržateľné riadenie vodných zdrojov a ktoré by fungovali ako záruka proti miestnym a medzinárodným konfliktom;

Prispieť k hospodárskemu rozvoju

6.  zdôrazňuje potrebu vyváženého používania vody s cieľom zabezpečiť naplnenie dopytu po nej, ako i jej dostupnosť a kvalitu, predovšetkým v rozvojových krajinách; žiada, aby sa na medzinárodnej, celoštátnej a miestnej úrovni popri územnom plánovaní prijímali integrované plány riadenia vodných zdrojov;

7.  žiada verejné a súkromné investície do výskumu a vývoj inovačných vodohospodárskych technológií vo všetkých oblastiach; podporuje využívanie nových vodohospodárskych technológií, zariadení a nástrojov v poľnohospodárstve s cieľom udržateľne produkovať dostatočné množstvo bezpečných potravín pri efektívnejšom používaní vody a lepšom využívaní nekonvenčných vodných zdrojov vrátane opätovného využitia vyčistených odpadových vôd na zavlažovanie a priemyselné účely;

8.  žiada, aby sa odstránili prekážky, ktoré bránia prenosu vedomostí a technológií týkajúcich sa ochrany vody, zachytávania vody, zavlažovacích techník, hospodárenia s podzemnou vodou, spracovania odpadovej vody atď.;

9.  zdôrazňuje význam efektívnosti využívania vody; žiada, aby sa voda efektívnejšie využívala najmä v takých sektoroch, ako je poľnohospodárstvo, v ktorých sa využíva najviac vody, keďže v týchto sektoroch možno dosiahnuť najvýraznejšie úspory zvýšením efektívnosti; žiada tiež, aby boli stanovené minimálne požiadavky na účinnosť výrobkov uvedených na trh EÚ, ktoré majú veľkú spotrebu vody , pričom sa zároveň zohľadní relevantný potenciál úspory energie;

10.  zdôrazňuje, že udržateľná spotreba vody je potrebná tak z ekonomického, ako aj z environmentálneho a zdravotného hľadiska; požaduje, aby sa zvýšila transparentnosť mechanizmov stanovovania cien vody;

Zabezpečiť, aby planéta zostala modrá

11.  zdôrazňuje, že vodné zdroje sú obzvlášť citlivé na vplyvy zmeny klímy, čo by mohlo viesť k poklesu množstva a kvality dostupnej vody, najmä pitnej vody, ako aj k zvýšenému výskytu záplav a sucha a ich väčšej intenzite; žiada, aby sa v rámci politík na prispôsobenie sa zmene klímy a na jej zmiernenie náležite zohľadňoval vplyv na vodné zdroje; zdôrazňuje význam stratégií zameraných na predchádzanie rizikám, ich zmierňovanie a reakciu na ne s cieľom zamedziť extrémnym javom súvisiacim s vodou;

12.  vyzýva všetky krajiny, aby do roku 2015 stanovili kvantitatívny cieľ zníženia chemického a biologického znečistenia z komunálnych odpadových vôd a pozemných činností s cieľom chrániť a obnovovať kvalitu vody a podporovať udržateľnosť vodných zdrojov a ekosystémov; pripomína členským štátom ich povinnosť v súlade s rámcovou smernicou o vode dosiahnuť dobrý stav vody do roku 2015; vyzýva členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia a aby poskytli dostatočné finančné prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov týkajúcich sa kvality vody;

Podmienky dosiahnutia úspechu

13.  podporuje vytvorenie súboru znalostí v oblasti vody, ktorý by sa využíval spoločne na celosvetovej úrovni a na úrovni EÚ; žiada vypracovanie kľúčových globálnych ukazovateľov kvality, množstva, prístupnosti a cenovej dostupnosti vody, ako aj ukazovateľov efektívneho využívania vody na úrovni povodia;

14.  podporuje rozvoj integrovaných plánov povodí na globálnej úrovni; zdôrazňuje prvoradú úlohu plánov povodí pri vykonávaní vodohospodárskej politiky EÚ podľa rámcovej smernice o vode; zdôrazňuje zásadnú úlohu regionálnych a miestnych orgánov pri nákladovo efektívnom riešení celosvetových otázok týkajúcich sa vody a pri predchádzaní korupcii;

15.  vyzýva Komisiu, aby v mene Európskej únie a členských štátov pristúpila k Dohovoru OSN o medzinárodných vodných tokoch z roku 1997 a aby tiež podporila vstup do platnosti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k Dohovoru OSN o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier podpísanému v roku 1992 v Helsinkách, ktoré umožnia rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nástroja mimo okruh samotných členských krajín EHK OSN; vyzýva tiež k podpore hromadnejšej ratifikácie protokolu o vode a zdraví k dohovoru z Helsínk z roku 1992 s cieľom podporiť koordinované a spravodlivé hospodárenie s vodou v rámci vnútroštátnych a nadnárodných povodí;

16.  zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť tematické sústredenie dostupných finančných prostriedkov na otázky vodného hospodárstva a uplatniť vodohospodárske hľadiská vo všetkých oblastiach politiky vrátane všetkých finančných a právnych nástrojov; zdôrazňuje, že riešenie problémov súvisiacich s vodou je neoddeliteľnou súčasťou úspešného prechodu na ekologické hospodárstvo a jeho fungovania;

17.  opakuje svoju výzvu Komisii a Rade, aby nabádali miestne orgány v EÚ, aby časť poplatkov vybraných od používateľov za dodávky vody a sanitačné služby venovali na decentralizované opatrenia v rámci spolupráce; poukazuje na zásadu „1 % solidarity pre vodu“, ktorú prijali niektoré členské štáty, ako príklad, ktorý by bolo možné podporiť;

o
o   o

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0430.
(3) Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 157.
(4) Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 294.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia