Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2552(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0130/2012

Ingivna texter :

B7-0130/2012

Debatter :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Omröstningar :

PV 15/03/2012 - 11.7
CRE 15/03/2012 - 11.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0091

Antagna texter
PDF 213kWORD 47k
Torsdagen den 15 mars 2012 - Strasbourg
Sjätte världsforumet för vatten
P7_TA(2012)0091B7-0130/2012

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2012 om det sjätte världsforumet för vatten som äger rum i Marseille den 12–17 mars 2012 (2012/2552(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det sjätte världsforumet för vatten som äger rum i Marseille den 12–17 mars 2012,

–  med beaktande av de slutliga förklaringarna från de fem första världsforumen för vatten som har hållits i Marrakech (1997), Haag (2000), Kyoto (2003), Mexico City (2006) och Istanbul (2009),

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 64/292 av den 28 juli 2010 om den mänskliga rätten till vatten och sanitet och FN:s råd för mänskliga rättigheters resolution 15/9 av den 30 september 2010 om mänskliga rättigheter och tillgång till rent dricksvatten och sanitet,

–  med beaktande av FN:s millenniedeklaration av den 8 september 2000, i vilken det internationella samfundet gemensamt fastställde millennieutvecklingsmålen för utrotande av fattigdomen och målet att senast 2015 halvera andelen människor utan hållbar tillgång till säkert dricksvatten och grundläggande sanitära faciliteter,

–  med beaktande av FN:s tredje utvecklingsrapport om vattentillgångarna i världen, med titeln ”Vatten i en föränderlig värld” (Water in a Changing World),

–  med beaktande av den resolution om vattenföroreningar som antogs av den gemensamma parlamentariska AVS/EU-församlingen under sammanträdet den 16–18 maj 2011 i Budapest,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område(1) (”ramdirektivet om vatten”),

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 29 september 2011 om att utarbeta en gemensam ståndpunkt inom EU inför Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20)(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets resolutioner av den 12 mars 2009 om vatten inför det femte världsforumet för vatten i Istanbul den 16–22 mars 2009(3) och av den 15 mars 2006 om det fjärde världsforumet för vatten i Mexico City (16–22 mars 2006)(4),

–  med beaktande av den muntliga frågan till kommissionen om det sjätte världsforumet för vatten i Marseille, den 12–17 mars 2012 (O-000013/2012 – B7-0101/2012),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Nästan hälften av utvecklingsländernas befolkning lider brist på sanitära anläggningar och över 800 miljoner människor saknar fortfarande tillgång till säkert dricksvatten. Den otillräckliga tillgången till säkert dricksvatten och sanitära anläggningar samt bristfälliga hygieniska rutiner leder till att fler än 2,5 miljoner barn dör varje år.

B.  Vattenförvaltningen har en direkt inverkan på människors hälsa, energiproduktionen, jordbruket och livsmedelsförsörjningen. En effektiv vattenförvaltning är dessutom en grundläggande förutsättning för att minska fattigdomen.

C.  Avskogning, urbanisering, befolkningsökning, biologiska och kemiska föroreningar samt klimatförändringar ställer ökade krav på tillgänglighet och kvalitet när det gäller en säker och trygg vattenförsörjning, och samtidigt ökar risken för extrema vattenrelaterade fenomen. De fattiga delarna av befolkningen är de sårbaraste och har sämst möjligheter att anpassa sig till denna utveckling.

D.  Vattentillgångarna är geografiskt sett väldigt ojämnt fördelade och förvaltas ofta bäst med hjälp av en strategi för ”flernivåstyrning”, som betonar den roll som regionala och lokala myndigheter spelar.

E.  I Europaparlamentets resolutioner om de fjärde och femte världsforumen för vatten uppmanar parlamentet kommissionen och rådet att uppmuntra de lokala myndigheterna i EU att avsätta en del av avgifterna från användarna för tillhandahållandet av vatten och sanitära faciliteter till decentraliserade samarbetsinsatser. Trots att åtgärder på detta område skulle leda till ökad tillgång till vatten och sanitet för de fattigaste har sådana krav inte hörsammats.

F.  Infrastruktursystem för vatten är ofta otillräckliga i utvecklingsländerna och föråldrade i de utvecklade länderna.

G.  Ny teknisk utveckling kan leda till en effektivare och mer hållbar vattenförvaltning, som särskilt kan användas till fördel för utvecklingsländerna.

H.  Ramdirektivet om vatten upprättar en ram för skydd och återställande av rent vatten i hela EU och säkerställer en långsiktigt hållbar vattenanvändning.

I.  God vattenstatus uppnås bäst genom att utsläpp, emissioner och spill av förorenande ämnen i miljön minskas.

J.  De föreslagna EU-ramarna för den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken, inom ramen för Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla, förespråkar en integrering av miljö- och klimatfrågorna.

K.  Världsforumet för vatten, som anordnas vart tredje år, är en unik plats där aktörer inom vattenbranschen, politiskt ansvariga och beslutsfattare från alla världens regioner kan samlas, diskutera och försöka hitta lösningar för att trygga vattenförsörjningen.

L.  Det sjätte världsforumet för vatten, vars tema är ”dags för lösningar” (time for solutions), har identifierat tolv viktiga frågor till en handlingsplan för vatten som delats in i tre strategiska grupper, ”garantera välstånd för alla” (ensure everyone's well-being), ”bidra till den ekonomiska utvecklingen” (contribute to economic development) och ”bevara den blå planeten” (keep the planet blue), samt tre ”förutsättningar för framgång” (conditions for success).

Garantera välstånd för alla

1.  Europaparlamentet förklarar att vatten är en gemensam tillgång för mänskligheten och därför inte bör vara otillbörligt vinstgivande och att tillgång till vatten bör vara en grundläggande och allmän rättighet. Parlamentet välkomnar Förenta nationernas erkännande att tillgången till rent dricksvatten och sanitet är en mänsklig rättighet som härleds från rätten till adekvat levnadsstandard. Parlamentet kräver att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att garantera vattenförsörjningen för de fattigaste befolkningsgrupperna senast 2015.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att fullt ut nå FN:s millennieutvecklingsmål på området vatten och sanitet, och att även ta hänsyn till de relevanta resultaten från Rio+20-konferensen om hållbar utveckling. Parlamentet betonar att man i diskussionen under världsforumet för vatten bör försöka hitta strategier och lösningar för en utveckling inom jordbruket och ekonomin som kan garantera riklig vattentillgång av god kvalitet.

3.  Europaparlamentet understryker behovet av att göra konkreta åtaganden i syfte att främja och skydda vattenresurserna, särskilt i ljuset av den kommande Rio+20-konferensen.

4.  Europaparlamentet anser att all vattenförvaltningspolitik bör prioritera folkhälsa och miljöskydd. Parlamentet betonar den grundläggande betydelsen som skyddet av dricksvatten har för folkhälsan. Parlamentet uppmanar till planering och genomförande av vattenåtgärder i avrinningsområdena, och dessa bör omfatta vattnets hela kretslopp. Parlamentet påpekar att vattenföroreningar bör åtgärdas vid källan så att mängden farliga ämnen som kommer ut i miljön och i dricksvattentäkter begränsas. Parlamentet uppmanar att principen om att förorenaren betalar genomförs.

5.  Europaparlamentet understryker vattnets roll för fred och samarbete. Parlamentet uppmanar till ingående och genomförande av internationella avtal för den gemensamma förvaltningen av gränsöverskridande ytvatten och grundvatten, som ett sätt att föra samman befolkningsgrupper och myndigheter för att garantera den hållbara förvaltningen av vattenresurser och som ett skydd mot lokala och internationella konflikter.

Bidra till den ekonomiska utvecklingen

6.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att balansera vattenanvändningen så att vattenbehovet samt vattnets tillgänglighet och kvalitet säkerställs, särskilt i utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar till antagandet av integrerade förvaltningsplaner för vattenresurser tillsammans med markanvändning på internationell, nationell och lokal nivå.

7.  Europaparlamentet uppmanar till offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling av innovativ teknik för vatten på alla områden. Parlamentet uppmuntrar till användningen av ny teknik, utrustning och anläggningar för vatten inom jordbruket i syfte att skapa en tillräcklig, trygg och hållbar livsmedelsproduktion genom att använda vatten effektivare och utnyttja icke-konventionella vattenkällor bättre, inklusive återanvändning av renat avloppsvatten för bevattning och industriella behov.

8.  Europaparlamentet ser gärna att man avlägsnar hindren för överföring av kunskap och teknik inom vattenskydd, vattentäkt, bevattning, grundvattenförvaltning, behandling av avloppsvatten osv.

9.  Europaparlamentet betonar vikten av bevattningseffektivitet. Parlamentet efterlyser effektivare vattenanvändning särskilt i sektorer där det mesta av vattnet används, exempelvis jordbruket, eftersom det är inom dessa sektorer som de största effektivitetsvinsterna kan göras. Parlamentet uppmanar också till att det fastställs minimikrav på effektiviteten för produkter som förbrukar stora mängder vatten och som släpps ut på EU-marknaden, och att den därtill knutna energisparpotentialen beaktas.

10.  Europaparlamentet betonar att hållbar vattenanvändning är lika nödvändigt för ekonomin som för miljön och hälsan. Parlamentet efterlyser ökad insyn i systemen för vattenprissättning.

Bevara den blå planeten

11.  Europaparlamentet betonar att vatten är en resurs som är särskilt känslig för klimatförändringarnas effekter, eftersom dessa förändringar skulle kunna leda till minskade vattenmängder och sämre vattenkvalitet, i synnerhet beträffande dricksvatten, liksom till att översvämningar och torka inträffar oftare och blir värre. Parlamentet uppmanar till att man i åtgärderna för begränsning av och anpassning till effekterna av klimatförändringarna vederbörligen beaktar effekterna på vattenresurserna. Parlamentet understryker betydelsen av riskförebyggande åtgärder samt begränsnings- och åtgärdsstrategier för att förhindra extrema vattenrelaterade fenomen.

12.  Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att senast 2015 fastställa ett kvantitativt mål för en minskning av kemiska och biologiska föroreningar från stadsavloppsvatten och landbaserade verksamheter, i syfte att skydda och återställa vattenkvaliteten och stödja en hållbar användning av vattenresurserna och ekosystemen. Parlamentet påminner medlemsstaterna om deras skyldigheter enligt ramdirektivet för vatten att före 2015 uppnå god vattenstatus. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder och att avsätta tillräckliga medel för att nå dessa vattenkvalitetsmål.

Förutsättningar för framgång

13.  Europaparlamentet uppmuntrar till utvecklingen av en kunskapsbas för vatten som kan användas på global och europeisk nivå. Parlamentet uppmanar till utvecklingen av globala nyckelindikatorer för vattnets kvalitet, kvantitet, tillgänglighet och överkomlighet, liksom indikatorer för en effektiv vattenhushållning i fråga om avrinningsområden.

14.  Europaparlamentet stöder utvecklingen av integrerade förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt på global nivå. Parlamentet betonar den primära roll som förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt spelar i genomförandet av EU:s vattenpolitik enligt ramdirektivet om vatten. Parlamentet betonar regionala och lokala myndigheters grundläggande roll när det gäller att ta itu med globala vattenfrågor på ett kostnadseffektivt sätt och förhindra korruption.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen – å EU:s vägnar – och medlemsstaterna att ansluta sig till FN:s konvention från 1997 om internationella vattendrag och att även främja ikraftträdandet av ändringarna till Helsingforskonventionen från 1992 om skydd för och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar, som skulle innebära en utökad tillämpning av detta instrument till länderna utanför FN:s ekonomiska kommission för Europa. Parlamentet uppmanar även till ratificering på bredare bas av protokollet om vatten och hälsa till Helsingforskonventionen från 1992 för att främja en samordnad och rättvis förvaltning av nationella och internationella vattenområden.

16.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att uppnå en tematisk koncentration av tillgänglig finansiering för vattenfrågor och föra in vattenfrågan i alla politikområden, däribland EU:s alla finansiella och rättsliga instrument. Parlamentet understryker behovet av att ta itu med vattenfrågorna för att åstadkomma en lyckad övergång till och en fungerande ”grön ekonomi”.

17.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och rådet att uppmuntra de lokala myndigheterna i EU att avsätta en del av avgifterna från användarna för tillhandahållandet av vattentjänster och vattenrening till decentraliserade samarbetsinsatser. Parlamentet påminner om principen om ”1 procents solidaritet för vatten”, antagen av vissa medlemsstater, som ett möjligt exempel på något att främja.

o
o   o

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till FN:s generalsekreterare.

(1) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0430.
(3) EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 157.
(4) EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 294.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy