Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2571(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0171/2012

Arutelud :

PV 15/03/2012 - 16.3
CRE 15/03/2012 - 16.3

Hääletused :

PV 15/03/2012 - 17.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0094

Vastuvõetud tekstid
PDF 124kWORD 45k
Neljapäev, 15. märts 2012 - Strasbourg
Inimõiguste rikkumised Bahreinis
P7_TA(2012)0094RC-B7-0171/2012

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2012. aasta resolutsioon inimõiguste rikkumise kohta Bahreinis (2012/2571(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, nimelt 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias, Jeemenis ja Bahreinis Araabia riikides ja Põhja-Aafrikas valitseva olukorra taustal(1) ja 27. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni Bahreini kohta(2),

–  võttes arvesse oma 24. märtsi 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu suhete kohta Pärsia lahe koostöönõukoguga(3);

–  võttes arvesse parlamendi presidendi 12. aprilli 2011. aasta avaldust kahe Bahreini kodanikuühiskonna aktivisti surma kohta ja 28. aprilli 2011. aasta avaldust, milles mõisteti hukka neljale Bahreini kodanikule rahumeelsetes demokraatiat toetavates meeleavaldustes osalemise eest mõistetud surmanuhtlus,

–  võttes arvesse 3. oktoobril 2011. aastal Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjonis toimunud Bahreini teemalist kuulamist,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja 2011. aastal tehtud avaldusi Bahreini kohta, eelkõige 24. novembri 2011. aasta avaldust Bahreini sõltumatu uurimiskomisjoni aruande avaldamise kohta, kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 13. veebruari 2012. aasta avaldust Bahreini rahutuste aastapäeva puhul ning komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja poolt Euroopa Parlamendis 12. oktoobri 2011. aastal tehtud avaldusi olukorra kohta Egiptuses, Süürias, Jeemenis ja Bahreinis,

–  võttes arvesse nõukogu 21. märtsi, 12. aprilli ja 23. mai 2011. aasta järeldusi Bahreini kohta,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 23. juuni ja 30. septembri 2011. aasta avaldusi 21 Bahreini poliitilisele aktivistile, inimõiguste kaitsjale ja opositsiooniliidrile mõistetud pikkade vangistuste kohta, mis mõnel juhul oli eluaegne, ning peasekretäri pressiesindaja 15. veebruari 2012. aasta avaldust Bahreini kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 66. istungjärgul 29. septembril 2011. aastal tehtud avaldust Bahreini kohta,

–  võttes arvesse Bahreini Kuningriigi välisministri 5. oktoobri 2011. aasta pressiteadet ning Bahreini tervishoiuministri 30. septembri 2011. aasta avaldust arstidele, meditsiiniõdedele ja meedikutele määratud karistuste kohta,

–  võttes arvesse Bahreini riigiprokuröri 23. oktoobri 2011. aasta avaldust uue kohtumõistmise kohta arstide üle, kelle üle varem sõjakohtus kohut mõisteti,

–  võttes arvesse Bahreini sõltumatu uurimiskomisjoni 23. novembri 2011. aasta aruannet,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast ÜRO konventsiooni ning inimõiguste Araabia hartat, mille kõigiga Bahrein on ühinenud,

–  võttes arvesse Bahreini põhiseaduse artikli 19 punkti d,

–  võttes arvesse inimõiguste kaitsjaid käsitlevaid ELi suuniseid, mis võeti vastu 2004. aastal ja mida ajakohastati 2008. aastal,

–  võttes arvesse Human Rights Watchi 28. veebruari 2012. aasta aruannet,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsiooni,

–  võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.  arvestades, et 14. veebruaril 2012 oli põhiliste inimõiguste austamist ja demokraatlikke reforme nõudnud rahumeelse rahvaliikumise meeleavalduste esimene aastapäev; arvestades, et ametivõimud vahistasid osavõtjaid ja takistasid rahumeelsete meeleavaldajate kogunemist; arvestades, et valitsuse väed surusid meeleavalduse vägivallaga maha; arvestades, et elurajoonides kasutati pisargaasi, šokigranaate ja linnuhaavleid ning politsei tungis väidetavalt mitmesse majja;

B.  arvestades, et meeleavaldusi surutakse jätkuvalt vägivallaga maha; arvestades, et rahumeelsetest demokraatiat toetavatest meeleavaldustest osa võtnud inimõiguste kaitsjate, juristide, õpetajate, tervishoiutöötajate ja blogipidajate jälitamine, kinnipidamine ja piinamine jätkub üha; arvestades, et inimõiguste organisatsioonide väitel on viimase kahe kuu jooksul meelevaldselt kinni peetud üle 100 kodaniku;

C.  arvestades, et pangandusel ja turismil põhineval majandusel, mida maailma majanduskriis on nagunii nõrgendanud, on raske uuesti elavneda;

D.  arvestades, et 29. jaanuaril 2012 alustas umbes 250 poliitvangi laialdast üleriigilist näljastreiki, sest alates 2011. aasta märtsist on meelevaldselt kinni peetud 14 väljapaistvat poliitilist ja inimõiguste aktivisti;

E.  arvestades, et 2012. aastast alates on Bahreini ametivõimud kehtestanud rahvusvahelistele inimõiguste organisatsioonidele ja ajakirjanikele riiki sisenemise keelu ja riigi külastamise piirangud, mis takistab neil tõsiselt oma töö tegemist;

F.  arvestades, et Bahreini sõltumatu uurimiskomisjoni (BICI) aruandes, mille kuningas tellis eelmise aasta juulis ja mis avaldati novembris 2011, on märgitud, et eelmise aasta rahutustes sai surma 35 inimest, sealhulgas viis turvapersonali liiget ja viis kinnipeetut, kes vangistuse ajal surnuks piinati; arvestades, et BICI aruandes jõuti järeldusele, et rahumeelsete meeleavaldajate, poliitiliste aktivistide, inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike vastu on kasutatud ülemäärast jõudu, et piinamine on laialt levinud ja paljud inimesed on toodud kohtu ette või mõistetud vangi selle eest, et nad kasutasid oma õigust sõna- ja kogunemisvabadusele; arvestades, et BICI väljendas oma aruandes seisukohta, et kohtuprotsessid ei vastanud rahvusvahelistele õiglase kohtupidamise normidele ega Bahreini enda kriminaalkoodeksile;

G.  arvestades, et Bahreini kuningas on aruandes toodud järeldusi aktsepteerinud ja nimetanud ametisse 19-liikmelise riikliku komisjoni aruande soovituste rakendamise üle järelevalvet teostama; arvestades, et riiklik komisjon peaks 20. märtsil 2012 avaldama oma järeldused politsei, kohtusüsteemi, hariduse ja meedia haldamisega tegelevate valitsusüksuste kohta; arvestades, et Bahreini kuningas Hamad Ben Issa Al Khalifa on avalikult lubanud viia ellu reformid, et saavutada rahvuslik leppimine;

H.  arvestades, et BICI soovituste kohaselt on Bahrein moodustanud riigiprokuratuuris spetsiaalse uurimisüksuse, mille ülesandeks on teha kindlaks, kes vastutavad eelmisel aastal tsiviilisikute surma, piinamise või väärkohtlemisega lõppenud ebaseaduslike või hooletute tegude toimepanemise eest;

I.  arvestades, et BICI soovituste rakendamine on jätkuvalt aeglane; arvestades, et on algatatud rahvusliku lepitusdialoogi protsess;

J.  arvestades, et mitme valitsusvälise organisatsiooni teadete põhjal on ebaõiglased protsessid sõja- ja tsiviilkohtutes Bahreini demokraatiat toetava protestiliikumise mahasurumise keskmes; arvestades, et BICI üks soovitus seisnes selles, et kõikide nende kodanike kohtuasjad, kelle üle sõjakohtutes kohut mõisteti, tuleks tavakohtutes läbi vaadata, kuid seda ei ole veel kõikidel juhtudel rakendatud;

K.  arvestades, et Bahreini ametivõimud on korduvalt lubanud ellu viia inimõiguste alaseid reforme ja teha koostööd rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonidega;

L.  arvestades, et Bahreini valitsuselt on korduvalt nõutud alalist kutset ÜRO inimõiguste nõukogu erimenetlustele;

M.  arvestades, et ÜRO piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside eriraportöör Juan Mendez pidi külastama Bahreini 8.–17. märtsil 2012, kuid Bahreini ametivõimud on tal palunud ametlikult oma külastus kuni 2012. aasta juulini edasi lükata;

N.  arvestades, et väidetavalt on üle 4000 inimese meeleavaldustest osavõtmise pärast töölt vallandatud või ülikoolist välja heidetud; arvestades, et Bahreini ametiühingute hinnangul ei ole rohkem kui 1000 nendest ikka veel tööle tagasi võetud, ning arvestades, et kümned üliõpilased ootavad veel ikka luba õpinguid jätkata; arvestades, et paljusid nendest, kes tööle tagasi võeti, on survestatud alla kirjutama avaldustele, milles nad lubavad hoiduda igasugusest ametiühingutega seotud tegevusest ja nõustuvad, et nad määratakse oma endisest ametikohast erinevale ametikohale;

O.  arvestades, et viimase aasta sündmuste tõttu on Piirideta Ajakirjanikud (Reporters Without Borders) nimetanud Bahreini interneti vaenlaseks;

1.  väljendab heameelt BICI soovituste üle ja nõuab tungivalt, et Bahreini valitsus võtaks kõik vajalikud meetmed, et need soovitused täielikult ja kiiresti rakendada, selleks et lahendada kõige tähtsamad küsimused, teha lõpp karistamatusele, taastada üksmeel ühiskonnas, parandada inimõiguste kaitset vastavalt rahvusvahelistele inimõiguste normidele ja viia ellu peamised reformid;

2.  väljendab solidaarsust Bahreinis toimunud repressioonide ohvrite ja nende perekondadega;

3.  mõistab hukka inimõiguste jätkuva rikkumise Bahreinis ja nõuab tungivalt, et Bahreini ametivõimud ja julgeolekujõud lõpetaksid ülemäärase vägivalla kasutamise, sealhulgas pisargaasi ülemäärase kasutamise, repressioonid, piinamise, rahumeelsete meeleavaldajate ebaseadusliku kinnipidamise ja neile süüdistuse esitamise, ning oleksid meeleavaldajate ohjeldamisel äärmiselt vaoshoitud; nõuab tungivalt, et ametivõimud tegutseksid rangelt kooskõlas riigi seaduste ja rahvusvaheliste kohustustega; rõhutab õigust õiglasele kohtumõistmisele, mida Bahrein on kohustunud järgima;

4.  kordab oma üleskutset vabastada viivitamata ja tingimusteta kõik rahumeelsed meeleavaldajad, poliitilised aktivistid, inimõiguste kaitsjad, arstid ja parameedikud, blogipidajad ja ajakirjanikud, eelkõige Bahreini inimõiguste keskuse esimees Abdulhadi al-Khawaja ning Bahreini õpetajate liidu esimees Mahdi Abu Dheeb, kes kõik on peetud kinni või kelle üle on mõistetud kohut selle eest, et nad kasutasid oma õigust sõna-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadusele või täitsid oma tööalaseid kohustusi;

5.  rõhutab, et meeleavaldajad väljendasid oma õiguspäraseid demokraatlikke püüdlusi, ning nõuab tungivalt, et Bahreini ametivõimud jõuaksid kaasavas ja konstruktiivses dialoogis leppimisprotsessini, mis on Bahreini mitmekesise ühiskonna demokraatliku stabiilsuse jaoks ülioluline, ning et iga kodaniku õigused tagataks võrdselt nii õigusaktides kui ka praktikas;

6.  nõuab tungivalt, et Bahreini ametivõimud viiksid läbi põhjalikud, erapooletud ja sõltumatud uurimised inimõiguste rikkumiste kohta, mille rahumeelsete meeleavaldajate ja kodanike demokraatia toetuseks toimunud meeleavalduste ajal ja nende järel panid toime politsei ja julgeolekujõud ja mis toimusid sõjaväe kohaloleku tõttu, et tagada vastutuse võtmine ja vältida vastutavate isikute karistamatust nende positsioonist või auastmest olenemata, ning võtaksid meetmeid edasiste inimõiguste rikkumiste ärahoidmiseks;

7.  kutsub Bahreini valitsust üles võtma tagasi kõik süüdistused ja tühistama kõik riiklikes julgeoleku- või tsiviilkohtutes alates 2011. aasta veebruarist määratud karistused, mis põhinesid sellel, et oli kasutatud õigust sõna-, ühinemis- või rahumeelse kogunemise vabadusele, ning kõik vaid ülestunnistustel põhinevad karistused;

8.  kutsub Bahreini ametivõime üles tagama kõigile kriminaalkuritegudes süüdistatavatele viivitamatu ja täieliku juurdepääsu õigusnõustamisele, nagu näeb ette Bahreini ja rahvusvaheline õigus, sealhulgas seoses ülekuulamiste ja kohtuprotsessiks valmistumisega, uurima usaldusväärseid väiteid piinamise ja väärkohtlemise kohta ülekuulamistel ning võtma vastutusele kõik ametnikud, kes ei täida õiglase kohtumõistmise nõudeid;

9.  kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat üles nõudma, et Bahreini valitsus peaks kinni oma lubadustest austada inimõigusi, viia ellu vajalikud reformid, algatada sõltumatud inimõiguste rikkumise uurimised ja tagada, et vastutavad isikud võetakse vastutusele, ning tungivalt nõudma, et Bahreini valitsus võtaks tagasi kõik arstide ja meditsiinipersonali vastased süüdistused ja vabastaks kõik need, kes peeti kinni demokraatiat toetavatel meeleavaldustel osalemise eest;

10.  kutsub Bahreini ametivõime üles taastama ja austama inimõigusi ja põhivabadusi, sealhulgas sõnavabadust nii internetis kui ka väljaspool seda, kogunemisvabadust, usuvabadust, naiste õigusi ja soolist võrdõiguslikkust, võitlema diskrimineerimise vastu ning viivitamata lõpetama kõik teabele ja kommunikatsioonitehnoloogiale juurdepääsu piirangud; kutsub Bahreini ametivõime üles kaotama kõik välismaiste ajakirjanike ja rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonide riiki sisenemise piirangud ning võimaldama järelevalvet inimõiguste rikkumiste väljakuulutatud sõltumatute uurimiste ja väljakuulutatud reformide rakendamise üle;

11.  tunneb heameelt selle üle, et Bahreinis moodustatakse inimõiguste ja sotsiaalarengu ministeerium, ning kutsub seda ministeeriumi üles tegutsema vastavalt rahvusvahelistele inimõiguste normidele ja kohustustele;

12.  nõuab tungivalt, et ametivõimud ja asjaomased Euroopa ettevõtted võtaksid vajalikud meetmed, et need vallandatud töötajad, kes veel ei ole tööle tagasi võetud, võetaks viivitamatult tagasi;

13.  väljendab heameelt selle üle, et Ameerika Ühendriigid on peatanud kodanike vägivallaga mahasurumiseks ja inimõiguste rikkumiseks kasutatavate relvade ja muude vahendite eksportimise, ning kutsub liikmesriike samamoodi üles tagama, et nad peavad kinni Euroopa Ülemkogu ühisest seisukohast, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad;

14.  kordab oma tugevat vastuseisu surmanuhtluse kasutamisele ja nõuab tungivalt, et Bahreini ametivõimud kuulutaksid viivitamata välja moratooriumi;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Bahreini Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0333.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0475.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0109.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika