Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 66kWORD 34k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
Ανάπτυξη των ικανοτήτων στον επιστημονικό τομέα στην Αφρική: η προώθηση συμπράξεων Ευρώπης-Αφρικής στον τομέα της ραδιοαστρονομίας
P7_TA(2012)0095P7_DCL(2011)0045

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων στον επιστημονικό τομέα στην Αφρική: η προώθηση συμπράξεων Ευρώπης-Αφρικής στον τομέα της ραδιοαστρονομίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής,

–  έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, που προσδιορίζουν το ζωτικό ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας για την κοινωνικοοικονομική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

Α.  αναγνωρίζοντας την αξία των ερευνητικών υποδομών για τη διευκόλυνση της συνεργασίας με την Αφρική, την προαγωγή της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση των κοινωνιολογικών προκλήσεων, ως επισημαίνουν η Ένωση Καινοτομίας και η Στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

Β.  αναγνωρίζοντας το σπουδαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Αφρικής στον τομέα της μελέτης της ραδιοαστρονομίας, που αντικατοπτρίζεται στα εκτεταμένα σχέδια ραδιοαστρονομίας που υπάρχουν σήμερα στην Αφρική (PAPER, δίκτυο VLBI, MeerKAT, κ.λπ.)·

Γ.  αναγνωρίζοντας ότι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή σε σχέδια ραδιοαστρονομίας στην Αφρική μπορεί να αποτελέσει ισχυρή κινητήρια δύναμη για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη στην Αφρική και να δημιουργήσει νέα δέσμη ευκαιριών ανάπτυξης της αγοράς και στις δύο ηπείρους·

1.  παροτρύνει την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών:

   α) να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του επιστημονικού δυναμικού στην Αφρική μέσω μεγαλύτερων επενδύσεων σε ερευνητικές υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση σε σχέδια ραδιοαστρονομίας,
   β) να προωθήσουν την επιστήμη της ραδιοαστρονομίας και το δυναμικό καινοτομιών και έρευνας των πρωτοβουλιών ραδιοαστρονομίας στις μελλοντικές συμπράξεις Αφρικής-ΕΕ,
   γ) να κινητοποιήσουν υπέρ των στόχων αυτών τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως τα Προγράμματα Πλαίσιο και ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 15ης Μαρτίου 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN1)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου